ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 229

Galen

Galen var også kallenavnet til den sovjetiske militærrådgiver Vasilij Bljukher i Kina i 1920-årene. Galenos var en gresk lege, anatom og filosof. Betraktes av mange som en av de mest innflytelsesrike legene gjennom alle tider. I en periode av sit ...

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd er en indisk datterselskap av GlaxoSmithKline plc, et av verdens ledende forskningsbaserte farmasøytiske og helsebaserte selskaper. Det er et av de eldste selskaper i sitt slag i India. Dets produktportefølje o ...

Hvit resept

Hvit resept er resepter hvor pasienten selv må dekke utgiftene til selve medisinene, men det finnes forskjellige bidragsordninger slik at pasienten kan få refundert deler av eller hele beløpet. Resepten skrives ut av lege, tannlege eller dyrlege. ...

Inhalasjonsveiledning

Inhalasjonsveiledning er en gratis tjeneste i apotek for dem som har astma eller KOLS og bruker inhalasjonsmedisin, det vil si å ta medisiner ved bruk av inhalator. Målet med opplæringstjenesten er at de som bruker inhalasjonsmedisin skal lære se ...

Legemiddelloven

Legemiddelloven eller lov om legemidler m.v. av 4. desember 1992 nr 132, inneholder de mest sentrale bestemmelsene om legemidler og andre varer til medisinsk bruk i Norge. Loven trådte i kraft 1. januar 1994, og er i stor grad en fullmaktslov som ...

Mohr-Westphals vekt

Mohr-Westphals vekt er et instrument som ble brukt til å bestemme spesifikk vekt i væsker, og særlig i galeniske preparater, i apotek. Bruken av Mohr-Westphals vekt beror på at legemer som er nedsenket i en væske, har en oppdrift som er lik vekte ...

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Farmaceutiske Forening er en fagforening, profesjonsforening og yrkesorganisasjon for farmasøyter. Foreningen ble grunnlagt 2. november 1858 i Christiania under navnet Den pharmaceutiske Forening. Stifterne var unge menn; den eldste 26 år. ...

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift for farmasøyter og legemiddelinteresserte. NFT utgis av Norges Farmaceutiske Forening. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift NFT ble etablert i 1893 og er medlem av Den Norske Fagpresses Foreni ...

Off-label bruk

Off-label bruk er når det blir foreskrevet legemidler som ikke har blitt godkjent til bruket. For at et legemiddel skal bli godkjent må som regel et legemiddelfirma gjennomføre et klinisk forskningsprosjekt for å se om bruken av legemiddelet er t ...

Registreringsfritak

Registreringsfritak er en spesiell form for resept for å foreskrive et medikament som ikke er godkjent og registrert for vanlig bruk i Norge av Statens legemiddelverk. Den offisielle betegnelsen på registreringsfritak er "Spesielt godkjenningsfri ...

Resept

Resept brukes om oppskrift på blandinger og tilberedninger av enhver art, men særlig om legemidler. Leger, tannleger og veterinærer kan forordne reseptpliktige legemidler.

Salvemølle

Salvemølle ble brukt ved fremstilling av salver med innhold av tørrstoff for å knuse eventuelle klumper slik at salven eller kremen fikk lik konsistens og ble homogen. Det finnes forskjellige typer salvemøller. Den vanligste typen til småproduksj ...

Tenakel

Tenakel, selve ordet stammer fra det latinske tenaculum som betyr holder. På apoteket var dette navnet på en firkantet treramme for et klede som bruktes ved siling når et drogeuttrekk skulle skilles fra de faste partiklene. Væsker og faste stoffe ...

Veieskip

Veieskip er et hjelpemiddel på apotek og laboratorier ved avveiing av faste stoffer. Veieskipet tareres til likevekt. Mengden som skal avveies legges på veieskipet. Veieskipet kan ha en båtlignende form med den ene enden noe smalere og flatere fo ...

Agonist

Agonist er et uttrykk innenfor Farmakologien og sikter til et legemiddel, eller annen substans, som binder til en reseptor og stimulerer receptorens aktivitet. Dette til forskjell fra antagonisten, som mangler effekt men blokkerer receptoren og d ...

Fysioterapi

Fysioterapi er en vitenskap knyttet til det medisinske fagfelt. Sentralt i faget er bevegelse. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Dette omfatter blant annet manuelle teknikker, ...

Fysioterapihøgskolen i Oslo

Fysioterapihøgskolen i Oslo var en høgskole for fysioterapeututdanning, etablert i Oslo i 1967 under navnet Statens fysioterapiskole, Oslo. Skolen ble i 1992 fusjonert inn i Bislet høgskolesenter, og i 1994 inn i Høgskolen i Oslo. Skolen ble etab ...

Mensendieck

Mensendieck er en behandlingsmetode utviklet av dr.med. Bess Mensendieck. Hun var opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn. Etter mensendieckmetoden gis pasienten behandling for sine symptomer/plager bas ...

Muskelstimulator

En muskelstimulator er et apparat som ved bruk av elektriske impulser får muskler til å trekke seg sammen. Muskelstimulatorer har blitt brukt innen medisin og fysioterapi til blant annet smertelindring og som en alternativ treningsform. Hvorvidt ...

Neurac

Neurac er en fysioterapeutisk behandlingsmetode utviklet av selskapet Redcord AS. Sentral i utviklingen var manuellterapeut og fagsjef Gitle Kirkesola. Metoden nyttes i behandlingen av muskel- og skjelettplager, spesielt rygg-, nakke- og skulderp ...

Norsk psykomotorisk fysioterapi

Norsk psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsterapi som ble utarbeidet fra slutten av 1940-årene av psykiater Trygve Braatøy og fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen.

Stressball

En stressball eller ergoball er et formbart leketøy som kan klemmes med hånda eller fingrene for å avvikle stress og muskelspenninger eller for å trene musklene i hånden. En stressball er vanligvis ikke mer enn 7 cm i diameter, men finnes i mange ...

Biobankregisteret

Biobankregisteret drives av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Registrering av diagnostikkbiobanker, behandlingbiobanker og forskningbiobanker, er regulert i Lov av 21. februar 2003 nr. 12 om biobanker og i Lov av 20. juni 2008 nr 44: Lov om medisins ...

DIPS

DIPS er en programvare og et norsk aksjeselskap som er eid av Awilhelmsen, Diakonhjemmet Sykehus og de ansatte. DIPS har nærmere 315 medarbeidere med hovedkontor i Bodø, avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Straume, Trondheim og Tromsø, samt virksom ...

E-helse

E-helse er en samlebetegnelse som omfatter IKT-anvendelse i helsevesenet. Målet er forbedringer av kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi. Også privatpersoners bruk av IKT i helseøyemed omfatt ...

EHälsomyndigheten

eHälsomyndigheten er en statlig myndighet i Sverige. Den ble opprettet 1. januar 2014, og har blant annet ansvar for landets elektroniske system for legemiddelresepter og nasjonal legemiddelstatistikk. Myndigheten har ca. 140 ansatte og hovedkont ...

Elektronisk pasientjournal

Elektronisk pasientjournal er en nedtegnelse av alle relevante og nødvendige opplysninger relatert til en pasient i forbindelse med helsehjelp. I tillegg må det ofte føres en del opplysninger relatert til norske myndigheters krav til rapportering ...

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT HF er et helseforetak eiet av Helse Nord RHF med ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark. Helse Nord IKT HF ble etablert som et helseforetak 1. januar 2017. Helsef ...

Helse Vest IKT

Helse Vest IKT AS er leverandør av IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Helse Vest IKT ble etablert i 2005 da IKT-avdelinger i Helse Vest ble slått sammen. Helse Vest IKT har hovedkontor i Bergen og er organisert som et aksjes ...

Modalitet

Modalitet er innen medisinsk bildediagnostikk en type bildedannende enheter. Det kan være et hvilket som helst røntgenapparat eller annet medisinteknisk utstyr som kan fange og lagre medisinske digitale bilder, for eksempel magnetresonanstomograf ...

Nasjonal IKT

Nasjonal IKT HF var et helseforetak som ble opprettet 1. januar 2014. Det var eiet i fellesskap av de fire regionale helseforetakene. Helseforetaket var spesialisthelsetjenestens organ for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonstekno ...

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning er et norsk forskningssenter underlagt Helse Nord. Forskningssenteret skal samle, produsere og formidle kunnskap myndighetene trenger for e-helsepolitikk. Senteret forsker og utreder e-helse, telemedisin og m ...

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett SF er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet. NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Picture archiving and communication system

Picture archiving and communication system, oftest forkortet som akronymet PACS, er en betegnelse brukt for datamaskiner eller datanettverk dedikert til lagring, distribusjon og presentasjon av bilder innenfor medisin. PACS er i dag mest utbredt ...

Radiologisk informasjonssystem

Et radiologisk informasjonssystem, oftest omtalt med akronymet RIS, brukes for å håndtere informasjon og arbeidsflyt ved en radiologisk organisatorisk enhet. Det innebærer blant annet fra mottak/oppretting av henvisninger/remiss/rekvisisjoner, vi ...

Smittestop

Smittestop er en dansk mobilapplikasjon utviklet i forbindelse med koronaviruspandemien i 2020. Applikasjonen er et hjelpemiddel for kontaktsporing. Formålet med applikasjonen er å gi brukeren mulighet for å orientere personer man har vært i nærh ...

Smittestopp

Smittestopp er en norsk mobilapplikasjon utviklet av Simula Research Laboratory i regi av Folkehelseinstituttet for å bidra til å bekjempe koronaviruspandemien i 2020 ved tiltak for smitteforebygging. Applikasjonen ble lansert 16. april 2020. I s ...

Telemedisin

Telemedisin er undersøkelse, overvåking, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter og personale ved hjelp av systemer som gir tilgang på ekspertise og pasientinformasjon uavhengig av hvor pasienten og kompetanse er geogr ...

Bindevevsregisteret

Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister eller Bindevevsregisteret er et stort register som brukes til forskning, kvalitetssikring og kompetansehevning innen de sjeldne systemiske bindevevssykdomer og vaskulittsykdommer. Dette er sykd ...

Forsvarets helseregister

Forsvarets helseregister er et sentralt helseregister som omfatter alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret. Som en konsekvens av den generelle verneplikten, innebærer dette i praksis at alle norske menn er registr ...

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret er et sentralt helseregister som skal samle registrert informasjon om sykdommer i hjerte og blodkar. Denne informasjonen hentes fra andre sentrale helseregister og medisinske kvalitetsregistre. Databehandler for registere ...

Kreftregisteret

Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning er et sentralt helseregister som omfatter alle personer i Norge som har eller har hatt kreft. Registeret har helseforskning, helseforvaltning og allmennopplysning som formål. Det sk ...

Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Meldingssystem for smittsomme sykdommer drives av Folkehelseinstituttet, som etter smittevernloven har ansvar for å overvåke smittsomme sykdommer i Norge og bidra til den internasjonale overvåkingen. Folkehelseinstituttet driver Meldingssystem fo ...

Norsk pandemiregister

Norsk pandemiregister er den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler pandemipasienter. Registeret ble opprettet under koronaviruspandemien i 2020. Registeret er regulert av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, helseregiste ...

Medisin

Denne artikkelen omhandler den medisinske vitenskap og utøvelse. For substanser som brukes i pasientbehandling, se legemiddel og farmakologi. Medisin er et begrep med to grunnleggende betydninger. Det refererer til legevitenskap eller legekunst o ...

Aktiv dødshjelp

Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen enten tar livet av en person eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens direkte forespørsel om hjelp til å dø. Begrepene dødshjelp, eutanasi og assistert død brukes oft ...

Alginat

Alginat er salter av alginsyre, et polysakkarid. Stoffene utvinnes av tang og tare, i Norge spesielt stortare og grisetang. Alginatene brukes på over 600 forskjellige måter. De har evnen til å fortykke, stabilisere og danne geleer og blir derfor ...

Allantois

Allantois er en fosterhinne som finnes hos alle amnioter. Hinnen danner en pose rundt endetarmsåpningen hos fosteret og tar opp avfall fra fosterets fordøyelse, i første rekke nitrogenholdige stoffer som ammoniakk, urea eller urinsyre. Disse vill ...

Amnion

Amnion er en fosterhinne som finnes hos krypdyr, pattedyr og fugler, men ikke hos fisk og amfibier. På grunn av denne hinnen kalles denne gruppen gjerne amnioter, mens fisk og amfibier gjerne omtales som anamnioter.

Analgesi

Analgesi og algos) og smertefrihet er det samme. Tilstanden manifesteres som manglende fornemmelse av smerte i våken, bevisst tilstand, enten ved hjelp av lokalbedøvelse eller som en følge av skade på nervesystemet.