ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177

CS-gass

CS-gass er en alminnelig betegnelse på 2-klorbenzalmalonitril, et kjemisk stoff som brukes til opprørskontroll, til militære øvelser og til personlig forsvar. Ved alminnelig bruk er stoffet lite giftig, men sterkt og akutt irriterende. Effekten g ...

Fjellvettreglene

En av forløperne til Fjellvettreglene kom ut i 1934 da DNT ga ut håndboken "Til fjells på ski", som ga råd om bruk av kart og kompass, bekledning og førstehjelp og fjellets farer. Men en liste med 9 fjellvettregler kom først etter en rekke ulykke ...

Forrigling

Forrigling er en metode å forebygge uønskede tilstander i en maskin. I en generell forstand kan dette omfatte alle slags elektriske, elektroniske eller mekaniske innretninger. I de fleste programmer skjer forrigling ved hjelp av en enhet som stop ...

Guardian Angels

Guardian Angels er en internasjonal trygghetsorganisasjon i 60 byer over hele verden. Organisasjonen ble grunnlagt i New York City i 1979 av Curtis Sliwa og fungerer nå i hele USA samt Canada, Europa, Sør-Afrika, Brasil, Japan, Filippinene og New ...

HACCP

HACCP er en forkortelse for "Hazard Analysis Critical Control Point". HACCP-systemet er et internasjonalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien. Ved hjelp av systemet kan farer for sluttbrukers helse ...

Identitetsforvaltning

Identitetsforvaltning er håndtering av opplysninger om hvem og hva en person er. I vid forstand handler det om å identifisere individer og kontrollere deres tilgang til ulike ressurser. Elektronisk identitetsforvaltning handler dermed om at indiv ...

Internasjonal sikkerhet

Internasjonal sikkerhet, også kalt global sikkerhet, er tiltak iverksatt av stater og internasjonale organisasjoner, slik som FN, EU, og andre, for å sikre gjensidig overlevelse og sikkerhet. Disse tiltakene omfatter militær aksjon og diplomatisk ...

International Ship and Port Facilities Security Code

International Ship and Port Facilities Security Code er en utvidelse av SOLAS-konvensjonen om sikkerhet for personell og skip på sjøen. Den trådte i kraft i 2004 og angir hvilke ansvarsområder forskjellige parter har for å detektere og hindre sik ...

Item Unique Identification

IUID er et identifikasjonssystem innført av United States Department of Defense for å identifisere gjenstander eller aktiva, og skille dem fra andre lignende elementer. Fysiske elementer skilles fra hverandre ved tildeling av en unik identifikato ...

Kritisk styringspunkt

Kritisk styringspunkt – Critical Control Point er betegnelsen på en punkt i en produksjonsprosess som utgjør et kritisk fare for sluttproduktet. Dette punktet må kunne styres for å forebygge, fjerne farer som kan gi utrygg mat, eller redusere far ...

Linear energy transfer

Når en ioniserende partikkel treffer et stoff, vil den gradvis tape energi ved støtprosesser. Det innebærer at det dannes mange ioner/eksitasjoner langs partikkelens bane. Partikkelen vil til slutt miste all sin energi og stoppe helt opp. Ioniser ...

Neighborhood watch

Neighborhood watch er en engelsk betegnelse på ulike ideelle, frivillighetsbaserte foreninger som organiserer ordensvern eller lignende privat virksomhet som har til formål å forebygge kriminalitet i lokale nabolag eller drive andre former for tr ...

Nettvett

Nettvett.no er et norsk nettsted hvor en finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot private brukere og små og mellomstore bedrifter. Nettvett.no er laget av Post- og teletilsynet på oppdrag ...

Nødstopp

Nødstopp er en nødfunksjon som har til hensikt å stoppe en prosess eller en bevegelse som har blitt farlig. Nødstopp brytere er ofte rød på gul bakgrunn eller rødgul. Ifølge NEK 400 punkt 536.4.1.5 skal det sørges for utstyr for nødstopp av elekt ...

Nødutgang

Nødutgang eller rømningsvei er navnet på ekstra trappegang, dør eller vindu som kan åpnes, slik at beboere kan rømme fra et rom, en leilighet eller et hus, dersom den ordinære inn/utgangen er blokkert eller røklagt. Nøden er da definert med at en ...

Nødutgangsskilt

Et nødutgangsskilt er en innretning i for eksempel en bygning, fly eller båt. Det viser vei til nærmeste nødutgang i tilfelle brann eller andre nødstilfeller. De fleste relevante lover krever at nødutgangsskilt er permanent belyst. Nødutgangsskil ...

Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus eller Olycksutredningscentralen er et finsk statlig organ som etterforsker alle storulykker uavhengig av ulykkestype, samt alle ulykker og nestenulykker innen luftfart, sjøfart og jernbane. Hensikten med etterforskningen ...

Operasjonssikkerhet

Operasjonssikkerhet er en prosess som identifiserer kritisk informasjon for å finne ut om egne handlinger kan bli observert av fiendens etterretning, og som i sin tur kan tolkes, slik at fienden oppnår informasjonsoverlegenhet. OPSEC innebærer eg ...

Overvåkning

Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr. Motivasjoner for å overvåke: Påvirke og utvikle Læring Kontrollere

Pepperspray

Pepperspray er en uformell betegnelse på et ikke-dødelig stridsmiddel som er basert på frukter av chilipepper. Virkestoffene, bl.a. capsaicin, trekkes ut av tørkede og knuste frukter ved hjelp av organiske løsemidler, for eksempel etanol. Løsemid ...

Politi

For informasjon om politiet i Norge, se Politi- og lensmannsetaten. Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Betegnelsen ble tatt i bruk i Frankrike på 1700-tallet, og er avledet fr ...

Purplefinder

Purplefinder er et varslings- og sporingssystem for skip som opererer i utsatte og farlige områder. Slike såkalte Ship Security Alerting System skal forebygge terrorisme og piratvirksomhet mot skipstrafikk. Purplefinder er markedsført av Pole Sta ...

Rassikring

Rassikring er arbeidet som gjøres for å hindre fjell i å rase ut fra en fjellside. Dette er et arbeid som ikke er gjort en gang for alle, men som må gjentas jevnlig. I Nasjonal transportplan er det bevilget en milliard årlig til rassikring for pe ...

Regeringens Sikkerhedsudvalg

Regeringens Sikkerhedsudvalg er et dansk særlig utvalg som er en del av regjeringens sikkerhetsorganisasjon. Utvalget består av statsministeren, som er formann, samt utenriksministeren, justisministeren og forsvarsministeren. Øvrige ministre delt ...

Rømning

Rømning eller evakuering er et sentralt begrep innenfor personsikkerhet som omhandler flytting av mennesker fra et farlig område til et trygt område. I tekniske sammenhenger brukes begrepet om personers mulighet til å flykte fra en nødsituasjon i ...

Safety Integrity Level

Safety Integrity Level er definert som en relativt nivå av risiko-reduksjon gitt av et sikkerhetssystem, eller for å angi et målbart nivå for risiko-reduksjon. Enkelt sagt, er SIL en måling av ytelsen som kreves for et Safety instrumented system.

Samfundsvernet

Samfundsvernet eller Norsk Samfundsvern var en paramilitær "hvit garde", sterkt forankret i det borgerlige samfunn, som organiserte borgervern og halvmilitære grupperinger. Organisasjonen hadde aktiviteter over hele Norge en periode i mellomkrigs ...

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er en dansk statlig myndighet som har ansvaret for sikkerheten omkring elektrisitet, gass, fyrverkeri og visse forbrukerprodukter. Videre har Sikkerhedsstyrelsen det overordnede ansvar for metrologi og akkreditering og er till ...

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad er et dokument med informasjon om faremomenter forbundet med et produkt. Det inneholder vanligvis en detaljering av symbolmerkingene som mange produkter er utstyrt med, slik at oppstått fare kan håndteres på best mulig vis, I s ...

Sikkerhetsklarering

Sikkerhetsklarering kreves for at en person skal kunne ha tilgang til informasjon gradert etter sikkerhetsloven. Sikkerhetsklarering blir bare vurdert hvis vedkommende har tjenestlige behov for å ha tilgang til dette, for eksempel i militær samme ...

Sikkerhetssenter

Sikkerhetssenter betegner et kurs- og kompetansesenter som driver kurs, opplæring og rådgivingsvirksomhet innen områder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det finnes en rekke sikkerhetssentre i Norge, både privateide og underlagt offentlige s ...

Sikkerhetstjeneste

Sikkerhetstjeneste på vegne av en stat er en særskilt tjeneste som har ansvaret for nasjonens indre sikkerhet. Sikkerhetstjenestene bruker etterretning som viktig metode og utarbeider ulike trusselvurderinger og analyser. De vil ofte kunne iverks ...

Skredsøker

En skredsøker eller sender- og mottaker er en form for nødsender for å finne mennesker begravet i snø. Den første skredsøkeren ble utviklet i 1968. Skredsøkere fungerer både som radiosender og radiomottaker, og opererer på frekvensen 457 kHz, som ...

Sosial manipulering

Sosial manipulering går ut på å skaffe seg tilgang ved å lure noen. Sosial manipulering er sannsynligvis den mest brukte metoden for hacking. Sosial manipulering er en helt annerledes måte å angripe datasystemene på, og sjarm er kanskje den vikti ...

Statens varekrigsforsikring

A/S Norsk Varekrigsforsikring var et selskap som ble stiftet 8. september 1914. Formålet med selskapet og forsikringsordningen var å tilby varekrigsforsikring til næringslivet. Det var ansett som svært kostbart eller umulig få forsikret den type ...

Styrkebeskyttelse

Styrkebeskyttelse er et uttrykk som opprinnelig kommer fra USAs forsvar. Det defineres som tiltak og midler som nyttes av en militær avdeling for å redusere sårbarheten til eget personell, infrastruktur, materiell, operasjoner og aktiviteter for ...

Trusselvurdering

En trusselvurdering er en analyse og vurdering av potensielle aktørers evne og vilje til å utføre anslag mot en virksomhet eller stats personell, materiell og verdier, samt sannsynligheten for at et anslag vil utføres. Vurderingen omfatter altså ...

Vandelskontroll

Vandelskontroll er et kriminalitetsforebyggende virkemiddel hvor opplysninger om enkeltpersoners vandel brukes til å utestenge dem fra bestemte stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende som de ikke er egnet til. Vandelskontroll ...

Vekter (eldre tid)

For å lese om vektere i moderne vaktselskaper, se det En vekter var tidligere en offentlig vaktmann i byene. De sørget for ro og orden om natten, varslet brann, meldte klokkeslett og vindretning samt passet gatelyktene.

Plan Vigipirate

Plan Vigipirate er del av Frankrikes plan for opp- og nedtrapping av sikkerhetstiltak til beskyttelse mot terrorisme. Navnet er sammesatt av vigilance og pirate. Planen ble første gang satt ut i livet i 1978 under president Valéry Giscard d’Estai ...

Vått-gulv-skilt

Et vått-gulv-skilt brukes til å advare folk om våte gulv og for å hindre dem fra å skli og falle. Butikker setter ofte ut slike advarsler for å unngå erstatningskrav. I mange land kan eieren av lokalet være erstatningsansvarlig for slike skader. ...

Utdannelse

Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve "god dømmekraft" som oppnås via læring og mestring. I Norge brukes begrepet i dagligtale gjerne synonymt med begrepet høyere utdannelse, altså utdannel ...

Act Now

Act Now er Strømmestiftelsen sin linje ved skolen Hald Internasjonale Senter som ligger i Mandal. Linjen er et utvekslingsprogram, og studentene på Act Now er både norske ungdommer som søker seg inn på skolen, og ungdom tilknyttet prosjekter drev ...

Agrégation

Agrégation er en opptaksprøve for stillinger i det franske høyere skolevesenet. Agrégation er ikke en avgangseksamen som de eldre begrepene licence og maîtrise, men en concours, det vil si en opptaksprøve. Gjennom denne prøven blir det rekruttert ...

AICC

Aviation Industry CBT Committee ble opprinnelig dannet for å utvikle retningslinjer for opplæringsprogrammer som ble brukt innen luftfart. AICC var i utgangspunktet en komité som startet å jobbe med spesifikasjoner innen e-læring. I ettertid er i ...

Aktivitetslære

Aktivitetslære er et programfag du får ved idrettsfaglig utdanning både på videregående- og høyskole stadiet. Faget kan sammenlignes med kroppsøvning. Aktivitetslære er et praktisk og teoretisk fag hvor du lærer forskjellige idretter i den prakti ...

Analfabetisme

Analfabetisme er betegnelsen på at en person i moden alder ikke er lesekyndig, hvilket vil si at hun eller han ikke kan lese eller skrive på noe språk. Kan også ha problemer med å uttrykke seg verbalt. Til tross for store alfabetiseringskampanjer ...

Aspirant

En aspirant er en person som søker å oppnå, aspirerer til, en stilling. Begrepet brukes også om en person som utdanner seg til en viss stilling ved tjenstgjøring eller ved undervisning, for eksempel aspirant i utenrikstjenesten eller aspirant i m ...

Bologna-prosessen

Bologna-prosessen er en europeisk prosess for standardisering av høyere utdanning i Europa. Den er et samarbeid mellom europeiske utdanningsministre fra 46 land. Prosessen søker å skape større bevegelse for studenter og lærere mellom de ulike lan ...

Botanisk Design

Botanisk Design er et fagskolestudium som tilbys ved Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører i Moelv. Studiet er rettet mot blomsterdekoratører med fullført fagbrev, eller med tilsvarende realkompetanse. Studiet kan fullføres p ...