ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 195

Grønn databehandling

Grønn databehandling eller grønn IT er miljøvennlig og bærekraftig IT, herunder fabrikasjon, bruk og kasting av utstyr. Målet kan være som i Lean IT, få gjort det som trengs med minst mulig kasting. Tidlige eksempler er svenskenes TCO Tjänstemänn ...

Grønn strøm

Grønn strøm er et populær begrep for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler eller opprinnelsesgaranti. Denne typen avtaler skal kunne vise at strømmen kan bli sporet tilbake til et vindkraftverk, et solcelleanlegg eller en annen fornybar energikilde.

Habitatdirektivet

EUs habitatdirektiv er EU-direktiv 92/43/EØS av 21. mai 1992 om å ta vare på biologisk mangfold, og det er unionens viktigste redskap for å oppfylle intensjonene i Bernkonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold.

Happy Planet Index

Happy Planet Index er indeks for menneskelig og miljømessig velvære som ble lansert av New Economics Foundation i juli 2006. Indeksen er utforma for å utfordre etablerte rangeringer av lands utviklingsgrad som bruttonasjonalprodukt og HDI, som ik ...

Havforurensning

Verdenshavene dekker 70 % av jordas overflate, og inneholder 97 % av alt vann på kloden. Havene spiller en viktig rolle i karbonkretsløpet, og er et karbonsluk ved at døde organismer akkumuleres på havbunnen. Havene er den endelige resipienten av ...

IBAMA

IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA er en brasiliansk miljøvernmyndighet. IBAMA arbeider for å forhindre den grove ulovlige hogsten som foregår i regnskogen i Amazonas. IBAMA har store problemer m ...

Kallinika

SY Kallinika er en seilyacht som tilhører den norske miljøstiftelsen Bellona. Den er bygget i Temsche, Belgia av skipsbygger N.V. Jos. Boel & Zonen Scheepsbouwwerven mellom 1953 og 1957 som en del av det statlige Studax-prosjektet. Kallinika ble ...

Klimagassregnskap

Klimagassregnskap er et regnskap over en organisasjons eller virksomhets direkte og indirekte utslipp av gasser som har egenskaper som kan føre til økt drivhuseffekt. Klimagassregnskap for bygninger kan kategoriseres som nivå 1, 2 og 3 scope 1, 2 ...

Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis

Kommisjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis er en kommisjon som forvalter konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis som trådte ikraft i 1982 og er en del av Antarktis-traktaten. Kommisjonen ble etabler ...

Londonkonvensjonen 1972

Londonkonvensjonen av 1972 er en overenskomst om bekjempelse av havforurensninger ved dumping av avfall og annet materiale. Konvensjonen er tilsluttet av mange kyststater, mellom annet Norge. Protokollen fra 1996 forbyr i utgangspunktet dumping a ...

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er en dansk lov, vedtatt av Folketinget i 2006, hvis formål er å "medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre ...

Miljøflyktning

Miljøflyktning er et nyord som karakteriserer en person eller en gruppe mennesker som grunnet miljøtrusler i sitt nærområde må forlate det. I 2010 estimerer FN at så mye som 50 millioner er flyktninger på grunn av klimatiske endringer. FNs klimap ...

Miljøgift

Miljøgifter er kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer/næringskjeden og er giftige. Stoffer som er svært lite nedbrytbare og svært lett hoper seg opp i levende organismer, regnes som miljøgifter – selv ...

Miljøkjemi

Miljøkjemi er vitenskapen om kjemi i naturen. Fagområdet omhandler kilder, reaksjoner, transport, effekter og virkninger av kjemiske forbindelser på miljøet i luft, jord og vann i tillegg til menneskelig påvirkning i disse miljøer. Må ikke forvek ...

Miljøkvalitet

Miljøkvalitet uttrykker fravær av forurensning, og er ett av to sentrale begreper i Forurensningslovens formålsparagraf: "Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivse ...

Miljøprøvebanken

Miljøprøvebanken er et nasjonalt laboratorium og arkiv for systematisk innsamling av ikke-humane miljøprøver som seinere skal brukes for retrospektive analyser av miljøgifter. Dette skal sikre muligheten til å kunne foreta nye analyser av prøver ...

Miljøsatellitt

Miljøsatellitt er en kunstig satellitt som overvåker miljøet på Jorden med blant annet multispektrale kameraer, spektrometere og radarer. Miljøsatellitter er kostbare og eies som regel av store, offentlige institusjoner. De viktigste miljøsatelli ...

Miljøtunnel

Miljøtunneler finnes på enkelte veier og er som regel bygget for at dyr uten fare skal kunne komme seg over til den andre siden av veien. Som regel går veitrafikken gjennom tunnelen, men noen steder er det veien som går over miljøtunnelen slik at ...

Miljøvennlig

Miljøvennlig er en betegnelse på tiltak som hevder redusert, minimal eller ingen skade på natur, økosystemer eller miljø. Begrepet blir også brukt om tiltak eller virksomheter som skader naturen mindre enn det som ellers er vanlig. For eksempel o ...

Miljøvennlig transport

I løpet av de seneste tiårene har omfanget av transport økt kraftig i Norge og alle andre vestlige land. Økningen har vært sterk både for person- og godstransport. En tilsvarende økning vil trolig finne sted i de landene som idag karakteriseres s ...

Myk trafikant

Myk trafikant eller ubeskyttet trafikant er en betegnelse for trafikanter som ved sammenstøt med andre trafikanter ikke er beskyttet av et omgivende kollisjonsvern. Gruppen omfatter fotgjengere, syklister, skigåere, barnevogn-, rullestol-, sparkb ...

Natura 2000

Natura 2000 er et miljønettverk innen EU med den hensikt å beskytte og bevare biologisk mangfold. Områder med natur som er verdifull i henhold til et EU-perspektiv skal inngå i Natura 2000, hvilket innebærer at de klassifiseres som områder med sæ ...

Naturbase

Naturbase er et fagsystem for natur- og friluftslivsområder i Norge. Naturbase forvaltes og driftes av Direktoratet for naturforvaltning. Data fra Naturbase er gjort tilgjengelig for publikum via en egen kartapplikasjon på Internett og via egne W ...

Naturens tålegrense

Naturens tålegrense var et begrep som ble benyttet for å dimensjonere forurensingsreduserende tiltak. Den mest utbredte anvendelsen var ved reduksjon av utslipp til luft av svovel og nitrogen, for å redusere forsuring og overgjødsling. Ved Storti ...

Nullutslippsbygg

Nullutslippsbygg, nullenergibygg eller nullhus er bygg med et årlig netto energibehov eller utslipp lik null. Bruken av energi kan ikke nødvendigvis være null, så et nullutslippsbygg må kompensere gjennom lokal generering av energi fra solceller ...

Nyurbanisme

Nyurbanisme, eller på amerikansk new urbanism, er en retning innen byplanlegging som oppstod i USA omkring 1990. Den er kalt en reaksjon mot kalde sovebyer og bilsamfunnet. Ifølge nyurbanismen er byens gater, plasser og fellesarealer rom, noe som ...

Opprinnelsesgaranti

En opprinnelsesgaranti er en elektronisk garanti som fungerer som en dokumentasjon på at elektrisk kraft er produsert og levert inn i nettet fra et spesifisert kraftverk. Alle EU-/EØS-land skal ha et system for kraft fra fornybare energikilder. E ...

Oppsirkulering

Oppsirkulering er å bruke et materiale eller en gjenstand på nytt, men til et annet formål eller på en annen måte enn den opprinnelige. Oppsirkulering er en viktig del av sirkulær økonomi. Det skilles fra vanlig gjenbruk, resirkulering. og forbre ...

Pamela-prosjektet

Pamela-prosjektet – Pamela Project Process for Advanced Management of End of-Life-Aircraft er en virksomhet som er etablert av Airbus i Syd-Frankrike som har som mål å gjenvinne flydeler. Prosjektets fremste mål er å ivareta miljøet. I stedet for ...

Rachel Carson-prisen

Rachel Carson-prisen er en internasjonal miljøpris som deles ut av en komité med sete i Stavanger, for å hedre Rachel Carsons innsats og aktivister som arbeider i hennes ånd. Prisen ble første gang delt ut i 1991. Prisen ble opprettet spontant un ...

Reduksjon av insektpopulasjoner

Reduksjon av insektpopulasjoner har blitt registrert i flere studier rundt om i verden etter år 2000. Noen av de insektene som er mest berørt er sommerfugler, møll, biller, øyenstikkere og vannymfer. Mulige årsaker til nedgangen er utpekt til å v ...

Rensing av tankskip

Rensing av tankskip må normalt utføres mellom hver frakt. Mindre tankskip skifter ofte mellom hvilke produkter de frakter, og må rense tankene for å unngå å forurense lasten. De større tankskipene, som kun frakter råolje, trenger å vaske vekk avl ...

Rio-konferansen

Rio-konferansen, United Nations Conference on Environment and Development, også kjent som Earth Summit var en stor konferanse i FN-regi som ble avholdt i Rio de Janeiro fra 3. juni til 14. juni 1992. 178 regjeringer deltok, med 118 statsoverhoder ...

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi, kretsløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Sirkulær ø ...

Slop

Slop, engelsk betydning; mudder, søle eller skyller, er et uttrykk som brukes om vaskevannet fra rensing av tømte tanker på tankskip. På engelsk brukes uttrykkene slop og slops om hverandre om det samme begrepet.

Sofieprisen

Sofieprisen, er en internasjonal hedersbevisning som hvert år blir delt ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som arbeider for godt miljø og bærekraftig utvikling. Stiftelsen som deler ut prisen ble grunnlagt i 1997 som Sofie-Stiftelsen av d ...

Spontan samkjøring

Spontan samkjøring er en betegnelse på en tjeneste hvor en delt engangsreise avtales på kort varsel. En slik tjeneste benytter tekniske hjelpemidler: GPS navigasjonstjeneste Sosiale nettverk Smart-telefon Samkjøringstjenester er utbredt i USA, St ...

Stortingets energi- og miljøkomité

Stortingets energi- og miljøkomité er den stortingskomiteen som behandler saker om miljøvern, forurensning, vassdrag, olje og gass, klimaspørsmål og regional planlegging. Energi- og miljøkomiteen ble opprettet i 1993, og avløste Energi- og indust ...

Sur nedbør

Sur nedbør er en konsekvens av forurensning i lufta, som kommer ned på jorda sammen med nedbøren. Vi snakker hovedsakelig om tilførsel av to stoffer, svoveldioksid og nitrogenoksider. Oksidene reagerer med vanndamp i atmosfæren, og danner svovels ...

Søppelspann

Søppelspann, søppeldunk eller søppelcontainer er en beholder som blir brukt til midlertidig oppbevaring av søppel. Disse er robuste og slitesterke enheter som også kan tilpasses etter behov.

Trafigura

Trafigura er et internasjonalt firma som handler med metaller og energi, inkludert olje. Trafigura er verdens tredje største uavhengige oljetrader. Firmaet ble grunnlagt i 1993 av Claude Dauphin og Eric de Turkheim, som hadde arbeidet sammen som ...

Truet dyreart

En truet dyreart er en art som av ulike grunner står i fare for å bli utryddet. Trusselbildet kan variere, både mellom artene og innad i en art, herunder også både internasjonalt og nasjonalt. Verdens naturvernunion har derfor utarbeidet ei inter ...

Tungolje

Tungolje er en fraksjon som er resultat av petroleumsdestillering. Halv-raffinert tungolje som benyttes som drivstoff til skip kalles bunkers eller bunkersolje.

Verdens miljødag

Verdens miljøverndag er en FN-dag som har blitt markert i hele verden den 5. juni hvert år siden den ble innstiftet etter FNs miljøvernkonferanse i Stockholm 1972. Verdens miljøverndag blir organisert av FNs miljøprogram, De forente nasjoners org ...

Viltkart

Et viltkart er et kart som dokumenterer arealbruk for prioriterte viltarter og viktige viltområder, gjerne kommunale. Viltkartlegging i kommunene kartlegges etter DNs Håndbok 11, Viltkartlegging.

Voluntary Human Extinction Movement

Voluntary Human Extinction Movement er en miljøbevegelse som mener alle mennesker bør avstå fra reproduksjon, for å forsårsake en gradvis, frivillig utryddelse av menneskeheten. VHEMT støtter utryddelse av menneskeheten fordi de, som gruppe betra ...

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall er biologisk lett nedbrytbart avfall av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse og omfatter matavfall fra privat- og storhusholdninger, samt organisk avfall fra næringsmiddelindustri. Det ble registrert 1.3 millioner tonn våtorg ...

YIMBY

YIMBY er et partipolitisk uavhengig løst organisert grasrotnettverk i Norge og Sverige som er åpent for alle urbanister. YIMBY betyr "Yes In My Back Yard", og er en motreaksjon på den omfattende NIMBYismen som har organisert seg i flere nordiske ...

Økomarxisme

Økomarxisme er en retning innen marxismen som legger særlig vekt på kapitalismens miljøødeleggende sider. Begrepet er kontroversielt, for eksempel har John Bellamy Foster, en fremtredende marxistisk miljøteoretiker, i boka Marx Ecology kommet med ...

Naturvitenskap

Naturvitenskapene er empiriske vitenskaper som søker å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger i den levende og ikke-levende naturen. Naturvitenskap bruker vitenskapelig metode for å lage hypoteser og så teste disse ved hjelp av observasjon ...