ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?

Norske dialekter

Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige hovedgrupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen. Disse hovedgruppene deles vanligvis ...

Dialekt

Dialekt og målføre betegner variasjoner i et språk, karakteristisk for en gruppe av språkbrukerne, definert geografisk. En dialekt er i faglig forstand et talemål som har sin geografiske opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stede ...

Norsk

"Norsk" kan også vise til skolefaget norsk eller noen tilknyttet Norge og nordmenn Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90 % av befolkningen. Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesie ...

Østnorsk (dialektgruppe)

Østnorsk er ei av to store dialektgrupper innen norske dialekter. Den består i hovedsak av de tradisjonelle dialektene på Østlandet, i Trøndelag og på Nordmøre, og er et grunnleggende skille innenfor det norske dialektområdet. Den andre store dia ...

Vestlandsk

Vestlandsk eller vestlandske dialekter er en samlebetegnelse for de dialektene som blir snakket på Vestlandet i området fra Romsdal i nord til Agder i sør. Disse dialektene kan en videre dele inn i nordvestlandske dialekter, sørvestlandske dialek ...

Stavanger-dialekt

Bokmål – stavanger-dialekt Hva – ka Hvor – kor Hvem – kem/kenn/kim Hvorfor – koffår/kaffår/keffår Hvordan – koss/kossen Når - når/ka ti

Sørøstlandske dialekter

Østlandsk, østlandsmål, østlending eller østlandsdialekt er et samlebegrep som omfavner norske dialekter, i motsetning til standard østnorsk, som tales på Østlandet. Sammen med trøndersk utgjør østlandsk hovedgruppen østnorsk. Målmerker er tjukk ...

Bergensk dialekt

Bergensk dialekt hører til de sørvestlandske dialektene. Dialekten i Bergen avviker av historiske grunner svært mye fra talemålet i omliggende områder, på bergensk gjerne omtalt som strilemål. På 1500-tallet ble talemålet i Bergen endret i sammen ...

Det Norske Samlaget

Det Norske Samlaget er et norsk forlag som utgir bøker og tidsskrift på nynorsk og norske dialekter. Selskapets formål er å utvikle, forvalte og spre nynorsk språk og litteratur. Forlaget har utgitt over 6000 boktitler siden 1868. Det Norske Saml ...

Døl (dialekt)

Døl eller gudbrandsdalsk er navnet på dialekten som prates i Gudbrandsdalen i Innlandet fylke. Døl kan deles inn i tre undergrupper: nord-gudbrandsdalsk, sør-gudbrandsdalsk og lillehammermål. Lillehammermålet er varianten som snakkes i Lillehamme ...

Eiker-dialekta

Eiker-dialekta er ei dialekt som snakkes i Eiker-bygdene i Viken fylke. Som mange andre dialekter er den i ferd med å dø ut, fordi man slutter å bruke de spesielle dialekt-ordene. Et eksempel på dialekten er De lå æin hælv kælv i ælva å flaut ".

Jamvekt

Jamvekt er et begrep i norsk dialektologi som vil si at det er like mye trykk på begge stavingene i et tostava ord. Jamvekt kan brukes til å forklare de språkhistoriske uttaleforandringene som har skapt kløyvd infinitiv eller til å dele inn de no ...

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven er en norsk lov som har til formål å gi nyankomne innvandrere til Norge bedre mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og økonomisk selvstendighet. Loven etablerer et introduksjonsprogram som visse kategorier nyankomn ...

Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne. Voksne deltar i slike opplæringstilbud for få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning eller for få en rikere fritid. Opplæringstilbudene følger nivåene i utdan ...

Morsmålslærer

Morsmålslærere eller tospråklig lærer, er en type lærere som kan gi opplæring i to språk eller flere. Dette kan være majoritetsspråket i landet, for eksempel norsk, og et minoritetsspråk, for eksempel arabisk eller urdu. Det kan være ulike årsake ...

Stasjonsfjellet skole

Skolen ble på sensommeren 2003 foreslått nedlagt innen 1. august 2004 med den begrunnelse at den var for liten og at det var plass til disse elevene på andre skoler i nærmiljøet. Byrådet trakk dette forslaget mandag 24. november 2003, blant annet ...

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er et norsk forlag som utgir faglitteratur og læremidler for hele utdanningsløpet; barnehage, grunnskole, videregående, fagskole og høyere utdanning. De har også en stor portefølje innen voksenopplæring, med vekt på norskopplæring ...

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integreringspolitikk. Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006, og er tildelt oppgaver som tidlige ...

Nygård skole (Bergen)

Nygård skole er en kommunal grunnskole for voksne og voksenopplæringsskole i Bergen sentrum. Siden 1985 har skolen vært byens mottaksskole for alle nyankomne fremmedspråklige elever som skal ha sin første norskopplæring. Skolen har 2 avdelinger: ...

Nynorsk

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble ba ...

Wikipedia på nynorsk

Wikipedia på nynorsk ble opprettet den 31. juli 2004, og har siden den første artikkelen, om øya Sekken, produsert over 100 000 artikler. Wikipedia på nynorsk kaller seg "Wikipedia – Det frie oppslagsverket". Nynorsk Wikipedia passerte 75 000 art ...

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og møte er en nynorsk salmebok, redigert av Bernt Støylen, Peter Hognestad og Anders Hovden og utgitt 1925. Ved kongelig resolusjon av 18. desember samme år ble den godkjent for bruk i gudstjenesten i de sogn s ...

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum er en ideell stiftelse som arbeider for nynorsk skriftkultur i gjensidig samarbeid med Ivar Aasen-instituttet i Volda. Stiftelsen eier og driver Ivar Aasen-tunet, og gjennomfører et bredt kulturprogram året rundt. Høgdepunkt ...

Allkunne

Allkunne er et digitalt oppslagsverk på nynorsk, lansert i 2009. Nettstedet er drevet av Allkunne AS, opprinnelig eid av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum, fra august 2012 kun av sistnevnte og finansiert gjennom tilskudd fra Kulturdepa ...

Nynorsk i grunnskolen

Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012. I henhold til Statistisk sentralbyrå har anta ...

Nynorsk Pressekontor

Nynorsk Pressekontor er et nyhetsbyrå som leverer nyheter på nynorsk til aviser og kringkasting. Pressekontoret ble opprettet i 1969 etter at Stortinget bevilget penger til en slik pressetjeneste med det formål for å gi avisene et bedre tilbud på ...

Dei Nynorske Festspela

Dei Nynorske Festspela er en årlig mønstring av nynorskorientert kultur. Alt fra litteratur og nynorskhistorie til musikk og billedkunst er representert. Festspillene ble første gang arrangert i august 1992 under navnet Nynorsk Festspelveke. Side ...

Nynorsk barnelitteraturpris

Nynorsk barnelitteraturpris, også kalt Noregs Mållags barnelitteraturpris, er en årlig litteraturpris som deles ut av Noregs Mållag for framifrå arbeid innan nynorsk barnelitteratur. Prisen ble første gong delt ut i 1968. Prisen var på 15 000 kro ...

Nynorsk litteraturpris

Nynorsk litteraturpris blir delt ut årlig av Noregs Mållag, Det norske teatret og Det Norske Samlaget for den beste boka på nynorsk eller dialekt. Innholdet kan være i dikt-, novelle-, drama- eller romanform.

Nynorsk mediesenter

NRK Nynorsk mediesenter ble opprettet 2. september 2004 som en del av NRK Sogn og Fjordane i Førde. Senteret er et nasjonalt kurs og kompetansesenter for bruk av nynorsk i media. Blant årsakene til opprettelsen var å bidra til økt bruk av nynorsk ...

Nynorsk forum

Nynorsk forum er et forum for å samordne og diskutere felles aktivitet for organisasjoner som arbeider med eller for nynorsk. Nynorsk forum ble stiftet i januar 1997. I 2005 hadde forumet disse medlemmene: Nynorsk pressekontor Noregs Ungdomslag N ...

Maritime uttrykk

Maritime uttrykk er ord og vendinger med tilknytning til havet og sjøfart. I norsk er det en mengde slike ord. Lista under viser et lite utvalg av disse, og rommer både sjømannsuttrykk, fiskeriuttrykk og ord i tilknytning til arbeidsoperasjoner, ...

Ord

Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendig trykk. I skrift skilles ord ofte med mellomrom. Begrepet ord kan i tillegg til betydningen "enkeltord", også brukes ...

Klin kokos

Klin kokos er et norsk slanguttrykk for å være noe mellom gal og dumdristig, og brukes for å beskrive en person som tar uvanlig store sjanser og utsetter seg selv for høy risiko. Handlingen vedkommende person utfører er utradisjonell, og vil norm ...

Fy

Fy er et norsk kraftuttrykk for avsky eller klandring. Det kan benyttes til banning, for eksempel: Fy faen! En brukt variant av ordet er føy, og ordet er nærbeslektede uttrykket "tvi" "tvi vøre" er i seg selv et banneformular. Dette utropet finne ...

Fra arilds tid

Fra arilds tid er et uttrykk som betyr "for svært lenge siden". Begrepet har omtrent samme betydning som fra uminnelige tider. Uttrykket har ingen sammenheng med mannsnavnet Arild, men er sammensatt av de norrøne ordene ár, "tidlig", og alda, gen ...

Ord og uttrykk i maskinering

Høvling Smiing Brotsjing, brukes til å lage hull med nøyaktig størrelse i metall. Brukes på hull som på forhånd er boret, rømmet eller dreid. To hovedkategorier: Maskinbrotsj og håndbrotsj. Fres, verktøy med roterende skjæreverktøy. Dreiestål, et ...

Særskriving

Særskriving vil si deling av flerleddede, faste uttrykk i enkeltord i skriftlig fremstilling på norsk. Å dele sammensatte ord i frittstående ord er en utbredt feil, men er ikke nødvendigvis feil i alle tilfeller. Det motsatte av særskriving kalle ...

Anagram

Anagram er et ord, navn eller et fast uttrykk som er blitt satt sammen ved å stokke rundt på bokstavene i et annet ord eller uttrykk. Ofte er dette humoristisk brukt ved at bokstavene i et personnavn blir stokket om slik at det både gir lydlikhet ...

Ok (ord)

OK, også skrevet okay, okei eller oki etter henholdsvis den engelskspråklige og fornorskede uttalen, er et norsk adverb og ubøyd adjektiv som er et uformelt uttrykk for samtykke, istemming eller erkjennelse. Ok brukes altså synonymt med ordene "e ...

Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson var en norsk dikter, samfunnsdebattant, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet. Hans produksjon er meget omfattende med bondefortellinger, skuespill, poesi, romaner, artikler, taler og en enorm mengde brev. Som ...

Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen var en norsk polfarer, oppdager, diplomat og vitenskapsmann. Han fikk i 1922 Nobels fredspris etter sin store internasjonale innsats for flyktningene etter første verdenskrig.

Knud Knudsen

For andre ved samme eller liknende navn, se Knut Knutsen Knud Knudsen var norsklærer og språkforsker. Knudsen er kjent som arkitekten bak fornorskningen av det danske skriftspråket til det som nå heter bokmål og riksmål, og han kalles derfor ofte ...

Riksmål

Riksmål var inntil 1929 det offisielle navnet på det alminnelige norske skriftspråket til forskjell fra "landsmål". Bokmål er en videreføring av denne formen gjennom senere rettskrivningsreformer. Betegnelsen "riksmål" brukes i dag først og frems ...

Jens Bjørneboe

Jens Ingvald Bjørneboe var en norsk forfatter med stor produksjon og sterkt samfunnsengasjement. Han utfoldet seg i ulike sjangre: romaner, skuespill, lyrikk, essays og artikler. Han tok opp spørsmål om "ondskap, grusomhet, rettferdighet og menne ...

Arnulf Øverland

Samme år debuterte han som forfatter med lyrikksamlingen Den ensomme fest. Han ble sentral i det norske diktermiljøet i mellomkrigstiden, særlig i kretsen rundt det kommunistiske tidsskriftet Mot Dag. Han forlot sitt kommunistiske ståsted i løpet ...

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, vanligvis kalt Det Norske Akademi, er et norsk språklig-litterært vitenskapelig akademi. Akademiet ble grunnlagt i statens æresbolig Grotten i 1953 etter initiativ fra Francis Bull, C.J. Hambro, Sigurd ...

Riksmålsforbundet

Riksmålsforbundet er en norsk språkpolitisk organisasjon som særlig arbeider for å hevde riksmålets posisjon som offisielt skriftspråk og kulturspråk i Norge. Ifølge forbundet er riksmål "den moderne norske normalformen av det skriftspråk som er ...

Sigurd Hoel

Sigurd Hoel var en norsk forfatter og forlagskonsulent. Han debuterte med novellesamlingen Veien vi gaar i 1922. Gjennombruddet kom med Syndere i sommersol, som ble filmatisert i 1934 og i 2001.

Det Norske Akademis ordbok

Det Norske Akademis ordbok er et digitalt ordboksverk over norsk moderat bokmål og riksmål som består av 225 000 artikler eksemplifisert med 300 000 sitater. Det utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget og ble lans ...