ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221

Klinisk etikk-komité

En klinisk etikk-komité er en tverrfaglig sammensatte komité ved norske helseforetak som skal "identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger relatert til pasientbehandling", både gjennom å vurdere beslutninger i etisk vanskeli ...

Legevakt

Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander utenom vanlig åpningstid for legekontorene. Tidligere var legevakta bemannet med en allmennpraktiserende lege i hjemmevakt og det var vanlig at legen reiste i sykebes ...

Locus for registerepidemiologi

Locus for registerepidemiologi ved Universitetet i Bergen er et forskningsmiljø autorisert av Det medisinske fakultetet i 1998 for en første periode på 10 år. Det ledes av Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk ved Institutt for samfunn ...

Lommelegen

Lommelegen er et nettsted tilknyttet det norske selskapet Aller Media AS. Lommelegen.no tilbyr helseinformasjon og -tjenester via Internett. Selskapet Lommelegen AS ble etablert i Oslo i 1999. Tilbudet til publikum består av et søkbart artikkelre ...

NAPHA

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid er et kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Senteret dokumenterer og formidler praksisnær kunnskap og forskning til ansatte innen psykisk helsearbeid i kommunene. Andre ...

Narkoman.net

Narkoman.net er en norsk internettside drevet av blant annet tidligere rusmisbrukere. Siden inneholder samling med lenker, diskusjonsforum, bilder, artikler og brosjyrer. Narkoman.net driver forebyggende arbeid innenfor skoleverket. Hensikten er ...

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning er et statlig finansiert kompetansemiljø som har til hovedoppgave å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemning. Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. N ...

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er et kompetansesenter innen kommunal legevaktmedisin og overgrepsmottak. NKLM ble etablert i 2005 av Helsedepartementet. Senteret er organisert i NORCE Research og er faglig knyttet til Forskningsgr ...

Nemnda for helsevurdering

Nemnda for helsevurdering er et organ tilknyttet Finans Norge som har til oppgave å vurdere hvilken helserisiko som er knyttet til søkere av livsforsikring. Nemnda utarbeider retningslinjer for risikovurdering av forsikringssøkere og kan i spesie ...

NHI.no

NHI.no er en videreutvikling av siden Pasienthandboka.no og eies av Norsk Helseinformatikk. Nettsiden er et norsk, medisinsk nettsted først og fremst med tanke på opplysning om helse, symptomer og sykdommer. Siden inneholder også nyhetsoppslag, d ...

Norge under koronaviruspandemien

Norge under koronaviruspandemien er en oversikt over utbredelsen av sars-CoV-2-pandemien i Norge og tiltakene mot pandemien som ble innført i landet. Det første bekreftede smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø 26. februar 2020. I dagene ...

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren er et rammeverk som regulerer elektronisk behandling av sensitive opplysninger i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Normen ble utarbeidet på initiativ fra Sosial- og helsedirekt ...

Norsk helsearkiv

Norsk Helsearkiv er en del av Arkivverket. Norsk helsearkiv skal motta fysiske og elektroniske pasientjournaler fra offentlige og private virksomheter i spesialisthelsetjenesten når pasienten har vært død i 10 år. Pasientjournalene skal lagres i ...

Oncolex

Oncolex er et gratis nettbasert oppslagsverk om diagnostikk og behandling av kreft. Nettsiden er utarbeidet av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus HF, med finansiering fra Helse Sør-Øst RHF. Målet med nettsiden ...

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet er en ny helsedisiplin som fokuserer på å rapportere, analysere og forhindre medisinske feil som ofte fører til negative konsekvenser for pasientene. Frekvens og størrelse på unngåelige negative pasienthendelser var ikke godt kje ...

Polio i Norge

Polio var en infeksjonssykdom som førte til lammelse, og av og til død, for pasienter frem til vaksinen ble tatt i bruk i slutten av 1950-årene.

Psykisk helse (blad)

Psykisk helse er et blad som blir utgitt av Rådet for psykisk helse. Bladet kommer ut fem ganger i året, og har et opplag på 11 000. Redaktør for bladet er Cathrine Th. Paulsen.

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid forstås av noen som arbeid rettet mot psykisk helse i første rekke drevet på kommunalt nivå. Er til forskjell fra psykiatri ikke basert på biologiske forklaringsmodeller om psykiske problemer, men vektlegger betydningen av sos ...

Radesyke

Radesyke, også kalt ratesyke, skrevet radesyge på dansk og omtalt som lepra norvegica på latin, var en alvorlig, smittsom og sårdannende sykdom fra rundt 1710 til rundt 1860. Radesyken rammet store deler av Norge, spesielt Sørvestlandet, og i 177 ...

Reknes hospital

Reknes hospital var et leprasykehus i Molde som ble opprettet i 1713. I de første tiårene var hospitalet et rent oppbevaringssted for spedalske, mens det fra 1794 skulle være en helbredelsesanstalt. Blant hospitalforstanderne var Jørgen Olssen St ...

Rådet for demens

Nasjonalforeningen - Rådet for demens har som formål å fremme best mulige livsvilkår for personer med demens og deres pårørende. Rådet skal bidra til å etablere en kunnskapsmessig basis for organisasjonens arbeid innen arbeidsområdet demens, ved ...

Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp drevet av Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Oppdraget er beskrevet i Nasjonal plan for selvhjelp og gjennom årlige tilskuddsbrev. Selvhj ...

Sjelden tilstand

En sjelden tilstand eller sjelden diagnose er når det er mindre enn 500 kjente tilfeller per million innbyggere i landet. I Norge tilsvarer dette færre enn 2700 personer.

SOMA

SOMA er et IT-system benyttet av institusjoner innenfor spesialisthelsetjensten i Norge. Det benyttes blant annet til elektronisk pasientjournal, rapportering til Norsk pasientregister og intern administrasjon-/ressurs-styring.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter

Tannhelsetjenestens kompetansesenter er en samling av seks regionale odontologiske kompetansesentre i Norge. Disse er Tk Vest Vestland, Tk Vest Rogaland, Tk Øst, Tk Midt-Norge og Tk Nord-Norge. Stortingsmelding 35 sier at Regjeringen vil legge ti ...

Tannpussevise

"Tannpussevise" er en barnesang med melodi av Kåre Grøttum og tekst av Sissel Castberg. Den ble først fremført i barneprogrammet Kosekroken tidlig i 1969 med vaktmester Svein Byhring, tante Ragne Tangen og postmann Ulf Wengård. Teksten oppfordret ...

Tannturisme

Tannturisme er et relativt nytt fenomen som har økt i popularitet de senere årene. Som et resultat av globaliseringen og økt integrasjon med EU, har flere nye aktører kommet på markedet som tilbyr nordmenn pakkepriser for tannbehandling i utlande ...

Telefonråd

Telefonråd er et elektronisk oppslagsverk for beslutningsstøtte spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer ved legevakter og legekontorer. Oppslagsverket redegjør for håndtering av den første kontakten i luka eller på telefon med pasien ...

Tjukkasgjengen

Tjukkasgjengen er en turgruppe som ble startet av Jan Ellefsen i Moss i 2012 og er Facebook-basert. Det vil si at alle turer avtales på egne sider på Facebook. Facebook-gruppen Tjukkasgjengen, som Jan Ellefsen opprettet var egentlig kun tenkt for ...

Tuberkulosehjem

Et tuberkulosehjem var et sted for personer som led av tuberkulose. De ble etablert som tilskudd til de etablerte sanatoriene, spesielt i distriktene. I tillegg til sykesøster bestod personalet av aktivitør, kantinepersonale, vaktmester og assist ...

Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere

Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere var et utvalg underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som hadde nasjonalt ansvar i Norge for å fastsette kravene til godkjennelse av medisinsk utdannelse fra utlandet. Dette omfa ...

Varsleren

Varsleren er en dokumentarisk bok utgitt i 2006, skrevet av journalisten Jon Hustad og med et etterord av Carl August Fleischer, som handler om saken ved Rikshospitalet der den 22 måneder gamle for tidlig fødte gutten Fredrik Hagen døde under et ...

Ventetidsgarantien

Ventetidsgarantien er en norsk ventetidsgaranti for barn og unge som har psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Ifølge ventetidsgarantien skal ingen i denne gruppen vente i mer enn ti virkedager innen det har blitt avklart om de har rett til nø ...

Vårsildavgiftsfondet

Vårsildavgiftsfondet var et statlig medisinalfond for sildefiskere på Vestlandet. Fondet ble dannet i 1864 etter stortingsvedtak året før. Det besto med visse endringer til det ble inndradd i 1960. Avgiften på saltet vårsild tilfalt fondet bare f ...

Gamalejainstituttet for epidemiologi og mikrobiologi

Gamalejainstituttet for epidemiologi og mikrobiologi er et russisk biologisk laboratorium i Moskva. Instituttet ble grunnlagt av F.M. Blumenthal i 1891 som en privat forskningsenhet. Det ble nasjonalisert i 1919 og fikk navnet Sentralt bakteriolo ...

Helseministeriet (Russland)

Helseministeriet i den russiske Føderasjonen er et regjeringsministerium i Russland, som har hovedkontor i Moskva. Det er etterfølgeren til det tidligere Sosial- og helseutviklingsministerium, som ble delt i to i 2012 under regjeringen Dmitry Med ...

Sputnik V COVID-19-vaksine

Sputnik V er den første offentlig godkjente vaksinen mot covid-19. Den ble utviklet av Gamalejainstituttet for epidemiologi og mikrobiologi og registrert av Russlands helseministerium 11. august 2020. Det er en viral vektor-vaksine. Russiske mynd ...

Tsjernobyl-ulykken

Tsjernobyl-ulykken i 1986 er den hittil mest alvorlige kjernekraftulykken i verden. Natt til 26. april 1986 eksploderte én av de fire atomreaktorene i kjernekraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev i Den ukrainske sosialistiske sovjetrepubl ...

British Medical Association

British Medical Association er den britiske legeforeningen, og har hovedkvarter på Tavistock Square i London. De fleste leger i Storbritannia er medlemmer av organisasjonen, som fungerer både som fagforening og som fagetisk rådgiver. British Medi ...

London Ambulance Service

London Ambulance Service er Stor-Londons offentlige ambulansetjeneste. Den er med omkring 400 ambulanser den største ambulansetjenesten i verden som ikke krever betaling direkte fra pasientene. LAS er en av tretten ambulansetjenester i England so ...

Manchester University NHS Foundation Trust

Manchester University NHS Foundation Trust er et hospitalforetak i National Health Service i England, opprettet 1. oktober 2017. Foretaket driver ni sykehus i Greater Manchester og har 21 945 ansatte.

NHS Digital

NHS Digital er et britisk statlig organ med ansvar for IT i den engelske delen av National Health Service. NHS Digital ble opprettet 1. april 2013 og tok sitt nåværende navn i 2016. Oppgavene inkluderer helseinformatikk, pasientdata, systemene fo ...

NHS Shared Business Services

NHS Shared Business Services er et fellesforetak mellom det britiske Helsedepartementet og det franske IT-selskapet Sopra Steria. Foretaket leverer fellestjenester til National Health Service, slik som lønn, pensjon, personaladministrasjon, rekru ...

Northern Ireland Ambulance Service

Northern Ireland Ambulance Service er den statlige ambulansetjenesten i Nord-Irland. I likhet med de andre ambulansetjenestene i Storbritannias offentlige helsevesen er den finansiert gjennom ordinære skatter. NIAS har 1 100 ansatte, 57 ambulanse ...

Virgin Care

Virgin Care er et britisk selskap i Virgin Group som leverer tjenester til National Health Service. Selskapet ble etablert som Assura Medical i 2006 og kjøpt av Virgin Group i 2010. Virgin Care eier og driver er nettverk av allmennpraksiser, og d ...

Centers for Disease Control and Prevention

Centers for Disease Control and Prevention er en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, med hovedkontor i Atlanta. Etaten har ansvar for beskyttelse av folkehelsa, spesielt smittsomme sykdommer, miljømedisin, arbeidsmed ...

Defense Health Agency

Defense Health Agency er en amerikansk føderal etat som ble opprettet 1. oktober 2013. DHA er underlagt Forsvarsdepartementet og har sin opprinnelse i blant annet Tricare Management Activity, etaten som administrerte Tricare. DHA har ansvar for o ...

Medicaid

Medicaid er et offentlig helseprogram i USA. Systemet er ment å dekke helsehjelp til lavinntektsfamilier, og ordningen er behovsprøvd. Medicaid finansieres i fellesskap av de føderale myndighetene og av delstatene, mens delstatene selv står for a ...

National Institutes of Health

National Institutes of Health er en institusjon under USAs Helse- og omsorgsdepartement og er ansvarlig for USAs føderale innsats innen biomedisinsk og helserelatert forskning. NIH består av 27 ulike institutter. NIHs forløper ble etablert i 1887 ...

Tricare

Tricare er det amerikanske Forsvarsdepartementets helsevesen for soldater i aktiv tjeneste, deres familier, pensjonerte soldater og deres familier, etterlatte og andre autoriserte brukere. Fordi USA ikke har et sivilt riksdekkende helsevesen, ble ...