ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 175

Pasifisme

Pasifisme brukes om tankesett som på prinsipielt grunnlag tar avstand fra voldsanvendelse og krig. Pasifisme kan i forlengelse av dette forstås som avvisning av militære krigshandlinger som intervensjonsmiddel i internasjonale konflikter. Begrepe ...

Defaitisme

Med defaitisme menes en sinnstilstand, stemning, tilbøyelighet eller overbevisning karakterisert ved motløshet, resignasjon og overgivelsesvilje under inntrykk av utsiktsløshet overfor en fiendes opplevde overmakt i kamp eller krig, og troen på n ...

Det brukne geværs politikk

Det brukne geværs politikk er navnet på det norske Arbeiderpartiet sin antimilitaristiske førkrigspolitikk som gikk ut på å bygge ned Forsvaret i den tro at opprustning og militarisering ville være konfliktskapende overfor den politiske klimaet i ...

Folkereisning mot krig

Folkereisning mot krig er en norsk pasifistisk organisasjon. Den ble stiftet i 1937 av Olaf Kullmann og Lilly Heber, som norsk seksjon av War Resisters International. FMK gav i tidsrommet 1968–2005 ut tidsskriftet Ikkevold.

Fredsbevegelse

Fredsbevegelse er et begrep som normalt brukes for å betegne idealistiske sosiale bevegelser som har som hovedmål å frembringe verdensfred, og hindre krig og konflikter uten bruk av vold. Fredsbevegelsen gir støtte til politiske krefter som forsø ...

Fredsskatt

Fredsskatt er en form for økonomisk militærnekting. Den er ikke en tilleggsskatt, men en omdirigering av en del av personsbeskatningen til fredeligere formål etter eget valg. Alle norske skattebetalere betaler i dag for statens militærvesen ved a ...

Fredsskattalliansen

Fredsskattalliansen er en sammenslutning av organisasjoner som jobber for innføringen av fredsskatt. Alliansen ble inngått i 2007 mellom syv fredsorganisasjoner: Kvekersamfunnet, Norges Fredslag, Bestemødre for fred, Folkereisning mot krig, Inter ...

Kampanjen mot verneplikt

Kampanjen mot verneplikt var en norsk organisasjon for motstandere av verneplikt. Den eksisterer pr. 2007 kun som et løst nettverk. KMV ble startet som en organisasjon med flat struktur på 1980-tallet. Bakgrunnen var at den viktigste pasifistiske ...

Kristen pasifisme

Kristen pasifisme beskriver det teologiske og etiske standpunktet at all vold er uforenlig med den kristne tro. Kristne pasifister fremhever at Jesus Kristus selv både utøvde, og lærte bort, pasifisme, og at hans følgere burde gjøre det samme. De ...

Norges Fredsfond

Norges Fredsfond administrerer frivillig fredsskatt. Formålet er å vise myndighetene at vi trenger en utvidelse av militærnekterloven. Det er mange som av samvittighetsgrunner vil reservere seg mot at skattepengene brukes til våpen og soldater. F ...

Saltmarsjen

Saltmarsjen var en politisk demonstrasjon i India i 1930, ledet av Mahatma Gandhi og var en viktig del av den indiske selvstyrekampen. Det var en direkte aksjon, inneholdende skatteaksjon og en ikke-voldelig aksjon rettet mot det britiske saltmon ...

Samvittighetsfrihet

Samvittighetsfrihet er fraværet av autoritetsbasert tvang til å ha meninger eller til å handle på tvers av de verdiene den enkelte opplever som grunnleggende viktige. Samvittighetsfrihet forutsetter tankefrihet og er tett forbundet med religionsf ...

Servas

Servas Open Doors er en internasjonalt, ikke-statlig organisasjon fredsorganisasjon som er til stede i over 125 land og blir drevet av frivillige. Organisasjonen ble stiftet av Bob Luitweiler og hans venner som en fredsbevegelse i 1949. Den drive ...

Sivile vernepliktiges tillitsmannsutvalg

Sivile vernepliktiges tillitsmannsutvalg var et landsomfattende utvalg bestående av sivilarbeidernes regionale tillitsmenn. SVTU representerte sivilarbeiderne i Norge. SVTU jobbet for å bedre tjenesten til de som nektet å utføre militær førstegan ...

Tolstojanere

Tolstojanerne var tilhengerne av en ved århundrestiftet til den 20. århundre utbredt for kristen anarkisme og pasifisme.

Totalnekting

Totalnekting er en betegnelse på det å nekte å utføre verneplikt, såvel militær som sivil. Årsaken til at enkelte velger dette er hovedsakelig at de oppfatter den sivile verneplikten som et pressmiddel til å opprettholde den militære. Tidligere b ...

War Resisters International

War Resisters International er en internasjonal pasifistisk organisasjon, med tilknyttede organisasjoner i mer enn tretti land. Hovedkvarteret er i London i Storbritannia.

Prostitusjon

Prostitusjon er et juridiske begrep for det å utføre seksuelle handlinger- eller omgang i bytte mot penger eller andre goder. En person som selger seksuelle tjenester i dag kalles som regel en sexarbeider eller prostituert.

Bordell

Bordell eller horehus er et lokale hvor organisert prostitusjonsvirksomhet bedrives med mer enn én prostituert. Bordeller har vært forbudt i Norge siden 1887, men er tillatt i flere andre land, for eksempel Tyskland og Nederland. En kvinne som dr ...

Call girl

En call girl, eller kvinnelig eskorte, er en prostituert som ikke inngår avtaler med kunder på gata eller arbeider i et bordell. Avtaler inngås via telefon eller nettet. Ofte annonserer Call girls sine tjenester i små annonser i magasiner og avis ...

De Wallen

De Wallen, mest kjent som The Red Light District, er det største og mest kjente av red-light districtene i Amsterdam i Nederland, og er også en stor turistattraksjon. Det ligger i hjertet av den eldste delen av Amsterdam, omringet av flere kanale ...

Gigolo

En gigolo er en mannlig prostituert som opptrer som elsker, eskorte eller ledsager for en kvinne Ordet gigolo ble først brukt på 1920-tallet, og er dannet fra det franske gigolette.

Hallikvirksomhet

Hallikvirksomhet er umiddelbar økonomisk utbytting av en annen persons prostitusjon, eller annen ervervsmessig fremmelse av prostitusjon. Hallik og horemamma er omgangsspråklige betegnelser på henholdsvis en mannlig og kvinnelig person som utøver ...

Kurtisane

En kurtisane var opprinnelig en kvinne ved hoffet, hvilket innebar en person som går en monark eller annen mektig person til hånde. I føydalsamfunnet var hoffet midtpunktet for regjeringen så vel som residens for monarken og det sosiale og politi ...

Odalisk

Odalisk var en kvinnelig slave i et osmansk serai. Hun var assistent eller lærling hos konkubinene og hustruene, og kunne avansere i status til å bli en av dem. De fleste odalisker tilhørte det keiserlige haremet, sultanens hushold.

Red-light district

Red-light district, norsk: bordellkvarter, er ett uttrykk som brukes om bydeler som forbindes med prostitusjon, bordellvirksomhet eller andre virksomheter innen sexindustrien. Begrepet "red-light district" ble første gang registrert i USA i 1894.

Sexturisme

Sexturisme er reiser med det formål å kjøpe seg eller tiltvinge seg seksuelle tjenester fra prostituerte eller mindreårige for penger. Målet for reisene varierer avhengig av hvilke land den reisende kommer til. For europeiske reisende er sørøstli ...

Støvlett-Cathrine

"Støvlett-Cathrine", egentlig Anna Cathrine Benthagen, var en prostituert kvinne som i en periode rundt 1767–1768 var kong Christian VIIs elskerinne. Sammen fartet de rundt på Københavns vertshus og bordeller. Statsrådet grep inn og fikk tvunget ...

Sugardating

Sugardating er et amerikansk kallenavn for det at unge jenter eller gutter dater eldre menn eller kvinner mot få penger, gaver, reiser eller annen betaling. Stevnemøter og kontakt innebærer vanligvis også sex, og forholdet blir da en type prostit ...

Advokatforening

En advokatforening er en profesjonell organisasjon for sakførere, ofte av den karakter at medlemskap er obligatorisk for den som vil anvende seg av tittelen advokat eller tilsvarende.

Advokatfullmektig

En advokatfullmektig er en person som har juridisk embetseksamen, men som ikke har fått advokatbevilling. Fullmektigen er ansatt av en advokat som er fullmektigens prinsipal. Fullmektigen opptrer på vegne av prinsipalen og yter rettshjelp i vedko ...

Arresthus

Et arresthus eller varetektsfengsel er en forvaringsplass for den som er varetektsfengslet av en domstol. I Sverige administreres arresthusene av Kriminalvården, og i Danmark administreres de av Kriminalforsorgen. Fram til 1857 var arresthus bete ...

Gjeldsforhandling

Gjeldsforhandling vil være forhandling mellom skyldner og kreditor eller kreditorene for få en endring av betalingsvilkårene. Formålet med forhandlingen kan være å oppnå gjeldssletting eller endring av vilkårene slik at gjelden kan nedbetales ute ...

Gjeldsordning

Gjeldsordning er en måte å komme seg ut av en økonomisk situasjon hvor renteutgiftene gjør det vanskelig, om ikke umulig å betjene gjelden. Hensikten er å unngå situasjoner hvor et individ ender opp som gjeldsslave for resten av livet. Gjeldsordn ...

Grønlands rettsvesen

Grønlands rettsvesen skiller seg på flere måter markant fra rettsvesenet i andre land. På Grønland er kretsdommeren, meddommere og forsvarere lokale legfolk og ikke jurister. Først når en sak kommer for appellretten, Grønlands Landsret, opptrer j ...

Det høyeste tribunal for den apostoliske signatur

Det høyeste tribunal for den apostoliske signatur er Den katolske kirkes høyeste regulære rettsinstans.

Israels rettsvesen

Israels rettsvesen eller Israels juridiske system utgjør den dømmende myndigheten i Israel, og er uavhengig av regjeringen. Rettssystemet omfatter både sekulære og religiøse domstoler. Israels rettssystem er delt i tre nivåer, hvor magistratrette ...

Kronvitne

Kronvitne er en person som gjort seg skyldig i et lovbrudd, og som mot løfte om å slippe straff, eller om få redusert straff, vitner mot medsammensvorne. USA og Storbritannia er blant de landene som praktiserer straffereduksjon for kronvitner.

Notarius publicus

I Norge er notarius publicus en offentlig tjenestemann som utfører notarialforretninger. Utføring av notarialforretninger hører inn under tingretten. Til og med 2017 var borgerlig vigsel en notarialforretning.

Overkriminalretten

Overkriminalretten ble opprettet ved kgl. res den 9. oktober 1807, foreløpig nedlagt i 1810, gjenopprettet i 1813 og endelig nedlagt i 1815. Den eldre Overkriminalretten besto av seks medlemmer, den yngre av sju, formannen var stiftamtmannen i Ak ...

Paris-deklarasjonen

Paris-sdeklarasjonen som ble vedtatt på kongressen i Paris den 16. april 1856 av representanter for de europeiske stormakter samt Tyrkia og Sardinia, og som senere ble tiltrådt av de fleste andre makter, deriblant Danmark, Norge og Sverige, fasts ...

Prokurator

Prokurator er betegnelsen på en advokat fra tiden før innføringen av titlene overrettssakfører og advokat. Ordet er dannet fra latin pro- =for og cura =behandling, procurare er "å ta seg av noe for noen". I tidligere tid var det ikke alltid krav ...

Rettsbetjent

Rettsbetjenter er i Norge uniformerte vakter i lagmannsretten. Normalt deltar en rettsbetjent ved større straffesaker av mer alvorlig karakter. Rettsbetjenten bistår ved oppgaver av praktisk og administrativ karakter. Han tar hånd om vitner og bi ...

Rettsdrama

Et rettsdrama er et drama med rettslige hovedelementer, for eksempel fra et advokatmiljø eller handling i en rettssal. Rettsdrama kan være en undersjanger av kriminallitteratur, men kan også ha sivilrettslig handling. Et rettsdrama kan ha form av ...

Rettskappe

Rettskappe er en del av arbeidsantrekket til aktører i rettsmøter. Både bruken av rettskappe og utformingen av disse, varierer fra land til land. I enkelte land brukes også parykk, for eksempel pudderparykk.

Rettssal

En rettssal er en sal hvor en domstol holder rett. Det er rettssaler i tinghus, men kan også være i andre bygninger. For eksempel rommer Oslo tinghus 59 rettssaler. Aktørene har gjerne faste plasser i salen. Det stilles generelt krav til høflig f ...

Rettsvesenet

Rettsvesen er et sammenfattende begrep av de organ eller myndigheter som opprettholder lov og rett i et land. Dette betyr i praksis domstolene. politiet og kriminalomsorgen. Med Rettsvesenet i Norge menes domstolene som del av det offentlige styr ...

Den romerske rota

Den romerske rota er en av domstolene i Den romerske kurie, som er Den katolske kirkes sentrale administrasjon. Den er i første rekke en appelldomstol for dommer fra tribunaler på bispe- og erkebispedømmenivå. Navnet kommer antagelig av at dommer ...

Sikt og sakefall

Sikt- og sakefallsretten er den rett som tilkom en føydalherre til å stille en lovbryter til rette og til å putte idømte bøter/boslodd i egen lomme. I Nord-Norge var sikt- og sakefallsretten bortforpaktet eller overdratt til private i stor utstre ...

Særskilt advokat

Særskilt advokat er en ordning i flere rettssystemer som innebærer at en advokat oppnevnes for å representere interessene til en part i lukkede rettsmøter, dvs. forhandlinger hvofra parten er utelukket fra å delta selv. Særskilte advokater har ge ...