ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156

Parameterfremstilling

En parameterfremstilling av en geometrisk figur er en måte å representere figuren ved hjelp av parametre. For en kurve kan man benytte dens buelengde som gir en naturlig parametrisering med mange matematiske fordeler.

Pascals trekant

Pascals trekant er en geometrisk fremstilling av binomialkoeffisientene i en trekant. Den er oppkalt etter Blaise Pascal, selv om den hadde vært kjent og studert i århundrer før ham.

Persentil

En persentil, eller prosentil, er den verdien som en gitt prosentandel av en gruppe observasjoner er mindre enn eller lik. Den 25. persentilen er også kalt første kvartil Q1, den 50. persentilen er median eller andre kvartil Q2, og den 75. persen ...

Petersen-grafen

Petersen-grafen er en kubisk graf med ti hjørner, oppkalt etter den danske matematikeren Julius Petersen, som først publiserte denne grafen i 1898. Petersen-grafen er et mye brukt eksempel og moteksempel i matematikk, siden den har mange interess ...

Polynomfunksjon

En polynomfunksjon er i matematikk en funksjon som beregner verdien av et polynom. Den generelle forma for en polynomfunksjon av grad n i én variabel er f x = a n x n + a n − 1 x n − 1 +. + a 1 x + a 0 {\displaystyle \ fx=a_{n}x^{n}+a_{n-1}x^{n-1 ...

Posisjonssystem

Et posisjonssystem er et tallsystem hvor sifrenes plassering har betydning for tallets verdi. Posisjonssystemer har også et grunntall. I vårt titallsystem, for eksempel, er tallet 10 grunntallet. Eksempel på tall i titallsystemet: 123.45 Her står ...

Positivt tall

Et positive tall er et reelt tall som er større enn null, som for eksempel 3, 6 og 163. De positive tallene omfatter ikke tallet 0; mengden av tall som omfatter 0 og de positive tallene kalles for de ikke-negative tallene. Skalaen kan sammenlikne ...

Primfaktor

I tallteori er primfaktorene til et positivt heltall de primtallene som tallet kan deles på uten rest. Å finne disse tallene kalles heltallsfaktorisering eller primtallsfaktorisering. For en primfaktor p av tallet n er multiplisiteten til p den s ...

Regresjonsanalyse

Regresjonsanalyse er innen statistikk en kvantitativ analyse av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. I motsetning til korrelasjonsanalyse som kun påviser hvorvidt det er korrelasjon mellom variabler, så ...

Reguladetri

Reguladetri") eller treregelen er en regneregel i elementær aritmetikk. Regelen har også blitt kalt den gylne regel, proporsjonsregelen og kjøpmannsnøkkelen. Regelen var kjent i India allerede på 600-tallet etter Kristus. Når fire størrelser er p ...

Bernhard Riemann

Georg Friedrich Bernhard Riemann var en tysk matematiker som leverte viktige bidrag til matematisk analyse og differensialgeometri. Noen av hans oppdagelser banet veien for den senere utviklingen av generell relativitet. Riemann var en av de mest ...

Rolles teorem

Rolles teorem, i matematisk analyse, er et spesialtilfelle av middelverdisetningen i matematisk analyse. Rolles teorem viser at hvis en funksjon f er kontinuerlig på det lukkede intervallet og at den er deriverbar på det åpne intervallet hvor ver ...

Paolo Ruffini

Paolo Ruffini var en italiensk matematiker og filosof. Et av Ruffinis viktigste bidrag til matematikken var et bevis for at generelle ligninger av femte grad ikke kunne løses ved rotutdragning. Senere viste Niels Henrik Abel at Ruffinis bevis var ...

Ole Christensen Rømer

Ole Christensen Rømer var en dansk matematiker og astronom. Under et ni års opphold i Paris brukte han den forsinkelsen han observerte ved måneformørkelsene av Jupiters måner når de var på vei bort ifra Jorden i forhold til når de var på vei mot ...

Sannsynlighet

Sannsynlighet er innen matematikk en numerisk beskrivelse av hvor sannsynlig det er at en hendelse vil inntreffe. Sannsynlighet oppgis som et tall mellom 0 og 1, der 0 angir at det nesten aldri vil skje, mens 1 angir at det nesten alltid vil skje ...

Sannsynlighetsteori

Sannsynlighetsteori er en matematisk disiplin som er utviklet for å beskrive og kvantifisere sannsynlighet. I matematikk ser man på sannsynligheten for en hendelse som et tall mellom 0 og 1. Hvis sannsynligheten for en hendelse er 1, betyr det at ...

Ernst S. Selmer

Ernst Sejersted Selmer var en norsk matematiker, hovedsakelig kjent for arbeid i tallteori. Han regnes som en av Norges første kryptografer. Ved Stabekk videregående skole var han redaktør for bladet Tall og tanker. Han ble cand.real. i 1945 ette ...

Skjæringssetningen

Skjæringssetningen er en matematisk setning som forteller at en reell kontinuerlig funksjon f {\displaystyle f} definert på et lukket intervall fra a {\displaystyle a} til b {\displaystyle b} vil treffe alle verdier mellom f {\displaystyle f} og ...

Skygge

En skygge er et område hvor lyset fra en lyskilde ikke kan nå direkte fordi et objekt er i veien. Skyggen opptar området direkte bak et ikke gjennomskinnelig objekt hvor lyskilden er plassert foran objektet. Skyggen er en todimensjonal silhuett e ...

Standardfeil

Standardfeilen er i statistikk en vanlig måte å angi feilmarginen av en måling eller et estimat på. Standardfeil til en sannsynlighetsfordeling beregnes analogt med standardavviket til en normalfordeling. Grunnlaget for standardfeilen er sentralg ...

Statistisk inferens

Statistisk inferens er prosessen å ta konklusjoner om en populasjon ut i fra et utvalg av denne populasjonen. Analyser tatt av utvalget er spesifikke for utvalget og trenger ikke nødvendigvis være lik populasjonen. En stor del av emnet tar derfor ...

Steradian

Steradian, "solid", "romlig") er en avledet SI-enhet for måling av romvinkel, og er den tredimensjonale varianten av radian. Symbolet for steradian er sr. En steradian er den romvinkelen som med toppunkt i sentrum av en kule med radius r {\displa ...

Students t-fordeling

Students t-fordeling er en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling som brukes ved små sannsynlighetsutvalg. Fordelingen er oppkalt etter den britiske kjemikeren William Sealy Gosset som redgjorde den under pseudonymet Student. T-fordelingen er samme ...

Peter Ludvig Meidell Sylow

Peter Ludvig Meidell Sylow var en norsk matematiker. Han leverte viktige bidrag til gruppeteori, en gren av matematikken hvor norske matematikere som Niels Henrik Abel og Sophus Lie også gjorde viktige gjennombrudd. Sylow er mest kjent for Sylowt ...

Syntetisk geometri

Syntetisk geometri er en form for geometri som bygger på rene geometriske utledninger, som aksiom, teorem og logiske argumenter. Den syntetiske geometrien står i motsetning til analytisk og algebraisk geometri, som i tillegg benytter aritmetikk o ...

Tangenten

Tangenten er et tidsskrift med fokus på matematikk i skolen. Målgruppen er matematikklærere fra barnehage til videregående og lærerstudenter. Tidsskriftet ble startet i 1990, da det kom ut med to nummer. Siden da har det kommet ut fire nummer hve ...

Niccolò Fontana Tartaglia

Niccolò Fontana Tartaglia var en italiensk matematiker, ingeniør, landmåler og bokholder. Han publiserte mange bøker, inkludert de første italienske oversettelsene av Arkimedes og Euklid. Tartaglia var den første som brukte matematikk til å stude ...

Teorem

Et teorem er en læresetning med en bevist gyldighet. Ordets betydning på gresk er bokstavelig oversatt til det som er sett. Den pytagoreiske læresetningen er et kjent eksempel på et teorem, og denne setningen lærer man allerede på ungdomsskolen. ...

Axel Thue (matematiker)

Axel Thue var en norsk matematiker, kjent for sine arbeider om diofantinsk approksimasjon og kombinatorikk. Thue ble Cand.real. i 1889 og var professor for anvendt matematikk ved Universitetet i Kristiania 1903–1922. Thues arbeider er utpreget or ...

Tilfeldig permutasjon

En tilfeldig permutasjon er en tilfeldig ordning av et sett med objekter, dvs en permutasjon som utføres i henhold til en stokastisk variabel. Bruken av tilfeldige permutasjoner er ofte grunnleggende på felter som bruker slumptallsalgoritmer, sli ...

Titallsystemet

Titallsystemet er tallsystemet med grunntall ti, som i dag brukes over hele verden. Vårt moderne titallsystem er et posisjonssystem hvor både sifrenes verdi og posisjon har betydning for tallverdien. Titallsystemet bygger på tre grunnleggende pri ...

Jacques Tits

Jacques Tits er en fransk matematiker. Han har skrevet et stort antall forskingsartikler på flere områder, men i hovedsak innen gruppeteori. Tits ble i 1995 utnevnt til den tyske ordenen Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Han ble tilde ...

Topologi

Topologi er en gren av moderne geometri. Denne matematiske disiplinen har tidligere gått under navnet analysis situs. I topologien behandles topologiske rom, det vil si figurer, legemer, rom, flater, kurver og så videre, og de egenskapene som avh ...

Transcendent funksjon

En transcendent funksjon er en ikke-algebraisk matematisk funksjon. I motsetning til en algebraisk funksjon, tilfredsstiller ikke en transcendent funksjon en polynomisk ligning der koeffisientene selv er polynomer. Eksempler på transcendente funk ...

Trelegemeproblemet

Trelegemeproblemet går ut på å bestemme bevegelsen til tre legemer med nesten samme masse, som gjensidig påvirker hverandre med en kraft. I de fleste tilfeller tenker man på tyngdekraften mellom legemene. Bortsett fra i visse spesialtilfeller er ...

Trigonometri

Trigonometri er en gren innen matematikken som studerer forholdet mellom vinkler og sider i en trekant. Trigonometri anvendes i matematikk, astronomi og landmåling, men også innen felter som ikke er direkte forbundet med dette, som numerisk analy ...

Typetall

Typetallet, også kalt modus eller modalverdi, er et sentralitetsmål som beskriver den tallverdien som har det største antall observasjoner, altså den det er flest av. Typetallet er den instans det er mest sannsynlig å treffe på i en målt mengde. ...

Union (mengdelære)

Innenfor matematikken er unionen mellom to mengder A og B, mengden av alle elementer som ligger i A, B eller både A og B. Unionen mellom A og B skrives A ∪ B. For alle A gjelder at A ∪ Ø = A og at A ∪ A = A.

Univers (statistikk)

Universet ofte kalt populasjonen, er et begrep i statistikkfaget for å beskrive alle objekter som en analyse kan ta for seg. Et utvalg er en andel av populasjonen som brukes for å representere hele populasjonen. Å bruke et utvalg istedenfor hele ...

Utvalg (statistikk)

Bekvemmelighetsutvalg Vurderingsutvalg Kvoteutvalg

Variasjonskoeffisient

Variasjonskoeffisient er et spredningsmål på den relative variasjonen i et datasett: V a r i a s j o n s k o e f i s i e n t = S t a n d a r d a v i k G j e n o m s n i t s v e r d i {\displaystyle Variasjonskoeffisient={\frac {Standardavvik}{Gje ...

Vito Volterra

Vito Volterra var en italiensk matematiker og fysiker, kjent for sitt arbeid med matematisk biologi. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Det Kongelige Fredriks Universitet i forbindelse med feiringen av 100-årsdagen for Niels Henrik Abels fødsel i ...

Andrew Wiles

Andrew John Wiles er en britisk-amerikansk matematiker. Wiles er professor i matematikk ved Princeton University, og han regnes som en av verdens fremste tallteoretikere. Wiles er mest kjent for å ha presentert et fullstendig bevis for Fermats si ...

Diskriminant

I algebra kan diskriminanten til et polynom si noe om polynomets røtter uten at man trenger å beregne dem. For eksempel diskriminanten til annengradspolynomet a x 2 + b x + c {\displaystyle ax^{2}+bx+c} er r 1 − r 2 = − b + b 2 − 4 a c 2 a − − b ...

Firedimensjonal verden

Firedimensjonal verden er betegnelsen på Hermann Minkowskis geometriske tydning av relativitetsteorien. Den er basert på den tanke at den fysiske verden er en verden av ting som skjer firedimensjonalt, i rom og tid, og som bryter med den klassisk ...

Abakus (kuleramme)

Abakus har også andre betydninger Abakus eller kuleramme er et gammelt regnehjelpemiddel som består av en plate eller en ramme med staver eller tråder der kuler kan skyves frem og tilbake. Antagelig er det greske ordet avledet fra et enda eldre h ...

Algebra

Algebra er en gren innen matematikken som kan beskrives som en generalisering og utvidelse av aritmetikken. Ordet ble først brukt av den persiske matematikeren al-Khwârizmî, som brukte ordet for å beskrive den handlingen han gjorde når han forenk ...

Algorismus

Algorismus var navnet på den nye matematikken som kom til Europa i middelalderen en gang på begynnelsen av 1100-tallet, og som innbar at man gikk bort fra de tradisjonelle romertallene og begynte å regne med de arabiske tallene istedenfor. Den ny ...

Soluret og himmelens sirkler

Soluret og himmelens sirkler er en av de eldste og mest berømte matematiske tekstene fra Kina. Datering av boken er svært usikker. En mulighet er at boken først ble skrevet under Zhou-dynastiet 1046–256 f.Kr., men senere samlet og utvidet under H ...

Baudhayanasutraene

Baudhayanasūtraene er en gruppe vediske sanskrittekster som omhandler dharma, daglige ritualer, matematikk, etc. De hører til Taittiriyashakha, en grein av krishna yajurveda, og ble samlet fra det 8. til det 7. århundre f.Kr. De består av seks te ...