ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21

Kulturhus

Kulturhus er en bygning for kulturaktiviteter, ofte eid og drevet av det offentlige, og gjerne plassert sentralt i en kommune. Innholdet i kulturhus kan variere. Mest vanlig er en sal med scene som kan brukes til opptredener, teater og eventuelt ...

Kulturimperialisme

Kulturimperialisme er en kulturs dominans over en annen. Kulturimperialisme kan ta form av en generell holdning eller en aktiv, formell og bevisst politikk, som inkluderer militære handlinger. Økonomiske og teknologiske faktorer kan også spille e ...

Kulturjournalistikk

Kulturjournalistiken er en journalistisk gren som overvåker, undersøker og analyserer kulturelle fenomener. Kulturområdet blir kommentert og debattert på grunnlag av en bred forståelse, der både høykultur og populærkultur er inkludert. Tradisjone ...

Kulturkløfta

Kulturkløfta er en vanlig betegnelse på forskjellen mellom den dannede embedsmannskulturen og den rurale bygdekulturen i Norge. Fenomenet ble tydeliggjort i den norske nasjonalromantikken.

Kulturrelativisme

Kulturrelativisme er læren om at samfunn er kvalitativt forskjellige, og at de best kan forstås i lys av dette. Alle kulturer har sin egen logikk, og kulturen kan best forstås ut i fra dette. Et eksempel på dette er at et samfunn med mange skoler ...

Mangfoldsåret 2008

Mangfoldsåret 2008 er den norske regjeringens markering av at for fremtiden skal kulturlivet i Norge i større grad enn i dag gjenspeile kulturelt mangfold. Norge er i dag et land preget av et stort etnisk, kulturelt, språklig og religiøst mangfol ...

Mem

Et mem eller meme er en enkeltidé som blir spredd gjennom "kulturell evolusjon", det vil si fra person til person i en kultur eller et samfunn. Betegnelsen kan brukes om læring eller imitasjon av kulturuttrykk, for eksempel av tankeforestillinger ...

Minnesmerke

Et minnesmerke er en utformet gjenstand som er varig plassert i det offentlige rom for å minne om en person eller en begivenhet. Et minnesmerke i form av en bauta eller steinstøtte kalles også minnestein. Et minnesmerke i form av en tavle kalles ...

Museum

For radioprogrammet med dette navnet se, Museum – et program om norsk historie Et museum, musé eller muse er en institusjon som samler, bevarer, forsker på og stiller ut kunstverk eller andre gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk elle ...

Oppfølger

Oppfølger er et begrep som vanligvis brukes om en bok, CD, videospill eller film som på noe vis forteller en fortsettelse av historien i det foregående verket.

Orakel

Orakel er en meddelelse som gis av en guddom gjennom et medium. Det kalles også et orakelsvar. Orakel brukes også om det hellige stedet hvor orakelsvaret gis, for eksempel Oraklet i Delfi og statsorakelet fra Nechung utenfor Lhasa i Tibet. Ordet ...

Populærkultur

Populærkultur er en fellesbetegnelse for kulturelle sjangre, uttrykk og områder som har vid utbredelse og stor popularitet, for eksempel pop- og rockemusikk, kiosklitteratur, ukeblader, tegneserier, film og tv, videospill og internett. Populærkul ...

Sagaprisen

Sagaprisen deles ut av Sagafestivalen, den litterære delen av Tønsberg Middelalderfestival. Prisen går til en forfatter som har vist særlig interesse for vikingtiden og middelalderen.

Sentimentalitet

Sentimentalitet er overdreven følsomhet. Føleriet arter seg ofte ved at en fordyper seg i sine egne følelser og har en tendens til tristhet og svermerisk lengsel. En sentimental person er følelsesstyrt, lettrørt og gråtmild. Også sentimentale for ...

Skandale

En skandale er en hendelse eller en handling som vekker forargelse eller ubehagelig og pinlig oppsikt, det vil si noe som strider mot den vanlige moral- eller rettsoppfattelsen i et samfunn. Skandalesaker kan være små eller store og av privat ell ...

Sol (kulturelt)

Både soloppgang og solnedgang er astronomisk bestemte tidspunkter – men de har kulturell betydning langt utover den rent astronomiske. Således kan vi omtale Japan som "Soloppgangens land", i betydningen "landet i øst", og vi kan si at "solen ikke ...

Spoiler (medier)

En spoiler er avslørende informasjon om historien i en bok, tv-show, film, spill, teaterstykke eller lignende, som kan ødelegge eller redusere gleden av å se eller lese verket for første gang.

Tollekniv

Tollekniv, er en tradisjonell slirekniv til telging. Bladet ble formet i jern, med innlagt plate av stål til eggen. Dermed fikk en smidig montasje som kunne ta og holde på en skarp egg og innkapslet slik at stålet ikke så lett brakk. Skjeftet/ska ...

Tradisjon

En tradisjon er en sosial praksis, en forestilling, en institusjon eller et produkt som overføres over flere ledd, i et samfunn eller i en gruppe. Tradisjonens oppgave er å binde sammen det gamle og det nye for å skape en historisk kontinuitet fo ...

Trilogi

En trilogi er en samling av tre kunstneriske verker, vanligvis innen litteratur, film eller musikk. Avsnittene i trilogien har noe til felles, som regel en handling som løper over de tre delene, skjønt det også finnes trilogier med en tematisk el ...

Undergrunn

For den jugoslaviske filmen fra 1995, se Under jorden Undergrunn er en fellesbetegnelse for samfunnsfenomener, aktiviteter, miljøer og kulturuttrykk som ikke blir regnet som del av det etablerte flertallssamfunnet eller offentlige systemet. Beteg ...

Vannpipe

Vannpipe er et instrument for røyking, og er særlig utbredt i den arabiske verden. I Egypt blir den kalt for "shisha", og den er også kjent som "hookah" eller "narghile". Konstruksjonen består av en skål typisk av keramikk, men kan også bestå av ...

Vestliggjøring

Vestliggjøring er en prosess hvori samfunn tar til seg vestlig kultur i felt som industri, teknologi, rett, politikk, økonomi, livsstil, ernæring, klær, språk, alfabet, religion, filosofi og verdier. Vestliggjøring har vært en tiltakende innflyte ...

Veteranbåt

En veteranbåt, eller et veteranskip, er betegnelse som ofte brukes om eldre fartøyer. Betegnelsen er upresis, og det finnes ingen eksakte kriterier for når et skip skal kunne omtales som "veteran", noe som har ført til at ordet mister sin betydni ...

Woke

Woke er et engelsk begrep som refererer seg til en bevissthet om problemer som angår etnisk og sosial rettferdighet. Det stammer fra et uttrykk i afroamerikansk engelsk dagligtale som betyr å være våken. Uttrykket ble først brukt på 1940-tallet, ...

Ære

Ære er et begrep som brukes av mange mennesker og kulturer om den åndelige verdien til en person, en familie eller en annen gruppe folk. Alle kjente samfunn har en eller annen form for æresbegrep. Æren er ofte knyttet til eiendom, bragder, status ...

Avienus

Avienus var en mindre latinsk forfatter på 300-tallet e.Kr. En inskripsjon fra det arkeologiske stedet Bulla Regia informerer at hans fulle navn var "Postumius Rufius Festus som også er Avienus". Han er kjent for diktet Ora Maritima, ikke så mye ...

Geoarkeologi

Geoarkeologi er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin, som bruker metoder og teknikker fra både arkeologi og geofag for å besvare arkeologiske spørsmål. Innen geoarkeologi fokuseres spesielt på samspillet mellom mennesker og miljø. Geoarkeologer ...

Havbunn

Havbunn er den delen av jordoverflaten som er dekket av hav. Havbunnen dekker omkring 361 mill. km² eller 70.8 % av jordoverflatens samlede areal. Gjennomsnittlig ligger havbunnen 3800 meter under havoverflaten.

Livingstonemedaljen

Livingstonemedaljen er en pris som utdeles av Geografiske selskapet i Edinburgh til en person eller institusjon som gjort en stor innsats for allmennheten og der geografi har hatt en viktig rolle. Prisen ble innstiftet til minne om David Livingst ...

Marin grense

Et steds marine grense er havets høyeste nivå etter siste istid. I siste istid var blant annet hele Skandinavia dekket av is. Isdekkets størrelse var på sitt høyeste nivå for 23 000 år siden. Vekten av isen gjorde at jordskorpen ble trykket ned d ...

Mentale kart

Mentale kart er en type kart hvert enkelt menneske opparbeider og bærer i seg som et bilde av sine geografiske og fysiske omgivelser. Mentale kart er ikke kart over verden slik den virkelig er, men kart som viser verden slik vi forestiller oss de ...

Nordpolen

Den geografiske nordpol er planeten Jordens nordligste punkt. Aksen mellom Nordpolen og Sydpolen utgjør Jordens rotasjonsakse. Punktet ligger ikke i ro. Variasjonens typiske svingeperiode er målt til 433 dager med utslag i størrelsesorden 15 meter.

Norsk geografisk tidsskrift

Norsk geografisk tidsskrift utgis av Norsk Geografisk Selskap med fire nummer i året. Det ble startet som en etterfølger til Norsk Geografisk Aarbog, som ble utgitt av samme instans 1889 til 1921. Innholdet er balansert mellom samfunnsgeografi og ...

Oppdagelsesreise

En oppdagelsesreise er en ekspedisjon med formål å oppdage, kartlegge eller gjøre krav på ukjente landområder. Lederen for en oppdagelsesreise, og iblant alle deltagerne, kalles oppdagelsesreisende. Selv om oppdagelsesreiser har funnet sted til a ...

Sted

Ordet sted har opprinnelse i norrøne staðr, som kan bety sted eller område. Staðr var i motsetning til sted et hankjønnsord. Johan Fritzner har ti ulike tolker av ordet staðr. En mye brukt anvendelse av ordet staðr i middelalderen, var et hellig ...

Sydpolen

Sydpolen, eller Sørpolen, er det geografisk sydligste punktet på jordkloden, i kartografiske henseende definert som 90°S. Det finnes også en annen sydpol, den magnetiske sydpolen, som av geomagnetiske årsaker ligger lenger nord enn den geografisk ...

Makrohistorie

Makrohistorie er et fagfelt som beskjeftiger seg med analyse av langsiktige trender innenfor verdenshistorien, og som søker etter overgripende mønstre ved granskning av de små historiske detaljer. Et eksempel er hvordan makrohistorien studerer ja ...

Annal

Annal er en kronologisk liste over historiske hendelser fordelt på det enkelte år. Sjangren ble populær i middelalderen som en måte for å holde orden på tidens gang. Den fikk spesielt stor betydning da man nærmet seg år 1000, fordi det var en utb ...

Antikvitet

En antikvitet er etter norsk språkbruk en gjenstand som er minst hundre år gammel. Begrepet antikvitet blir av historikere, brukt om saker fra antikken, med grense ca. ved renessansen. Når ting er svært gamle, bruker vi i Norge like gjerne ordet ...

Arbeidsverditeorien

Ifølge Arbeidsverditeorien er verdien av en vare eller tjeneste lik den arbeidskraft som har gått med til å produsere den. Til verdien inkluderes ofte arbeidet som har gått med til å produsere råmaterialer og maskiner som er en del av produksjons ...

Barnevandringer

Barnevandringer er en type arbeidsvandringer; det betyr vanligvis regelmessige vandringer for å søke arbeid på store gårder, tilpasset sesonger i arbeidslivet. De vandrende for å søke arbeid er i dette tilfelle barn, og det dreier seg om barnearb ...

Blendingsgardin

Blendingsgardin var påbudt under annen verdenskrig i alle vinduer der en hadde lys i rommet innenfor. Slike påbud ble utstedt i alle land som var berørt av krigen, mens eksempelvis Sverige som nøytralt land ikke hadde noe tilsvarende. Grunnen var ...

Borgervæpning

Borgervæpning var en forpliktelse byborgerskapet i mange europeiske land hadde til å danne væpnede avdelinger til ordensvern og forsvar av byen. Denne ordningen kan minne om vikingtidens leidangshær. I Norge var det alt i middelalderen blitt en p ...

Dannelsesidealet

Dannelsesidealet er et humanistisk ideal som særlig var fremtredende i antikken og i middelalderen. Idealet går ut på at mennesket, gjennom innsikt i forskjellige, men bestemte kunnskapsområder, skal videreutvikles og bli mer fullkomment som menn ...

Den andre industrielle revolusjonen

Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland. Krigen økte satsingen på utvi ...

Den demografiske overgangsmodellen

Den demografiske overgangsmodellen er en modell som brukes for å beskrive hvordan et land eller en region gjennom et historisk forløp gjennomgår en overgang fra høye fødsels- og dødsrater til lave. Modellen deler fødsels- og dødsratene inn i fem ...

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. I begynnelsen var det snakk om manuelt drevne maskiner, som spinnemaskinen "Spinn ...

Diplomatarium

Diplomatarium er en samling av diplomer, det vil si offentlige aktstykker fra middelalderen som i ettertiden har blitt ordnet systematisk eller kronologisk. På 1800-tallet ble det igangsatt innsamlings-, oversettings og trykking av middelalderdip ...

Dynasti

Dynasti er en arvefølge av herskere eller statsoverhoder, som tilhører den samme familien og som varer i flere generasjoner. Et dynasti blir også omtalt noen ganger som et hus, et kongehus, en kongefamilie eller et fyrstehus, som f.eks. Huset Hab ...