ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171

Lettbane

Lettbane brukes om flere former for skinnegående transport, både kollektivtransport og interntransport i industrien og i lagerhaller. Lettbaner har det til felles at dimensjonene gjerne er mindre enn for "egentlige" jernbaner og tunnelbaner.

Matebuss

Matebuss er et begrep brukt innen kollektivtransport om busser som brukes til å frakte passasjerer til og fra større kollektivknutepunkter eller holdeplasser hvor de korresponderer med hovedrutene. Matebusser brukes oftest i forbindelse med jernb ...

Mellombytrikk

En mellombytrikk er en sporvogn eller et sporvogntog som lik en vanlig trikk går gjennom bygatene – men som også går fra by til by, noen ganger på spor som deles med ordinær togtrafikk. Denne transportformen eller street railway, britisk-engelsk ...

Omnibuss

Omnibuss var opprinnelig en betegnelse på en større, hestetrukket vogn for passasjerbefordring. Også store, lukkede leievogner for eksempel flyttegods ble kalt omnibusser. De første omnibusser for personbefordring ble satt inn i rutetrafikk i bye ...

Persontog

Persontog, eller passasjertog, er et jernbanetog som kjøres for transport av passasjerer, i motsetning til godstog. I jernbanens barndom var det lokomotivet som utgjorde de store kostnadene for jernbaneselskapene. For få en så høy inntekt som mul ...

Rushtid

Rushtid, også kalt rushtrafikk, betegner den tiden av dagen da flest mennesker reiser til og fra arbeid, skole og lignende daglige gjøremål. Tidsrommet er kjennetegnet ved sterkt økende trafikk på veier og i kollektivtrafikken, og denne trafikken ...

Rutebil

En rutebil er en buss eller lastebil, eller en mellomting av disse to, som for eksempel en kombibuss, som går i rutetrafikk på en gitt veistrekning. Begrepet har etter hvert gått ut av bruk, etter som buss- og lastebilbransjen er betydelig mer se ...

Sanntidsinformasjon (kollektivtrafikk)

Sanntidsinformasjon er innen kollektivtrafikken et system som beregner et transportmiddels ankomst til eller avgangstid fra et stoppested, basert på informasjon om hvor kjøretøyet befinner seg på det aktuelle tidspunktet. Sanntidsinformasjon kan ...

Skinnefaktoren

Skinnefaktoren, skinneeffekten eller skinnebonusen er definert som egenskaper ved skinnegående transportmidler som gjør at trafikantene under ellers like vilkår velger skinnegående transport fremfor buss. Skinnefaktoren er ikke klart definert – m ...

Skinnegående ferje

Skinnegående ferje er et spesielt ferjefartøy som gikk på undersjøiske skinner under den nederlandske betegnelsen Veerwagen. Fergefartøyet var egentlig en plattformfarkost på søyler ned til hjulunderstellet som hvilte på skinnene. Det hadde diese ...

SkyWay

SkyWay er et kontroversielt hviterussisk hengebanekonsept som utvikles til bruk for både kollektivtransport og godstransport.

Sporbuss

En sporbuss er en buss som kjører i ruter hvor hele eller deler av traseen er skinnelagt eller på annen måte belagt med oppstående kanter langs hver side av kjørebanen. Sporbussen kombinerer bussens fleksibilitet med trikkens mindre krav til bred ...

Stive ruter

Stive ruter, avganger ved faste minuttall, har vært et viktig virkemiddel for å bedre og markedsføre kollektivtilbudet ved å gjøre rutetidene lettere å huske. Stive ruter ble først innført i by- og lokaltrafikken – på trikker, bybusser, forstadsb ...

Taksameter

Et taksameter er i prinsippet et telleapparat som kan registrere både kjørelengde og tid og beregne en pris for en kjørt distanse, basert på en takst, som oftest i forbindelse med et kjøreoppdrag i en drosje. Moderne taksametere er elektroniske t ...

Taxibane

Taxibane ("sportaxi" eller "PRT" er et transportsystem for personer og lettgods basert på små automatiserte vogner som går på en egen bane, gjerne hevet over bakken. Stasjonene ligger alltid på sidespor, slik at vognene kun stopper ved reisens st ...

Trolleybuss

En trolleybuss er en elektrisk drevet buss som via en strømavtaker henter strøm fra kontaktledninger over veibanen. Trolleybusser kjører på likestrøm og kan holde en fart opp til 80 km/t. Kjøreledningen på fortausiden er negativ, og kjøreledninge ...

Krig

Krig er væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater, befolkningsgrupper, stammer eller lignende. Den nøyaktige definisjonen av når en spent konfliktsituasjon eller væpnet kamp kan kalles krig, kan likevel variere, bla ...

Liste over beleiringer

Beleiringen av Sevastopol 1854–1855 Beleiringen av Fort St. Jean 1775 Beleiringen av Charleston 1780 Beleiringen av Mafikeng 1899–1900 Beleiringen av Sarajevo 1992–1996 Den store beleiringen av Gibraltar 1779 Beleiringen av Leningrad 1941–1944 Be ...

Blendingsmaling

Blendingsmaling, også kjent som razzle dazzle eller dazzle kamuflasje var en type kamuflasje brukt på skip under første verdenskrig, og til en viss grad også brukt under andre verdenskrig og senere. Det var den britiske kunstneren Norman Wilkinso ...

Borgerkrig

Borgerkrig er en indre krig i en nasjon mellom landets innbyggere. Dette er kriger som kjempes innenfor én stat. Krigene startes som oftest ved at det er noen grupper i et land, eller en stat, som blir uenige. Men det skal mye til før det blir væ ...

Casus belli

Casus belli er en hendelse som anses å gi grunnlag for å føre krig mot en stat. Hva som blir ansett som et casus belli har variert opp igjennom historien. I dag ansees et væpnet angrep på en stat eller en beslutning i FNs sikkerhetsråd om en mili ...

Feltslag

Et feltslag er et slag hvor begge sider velger å kjempe på et valgt sted og tid og hvor begge sider kan trekke seg ut enten før slaget starter, eller kort tid etter de første kampene. Et feltslag er ikke et tilfeldig sammenstøt eller trefning, el ...

Felttog

Et felttog er en større militær operasjon, og brukes noen ganger om en hel krig. Opprinnelig forsto man felttog som alle operasjoner en hær utførte fra den dro ut til den returnerte. Under "kabinettkrigene" i Europa omtrent 1650 til 1800, hvor ma ...

Femtekolonnist

Femtekolonnist er en infiltratør, spion, sabotør, sympatisør som driver med politisk eller militær aktivitet til fordel for et land, kultur eller annen maktorganisasjon, og hvis formål er å undergrave eller styrte den sittende makt. Uttrykket er ...

Fiendegods

Fiendegods, eller fiendtlig eiendom, er eiendom som tilhører eller kontrolleres fienden i en krig. Under den allierte okkupasjonen ble i tillegg til tysk, østerriksk og japansk statseiendom også privatformue tilhørende borgere av disse stater sam ...

Folkekrigen

Folkekrigen er et ideologisk kommunistisk begrep som i hovedsak skriver seg fra Mao Zedong. Det er en makterobringstaktikk som går ut på å opparbeide en stor lokal støtte i befolkningen for en bevegelse som så griper til våpen mot regjeringen, kj ...

Fremmedkriger

Fremmedkriger er en betegnelse på individer som basert på et ideologisk eller idealistisk grunnlag oppsøker væpnede konflikter utenfor sitt eget land, og uten betaling.

Frihetskjemper

Frihetskjemper er en betegnelse på en person som kjemper mot okkupasjon eller undertrykkelse, gjerne i forbindelse med en krig. Okkupantene eller motstanderne kaller gjerne frihetskjempere for terrorister.

Genèvekonvensjonene

Genèvekonvensjonene består av fire traktater som ble utarbeidet i Genève og som er en viktig del av humanitær folkerett. Konvensjonene var resultatet av en innsats nedlagt av Henri Dunant, som var motivert av krigshandlingene han var vitne til un ...

Ild og bevegelse

Ild og bevegelse er en stridsdrill. Drillen går ut på at en del av laget forflytter seg et kort stykke mens den andre delen gir dekningsild. Når den første delen har forflyttet seg, vil rollene bli byttet om, og den andre delen kan forflytte seg ...

In Stahlgewittern

In Stahlgewittern er Ernst Jüngers første, og kanskje også mest berømte bok. Den utkom i 1920, og baserer seg på hans dagboksnedtegnelser under første verdenskrig mellom januar 1915 og august 1918. Boken er nøkternt skrevet, og beskriver krigens ...

Invasjon

Invasjon er militære styrkers inntrengning på et annet lands territorium. En invasjon kan starte en krig, være et bidrag til å avslutte en krig, eller være en krig i seg selv. Målet med en invasjon er normalt få militær kontroll over området som ...

Kampfront

En kampfront eller simpelthen front er den fremste linje av en armé, til forskjell fra flanke. Dette kan være en lokal eller taktisk front, eller et større, strategisk krigsområde.

Kapitulasjon

Kapitulasjon er en avtale i krigstid for overgivelse av en troppestyrke, en by, deler av et land eller et helt land til fienden. Kapitulasjon er en ikke uvanlig hendelse i krig. Vanlige vilkår fra den som kapitulerer er ofte sikkerhet for felles ...

Kolonikrig

En kolonikrig kan enten betegne en krig mellom to eller flere land som kriger om større landområder i andre land eller en krig mellom en kolonimakt og motstand i det koloniserte landet.

Kontrainsurreksjon

Kontrainsurreksjon eller counterinsurgency er definert av United States Department of State som "omfattende sivil og militær innsats mot insurreksjon eller opprør i den hensikt å slå ned opprøret samtidig som man retter fokus mot opprørets årsak ...

Kontribusjon

Fra et militært perspektiv skulle praksisen med kontribusjon ha flere betydninger utover det å holde en hær med forsyninger og penger. Fra et krigsøkonomisk synspunkt var det mulig for en mindre stat som Sverige å holde en stor hærorganisasjon un ...

Kriger

En kriger er en person som er utdannet i å utføre krigsshandlinger og å delta i krig. I stammelignende samfunn der krigføringen er begrenset i intensitet, men til gjengjeld ofte kontinuerlig, er det vanlig at krigere danner egne klaner eller klas ...

Krigsbarn

Krigsbarn er et uttrykk som av noen brukes for å betegne barn som er født eller oppvokst under en krig og som har blitt spesielt berørt av krigen på en eller annen måte. På norsk brukes uttrykket krigsbarn særlig om barn med norsk mor og tysk far ...

Krigsbytte

Krigsbytte er røveri under krig, ofte som en del av soldatenes lønn. Mange danske kulturskatter er i dag oppbevart i Sverige under betegnelsen "krigsbytte", og tilbakeføring av Frederik IIs bordhimmel, Sjællandske Lov, Odense Rette Ordinans, Henr ...

Krigserstatning

Krigserstatninger er en kompensasjon og/eller betaling, som etter en krig gis til en seirende stat eller koalisjon fra en tapende stat eller koalisjon. Kompensasjonen er ment til å dekke skade eller tap oppstått i løpet av krigen. For et spesifik ...

Krigsfange

En krigsfange er en soldat som er tatt til fange av fiendtlig makt under en væpnet konflikt. Slike fanger er beskyttet gjennom lover som skal sikre at de behandles humant. Artikkel 4 i Tredje Genèvekonvensjon beskytter tilfangetatt militært perso ...

Krigshovedkvarter

Et krigshovedkvarter er et hovedkvarter for en myndighetsetat, forsvarsgren eller nøkkelpersonell i strid. I Norge finnes det ulike typer krigshovedkvarter. Forsvarets anlegg ligger på Reitan utenfor Bodø. I tillegg har Regjeringen to krigshovedk ...

Krigskontrabande

Krigskontrabande er alle varer som tilføres én av to krigførende parter fra en nøytral part og som erklæres forbudt av den andre, fordi tilførselen har styrkende betydning for den ene parten under krigføringen.

Krigsmaling

Krigsmaling er kroppsmaling som krigere dekorer kroppen med før de skal i krig eller på jakt, for å styrke kampmoralen og skremme fienden. Bruk av krigsmaling er kjent fra flere steder i verden, særlig hos naturfolk som amerikanske indianere og a ...

Krigsobligasjon

En krigsobligasjon er en obligasjon som en stat gir ut for å finansiere krig eller krigsberedskap. Forsvarsobligasjoner var navnet på statlige obligasjoner som ble solgt under andre verdenskrig. Innkomne midler var avsatt for å brukes på tilvirkn ...

Krigstid

Krigstid er et juridisk begrep som i folkerettslig sammenheng betegner en formell tilstand av krig, det vil si tidsrommet mellom et krigsutbrudd/en krigserklæring og en formell fredsslutning. Begrepet brukes også i mange lands nasjonale rett, bla ...

Krigsturisme

Krigsturisme er enten turisme i områder hvor det er krig, eller turisme på steder hvor det har vært krig og turistenes hensikt med besøket er å se krigsminnesmerker. Noen turister oppsøker en pågående krig. Krigsjournalister har ofte blitt anklag ...

Lavintensitetskrig

En lavintensitetskrig eller lavintensitetskonflikt er en konflikt der militære styrker brukes selektivt og i begrenset grad for å gjennomføre politiske organers målsettinger. Begrepet brukes om konflikter der minst en av sidene i en konflikt bruk ...

Leiesoldat

Leiesoldat er en soldat som gjør tjeneste i et fremmed lands militærapparat og deltar i krig mot betaling. Ifølge Genève-konvensjonene blir leiesoldater definert slik: En leiesoldat a er spesielt rekruttert lokalt eller utenlands for å kjempe i e ...