ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196

Claudius Aelianus

Claudius Aelianus var en romersk forfatter og lærer i retorikk som virket under keiser Septimius Severus, og levde trolig også under keiser Elagabalus. Han snakket gresk så perfekt at han ble kalt "honningtunge". Selv om han var født romer foretr ...

Dihydrogenmonoksid

Dihydrogenmonoksid er et obskurt navn på vann brukt i en vanlig bløff som illustrerer hvordan uvitenhet om naturvitenskap og ensidig analyse kan føre til malplassert frykt blant uvitende. Spøken involverer oppramsingen av klart negative egenskape ...

Fægriprisen

Fægris minnepris for populærvitenskapelig formidling i tidsskriftet Naturen er en pris som blir utdelt av tidsskriftet Naturen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Prisen har to kategorier: en hovedpris og en ...

Kavliprisen

Kavliprisen er tre forskningspriser som annethvert år deles ut i Oslo av den amerikanske stiftelsen Kavli Foundation og Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisfondet er oppretta av den norsk-amerikanske forretningsmannen Fred Kavli. Prisbeløpet er på ...

Makroskopisk

Makroskopisk betegner i dagligtale lengdeskalaer som er synlige med det blotte øye, dvs. større enn 1 mm. I fysikken er betydningen mer knyttet til metode enn direkte lengeskala. Makroskopisk betegner systemer hvor stoff kan betraktes som kontinu ...

Marin

Marin betegner fenomener og økosystemer knyttet til havet. Eksempler er marin grense, marinbiologi, marin leire, samt marine organismer som lever i havet, til forskjell fra limniske organismer som lever i ferskvann.

Mikroskopisk

Mikroskopisk betegner i dagligtale lengdeskalaer som er for små til å være synlige med det blotte øye, dvs. mindre enn 1 mm. I fysikken er betydningen mer knyttet til metode enn direkte lengdeskala. Mikroskopisk betyr at stoff ikke er kontinuum, ...

Solvaykonferansen

Previous Solvay Conferences on Chemistry Proceedings 1913 International Solvay Institutes offisielt nettsted Previous Solvay Conferences on Physics Overview of the transcript of the famous Fifth Conference, American Institute of Physics Bacciagal ...

Sommerfugleffekten

Sommerfugleffekten betegner den store sensitiviteten for små endringer i startbetingelsene i kaotiske systemer; deterministiske, ikke-lineære dynamiske systemer. Små variasjoner i startbetingelsene kan forårsake store variasjoner i systemets oppf ...

System

System betegner en sammenhengende helhet, eller en ordnet oversikt over en slik. For spesialbetydninger se: Det endokrine system, styrer kroppens hormonproduksjon PA-system, et lydanlegg Periodesystemet, en tabell over alle kjente grunnstoffer Op ...

Struktur

Struktur er et begrep som brukes for å beskrive og sammenligne måter for hvordan organismer, gjenstander og handlinger er bygget opp og/eller sammensatt. Begrepet brukes i en rekke sammenhenger, eksempelvis om strukturen i et samfunn eller en øko ...

Vann

For "et vann", se innsjø. Vann, eller vatn, er en kjemisk forbindelse og et polart molekyl. Det er flytende under STP-forhold. Dens kjemiske formel er H 2 O, som betyr at et molekyl vann består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Vann finnes ...

Akvakultur

Akvakultur eller havbruk er kultivering av organismer i vann, og omfatter dyrking av planter, alger og skjell og oppdrett av fisk. De tidligste eksempelene på akvakultur var oppdrett av karper i Kina, som man kjenner til har foregått fra ca. år 2 ...

Arkimedes skrue

Arkimedes skrue er en trykkløs pumpe oppkalt etter oppfinneren, den greske matematikeren Arkimedes. Innretningen ble laget for å transportere vann oppover. Den består av en stor skrue som er skjult i et rør. Skruen er som en slags renne så vannet ...

Artesisk brønn

En artesisk brønn er en kilde der grunnvannet blir presset opp av bakken uten behov for pumping. Dersom trykket er stort nok, vil vannet sprute opp. Vannet siger inn fra omkringliggende høyder og samles i en skålformet fordypning av porøs stein s ...

Avløpsvann

Avløpsvann er vann som er forringet i kvalitet ved påvirkning fra menneskeskapte prosesser. Det består av flytende avfall fra husholdninger, næringsvirksomhet, industri eller landbruk. Vanligvis refererer regelverket til kommunalt avløp, der et b ...

Avsalting

Avsalting er fjerning av salter fra sjøvann eller brakkvann, vanligvis med henblikk på framstilling av drikkevann eller ferskvann for andre formål. De to rådende metodene er destillasjon og omvendt osmose. I løpet av de senere år har disse metode ...

Brakkvann

Brakkvannshav Bottenvika og Østersjøen saltinnhold omkring ⅓ av havene. Saltinnholdet er på det meste 1.5 % og ned til 0.3 % på det minste. Det kaspiske hav verdens største innsjø Svartehavet verdens største basseng av brakkvann Brakkvannssjøer V ...

Bryggepanne

En bryggepanne er en stor jerngryte som ble brukt i husholdningene før vaskemaskinenes tid. I 1950-åra var bryggerhus og bryggepanne fast inventar i de fleste bolighus i Norge. En bryggepanne var viktigste inventar i bryggerhus og eldhus, og ble ...

Brønnboring

Brønnboring er boring av brønn for å skaffe vann i områder hvor felles kommunal vannforsyning ikke kan levere vann. Det kan være på øyer eller i hytteområder hvor kommunal infrastruktur ikke er etablert. Mens det før var vanlig å grave brønner, e ...

Buksevann

Buksevann er en form for mobbing hvor offeret får tømt vann i buksene. Ved siden av ubehaget tilkommer ydmykelsen ved at det kan se ut som at offeret har tisset i buksene. Å gi noen buksevann kan også brukes i overført betydning for nettopp å ydm ...

Bunnvannsforgiftning

Bunnvannsforgiftning oppstår når bunnvann som pga. sin tyngde blir fanget i groper eller bak fjordterskler blir liggende lenge og mottar nedfall av organiske partikler. Organisk materiale har oksygenunderskudd som fører til at forråtnelsen forbru ...

Damptrykk

Damptrykket er det trykket som en gass av et stoff utøver når den er i termodynamisk likevekt med det samme stoffet i fast eller flytende form. Når en væske lukkes inne i et tett kammer, vil noe av væsken fordampe ved at molekyler river seg løs o ...

Den store kunstige elva

Den store kunstige elva i Libya er verdens største system for transport av drikkevann. Rørledninger bringer fossilt vann fra Det nubiske sandsteinakvifersystemet sør i landet til jordbruk og byer langs middelhavskysten. Siden 1993 har "elva" leve ...

Desentrale VA-anlegg

Desentrale vann- og avløpsanlegg er fullverdige renseløsninger som kompletterer de konvensjonelle, store VA-anlegg. Desentrale vann og avløpsanlegg kan i prinsippet benyttes både i tett bebyggelse og spredt bebyggelse, men slike løsningene er mes ...

Drenering

Drenering er et uttrykk på vannfjerning. Boliger og bygg blir drenert med grunnmurspapp og dreneringsrør under bakken. Dette for å lede overvann, regnvann og annen uønsket væske bort fra grunnmuren, for å bevare kjellere og byggene tørre. Parkeri ...

Dråpe

En dråpe er en liten mengde væske, som er helt eller nesten helt avgrenset av frie overflater. Den enkleste måten å lage en dråpe er å la væske renne sent fra den laveste enden av en vertikal og smal sylinder. Når den hengende dråpen blir stor no ...

Dugg

Dugg eller dogg er vanndråper som oppstår på legemer i naturen om morgenen eller kvelden. Når bakken blir avkjølt ved varmeutstråling fører dette til at luften like over bakken også blir avkjølt. Dermed kan luften bli mettet og vanndamp kondenser ...

Duggpunkt

Duggpunktet til en luftpakke er temperaturen luften må avkjøles til, ved konstant lufttrykk, for at vanndamp skal kondensere til vann, ofte kalt dugg. Når duggpunkttemperaturen kommer under 0 °C kalles det rimpunktet siden vanndamp ikke lenger vi ...

Farvann

Farvann eller farvatn betegner et område med sjø, hav eller fjord hvor fartøyer kan navigere. Et kystnært farvann er like kupert under vannet som på land, og derfor oppmerket med ulike sjømerker som angir skjær og båer, og hvor hovedfarleder er a ...

Ferskvann

Ferskvann eller ferskvatn er vann med bare et minimalt innhold av oppløste salter, spesielt natriumklorid, til forskjell fra saltvann og brakkvann. Alt ferskvann har opphavelig vært nedbør av vanndamp i atmosfæren. Vannet når innsjøer, elver og g ...

Fossilt vann

Fossilt vann eller fossilt grunnvann er grunnvann som er dannet under andre klimatiske forhold enn dagens, og som ikke fornyes under de rådende klimatiske forhold. Fossilt vann er således å betrakte som en ikke-fornybar ressurs. Store fossile gru ...

Gibraltars sanddyne

Denne artikkel handler om Gibraltars vannforsyning fra tiden før man fikk anlegg for avsalting av sjøvann. Gibraltars sanddyne er en meget gammel sanddyne i det britiske oversjøiske territoriet Gibraltar. Den utgjør en del av Gibraltars naturrese ...

Gibraltars vannforsyning og sanitæranlegg

Gibraltars vannforsyning og sanitæranlegg har vært av betydelig viktighet for dets innbyggere i Gibraltars historie, fra middelalderen og opp til i dag. Gibraltars klima er typisk middelhavsklima med varme og tørre somre og kalde og våte somre. O ...

Grunnvann

Grunnvann er vann som befinner seg under bakkenivå der alle sprekker og porer i grunnen er helt fylt med vann. Over denne mettede sonen ligger den umettede sonen, også kalt markvannsonen. I den umettede sonen er porene delvis fylt med luft. Når v ...

Grunnvannsreservoar

Grunnvannsreservoar / grunnvannsmagasin / akvifer er et vannmettet lag. Vanligvis av sand, grus eller kalk der det kan utvinnes grunnvann til vannforsyning fra. Det skjelnes mellom primære grunnnvannsmagasin som gjerne er et dypereliggende grunnv ...

Grunnvannsspeil

Tørke vil føre til en senkning av grunnvannsspeilet, mens i regntider kan grunnvannsspeilet komme opp på bakkenivå. Byggingen av Romeriksporten, jernbanetunnelen fra Oslo til Lillestrøm, er et eksempel der fjellet der tunnelen skulle gå, var opps ...

Grøft

Grøft er ei utgravd renne i bakken som kan være åpen eller tildekket. Ordet "grøft" er knyttet til verbet "å grave". Grøfter kan brukes til å lede vann, og blir blant annet brukt til drenering eller til vanning av et bestemt område. Grøfter kan o ...

Grønne tak

Grønne tak er en betegnelse på tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon. Vi har lang tradisjon for grønne tak i Norge, da i form av torvtak. Grønne tak deles ofte i to hovedtyper; ekstensive og intensive. Ekstensive grønne tak kjennetegn ...

Gråvann

Gråvann eller gråvatn er avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin. Håndtering av gråvann benyttes oftest ved avløpsløsninger for husholdning og industri hvor avløpsvannet er separert i to utløp; gråvann og svartvann. Metoden kalles i denne sammen ...

Gråvannsrenseanlegg

Gråvannsrenseanlegg renser gråvann. Spillvann fra husholdning og industri deles vanligvis opp i gråvann og svartvann. Rensing av gråvann i egne renseanlegg forutsetter kildeseparering, en avløpsløsning hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt fra ...

Gråvannsrensing

Gråvannsrensing er rensing av gråvann. Spillvann fra husholdning og industri deles vanligvis opp i gråvann og svartvann. Rensing av gråvann i egne renseanlegg forutsetter kildeseparering, en avløpsløsning hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt ...

Hardt vann

Hardt vann skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium og magnesium. I Norge har man lite hardt vann, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder. I Nordland, Troms og Finnmark og i en del av østlandsområdet finnes kalkrik berggrunn, og g ...

Is VII

Is VII er en form av is som har inntatt en kubisk struktur. Trippelpunktet mellom is VII, is VI og vann ligger på 355 K og 2.216 GPa (ca. 12 000 atm. Is VII kan også fremstilles ved å øke trykket tilstrekkelig. Vitenskapsmenn spekulerer i om is V ...

Kildeseparering

Kildeseparering er en avløpsløsning hvor gråvann fra vask og dusj er atskilt fra svartvann. Løsningen benyttes i kombinasjon med renseanlegg for gråvann, og som desentrale VA-anlegg. Kildeseparering har sitt utgangspunkt i en tankegang om at alt ...

Kildevann

Kildevann defineres ofte som vann av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i en bestemt vannkilde, for eksempel et bestemt grunnvannsreservoar eller et bestemt naturlig oppkomme. Kildevann skal oppfylle krav til drikkevann, i henhold til "drikke ...

Kretsløpsteknologi

Kretsløpsteknologi beskriver prosesser, teknikker og infrastruktur hvor målet er å nyttegjøre seg av vann, plantenæringstoffer og energi som finnes i avløpsvann og "organisk avfall". Denne teknologien er knyttet til et framtidigssamfunn hvor man ...

Lake (konservering)

Lake er en salt- eller sukkerløsning som har vært brukt til preservasjon og konservering av matvarer. Laken kan også inneholde sukker og ev. krydderurter. Saltet er lett bakterisid og bidrar dermed til å hindre at kjøttet eller fisken blir hurtig ...

Levada

Levadaer er en type vanningsanlegg som er særegent for Madeira. Øya har mer enn 2170 km med kanaler som fører vann fra det fuktige vest og nordvest til de tørrere jordbruksområdene i sør og sørøst. Langs mange av kanalene er det gangveger, og dis ...

Myrsjø

En myrsjø, eller dystrof innsjø, er en innsjø som er næringsfattig og rik på humusstoffer. Innsjøtypen karakteriseres ved at den har et høyt innhold av humus, gul/brun vannfarge, næringsfattig, lav PH 4-6 og er oksygenfattig. Typiske bunndyr er ø ...