ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167

Lønnsarbeid

Arbeid eller lønnsarbeid er aktiviteter eller deltakelse i yrkeslivet som gir lønnsinntekt. Hva som betraktes som arbeid, varierer både over tid og på tvers av kulturer. Arbeid blir likevel oftest knyttet til posisjoner i yrkeslivet som gir innte ...

Lønnsoppgjør

Lønnsoppgjør er at arbeidsgiver og arbeidstaker som fra før har inngått avtale om lønn for en gitt mengde arbeid, blir enige om ny avlønning for samme mengde arbeid. Et lønnsoppgjør kan favne individuelt, lokalt på en arbeidsplass, landsdekkende ...

Løsarbeid

Løsarbeid er tilfeldig lønnsarbeid der en person ansettes en enkelt dag ad gangen eller i en kort periode. Løsarbeid er ofte ufaglært og manuelt, og ses især i landbruk og bygge- og anleggsnæringen. Løsarbeidere kan finne arbeid gjennom organiser ...

Minstelønn

Minstelønn er en fastsatt nedre lønnsgrense som avtales eller bestemmes. Minstelønn kan lovfestes, og gjelder da for alle arbeidere i et land, eller den kan være avtalt i en tariffavtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, kalt ta ...

NEET

NEET er en forkortelse av det engelske uttrykket "not in education, employment, or training", noe som på norsk har blitt oversatt med "unge på kanten". Begrepet omfatter ungdom i alderen 15–24 år som verken er i utdanning, jobb eller opptrening. ...

Nødsarbeid

Nødsarbeid var arbeid igangsatt av offentlige myndigheter i perioder med økonomisk nedgang og høy arbeidsløshet. Nødsarbeidet tok i første rekke sikte på å redusere arbeidsledigheten og å opprettholde kjøpekraft, slik at etterspørselen til en vis ...

Offentlig sektor

Offentlig sektor kan sies å være: Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter. I den økonomiske statistikken består ...

Oppsigelse

Et arbeidsforhold avsluttes som regel ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse, eksempelvis når arbeidstakeren bytter jobb. En oppsigelse i juridisk forstand innebærer at arbeidsforholdet opphører etter en lovb ...

Overenskomst i arbeidslivet

Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold. Mens hovedavtalen tar for seg hvilke spilleregler som gjelder mellom partene, vil overenskomsten ta for seg de materielle sidene av avtalen. I off ...

Overtidsarbeid

Det er i Norge arbeidsmiljøloven som setter grensene for hvor mye overtid som er tillatt og under hvilke forutsetninger. Lovens grenser for alminnelig arbeidstid er: 9 timer i løpet av 24 timer 40 timer i løpet av sju dager Når man arbeider overt ...

Partene i arbeidslivet

Partene i arbeidslivet er et begrep som vanligvis refererer til arbeidstakerne eller deres organisasjoner på den ene side, og arbeidsgiverne eller deres organisasjoner, på den andre side. I nordiske land veksler partene ofte sømløst mellom å være ...

Pro-Start

Pro-Start er en samling jobb-portaler i Europa hvor jobbsøkere kan registrere sin CV for å gjøre seg tilgjengelig for potensielle arbeidsgivere. Arbeidsgiver kan lyse ut ledige stillinger og/eller gjøre søk i CV-database. Portalen ble etablert i ...

Profileringsdesigner

En profileringsdesigner lager profileringsmateriell for bedrifter, reklamer for produkter på transportsmidler, fasader og generell informasjonsskiltning. En profileringsdesigner kan jobbe for både det offentlige og private.

Raskere tilbake

"Raskere tilbake" er et nasjonalt tiltak vedtatt av Sykefraværsutvalget høsten 2006. Tiltaket inngår som en del av IA-samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Målet er å unngå sykefravær og hjelpe sykmeldte arbeidstakere raskere ...

Referansesjekk

Referansesjekk, eller referanseintervju, er en prosess hvor man ved samtale/intervju med utvalgte referansepersoner forsøker få et bedre bilde av en utvalgt person, som oftest i en rekrutteringsprosess. Det er en subjektiv prosess der formålet er ...

Rekruttering

Rekruttering betyr å skape tilgang, tilvekst eller fornyelse i en organisasjon eller en virksomhet. Formålet kan være å øke antallet soldater, eller å søke frem det man til enhver tid anser som kvalifisert arbeidskraft påfulgt av en eller flere a ...

Relative lønninger

Relative lønninger er definert som lønnsrangeringen for en yrkesgruppe sammenlignet med andre yrkesgruppers lønn. Uttrykket er ofte brukt i sammenheng med ulikhet i lønnsdannelse, og favoriserer prosentillegg fremfor kronetillegg. Grunnen til det ...

Renhold

Renhold beskriver alt som har med fjerning av støv, skitt og uønskede væsker på alle områder der mennesker er avhengige av et rent og oversiktlig miljø, inklusive gaterenhold og klesvask. Da man hadde husmorskoler, var renhold og hygiene et vikti ...

Retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider

Nettløsningers tilgjengelighet refererer til en rekke retningslinjer for hvordan nettsider og brukregrensenitt utformes slik at informasjon som formidles på Internett er lett tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. 11 desember 2008 pub ...

Rusmiddeltesting

Arbeidsplasstesting er et sett prosedyrer og handlinger som brukes for å bekrefte eller avkrefte at en person har inntatt et rusmiddel på sin arbeidsplass eller forut for arbeidet, slik at inntaket har eller kan få konsekvenser for utførelse av a ...

SA8000

SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er en internasjonal standard for etiske retningslinjer for bedrifter, med fokus på ansattes arbeidsforhold. En SA8000-sertifisert bedrift har blitt kontrollert av et uavhengig firma. Or ...

Septemberforliket

Septemberforliket var en avtale som ble inngått den 5. september 1899 mellom De Samvirkende Fagforbund og arbeidsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening. Avtalen slo fast at arbeidsgiverne hadde rett til å lede og fordele arbeidet, mens fagforeninge ...

Siesta

En siesta er en kort hvil eller blund som blir tatt tidlig på ettermiddagen, ofte etter et middagsmåltid. En slik søvnperiode er en vanlig tradisjon i noen land, særlig de der været er varmt. Begrepet "sove middag" er et liknende begrep på norsk. ...

Sikker jobbanalyse

Sikker jobbanalyse eller Risikoanalyse er en systematisk analyse av risikoelementer man gjør i forkant av en spesifikk arbeidsoppgave. SJA inngår i et foretaks internkontrollsystem og kan gjelde rutinemessige så vel som forefallende arbeidsoppgaver.

Skift- og turnusarbeid

Skift- og turnusarbeid er planmessig arbeid på ulike tider av døgnet. Et tredelt system er vanlig for skiftarbeid. "Første skift" er på morgenen, "andre skift" er på ettermiddagen og kvelden og "tredje skift" er på natten. "Andre skift", kalles o ...

Sosial dumping

Sosial dumping er et begrep som i dagens Norge knyttes til arbeidsinnvandring hvor utenlandske arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Inkludert i dette er brudd på regler om helse, miljø og sikkerh ...

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt, forkortet STAMI, er et norsk statlig forskningsinstitutt organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. Instituttet utgjør et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, ps ...

Stedfortreder

Stedfortreder er en person overtar et arbeid, oppdrag eller stilling med fullmakt fra, eller som representant for, en annen person for en kortere tid i den andres fravær. Begrepet brukes noe overlappende for er vikarierende oppdrag, men der en vi ...

Stemplingsur

Et stemplingsur er et mekanisk ur som blir brukt til å holde orden på arbeidstiden til ansatte i bedrifter. Den ansatte stikker et tykt papirkort inn i en spalte på uret, som da stempler kortet med dato og klokkeslett. Dette gir arbeidslederen en ...

Stress

Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende. Slike stimuli er ofte ubehagelige og kalles stres ...

Suspensjon (arbeidsforhold)

Suspensjon av arbeidsforhold foreligger hvor en arbeidstaker blir pålagt å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes. Suspensjonen er midlertidig og innebærer at arbeidstakeren ikke har rett til å utføre sitt arbeid eller oppholde seg på arbe ...

Sykle på jobben

Sykle på jobben – eller "sykkelpendling" – er regulær bruk av sykkel til arbeidsreiser mellom hjem og arbeidssted, dette i motsetning til bruk av sykkel for sport, rekreasjon og tilfeldige arbeidsreiser. Bruk av sykkel til arbeidsreiser er mest v ...

Tariffavtale

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Fagforening i henhold til arbeidstvistloven er enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av ...

Tilleggsnæring

En tilleggsnæring eller attåtnæring er en persons bierverv. En tilleggsnæring er ofte et uttrykk for at en næringsdrivende eller en lønnsmottaker har ekstra ressurser av et eller annet slag som kan utnyttes økonomisk. Når hovednæringen er sesongp ...

Trafikkplanlegger

Trafikkplanlegger er en yrkesbenevnelse for en helseadministrasjonsmedardeider med hovedoppgave å planlegge pasienttransport med tilknytning til et kjørekontor for pasienttransport i et regionalt helseforetak.

Verkstedsoverenskomsten

Verkstedoverenskomsten ble inngått mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Verkstedforeningen som var forløperen til Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene siden og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den andre siden i 1907. Verkstedsove ...

Vikar

Vikar er en stedfortreder som overtar et arbeid eller stilling fra en annen for en kortere tid i den andres fravær. Begrepet brukes særlig om lærervikarer i skolen, men også om vikarprester og vikarleger som kan være underordnede tjenestepersoner ...

Visittkort

Visittkort er internasjonalt et kort som inneholder en persons navn eller visuelle kjennetegn. Visittkort ble brukt når man gikk på visitt, og de man ikke skulle besøke ikke var hjemme, hushjelpen, eller annen person tok da i mot kortet, så kunne ...

Yrke

For stedsnavnet Yrkje i Tysvær kommune i Rogaland, se det. Et yrke eller erverv er et arbeid eller spesialisering som en person lærer seg og jobber med en lengre tid, tross bytte av arbeids- eller oppdragsgiver. Før regulerte man tilgangen til ma ...

Yrkesetikk

Yrkesetikk omfatter de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe. Yrkesetikk kan bestå av lovregulerte standarder, av retningslinjer som yrkesgruppen selv har forpliktet seg til, og/eller av uskrevne regler. Yrkesetikk skal på ...

Yrkesforbud

Yrkesforbud, på tysk Berufsverbot, er i Tyskland og andre land et forbud mot å ansette personer som er mistenkt for forfatningsfiendtlig innstilling eller virksomhet, i offentlige stillinger. Yrkesforbud kan også praktiseres ved at personer som h ...

Yrkessykdom

En yrkessykdom er sykdom som har oppstått som følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Dersom sykdommen er nevnt i forskrift om yrkessykdommer, gitt i medhold av § 13-4 folketrygdloven, så kan den være berettiget til trygdeytelser.

Assimilering

Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner. Assimilasjo ...

Afrikanisering

Afrikanisering er en historisk betegnelse for en bevisst afrikansk politikk for økonomisk utjevning og politisk maktoverføring, blant annet gjennom få egne borgere inn i sentrale stillinger, særlig innen forvaltning og næringsliv. For sistnevnte ...

Amerikanisering

Amerikanisering henspiller på den innflytelse som USA har på andre lands kultur- og samfunnsliv. Innflytelsen er spesielt merkbart innen populærkultur, men eksisterer også på andre områder som livsmønster og vurderinger. Visse fenomen kalles blan ...

Bulgarifisering

Bulgarifisering er spredningen av bulgarsk språk og kultur på Balkan. Det finnes en mengde med eksempler på at de bulgarske myndighetene har utført politikk som kan kalles bulgarifisering. På 1980-tallet prøvde det kommunistiske regime og assimil ...

Fornorsking av samer

Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram ...

Kurdifisering

Kurdifisering innebærer at en folkegruppe presses til å identifise seg som kurdisk, eller at et områdes befolkning endres ved at kurdere bosetter seg der. Begrepet har sammenheng med striden om grensedragning for Iraks kurdiske region, og implise ...

Russifiseringen av Finland

Russifiseringen av Finland var en politisk linje fra Det russiske keiserdømmet innrettet mot avslutningen av Finlands autonomi og var virksom i periodene 1899-1905 og 1908-1917. Russifiseringen av Finland var et ledd i en større plan om russifise ...

Tater-/romaniutvalget

Tater-/romaniutvalget ble opprettet av den norske regjeringen i 2011. og avleverte sin sluttrapport NOU 2015:7 Assimilering og motstand 1. juni 2015. Utvalgets oppgave var å undersøke og beskrive utviklingen av norske myndigheters, institusjoners ...