ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174

Patent

Et patent gir innsyn i konkrete løsninger på et teknisk problem, samtidig som det beskytter mot at konkurrenter produserer og selger produkter der løsningen er benyttet. Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt ...

Phoebus-kartellet

Phoebus-kartellet var et kartell av lyspæreproduserende bedrifter som fra 1924 til 1939 delte opp verdensmarkedet for glødelamper seg i mellom for å begrense konkurranse og dermed kunne kreve høyere priser. Samtidig påvirket de standardiseringsar ...

PRAMAC

PRAMAC er et europeisk konsern med hovedsete i Casole dElsa i Toscana, Italia med fabrikker over hele verden. Selskapet er en av verdens ledende produsenter av strømaggregater i størrelsesorden 1-3360 kVA, samt også en betydelig aktør innen forny ...

Primærnæring

Primærnæring er næringsliv som utnytter naturen til å fremstille råvarer. Primærnæringene omfatter jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og mineralutvinning. Disse næringene leverer råvarer eller råstoffer som kan foredles. Foredling skjer normalt i ...

Produksjon

Produksjon er fremstilling av ett eller flere produkter ved å bearbeide ulike produksjonsfaktorer i den hensikt at det ferdige produktet skal selges og gi overskudd til produsenten. Produksjon organiseres og styres av organisasjoner. Produksjon k ...

Prokura

Prokura er den fullmakt som en eller flere personer har fra en forretningsperson eller et selskap til å inngå avtaler i dens/selskapets navn. En person som er meddelt prokura kalles for en prokurist. Prokuristen kan som utgangspunkt "opptre på ve ...

Prokurist

En prokurist er en person som har prokura fra en forretningsmann eller et selskap til å inngå avtaler i hans/selskapets navn. En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen.

Prosjekt

Prosjekt kan betegne en definert oppgave, eller innsatsen som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme. Betegnelsen brukes om aktiviteter helt fra enkle skoleprosjekter til f.eks. prosjektering, by ...

Renholdsbransjen

Renholdsbransjen er en bransje innenfor næringsgruppen privat tjenesteyting, som utfører rengjøring i private hjem eller næringsbygg. Bransjen leverer først og fremt innvendig rengjøring, men også noe til utvendige områder som f.eks. vinduer, tra ...

Resultat- og effektmål

Resultatmål beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser. Effektmålene også kalt formål beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon som skal ...

Risikoanalyse

En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å framskaffe underlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og v ...

Risikostyring

Risikostyring er aktiviteter for å identifisere, estimere og kontrollere kostnader og inntekter knyttet til risiko. Hensikten er å minimere tap og maksimere inntjening. En rekke ulike disipliner og sektorer søker støtte fra risikostyring. Eksempe ...

Salgsfullmakt

Salgsfullmakt er retten til å inngå rettslig bindende avtaler med en kunde om levering av produkter eller tjenester i overensstemmelse med bedriftens leveringstilbud. Et leveringstilbud undertegnet av en fullmektig undertegnes ifølge merkantil tr ...

Salomon Alhadeff og sønner (bank)

Banken Salomon Alhadeff og sønner var en sentral kommersiell bank i Midøsten, og en mektig næringsaktør på øya Rhodos. På Rhodos kontrollerte virksomheten ifølge tradisjonen 90 prosent av øyas økonomi, og var sentral innen eksport av bomull, laks ...

Sekundærnæring

Sekundærnæring er næringsliv hvor varer blir helt eller delvis produsert ved å bearbeide råvarer fra jord- og skogbruk. Næringsgruppen omfatter bergverk, vareproduserende industri, vann og kraftverk, raffinering av olje, og bygg og anlegg. En van ...

Selskapsrett

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter er et begrep innen næringspolitikk. Den europeiske unions nåværende definisjon er at bedriften tilhører kategorien "små" hvis den har under 50 ansatte, og en årlig omsetning eller en samlet årlig balanse på ikke over ...

Spesiell økonomisk sone

En spesiell økonomisk sone er et geografisk område som har lover som mer orientert mot frihandel enn lovene i det landet området tilhører. Enkelte lover som gjelder i resten av landet, gjelder altså ikke i den spesielle økonomiske sonen. Spesiell ...

Standard for næringsgruppering

Standard for næringsgruppering er en statistisk standard for næringsgruppering og er grunnlaget for koding av næring på foretak og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. St ...

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering er den norske standarden for kategorisering av yrker som benyttes av offentlige myndigheter i Norge. Standarden består av en tallkode på et til fire siffer, for eksempel betyr STYRK-koden 7212 "Sveisere". Det er t ...

Strategisk allianse

En strategisk allianse er et samarbeid mellom to eller flere parter. Samarbeidet kan ta form som uformelle og formelle samarbeidsavtaler, fellesforetak og felles eierskap. En kjent motivasjon for etablering av strategiske allianser er tilgang på ...

Tertial

Et tertial er et tredels år, eller fire måneder. Ordet stammer fra latin, der tertium betyr tredel. Tertial brukes i sammenheng med regnskap og rapporter innen forretningsdrift over en viss størrelsesorden. Årets tre tertialer er henholdsvis: Før ...

Tertiærnæring

Tertiærnæring, eller servicenæring, er næringsliv hvor produktet er en tjeneste, typisk formidling av produkter fra primær- og sekundærnæringer. Et eksempel på dette er transportindustrien, hvor tjenesten – det vil si produktet – er å frakte noe ...

Tolkebyrå

Et tolkebyrå formidler tolketjenester til personer eller bedrifter som har behov for å kunne kommunisere på tross av språkproblemer. Tolkebyråer henvender seg til kunder både i offentlig og privat sektor som ikke har egne rutiner for å formidle o ...

Transaksjonsledelse

Transaksjonsledelse er en klassisk form for ledelse som bygger på en antakelse om at medarbeidere motiveres ved ytre belønninger, ved at leder og arbeidstaker inngår en gjensidig avtale om et bytteforhold, dvs en transaksjon. Sentralt i transaksj ...

Transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse er en gren innen moderne ledelsesteori. De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er; intellektuell stimulans inspirerende motivasjon, individuell støtte og idealisert innflytelse, Teorien omtales også som verdibaser ...

Vannbransjen

Vannbransjen utgjør en komplett verdikjede av vann- og avløpsverk, teknologibedrifter, konsulentselskaper og utdannings- og forskningsinstitusjoner. 70 prosent av jordens overflate er dekket av vann. Bare én prosent er ferskvann og kan drikkes. F ...

Varemerke

Et varemerke er et kjennetegn som benyttes av et kommersielt foretak for å identifisere seg selv og sitt produkt eller tjeneste overfor kundene, samt å skille sitt produkt eller tjeneste fra sine konkurrenters tilsvarende. Et varemerke kan bestå ...

Ikke-statlig organisasjon

Ikke-statlige organisasjoner er organisasjoner som arbeider parallelt med statlige organer, men som ikke er underlagt en offentlig myndighet. Ikke-statlige organisasjoner kan i mange tilfeller ha en form for samarbeid eller konsultativ status båd ...

Internasjonal organisasjon

En internasjonal organisasjon er en organisasjon som har flere stater som medlemmer. Disse kalles også mellomstatlige organisasjoner. Betegnelsen IGO, fra engelsk intergovernmental organisation, er også kjent. Landene som er med i slike organisas ...

Organisasjon

Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet for at samarbeidet skal gi mest ...

Bilkollektiv

Et bilkollektiv innebærer at flere personer deler på bruksretten og kostnadene for en eller flere biler. Bilkollektiv holder vanligvis flere typer biler fra små personbiler til varebiler. Kollektivets medlemmer, som kan være privatpersoner eller ...

Breaking the Silence (organisasjon)

Breaking the Silence er en israelsk Ikke-statlig organisasjon og lokalisert i den vestlige delen av Jerusalem. Den ble stiftet av soldater og veteraner fra Israels forsvar for å samle og få frem vitnemål om deres militærtjeneste i Øst-Jerusalem, ...

BuildingSMART

buildingSMART er en arena for innovasjon og digitalisering av BAE-næringen. buildingSMART muliggjør fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk, og effektiv samhandling mellom alle aktører. buildingSMART mener at alle løsninger må baseres ...

Delaware Boots on the Ground

Delaware Boots on the Ground er en ideell organisasjon som vil hjelpe og oppmuntre militære medlemmer og familier når kontingenten er utkalt og fredstid ved å tilpasse tjenester til behov. DEBOTG vil fungere som en kraftmultiplikator for å støtte ...

Enkekasse

En enkekasse er en institusjon som skal sikre medlemmenes enker en bestemt pengesum ved ektemannens død eller en årlig ydelse så lenge de er enker. I Danmark ble de opprettet såvel ved statens som ved privat initiativ. I 1707 ble den første enkek ...

Front (organisasjon)

En front er en organisasjon som opprettes og kontrolleres av en annen organisasjon, enten for å holde moderorganisasjonens navn utenfor offentligheten, eller for å bedrive en annen virksomhet enn den tilsynelatende gjør på vegne av moderorganisas ...

GISAID

GISAID er et globalt vitenskapsinitiativ igangsatt i 2008 for å gi åpen adgang til data om influensavirus og koronavirus, og dermed også det som skulle forårsake covid-19. Den 10. januar 2020 ble den første komplette genomsekvens av SARS-CoV-2 gj ...

GONGO

GONGO er en type organisasjon som har blitt satt opp av et lands regjering eller som i større eller mindre grad styres av staten, men som presenteres som en uavhengig, ikke-statlig, frivillig organisasjon. Hensikten er som regel å fremme bestemte ...

Heraldisk Selskap

Heraldisk Selskap er en forening for alle som er interessert i heraldikk og lignende emner. Selskapet omfatter alle de skandinaviske landene. Selskapet ble stiftet 1959 i København av blant andre den danske forlagsredaktør Sven Tito Achen og den ...

Hovedkvarter

Hovedkvarter betegner stedet der de fleste, om ikke alle, viktige funksjoner i en organisasjon er konsentrert. Betegnelsen benyttes spesielt i militær sammenheng og i større selskaper. Selskaper benytter også betegnelsen hovedkontor. Juridisk bru ...

International Auxilliary Language Association

International Auxilliary Language Association – Forbundet for internasjonale hjelpespråk – var en stiftelse som blei oppretta i 1923 på initiativ av den rike arvingen Alice Vanderbilt Morris for å gjennomføre vitenskapelige studier av internasjon ...

International Baccalaureate Organization

International Baccalaureate Organization er en internasjonal ideell organisasjon grunnlagt i Genève i Sveits i 1968. Organisasjonens opprinnelige mål var å lage en internasjonal utdannelse som kunne godkjennes av universiteter verden over. Denne ...

New Incentives

New Incentives er en ikke-statlig organisasjon basert i Nigeria, som driver et betinget kontantoverføringsprogram. De har som mål å øke spebarnsvaksinasjon gjennom insentiver, økt oppmerksomhet og reduksjon i hyppigheten av tomme vaksinelagre. I ...

Nextstrain

Nextstrain er et samarbeid mellom forskere i Seattle i USA og i Basel i Sveits som stiller til rådighet en samling av open-source-verktøy for visualisering av genetikken bak spredningen av virusutbrudd. Målsettingen er å støtte opp om offentlige ...

Omega verksted

Omega verksted er et skaperverksted på NTNU Gløshaugen i Trondheim drevet av studenter som er medlemmer. Verkstedet ble startet i 1971, og er ifølge dem selv blant de skaperverkstedene på verdensbasis som har vært lengst i drift. Verkstedet holde ...

Paraplyorganisasjon

Paraplyorganisasjon er en organisasjon hvor flere andre organisasjoner med felles interesser eller som arbeider innenfor samme tema/interesseområde/samfunnssektor er medlemmer. Paraplyorganisasjonen arbeider på vegne av medlemsorganisasjonene, so ...

Tillitsvalgt

Tillitsvalgt er en person valgt til tillitskvinne eller tillitsmann av en gruppe for å være gruppens talsperson. Personen blir gjerne et bindeledd i kommunikasjon mellom ulike nivåer i et hierarki. Den tillitsvalgte trenger ikke å ha medlemstilhø ...

Valgkomité

En valgkomité har som oppgave å plukke ut personer i en organisasjon til å sitte i organisasjonens verv og innstille dem på valg. Valget skjer gjennom votering under organisasjonens generalforsamling eller årsmøte, samtidig som en ny valgkomité b ...

Votering

Votering er en formell avstemning i en ledelse eller besluttende forsamling. Voteringen kan være åpen eller hemmelig, ut i fra om sakens karakter er alminnelig eller kontroversiell. Åpen votering skjer oftest gjennom håndsopprekning, mens hemmeli ...