ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 223

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret er en norsk organisasjon opprettet i 1936, under navnet Vern og Velferd. Organisasjonen er en ideell medlemsorganisasjon som skal fremme et best mulig arbeidsmiljø i norske virksomheter. Hovedkontoret ligger i Oslo, men Arbei ...

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalg er et samarbeidsutvalg for å med hensikt i å bedre arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. I et AMU sitter det med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakere. AMU deltar i planlegging og organisering av helse, miljø og si ...

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Den fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, ferieloven og deler av tobakksskadeloven. ...

Jobbing uten mobbing

Jobbing uten mobbing var et nasjonalt prosjekt av Arbeidstilsynet mot mobbing og trakassering i arbeidslivet i perioden 2005-2007. Dette var en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv ut fra erkjennelsen av at mobbing kan være et organisator ...

Norsk Yrkeshygienisk Forening

Norsk Yrkeshygienisk Forening er en interesseorganisasjon for yrkeshygienikere i Norge. Foreningen er medlem av International Occupational Hygiene Association og ble stiftet i 1985. Foreningen arbeider med problemstillinger som de har definert so ...

Occupational Hygiene Solutions

Occupational Hygiene Solutions AS ble etablert i 2004 av Hans Thore Smedbold. OHS var et konsulent selskap som leverte konsulent tjenester, kurs, verktøy og utviklingstjenester innen yrkeshygiene i Norge. OHS var det største private selskapet inn ...

Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljøloven er en norsk statlig nemnd som behandler tvister om deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, rett til redusert eller fleksib ...

Verneombud

Verneombud er en valgt person i en bedrift eller organisasjon som skal se til at virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i tråd med Arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter som har ansatte skal ha et verneombud, men det kan gjø ...

Yrkeshygiene

Yrkeshygiene betegner i Norge det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko. Personer som arbeider med yrkeshy ...

Yrkeshygieniker

Yrkeshygieniker er en profesjonstittel for en person som har spesialkompetanse på å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. En yrkeshygieniker kan iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisik ...

Mobbing

Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene - det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsva ...

Digital gapestokk

Digital gapestokk er en form for mobbing hvor målet er å bli ydmyket offentlig på internett, via sosiale medieplattformer, eller i mer lokaliserte medier. I det digital gapestokk er å avsløre privat informasjon via internett, har det å bli ydmyke ...

Digital mobbing

Digital mobbing er en forholdsvis ny og alvorlig form for mobbing som foregår via Internett eller mobiltelefon. Mobbingen kan foregå via blant annet blogger, hjemmesider, nettsamfunn, e-post, SMS, MMS og sosiale medier. Bilder, videoer og komment ...

Manifest mot mobbing

Manifest mot mobbing, eller Manifest mot mobbing – et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø, er en serie manifester og tiltaksplaner som skal forhindre mobbing blant barn og unge i Norge. Dokumentene er underskrevet av repr ...

Mobbeombud

Mobbeombud er et eget ombud opprettet som ressursperson for elever og foreldre som opplever mobbing. Ombudet skal både drive forebyggende arbeid og være en uavhengig instans der foreldre og elever kan søke råd og veiledning. Ordningen er innført ...

Dan Olweus

Dan Åke Olweus var en norsk psykolog, og professor emeritus i personlighetspsykologi ved Universitetet i Bergen. Olweus var en sentral forsker innenfor emnet mobbing, og gjorde et stort arbeid for å klarlegge hvem som mobbes, hvem som mobber og h ...

Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse

Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse er en kategori av mellommenneskelige interaksjoner preget av negative, lite løsningsorienterte og fiendtlige holdninger. Aggresjonen kan være synlig på måten at det blir satt opp hindringer for en person ...

Trolling (Internett)

Trolling er et fenomen som forekommer i mange ulike former i debatter og diskusjoner på internett. Utøverne omtales ofte som "troll", "internett-troll" eller "nett-troll". Trolling kan defineres som "å lokke andre inn i meningsløse og endeløse di ...

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet er det at noen, ofte en arbeidstager, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler. Varslingen kan dreie seg om forhold som er i ...

E-post-lekkasjen ved Climatic Research Unit

E-post-lekkasjen ved Climatic Research Unit ved University of East Anglia, også omtalt som Climategate, hadde sitt utspring i november 2009, da flere tusen e-poster og andre dokumenter fra servere hos Climatic Research Unit ved University of East ...

Norfund

Norfund er et norsk særlovselskap opprettet av Stortinget i 1997 som redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland. Formålet er at Norfund skal bidra til økonomisk vekst, sysselsetting, kompetanseheving og teknologioverføring ...

På BA-HR bakke. En varslers historie

På BA-HR bakke. En varslers historie er en norsk sakprosabok fra 2007. Den er skrevet av Kari Breirem Breirem er tidligere direktør i Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma BA-HR, og gir i boken sin personlige beretning om hendelser i 2002 ...

Tidal-saken

Tidal-saken eller strømmekuppet er en avsløring av Dagens Næringsliv som ble publisert 20. januar 2017. De påstår at strømmetjenesten Tidal hadde unaturlig mange avspillinger i et mønster som var alt for presist til å være troverdig. Dette medfør ...

Ansiktsskjold

Ansiktsskjold er verneutstyr som varierer i utforming og kvaliteter alt etter hva det brukes i forbindelse med. Det kan brukes for eksempel når det er fare for å bli truffet av flyvende objekter eller løse gjenstander for eksempel under veitrafik ...

FFP-maske

FFP-maske er en form for vernemaske som er sertifisert av Den europeiske union til bruk for å beskytte mot luftbårne partikler som for eksempel støvpartikler. EN 149-standarden definerer tre klasser av filtereffektivitet for disse maskene: FFP1, ...

Gassmaske

En gassmaske er en maske som brukes til å beskytte brukeren mot forurensing i lufta, samt giftige materialer. Masken former en forsegling rundt munn og nese, men kan også beskytte øyne og hud. Den mest vanlige varianten i dag er gassmasker med ku ...

HANS-enhet

En HANS-enhet er en form for sikkerhetsutstyr som er påbudt i en lang rekke motorsporter. Enheten er hovedsakelig laget av karbonfiber, og er U-formet. U-ens bakside legges bak skuldrene, og armene ligger flatt på brystet. Enhetens formål er å st ...

Hutchens-enhet

En Hutchens-enhet er en enhet som er utviklet for å beskytte racerførere mot skader i en eventuell ulykke ved å kontrollere hodebevegelser, og dermed redusere og hindre skader på nakke, skuldre og hode. Enheten består av en rekke stropper som er ...

Munnbeskyttelse under koronaviruspandemien

Munnbeskyttelse under koronaviruspandemien er i flere av verdens land et naturlig og påkrevet smittevernstiltak, men i andre land mer omstridt. Under koronaviruspandemien 2019–2020 er forskjellige former for munnbeskyttelse blitt tatt i bruk i ma ...

N95-maske

En N95 ansiktsmaske er et åndedrettsvern med et filter som oppfyller den amerikanske standarden N95, noe som innebærer at den filterer bort minst 95% av luftbårne partikler, men ikke er oljeresistent. Den er den mest utbredte av profesjonelle par ...

Snubletråd

På Svalbard setter folk som overnatter i telt opp snubletråder som vern mot isbjørn. Snubletrådene utløser bluss som skremmer isbjørnen og varsler dem som sover i teltet. Snubletråder brukes ved fangst av vilt levende i fangstbåser.

Solbriller

Solbriller er briller med fargede glass, som brukes for å beskytte øynene mot sollys. De brukes også av estetiske hensyn. Spesielt albinoer og andre mennesker med synsproblemer kan ha nytte av solbriller. På havet og i snødekte omgivelser kan det ...

Støvmaske

Støvmasker er beskyttelsesmasker over nese og munn, laget av fleksibelt papirstoff og med elastiske festebånd. De er produsert med tanke på å verne mot støv; de er ikke tiltenkt å kunne gi fullverdig beskyttelse mot luftbårne smittsomme partikler ...

Vernebriller

Vernebriller er briller beregnet for mekanisk beskyttelse av øynene. Vernebriller med korrektive linser finnes også, men synskorreksjon er ikke hovedhensikten med denne type briller. Vernebrillene beskytter øynene mot væske, gass, splinter eller ...

Vernesko

Vernesko er beskyttende skotøy som ofte brukes i det fysiske arbeidslivet. Vernesko beskytter tærne mot skade fra tunge eller spisse objekter. Slike sko består av en ordinær sko med noen spesielle endringer, avhengig av om det dreier seg om sveis ...

Øreklokker

Øreklokker er utstyr designet for å dekke en persons ører, og har ofte en bøyle som enten går over eller bak hodet samt en kopp på hver side til ørene. Øreklokker brukes oftest som hørselvern mot støyende omgivelser både i arbeid og på fritid, so ...

Borgestadklinikken

Borgestadklinikken – er en spesialisthelseinstitusjon for rusbehandling med to avdelinger i Skien. Borgestadklinikken tilbyr behandling for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer. Klinikken har spesialkompetanse på behandling av fa ...

Emma Hjorths Hjem

Emma Hjorths Hjem var fra 1898 til 1996 sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Akershus. Fru Hjorths Pleie- og Arbeidshjem for Dannelsesudygtige Aandssvage blei åpna på Sjøvolden i Vollen i Asker 12. november 1898 av Emma Hjorth for b ...

Hasselakollektivet

Hasselakollektivet er et svensk senter for rusbehandling. Det ble grunnlagt i november 1969 av Karl Arne Westerberg, Ulla Westerberg og Ulf Hammarberg på Franshammar Herrgård i Hassela, Sverige. Kollektivet ble først opprettet som storfosterhjem ...

Marie Treschows Minne

Poliomyelittinstituttet Marie Treschows Minne var et pleiehjem utenfor Tønsberg i Vestfold for pasienter med poliomyelitt. Det ble innviet i 1953 på Nordre Nes i Søndre Slagen i daværende Sem kommune. Eiendommen hadde tidligere tilhørt Marie Tres ...

Modum Bad

Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse på Modum er en norsk, landsdekkende diakonal institusjon for behandling av psykiske lidelser. Institusjonen ble opp­rettet i 1957 og har som hovedmål å fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom forskning, ...

Moss Kurbad

Moss Kurbad var en behandlingsanstalt som ble opprettet i 1835 og nedlagt i 1958. Badet lå innerst i Værlebukten, på sørsiden av Strandgata på Jeløya.

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern er en norsk institusjon. Det er Norges eneste landsomfattende hjem for eldre sjøfolk med ektefeller. Det ble åpnet i 1905. Det var tolv beboere som søkte seg dit i første omgang. Per januar 2006 har ...

Nord-Norges Åndssvakehjem

Nord-Norges Åndssvakehjem var en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede som var i drift fra 1954 til 1991. Institusjonen ga pleie, vern og opplæring til mennesker med psykisk utviklingshemming. Institusjonen var organisert som en egen s ...

Sandefjord kurbad

Sandefjord kurbad var et kurbad i Sandefjord som ble opprettet i 1837 av legen Heinrich Arnold Thaulow og drevet frem til andre verdenskrig. Det tiltrakk seg klienter fra hele Europa. Dagens bygning fra 1899 er en av Europas største trebygninger ...

Solborg

Solborg er et bofellesskap som ligger i Almgrenda i Åsbygda, i Ringerike kommune i Viken. Fellesskapet er også kjent under navnene Camphill Landsbystiftelse Solborg, Camphill Solborg og Solborg landsby. Solborg er én av seks lignende landsbyer i ...

Vestlandsheimen

Vestlandsheimen var sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede på Breistein utenfor Bergen. Institusjonen ble etablert 25. april 1962, og ble offisielt åpnet 11. september 1964, og bygget ut til 400 plasser i perioden 1967-1973. På 80-talle ...

Aleris

Aleris Helse er en del av Aleris-konsernet som er det største private helseforetaket i Skandinavia med avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. Totalt har konsernet rundt 4 500 medarbeidere og en omsetning på omkring 5.5 milliarder norske kroner. ...

Alliance Boots

Alliance Boots Ltd var et aksjeselskap som hadde virksomhet i 15 land. Selskapet ble dannet ved en fusjon mellom Alliance UniChem Plc og Boots-gruppen 31. juli 2006. 26. juni 2007 ble selskapet kjøpt av investeringsselskapet AB Acquisistions Limi ...

Bupa

Bupa er et britisk privat helseselskap med mer enn 10 millioner kunder i over 200 land. Selskapet har hovedkontor i London, med en rekke lokale kontorer i Storbritannia samt internasjonale kontorer i Sydney, Melbourne, Madrid, Boston, Miami, Beij ...