ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123

Mysteriefortelling

Mysteriefortelling er et løst definert begrep som ofte benyttes som synonym for detektivfortelling, men kan også begrenses til bestemt undersjanger hvor fokuset ligger på mysteriet og ikke den kriminelle handlingen.

Parabel (lignelse)

Ikke å forveksle med Parabel i betydningen geometrisk planfigur. Parabel betyr lignelse, den art av litterær diktning hvor dagligdagse begivenheter og hendelser blir fremstilt som sinnbilder på høyere sannheter. Parabel er når poesi eller prosa s ...

Prospekt (topografisk bilde)

Et prospekt var et topografisk landskaps-, arkitektur- eller bybilde som hadde som funksjon å være en saklig og nøktern gjengivelse av ett spesielt landskap, mest mulig perspektivisk korrekt gjengitt. Prospektet kunne være tegnet, malt eller utfø ...

Reality-TV

Reality-TV er en programsjanger for fjernsyn som viser personer som opptrer som seg selv, ikke skuespillere i roller, og som handler i "virkelige" situasjoner, enten de utfører dagligdagse gjøremål i sitt vanlige liv eller utfører arrangerte oppg ...

Reportasje

Reportasje er en faglitterær genre i nyhetsmedia, slik som aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn, der journalisten selv er ute for å undersøke en sak på stedet. I sin alminnelighet dekker reportasjen aktuelle eller dagsaktuelle hendelser. Såkal ...

Sagnnotis

Sagnnotis er et utsagn som enten kan bygge på et sagn eller som fremdeles ikke har rukket å anta sagnets episke oppbygning og karakter. Sagnnotisen kan således sies å betegne en sagnfortelling som er mindre enn én episode. For at det skal bli éne ...

Satire

Satire er vittig spott, det vil si en forteller- eller kunstform som kritiserer eller kommenterer mennesker, samfunn, politikk, fenomener og tanker i samtiden på en humoristisk og poengtert måte. Satiren bruker gjerne ironi, grove overdrivelser o ...

Slice of life

Slice of life er en sjanger innen kunst og underholdning som skildrer hverdagslivet på en forholdsvis realistisk måte. Den er vanlig innen japansk manga.

Space opera

Space opera er en genre innen science fiction der handlingen utspiller seg i verdensrommet. Genrebenevnelsen er inspirert av tilsvarende betegnelser på underholdning som "såpeopera" om lettvint TV-underholdning og "hesteopera" om annenrangs cowbo ...

Thriller

For Michael Jacksons album, se Thriller album Thriller er en genrebetegnelse innen litteratur, drama, film og TV. Betegnelsen brukes i sin videste definisjon som synonym for "en svært spennende historie".

Tragedie

En tragedie er et drama som, i motsetning til komedien, har en alvorlig og trist handling, som ofte begynner godt og ender med ulykke. Tragedier omhandler ofte menneskers svakheter, og hvordan dette kan føre til forferdelse. En måte å kjenne igje ...

TV-program

Et TV-program, også kalt fjernsynsprogram, er et innholdsbasert segment i en kringkastet TV-sending. Det kan være en enkeltstående produksjon, eller som del av en gjentagende serie. Et enkelt program av en serie med programmer kalles en episode. ...

Vandresagn

Vandresagn er sagn som er blitt fortalt på mange steder og gjennom lang tid. Sagn er fortellinger som gir seg ut for å være sanne og knytter seg gjerne til kjente steder og personer. Dette gjelder også vandresagnene. Sagn som handler om Huldrebry ...

Værmerke

Værmerke er varsel av været knyttet til mer eller mindre sikre tegn i naturen. Utsagnene om hvordan været vil bli er basert på akkumulert folklig erfaring. og på rene iakttakelser. Utsagnene uttrykkes gjerne i en form det er lett å huske, for eks ...

Språk

Denne artikkelen handler om språk generelt. For menneskelig bruk av språk, se naturlig språk. Et språk er et dynamisk sett av synlige, hørbare eller følbare symboler for kommunikasjon og elementer som brukes for å manipulere dem. Språk kan også h ...

Anglo-Amerika

Anglo-Amerika brukes som beskrivelse over delene av Amerika hvor engelsk er hovedspråk eller at det er knyttet opp en historiske og kulturelle bånd til England/Storbritannia eller generelt til De britiske øyer. Anglo-Amerika består blant annet av ...

Appellativisering

Appellativisering er det som språklig skjer når ord endrer karakter fra å være særnavn til få en mer generell betydning, som når et spesifikt varemerke-navn etter hvert blir brukt om alle likende produkter. Et eksempel er varemerket Thermos, som ...

Arbëreshë

Arbereshe er en etnisk og språklig albansk minoritet som bor i den sørlige delen av Italia, særlig i regionene av Puglia, Basilicata, Molise, Calabria og på øya Sicilia.

Banning

Banning eller bannskap er å uttrykke seg muntlig og skriftlig med ord eller metaforer som henspiller på sosiale tabuer, brukt til å uttrykke følelser eller for å fornærme andre. Banneord kan også være ord som blir sett på som stygge eller frekke, ...

Bokstav

En bokstav er et element i et alfabetisk system for skriving, slik som det greske alfabetet og dets etterkommere. Hver bokstav i det skrevne språket er vanligvis assosiert med et fonem i den muntlige formen av språket. Skrevne tegn i tidligere sk ...

Bruu

Bruu er et austroasiatisk språk som snakkes av omtrent 120.000 mennesker i Sørøst-Asia, av Bru-folket. Språket er også noe utbredt blant asiatiske immigranter i USA. Bruu er et av femten katuiske språk, som igjen er en del av språkgruppen Mon-khm ...

Dagligspråk

Dagligspråk eller allmennspråk er en betegnelse for hvordan vi uttrykker oss språklig i alminnelige ord og vendinger, ofte uten sikte på å være spesielt presise. Dagligspråk er i denne forstand en motsetning til fagspråk der ord og uttrykk kan ha ...

Degenerert varemerke

Degenerert varemerke, også kalt varemerkeord og deproprialisert eponym, er et varemerke eller produktnavn som er tatt i bruk som nøytralt allmennord og fellesnavn for en gruppe produkter eller tjenester som likner på det spesielle produktet. Dett ...

Den nye tellemåten

Den nye tellemåten er en endret måte å beskrive tallene mellom 20 og 100. Den gamle tellemåten ga for eksempel 21, 22, 23 som uttale enogtyve, toogtyve, treogtyve, mens den nye måten skulle være tjueen, tjueto, tjuetre. I 1949 skrev Telegrafstyre ...

Døvstumhet

Døvstumhet er en benevnelse som tidligere ble brukt om døvhet. Ordet ble fjernet fra det norske lovverket i 1915, da man innså at døvhet ikke påvirket taleorganet funksjoner. Derimot har den som er døv liten mulighet for å kontrollere om man prat ...

Elokvens

Elokvens er flytende, kraftig, elegant, overbevisende og troverdig tale i all offentlighet. Det er hovedsakelig evnen til på en sterk måte kunne uttrykke følelser med treffende og korrekt språk, og derved være overbevisende og troverdig. Betegnel ...

Enspråklighet

Enspråklighet er tilstanden å kun være språkdyktig i ett språk. Innfødte som bor i engelskspråklige nasjoner som Amerikas forente stater, Australia, Storbritannia og New Zealand er ofte enspråklige hele livet. På grunn av det engelske språkets ve ...

Den europeiske språkdagen

Den europeiske språkdagen finner sted 26. september og er en markering for å feire språkene i Europa. Den ble opprettet 6. desember 2001 av Europarådet. Feiring av dagen er lite utbredt, men noen markerer den ved å skrive og snakke fremmedspråket ...

Fasilitert kommunikasjon

Fasilitert kommunikasjon er en pseudovitenskapelig form for kommunikasjon som anvendes for personer som av forskjellige årsaker ikke klarer å kommunisere verbalt eller med kroppsspråk. Metoden oppstod i 1977 etter at den australske læreren Rosema ...

Fremmedord

Fremmedord er ord som er lånt fra andre språk og som føles fremmede når det gjelder uttale, rettskrivning eller bøying. Mange ord som tidligere ble oppfattet som fremmedord, er blitt vanlige i språket og kalles derfor oftere lånord. Begrepet frem ...

Fremmedspråk

Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk. Betegnelse nyttes også tilsvarende utenfor skolesystemet, og en person med et morsmål utenom norsk, og vanligvis også utenom de nor ...

Førindoeuropeiske språk

Førindoeuropeiske språk refererer til flere ikke-klassifiserte språk som ble snakka i Europa og Sør-Asia før ankomsten av folk som snakket indoeuropeiske språk under kobberalderen. Noen av dem er bare kjent som språklige substrater i indoeuropeis ...

Gerundiv

Gerundiv er en type verbform innen språk, men begrepet brukes ulikt om ulike språk. Gerundiv kan være for eksempel verbaladjektiv eller finitte verb. Det fins også språk som ikke har gerundiv.

Hatprat

Hatprat er ytringer som angriper personer eller grupper basert på deres kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatprat som er rettet mot et individ betegnes ...

Hindustani

Hindustani, også kjent som hindi-urdu, er en benevnelse brukt av språkvitere for å beskrive en rekke nærliggende språk i den nordlige, sentrale og nordvestre delen av det indiske subkontinentet. To skriftlige standardiseringer inngår i dette språ ...

Innbyrdes forståelige språk

Innbyrdes forståelige språk er språk der brukerne av ett språk forstår et annet språk uten større problemer. Hvis det ikke er tilfellet, kaller man språka innbyrdes uforståelige. Det brukes noen ganger som et kriterium for å skille språk fra dial ...

Intonasjon (lingvistikk)

Intonasjon i språk handler om tonebevegelsen eller setningsmelodien. Forskjellig intonasjon kan gjøre at man får fram forskjellig innhold med de samme ordene. For eksempel hvis det uttrykkes en kommando med en annen setningsmelodi enn et spørsmål.

Italienisering

Italienisering var politikken som italienske myndigheter førte i områder med ikke-italienskspråklig befolkning. Denne politikken begynte i 1922 under fascistene, men fortsatte lenge etter fascistregimets fall. Italieniseringen var hovedsakelig re ...

Jødiske språk

Jødiske språk er en gruppe språk som har utvikla seg i forskjellige jødiske samfunn i Europa, Sør- og Sørvest-Asia og nordlige Afrika. Den vanlige måten slike språk ble til på var at hebraiske ord og uttrykk som ble brukt til å uttrykke jødiske i ...

Kjønnsnøytralt språk

Et kjønnsnøytralt språk kan brukes for å referere til personer uten å forutsette at de er kvinner eller menn. Spesielt handler det om tilfeller der definisjonen av personen er abstrakt eller hypotetisk slik at kjønnet ikke kan bestemmes, men der ...

Klarspråk

Klarspråk er en språkform i visse skrevne tekster, som er skrevet med tanke på at de skal være forståelige for leserne. I mange land, særlig vesteuropeiske og engelskspråklige land, prøver myndighetene bevisst å publisere tekster slik at det skal ...

Klassisk språk

Klassisk språk er en betegnelse på et språk som har et klassisk litterært korpus og som oppfyller visse andre kriterier. Definisjonen varierer, men punkter som gjerne regnes med er at det har en gammel og uavhengig tradisjon med liten innflytelse ...

Kode

Kode er i kommunikasjonssammenheng et sett av regler for å overføre informasjon ved hjelp av en annen form for representasjon. Eksempler kan være musikk, fraser eller tekst representert ved hjelp av noter, bokstaver eller morsekode. Kode kan ha f ...

Kroppsspråk

Kroppsspråk er en betegnelse på fysisk kommunikasjon der individet uttrykker seg ved hjelp av sin egen kropp. Kommunikasjonen kan skje i kombinasjon med bruk av tale-, tegn- eller skriftspråk, uavhengig av tale, tegn og skrift, eller i direkte mo ...

Lesping

Lesping innebærer en feilaktig uttale av konsonanten s, som da ikke uttales med sin skarpe lyd uten enn mer hvesende, nøyaktig motsvarende engelske th. Lesping beror på at tungen ligger feilplassert, som er for langt fremskutt imot eller imellom ...

Lingua franca

Lingua franca var opprinnelig en betegnelse for et blandingsspråk eller fellesspråk, som oppsto i korsfarertiden rundt om i Middelhavet. Det har siden blitt en generell betegnelse for kommunikasjon mellom personer som ikke har et felles morsmål, ...

Liste over nyord i Simpsons

En manns uttrykk for garasje, oppfunnet av Moe Szyslak i "The Springfield Connection". Selv om "Car Hole" kun forekommer to ganger i serien, er det ofte brukt av fans for å beskrive en garasje eller lignende konstruksjoner. Frasen opptrer først i ...

Llanito

Llanito eller yanito er en form for spansk som er tungt preget av ord fra engelske og andre språk, som genuesisk, og er snakket i det britiske oversjøiske territoriet Gibraltar. Det består av en eklektisk blanding av andalusisk spansk og engelsk, ...

Makrospråk

Makrospråk er en kategori som ble introdusert i den internasjonale standarden ISO 639 for språkkoder. Makrospråk er grupper av nært beslektede språk som ofte regnes som dialekter av ett og samme språk av ulike grunner. Språka som danner et makros ...

Malayalam-skrift

Malayalamskrift er en brahmisk skrift brukt til å skrive det sørindiske språket malayalam, hovedspråket i delstaten Kerala. Som mange andre indiske skriftsystemer er det en abugida, en skrift som er delvis alfabetisk og delvis stavingsbasert. Mod ...