ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181

OKR

OKR er et målstyringsverktøy som brukes av mange organisasjoner. OKR er en forkortelse for Objective, Key Results. Røttene til OKR går tilbake til 1954 da Peter Drucker introduserte begrepet "managing by objective". Da Andy Grove grunnla Intel sa ...

Plutonomi

Plutonomi er et begrep som analytikere fra Citigroup har brukt om økonomier "hvor økonomisk vekst er drevet av, og hovedsakelig konsumert av, de få rike."

Pseudoarbejde

Pseudoarbejde er en dansk debattbok utgitt i 2018 som er skrevet av filosofen Anders Fogh Jensen og antropologen Dennis Nørmark. I boken gjør forfatterne seg til talsmenn for at en betraktelig del av det arbeidet som utføres på såvel offentlige s ...

Resultat

Et resultat er den endelige konsekvensen av en rekke handlinger eller hendelser som er uttrykkt enten kvalitativt eller kvantitativt. Resultater kan være en fordel, en ulempe, en vinning, en skade, en verdi eller en seier. Det kan eksistere mange ...

Samtrafikk

Samtrafikk er teleselskapenes trafikk seg imellom, og er nødvendig for at telekunder skal kunne ringe til kunder hos andre teleleverandører. Samtrafikk betegner normalt teletrafikk mellom nett, f.eks mellom Telenors og BaneTeles nett i Norge. I l ...

Skatteplanlegging

Skatteplanlegging viser til lovlige tilpasninger for å redusere skattebelastning. Begrepet brukes for aktiviteter som både følger lovens bokstav, men som heller ikke går lengre enn hva som er lovens hensikt, i motsetning til skatteomgåelse. Skatt ...

Spleisefest

Spleisefest, eller spleiselag er en fest eller annen sammenkomst der deltakerene selv har med mat til et felles måltid. Dette kan være uorganisert, eller man kan bli enige om hva slags mat den enkelte skal ta med for få en ønsket fordeling av mat ...

Spleiselag

Et spleiselag er en gruppe mennesker eller organisasjoner, som felles går sammen i finansieringen av et prosjekt. Dette kan være alt fra personlige ting som hytter og ferieturer, til offentlige ting som kulturhus og veiprosjekter. Ordet er egentl ...

Utvidet land-for-land-rapportering (ULLR)

Utvidet land-for-land rapportering er en rapportering av skattebetalinger i sin naturlige sammenheng; investeringer, produksjon, inntekter, kostnader og ansatte; land for land i selskapets konsernregnskap for alle land. ULLR inkluderer kravene so ...

Varepenger

Varepenger er penger hvis verdi kommer av den vare den blir laget av. Varepenger består av gjenstander som har verdi i seg selv, i tillegg til en verdi som penger. Varepenger og varer er den eldste formen for betalingsmiddel og mål av verdi. Ekse ...

Waqf

Waqf er i islamske land en gave til Gud i velgjørende hensikt. Uansett hvilken verdi gaven har, er det intensjonen bak gaven som betyr noe. Om gaven er av stor verdi finnes det mulighet for donator å bestemme hva den skal benyttes til, dette ved ...

Økonom

Økonom er en yrkestittel som vanligvis benyttes om personer som har utdanning i samfunnsøkonomi. Begrepet kan også brukes om en person som leder innkjøp og andre økonomiske forhold i en bedrift, en større husholdning e.l., eller om en person som ...

Økonomifagets historie

For økonomisk utvikling, se: Økonomi. For utviklingen av økonomisk teori, se: Økonomisk idehistorie. Økonomifagets historie beskriver utviklingen av økonomi som forskningsdisiplin og utdanningstilbud gjennom mer enn 500 år. Gjennom perioden har f ...

Økonomisk idehistorie

For økonomisk utvikling, se: Økonomi. For utviklingen av økonomi som fagdisiplin, se: Økonomifagets historie Økonomisk idehistorie omhandler utviklingen av økonomifaget – eller forståelsen av hvordan knappe ressurser fordeles og hvordan mennesker ...

Økonomistyring

Økonomistyring er et begrep hentet fra fagfeltet økonomi. Økonomistyring defineres som bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressurser som finnes til rådighet, slik at en når sine mål. Ressursene som skal forvaltes deles i kompetanse, kapi ...

Akademia

Akademia er et samlebegrep for fellesskap av studenter og lærde innenfor høyere utdanning og forskning. Det er internasjonalt anerkjent institusjon av profesjonelle vitenskapsfolk og studenter, vanligvis sentrert ved høyere læresteder som høyskol ...

Akademi

Et akademi er en utdanningsinstitusjon eller forening til støtte for høyere læring innenfor ulike disipliner som vitenskap eller kunst. Navnet stammer fra Platons skole for filosofi og læring i Athen, grunnlagt ca. 385 f.Kr. Skolen i Athen lå i n ...

Doktorpromosjon

En doktorpromosjon er en høytidelig seremoni ved universiteter og høyskoler, der kandidater som har fullført sine doktorgrader siden forrige promosjon, og personer som er tildelt en æresdoktorgrad i samme periode, promoveres, det vil si at de får ...

Intellektuell

Intellektuell kalles den person som egner sin tid til tenking og analyser. Intellektuell betegner det å forholde seg abstrakt, rasjonelt og objektivt reflekterende til sin omverden. Å være intellektuell handler altså ikke nødvendigvis om å være s ...

Kallelse

Kallelse, formelt kalt ansettelse "uten forutgående kunngjøring", er en prosedyre for ansettelse av personer i akademiske stillinger ved universiteter og høyskoler, som innebærer at stillingen ikke blir utlyst offentlig. Det er mest brukt for bis ...

Teologisk fakultet

Et teologisk fakultet er et akademisk fakultet for teologi med eget administrativt og økonomisk ansvar innen et universitet og under ledelse av en dekanus.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket kan vise til bibliotek ved en rekke universiteter, og spesielt til: Universitetsbiblioteket i Agder Universitetsbiblioteket i Trondheim Universitetsbiblioteket i Oslo Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ås ...

Disiplin

Disiplin kan bety flere ting. Blant annet: Evne til å utføre handlinger under ledelse av andre. Eksempelvis lydighet. Å disiplinere, underkaste lydighet ved hjelp av straff, eksempelvis militær disiplin. En gren av vitenskap. Eksempelvis kan det ...

Erkjennelsesteori

Erkjennelsesteori eller epistemologi, "fornuft" og λόγος, "vitenskap") er læren om viten og erkjennelse. Den er en av de filosofiske grunndisiplinene der sentrale temaer er opphavet til og gyldigheten av vår kunnskap. Epistemologi kan også overse ...

Andetesten

Andetesten er en humoristisk formulering av en type induktivt resonnement. Vanligvis uttrykkes den slik: Testen antyder at en kan bestemme et ukjent subjekts sanne natur gjennom et sett enkelt gjenkjennbare karaktertrekk. Frasen brukes iblant for ...

Erfaring

Erfaring er den kunnskap eller viten man får gjennom egne opplevelser. Det er dog vesentlig å skilne mellom opplevelsen i seg selv og den erfaring som dannes når opplevelsen er satt i forhold til tidligere erfaringer ved tankemessig bearbeidning. ...

Evolusjonær erkjennelsesteori

Evolusjonær erkjennelsesteori er en form for erkjennelsesteori som forklarer erkjennelse som et resultat av biologisk evolusjon eller som en evolusjonær prosess. Begrepet ble prega av Donald T. Campbell. De ulike oppatningene innen evolusjonær er ...

Feltstudium

Feltstudier er en forskningsmetode kombinert av observasjon og intervju. Forskeren skal helst holde sin forskersatus skjult, for få en naturlig observasjon av miljø. Man er opptatt av praksis i kultur og en nær og levende beskrivelse av fenomen i ...

Fenomenologi

Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førstepersonsperspektiv. I moderne tid viser ordet oftest til Edmund Husserls filosofi og metode, hvor det primære studieobjektet er bevisstheten og strukturer i denne. So ...

Fornuft

Fornuft er evnen til logisk tenkning, vett, de kognitive delene av et menneskes psyke som gir opphav til tanken. Fornuft er den menneskelige egenskapen som gjør det mulig å trekke konklusjoner fra antagelser eller premisser. Meningen av ordet "fo ...

Holisme

Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: "Helheten mer enn summen av dens deler.". Tanken er at egenskapene til et gitt system ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponen ...

Logik der Forschung

Logik der Forschung er den østerriksk-britiske vitenskapsfilosofen Karl Raimund Poppers hovedverk. Boka kom ut i 1934 og revolusjonerte forståelsen av den vitenskapelige metode ved å skifte fokuset fra å verifisere eller sannsynliggjøre hypoteser ...

Mentale bilder

Mentale bilder kan defineres som visuelle oppfattelser av et objekt, uten at dette objektet er fysisk til stede mens oppfattelsen finner sted. Mentale bilder ble undersøkt så tidlig som i 1883, da Francis Galton ba mennesker om å visualisere og b ...

Objective Knowledge

Objective Knowledge: An Evolutionary Approach er en bok av den østerriksk-britiske filosofen Karl Popper. Boka kom ut på Clarendon Press i 1972 og inneholder ti av hans artikler og foredrag fra tidsrommet 1949 til 1971. To av foredragene var tidl ...

Quod gratis asseritur, gratis negatur

Quod gratis asseritur, gratis negatur er et uttrykk fra latin. Det betyr ordrett det som hevdes gratis, kan benektes gratis. Det kan omskrives litt tydeliggjørende: Hvis ingen begrunnelse er gitt for en påstand, er det ikke påkrevet med noen begr ...

Realisme (erkjennelsesteori)

Realisme er den epistemologiske posisjonen at våre sanser og erkjennelser inneholder informasjon om virkeligheten. Ifølge den naive realismen er virkeligheten nøyaktig slik vi oppfatter den. Mer utbredt er den kritiske realismen som er enig i at ...

Tankeeksperiment

Et tankeeksperiment er en idé eller en tanke om en eller flere handlinger som kan utføres for å enten bekrefte eller avkrefte en tidligere fremsatt hypotese. Imidlertid trenger ikke nødvendigvis meningen være at tankeeksperimentet skal gjennomfør ...

Gransking

Å granske eller gjennomføre gransking betyr å undersøke noe grundig. I norsk juss har ordet gransking en spesialisert betydning i norsk straffeprosess og i selskapsrett.

Enquête

Enquête eller enkét, fra fransk enquête, avledet fra latin inquirere "utspørre", betyr rundspørring, og brukes først og fremst i pressen. En enquête er en undersøkelse som blir gjort ved å stille de samme spørsmål til et bestemt antall mennesker. ...

15-spill

15-spill er et puslespill som består av 15 nummererte og flyttbare brikker montert i en ramme med plass til 16 brikker. Den ledige plassen brukes til å manøvrere de øvrige brikkene på plass. Brikkene har not og fjær, slik at de ikke kan tas ut av ...

Alle tiders spill (brettspill)

Alle tiders spill er et brettspill for to til åtte spillere eller lag, hvor den enkelte spiller skal resonnere seg frem til når ulike historiske hendelser fant sted, og plassere hendelsen i kronologisk rekkefølge på en tidslinje. Den spilleren so ...

Bezzerwizzer

Bezzerwizzer er et brettspill i quizgenren som er utviklet av dansken Jesper Bülow, grunnleggeren av Bezzerwizzer Nordic Aps. Bezzerwizzer er et kunnskapsspill der både tradisjonell allmennkunnskap og taktikk avgjør hvem som vinner. I Bezzerwizze ...

Buzz!

Buzz! er en serie spørrespill lansert til Sonys PlayStation 2-konsoll. Spillet benytter seg av egne mentometerknapper som man får kjøpt med spillene. Det første spillet, Buzz! The Music Quiz ble veldig populært i Norge før jul 2005, og solgte ove ...

Buzz!: Quiz TV

Buzz!: Quiz TV er et kunnskapsspill utviklet av Relentless Software og Sleepydog for PlayStation 3. Det er det sjuende spillet i Buzz! -serien og det første med trådløse kontrollere, brukergenerert innhold og nettspilling. Buzz! Quiz TV var også ...

Det store norske spillet

Det store norske spillet er et spørrespill eller kunnskapsspill utgitt av Kunnskapsforlaget. Spillet har 8000 spørsmål og svar, og spillet er beregnet på personer fra 14 år og oppover. Spørsmålene er hentet fra Store norske leksikon og dekker omr ...

Du store verden

Du store verden er et kunnskapsspill fra norske Sandvik AS som kom ut høsten 2007. Spillet er for barn, men har en egen versjon for voksne. Spillet ble utgitt på 4 språk: Norsk med stemmen til Espen Sandvik, svensk, tysk og finsk.

Jackpot (spill)

Se Jackpot andre betydninger for andre betydninger av Jackpot. Jackpot er et norskutviklet spørrespill eller kunnskapsspill fra 1997. Jackpot er et brettspill der spillerne flytter fra rute til rute ved hjelp av terningkast. Rutene har forskjelli ...

Megaminx

Megaminx er et Rubiks kube-lignende puslespill med dodekaeder-form, altså er den fem-kantet og har tolv sider. Målet er det samme som Rubiks kube; få alle fargene til hver sin side. En megaminx har 50 biter som kan flyttes rundt på, i motsetning ...

Penzum

Penzum er norskutviklet brettspill av typen kunnskapsspill. Spillets spørsmål bygger på læreplanmålene fra den norske grunnskolen. Spillet har syv forskjellige kategorier: Norsk engelsk, matematikk, samfunnsfag, natur- og miljøfag, RLE, samt kate ...

Pocket Cube

Hver eneste kombinasjon av de 8 bitene er mulig. 8! posisjoner, og syv av dem kan roteres uavhengig 3 7 posisjoner. Det er ingenting som identifiserer retningen på kuben i rommet, noe som reduserer posisjonene med en faktor av 24. Dette skyldes a ...