ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194

Earthrise

Earthrise er navnet som ble gitt NASAs bilde AS8-14-2383 som ble tatt av astronauten William Anders på den historiske Apollo 8-romferden, den første bemannede reisen til månen. Apollo 8 landet ikke på månen; bildet ble tatt mens Apollo 8 gikk i b ...

Ekvatorialplan

Et ekvatorialplan eller ekvatorplan er planet som går gjennom jordas eller et annet himmellegemes ekvator. Ekvatorialplanet ligger vinkelrett på rotasjonsaksen, og midtveis mellom den geografiske nordpol og sydpol.

Geosentrisme

Geosentrisme er en modell som plasserer jorda som midtpunkt i universet, og lar sola og de andre planetene rotere rundt jorda. Grekeren Anaximander mente rundt 600 f.Kr. at jorden var som en søyle i sentrum for universet som roterte rundt den. Ti ...

Geostasjonær bane

En geostasjonær bane eller geostasjonær jordbane er en sirkulær bane ca. 35 786 km direkte over jordas ekvator. Ethvert objekt i banen roterer om jorda i samme retning som jordas egen rotasjon om sin akse og har en omløpstid som tilsvarer jordrot ...

Geosynkron bane

En geosynkron bane er en sirkulær eller elliptisk bane omkring jorda med omløpstid lik jordens rotasjon om seg selv, ett siderisk døgn. Et objekt i banen roterer om jorda i samme retning som jordrotasjonen, men ikke nødvendigvis i jordas ekvatori ...

Horisont

Horisonten linjen som skiller jorden fra himmelen. Mer presist er det linjen som deler alle retninger du kan se i inn i to kategorier, det som er på jorden og det som ikke er det. Mange steder er den sanne horisonten blokkert av trær, bygninger, ...

Hydrosfære

Hydrosfæren er betegnelsen på alt vann på jorda, i fast, flytende og gassform. Vannmengden i hydrosfæren beregnes til 1.4 × 10 km³, og fordeler seg slik: Havet – 97.2 % Isbreer – 2.15 % Ferskvann – 0.65 % Det meste av ferskvannet 96.5 % er grunnv ...

Jordens kjerne

Jordens kjerne er den nederste delen av jordens indre, og består hovedsakelig av jern, nikkel, svovel og krom. Jordens kjerne skaper varmeenergi og magnetisme gjennom blant annet sin rotasjon, og bidrar til jordklodens høye tetthet. Selv om jern ...

Jordens magnetfelt

Jordens magnetfelt er kan tilnærmes ved en magnetisk dipol med den ene polen nære den geografiske nordpolen og den andre polen nær den geografiske sydpolen. En tenkt linje mellom de to magnetiske polene ville helle med cirka 11.3° mot jordens rot ...

Jordens tidsaldre

Jordens tidsaldre dekker ca. 4.6 milliarder år siden deles av geologer inn i forskjellige tidsavsnitt. De lengste av disse heter eoner, som i sin tur deles i æraer, disse igjen i perioder, epoker og aldre. Den grenen av geologien som forsker på j ...

Jordmasse

Jordmasse er en måleenhet som tilsvarer jordens masse, 1 M ⊕ = 5.97219 × 10 24 kg. Enheten jordmasse brukes ofte innen populærvitenskapen for å beskrive massen hos steinplaneter. De fire steinplanetene i solsystemet: Merkur, Venus, jorden og Mars ...

Jordrotasjonen

Jordrotasjonen er betegnelsen på jordklodens rotasjon om sin egen akse. Jorden roterer mot øst, dvs. mot klokken. Tenk deg at du satt ved Solen og så ned mot Jorden. Da ville du se Asia og Australia, før Europa og Afrika og til slutt Nord- og Syd ...

Jordskorpen

Jordskorpen er den ytre del av Jorden og inngår sammen med øvre del av øvre mantel i litosfæren. Jordskorpen er avgrenset mot den underliggende mantelen ved diskontinuitet, en grensesone mellom nedre jordskorpe lag av gabbro og øvre mantels besta ...

Mantelen

Mantelen, som betyr kappe, ligger under jordskorpa og over jordens kjerne. Den ytterste delen av mantelen består av faste, tunge bergarter og utgjør sammen med de lettere bergartene i jordskorpa det vi kaller litosfæren eller steinsfæren. Litosfæ ...

Misvisning

Misvisning, eller magnetisk deklinasjon er avvik mellom retningen til den geografiske nordpolen og magnetisk nord på et gitt sted på kloden. Er misvisningen positiv, betyr det at en kompassnål peker øst for den geografiske nordpol. Misvisningen p ...

Presesjon

Presesjon er et fysisk fenomen som viser seg når et roterende objekts akse "slingrer" mens det utsettes for en utenfrakommende kraftpåvirkning. Fenomenet ses vanligvis med en snurrende snurrebass, men faktisk kan alle roterende objekter vise pres ...

Skumring

Skumring er halvmørket etter solnedgangen. Den gjenkjennes på det svake sollyset, mens selve sola allerede er under horisonten. Skumring må ikke forveksles med solnedgang, som er øyeblikket da solas etterfølgende kant forsvinner under horisonten. ...

Tussmørke

Tussmørke er tiden før soloppgang, som kalles demring, og tiden etter solnedgang, som kalles skumring. Ordet tussmørke brukes særlig om skumring. Sollys spredt og reflektert i jordas øvre atmosfære lyser opp den lavere atmosfæren, og jordas overf ...

Den vestlige halvkule

Den vestlige halvkule, eller den vestlige hemisfære, er en geopolitisk betegnelse for det amerikanske kontinent og tilhørende øyer og hav, eller det som også kalles den nye verden. Det er utledet av det geografiske begrepet "vestlige halvkule", s ...

Liste over bergarter

Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv, magmatisk, metamorf eller sedimentær, og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet. For de eruptive s ...

Liste over mineraler

Sodalitt Nefelin Zeolitt Cancrinitt Feltspat Skapolitt Leucitt Kvarts

Naturens sju underverk

Naturens sju underverk er et forsøk på å skape en liste over de beste naturlige underverk, basert på en global avstemning. Det hele er arrangert av den sveitsiskbaserte organisasjonen New Open World Corporation NOWC, som også stod bak en tilsvare ...

Biøvelsene

Biøvelsene ble utformet av Rudolf Steiner i Anweisungen für eine esoterische Schulung, hvor han ga klare anvisninger på hva som kreves av dem som ønsker å utvide sine skjulte evner for meditasjon og åndsvitenskaplig arbeide. De seks biøvelsene Gj ...

Fødsel

Fødsel er den prosessen hos dyr hvor avkommet utstøtes fra morens kropp. Forskjellige former for fødsel er oviparisk, viviparisk og ovoviviparisk fødsel. Ordet fødsel kommer fra norrønt, føzl = ernæring, underhold; bringe til verden. I generell b ...

Overlevelsesteknikk

Overlevelsesteknikk er kunnskap og teknikker som kan brukes for å overleve under ekstreme forhold, som for eksempel gå seg vill i skogen, kjøre av vegen i vinterkulden, at strømnettet går ned, vannforsyningen stopper opp, med mer.

Villmarksteknikker

Villmarksteknikker er overlevelsesteknikker for bruk i villmarken. Villmarksteknikker omfatter blant annet båltenning, sporjakt, jakt, fiske, bygging av bivuakk, navigasjon, bruk av verktøy som kniv, øks og sag, sanking, finne drikkevann, verktøy ...

Elektrisk dobbeltlag

Et elektrisk dobbeltlag er en samling ioner rundt suspenderte partikler i en løsning. Partiklene har ladet overflate. Denne tiltrekker ioner med motsatt ladning. Dobbeltlaget består av sternlaget, der ionene følger partikkelbevegelsene og det dif ...

Hardhet (materialvitenskap)

Hardhet blir i materialvitenskapen brukt som et uttrykk for å beskrive hvordan et materiale motstår påvirkning fra ytre mekaniske krefter. Dette blir styrt av hvor sterke bindingene i et stoff er. Det finnes flere skalaer for å beskrive ulike mat ...

Molekyl

Et molekyl er en elektrisk nøytral enhet som består av minst to atomer. Atomene deler ett eller flere par av elektroner i sterke kovalente bindinger. Som hovedregel er det bare ikke-metaller som danner denne bindingstypen. Et molekyl kan bestå av ...

Miljøvern

Miljøvern er tiltak som har som mål å bevare natur og økosystemer og å begrense endringer på natur eller rense eller rydde opp skader i ettertid. Miljøvern kan ha som mål å bevare natur og artsmangfold i tilstanden den var i førindustriell tid. E ...

Akvaplan-niva

Akvaplan-niva er et norsk forskningsbasert aksjeselskap, etablert i 1984 for å tilby miljørådgivningstjenester og forskning. Selskapet har siden 1994 hatt kontorer i Framsenteret i Tromsø. Selskapet har også kontorer i Alta, Bodø, Trondheim, Berg ...

Beste miljøpraksis

Beste miljøpraksis er et uttrykk som brukes ved fastsettelse av miljøkrav eller miljøstandarder for en virksomhet eller sektor. Beste miljøpraksis betyr at virksomheten skal nytte den kombinasjonen av miljøstrategier og kontrolltiltak som totalt ...

Biofilmbærer

En biofilmbærer er en komponent i en bioreaktor, en teknisk innretning som bryter ned biologisk materiale og danner biogass. Biofilmbæreren består av et fast bæremateriale, for eksempel plast, med stor overflate, som danner underlag for en biofil ...

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet in ...

Biologisk nedbrytbart avfall

Biologisk nedbrytbart avfall betegner avfall som kan brytes ned gjennom naturlige prosesser uten ekstern påvirkning. Dette kan skje med eller uten tilgang på surstoff, og kalles da henholdsvis aerob og anaerob nedbrytning. Eksempler på materie so ...

Blekkulf

Blekkulf er en barnebokfigur skapt av Bente Roestad. Det er blitt laget programmer om Blekkulf i Barne-TV og Barneradioen på NRK. Dukketeaterforestillingen "Blekkulf og den mystiske flaskeposten" ble rundt 2000-årsskiftet spilt for mer enn 300 sk ...

Norman Ernest Borlaug

Norman Ernest Borlaug mottok Nobels fredspris i 1970, og er ansett for å være faren til den grønne revolusjonen. Han ble født i Iowa av foreldre med norsk avstamming. Hans røtter knyttes blant annet til Borlaug/Feios i Vik kommune. Han tok sin ba ...

Byøkologi

Begrepet byøkologi beskriver en spesiell miljøinnsats som med utgangspunkt i et bestemt byområde og borgernes deltakelse søker å fremme helhetlige løsninger på problemer knyttet til områdets ressursforbruk, miljøpåvirkning og dyre- og naturmangfo ...

Den europeiske landskapskonvensjonen

Den europeiske landskapskonvensjonen, også kjent som Florence Convention trådte i kraft 1. mars 2004. Initiativet til konvesjonen ble tatt av Congress of Regional and Local Authorities of the Council of Europe. Konvensjonen definerer ordet landsk ...

Den gylne arks orden

Den gylne arks orden var en halvoffisiell nederlandsk orden innstiftet 10. juli 1970 av prins Bernhard av Nederland for belønning av fortjenester av naturvern i almenhet og bevaring av truede dyrearter i særdeleshet. Prinsen var ordenens stormest ...

Det internasjonale skogåret

Det internasjonale skogåret 2011 er opprettet av FN for å øke bevisstheten rundt viktigheten av bærekraftig forvaltning av skog, skogsvern og skogutvikling som en ressurs for dagens og fremtidens generasjoner.

Eventyrskog

Eventyrskog er en populær og uvitenskapelig betegnelse på gammel skog med stor opplevelsesverdi. Begrepet ble utviklet og brukt av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus for å beskrive variert og opplevelsesrik skog i Oslomarka. Eventyrskog-begrep ...

Evolutionarily Distinct and Globally Endangered

Evolutionarily Distinct and Globally Endangered er et internasjonalt program, i regi av Zoological Society of London, som fokuserer spesielt på truede arter som representerer en unik og betydelig del av artenes evolusjonære historie. Programmet b ...

Ferdselsforbud

Ferdselsforbud er en type områdevern som kan reguleres på punktobjekter som av miljø- eller kulturminnehensyn skal vernes helt mot ferdsel og besøkende. På fastlandet er det ferdselsforbud i fuglereservatene i hekkesesongen for sjøfuglene fra 15. ...

Forurenser betaler

Forurenser betaler er et prinsipp som kan gjøres gjeldende i nasjonalt og internasjonalt lovverk. Vi finner spor av det i dag i avgiftssystemet, der miljøavgifter er blitt innført på noen felter, mens det arbeides med en mer samlet plan for andre ...

Forurensning

Forurensning er å gjøre noe tilgriset eller urent. I kjemi er forurensning å tilføre eller unnlate å fjerne fremmede uvedkommende bestanddeler. I norsk lov er forurensning definert som tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann elle ...

Framtidsfrø – spirer for en bedre verden

Framtidsfrø – spirer for en bedre verden er en sakprosabok om bærekraftig utvikling innen ulike samfunnsområder, utgitt av Abrakadabra forlag høsten 2011. Boken har bidrag av blant andre Erik Dammann, Helge Hognestad, Gunnar Tellnes, Helge Torvun ...

Føre-var-prinsippet

Føre-var-prinsippet er et prinsipp for hvordan politiske beslutningstakere og andre samfunnsaktører – og enhver borger – kan forholde seg til usikre virkninger av egne handlinger. På norsk har prinsippet lånt ordlyden fra ordtaket "Bedre føre var ...

Geotopvern

Geotopvern eller et geotopvernområde er et naturvernområde som verner en geotop, et avgrenset område med definerte geologiske/geomorfologiske fenomener og prosesser. En geotop eller et geotopvernområde kan omfatte store områder, som fjell- dal- e ...

Gjenbruk

Gjenbruk angir bruk mer enn én gang. Konseptet er sterkt knyttet til miljøvern som det andre nivået i avfallshierarkiet, men gir utvidet mening i alle situasjoner der en eksisterende gjenstand eller et konsept brukes på nytt, etter å først ha bli ...