ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155

Lodovico Ferrari

Lodovico Ferrari var en italiensk matematiker. Han begynte sin karriere som tjeneren til Girolamo Cardano. Han var svært intelligent, så Cardano begynte å undervise ham i matematikk. Ferrari hjalp Cardano å finne løsninger på andregradsligninger ...

Fortegn

Et fortegn viser innenfor matematikken om et tall er positivt eller negativt. De mulige fortegnene er pluss og minus. Hvis det ikke er angitt noe fortegn for et tall er det alltid positivt. Som fortegn foran parentetiske uttrykk representerer + o ...

Joseph Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier var en fransk matematiker og fysiker. Han ble tidlig foreldreløs, men på grunn av sin begavelse ble han opptatt som elev ved en militærskole. Fourier var revolusjonær og ble flere ganger arrestert under den franske re ...

Full bredde ved halv maksimum

I en fordeling er full bredde ved halvt maksimum forskjellen mellom de to verdiene til den uavhengige variabelen der den avhengige variabelen er lik halvparten av den maksimale verdien. Med andre ord er det bredden på en spektrumkurve målt mellom ...

Grunntall

Grunntallet er antallet unike siffer inkludert null, som brukes i et posisjonsbasert tallsystem. For eksempel har titallsystemet grunntallet ti, derfor kan én enkelt posisjon i tallet ikke få en større verdi enn ni før det blir nødvendig å øke ve ...

G.H. Hardy

Godfrey Harold Hardy var en kjent britisk matematiker. Hardy er kjent for sine resultater i tallteori og matematisk analyse. Blant ikke-matematikere er han mest kjent for sitt essay om matematikkens estetikk: A mathematicians apology 1940. Dette ...

Harmonisk funksjon

Gitt f: R n → R, og U en åpen delmengde R n, er f harmonisk over U dersom f er kontinuerlig deriverbar to ganger mot U, og ∑ i = 1 n ∂ 2 f ∂ x i 2 = 0 {\displaystyle \sum _{i=1}^{n}{\frac {\partial ^{2}f}{\partial x_{i}^{2}}}=0} i hvert punkt i U ...

Felix Hausdorff

Felix Hausdorff var en tysk matematiker. Hausdorff blir sett på som en av grunnleggerne av moderne topologi, og han leverte viktige bidrag til gruppeteori, funksjonsteori og flere andre områder av matematikken.

Heptagon

I geometri så er en heptagon en polygon med syv sider og syv kanter. I en regulær heptagon, hvor alle sider og vinkler er like, der vil sidene møtes med en vinkel på 5π/7 radianer, omtrentlig 128.571 grader. Dens Schläfli-symbol er {7}. Arealet t ...

Heterogenitet

Heterogenitet betyr ulikhet eller uensartethet. Det motsatte av heterogenitet er homogenitet. I biologien kan man eksempelvis snakke om heterogene arter, underarter eller grupper. Man mener da at individene er uensartede, dvs. forskjellige fra hv ...

Hilbert-rom

Et Hilbert-rom er et indreproduktrom som er et komplett metrisk rom med hensyn på metrikken indusert av indreproduktet. Det kan ses på som en spesialisering av klassen av vektorrom til rom med et begrep om ortogonalitet. Alle Hilbert-rom er også ...

Audun Holme

Audun Holme er en norsk matematiker. Holme tok graden cand.mag. i 1961 og cand.real. i 1964 ved Universitetet i Oslo, med hovedkarakter 1.25. I 1968 tok han en doktograden ph.d. ved Columbia University i New York, med avhandlingen Some Embedding ...

Elling Holst

Han var elev av Sophus Lie og fikk sin cand.real. 1874. Derpå var han ved Meteorologisk institutt 1874-76, før han i 1876 ble stipendiat ved Det Kongelige Frederiks Universitet og studerte litt geometri under Felix Klein med støtte fra trelastmag ...

Homogenitet

Homogenitet betyr likhet eller ensartethet og stammer fra det greske ordet homos, som oversatt betyr lik eller ensartet og genos som betyr slag eller art. Det motsatte av homogenitet er heterogenitet, som betyr uensartethet eller ulikhet. I zoolo ...

Invers funksjon

En invers funksjon eller en omvendt funksjon er en funksjon som "opphever virkningen av" en annen funksjon. Mer presist uttrykt er to funksjoner f og g inverse hvis og bare hvis y = f x {\displaystyle y=fx} og x = g y {\displaystyle x=gy} for all ...

Irrasjonalt tall

Et irrasjonalt tall er et reelt tall som ikke kan skrives som en brøk av to heltall. Et irrasjonalt tall har ingen periodisk desimalutvikling. Eksempler på slike tall er π, e og 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}}.

KappAbel

KappAbel var en matematikkonkurranse for ungdomsskoleklasser. Konkurransen startet som et prøveprosjekt ved Froland ungdomsskole høsten 1997. Etter dette ble alle 9. klasser i Aust-Agder invitert til å delta i en fylkeskonkurranse. Etter hvert bl ...

Abu Bakr al-Karaji

Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan al-Karaji var en matematiker og ingeniør med persisk bakgrunn. Mange av hans resultater i matematikk blir stadig verdsatt, og et av de mest kjente bidragene hans er knyttet til utregningen av binomialkoeffisienten. ...

Koeffisient

En koeffisient er et matematisk uttrykk knyttet til et annet tall eller en variabel som representerer den. Koeffisienten kan være et parameter, et indeksnummer eller en faktor.

Kompleks analyse

Kompleks analyse er den delen av matematikk som omhandler studier av funksjoner med komplekse variable. Kompleks analyse blir anvendt i flere ulike matematiske disipliner, blant annet for analytisk geometri, tallteori, kombinatorikk og for anvend ...

Kongruens (geometri)

Kongruens betyr i geometrien at to figurer A og B kan bringes til å dekke hverandre fullstendig, at figurene er like. Termen brukes derfor om geometriske figurer som har helt samme størrelse og form, men som kan være ulikt orientert. To figurer s ...

Konjugert (matematikk)

Konjugert kommer fra latin "konjugere" som betyr å binde to ting sammen, koble sammen parvis. I språkvitenskapen konjugeres verb, og i matematikk og fysikk kobles to ting i en resiprok relasjon. I matematikk brukes konjugert in mange sammenhenger ...

Korrelasjon

Korrelasjon, eller samvariasjon, er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen mellom to kvantitative variabler. Korrelasjon bli ofte målt i en korrelasjonskoeffisient. Empirisk observert korrelasjon er ikke tilstrekkeli ...

Kromatisk tall

For en graf, er det kromatiske tallet antall farger som trengs for å fargelegge nodene slik at ingen nabonoder har samme farge. En korrekt fargelegging av en graf er en tilordning av farger til nodene av grafen slik at ingen noder som er tilkoble ...

Kubikkrot

Kubikkroten av et reelt tall a {\displaystyle a} er det unike, reelle tallet som opphøyd i 3. potens blir a {\displaystyle a}, altså løsningen til ligningen x 3 = a {\displaystyle x^{3}=a}. Kubikkroten av a {\displaystyle a} skrives a 3 = a 1 3. ...

Kumulativ fordeling

En kumulativ fordeling er en beskrivelse av sannsynlighetsfordelingen til en reell stokastisk variabel X. For ethvert reelt tall x, er den kumulative fordelinen av X gitt av: x → F x = P ⁡ X ≤ x, {\displaystyle x\to F_{X}x=\operatorname {P} X\leq ...

Kvadrilliard

En kvadrilliard er tusen kvadrillioner, eventuelt en million trilliarder, dvs. det naturlige tallet 1 000 000, eventuelt 10 27.

Kvadrillion

En kvadrillion er tusen trilliarder, eventuelt en million trillioner, dvs. det naturlige tallet 1 000 000, eventuelt 10 24. Eksempel: Jorden har en masse på ca. 6 kvadrillioner tonn. Ordet er dannet av det latinske prefikset kvadr- fire og med en ...

Sylvestre François Lacroix

Sylvestre François de Lacroix var en fransk matematiker. Lacroix vokste opp i fattige kår i Paris i Frankrike. Til tross for at familien var fattig, klarte de å sørge for at sønnen fikk en god utdannelse. Han viste et spesielt talent for matemati ...

Laplacetransformasjon

Laplacetransformasjon er en matematisk operasjon som overfører en funksjon fra tidsdomenet til frekvensdomenet. Laplace brukes ofte til analyse av forskjellige dynamiske systemer. Ved å bruke transformasjonen vil spesielt løsning av lineære, ordi ...

Likhetstegn

Likhetstegn, symbol =, betyr er lik. I matematikk, formal logikk og naturvitenskap står det mellom to uttrykk som representerer samme verdi og uttales "er lik" i bruksområder som i x = y {\displaystyle x=y}.

Åsvald Lima

Åsvald Toralf Lima er en norsk matematikkprofessor. Lima ble dr. philos. i 1974 ved Universitetet i Oslo. Hans veileder var Erik Alfsen.

Nikolaj Lobatsjevskij

Nikolaj Ivanovitsj Lobatsjevskij var en russisk matematiker. Lobatsjevskij tok sin doktorgrad ved universitetet i Kazan i 1811, og han var professor i matematikk der i perioden 1816–1846. Han var en anerkjent lærer, og han ga ut arbeider innenfor ...

Magisk kvadrat

Et magisk kvadrat er et kvadrat som er inndelt i mindre kvadrat, hvert kvadrat er forsynt med et tall på en slik måte at summen av tallene i de horisontale rekkene er lik summen av de vertikale og dessuten lik summen av tallene i diagonalene. Mag ...

J. Carson Mark

J. Carson Mark var en canadisk-født amerikansk matematiker kjent for sitt arbeid med å utvikle kjernefysiske våpen ved Los Alamos National Laboratory, hvor han var en del av Manhattanprosjektet.

MathWorld

MathWorld er et nettbasert matematikk-referanseverk, sponset av Wolfram Research Inc., skaperne av Mathematica. Den er også delvis finansiert av National Science Foundations National Science Digital Library ved University of Illinois at Urbana-Ch ...

MECE

MECE er et prinsipp for organisering av informasjon. Prinsippet er hentet fra McKinsey. Hvis informasjon kan bli ordnet slik at den er fullt dekkende og ikke overlappende på alle nivåer i hierarkiet er den MECE. Eksempel på en MECE gruppering er ...

Mengers svamp

Mengers svamp er et av de mest kjente objektene i fraktalgeometrien. Som en tredimensjonal analogi til Cantor-mengden og Sierpinskis teppe kan Mengers svamp konstrueres ved suksessivt å fjerne deler av en kube, slik at den gjennomhulles mer og me ...

Mersenne-primtall

Et Mersennetall er et tall som er gitt på formen M n = 2 n − 1, der n er et hvilket som helst heltall. Mersennetall som er primtall kalles Mersenne-primtall. Om n er et sammensatt tall, vil M n også være det. Alle Mersenne-primtall er dermed på f ...

John Milnor

John Willard Milnor er en amerikansk matematiker kjent for sitt arbeid innen differensialtopologi, K-teori og dynamisk system. Han vant Fieldsmedaljen i 1962, Wolfprisen i 1989 og Abelprisen i 2011. Milnor er professor ved Stony Brook University. ...

Minste kvadraters metode

Minste kvadraters metode er en estimeringsmetode for å finne sammenhengen mellom en eller flere forklaringsvariabel og en responsvariabel. Minste kvadraters metode estimerer ved å finne en sammenheng mellom variablene som minimerer variansen. Var ...

Monomial

I matematikk, er en monomial et polynom som bare har et ledd. To definisjoner av monomial er vanlige: En monomial er et produkt av potenser av variabler med ikkenegative heltalls eksponenter, eller, med andre ord, et produkt av variabler, som kan ...

Monte Carlo-metoden

Monte Carlo-metoden er en bredt anvendt klasse med algoritmer som anvendes for å simulere ulike fysiske og matematiske system. De skiller seg fra andre simuleringsmetoder gjennom å være stokastiske, dvs. ikkedeterministiske i noen form – vanligvi ...

Multivariat statistikk

Multivariat statistikk er en gren av statistikken som observerer og analyserer tilfeller der flere variabler opptrer samtidig. Anvendelse av multivariat statistikk kalles multivariat analyse. Bivariat analyse er et særtilfelle der det opptrer to ...

Nash-likevekt

Nash-likevekt er et uttrykk innen spillteori. John Forbes Nash jr. innførte begrepsforskjellen mellom kooperativ spillteori, som behandler spill der det kan treffes bindende avtaler, og ikke-kooperativ spillteori. For den ikke-kooperative spillte ...

Negativt tall

Et negativt tall er et reelt tall som er mindre enn null, som for eksempel −3, −6 og −163. Når et tall er negativt skrives tallet med et minustegn foran. De negative tallene ikke tallet null; mengden som inkluderer de null og de negative tallene ...

Negentropi

Negentropi er en forkortelse for negativ entropi og er dermed entropi med negativt fortegn. Den kan betraktes som et mål for hvor sterkt en stokastisk variabel avviker fra en uniform fordeling. Fordi entropien i en uniform fordeling er maksimal e ...

NP-komplett

Innenfor informatikk og matematikk, er NP-komplette problemer en mengde med svært vanskelige problemer. Et problem blir ofte kalt lett dersom problemet kan løses på kort tid, og dette blir ofte målt som polynomisk tid ; et vanskelig problem er et ...

Omkrets

Omkrets eller perimeter er lengden av en lukket kurve. Omkretsen av et to-dimensjonalt område er lik lengden av områdets begrensning. For mangekantede figurer i planet gjelder at omkretsen er lik summen av alle sidene. For sirkler med radius lik ...

Origo

Origo i matematikk, er punktet i et koordinatsystem der alle koordinatene er null, eller også punktet der aksene i koordinatsystemet skjærer hverandre. Origo er vanligvis beskrevet med bokstaven O. Origo deler hver av aksene i en positiv og en ne ...