ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23

Territorialstat

En territorialstat er en stat som har et tydelig avgrenset geografisk område med en sentralmakt og et felles lovverk - i motsetning til for eksempel by- og føydalstater samt enkelte nomadefolks stater som er helt uten avgrenset territorium. Av ti ...

Tidsvitne

Et tidsvitne er en person som selv har opplevd historiske begivenheter, og som dermed kan forsyne ettertida med egne minner fra begivenhetene. Minner betraktes som historisk kildemateriale av stor verdi. Uttrykket brukes særlig i forbindelse med ...

Veneziacharteret

Internasjonalt charter vedrørende bevaring og restaurering av kulturminner og historiske steder, kalt Veneziacharteret, er en traktat som angir det internasjonale rammeverket for bevaring og restaurering av historiske bygninger. Følgende norske o ...

Verdens historie

Verdens historie, eller menneskehetens historie dekker historien til planeten Jorden og menneskene på den fra de tidligste tider og fram til i dag. Det har levd mennesker på Jorden i mer enn 2 millioner år, men det er kun et øyeblikk i jordkloden ...

Logistisk vekst

Den logistiske ligningen er utviklet av den belgiske matematikeren Pierre François Verhulst i 1838 og er gitt av følgende ligning: . d N d t = r N − a N 2 = r N 1 − N K {\displaystyle {\frac {dN}{dt}}=rN-aN^{2}=rN\left1-{\frac {N}{K}}\right} Her ...

Akademisk fagområde

Et fagområde kan være flere ting. Med et akademisk fagområde mener en to ting: en vitenskapelig disiplin eller ei vitenskapsgrein, ev. ei undergrein se liste over akademiske disipliner feltet som et akademisk fag studerer eller forsker på. Ordet ...

Aksjonsforskning

Aksjonsforskning er en form for forskning som utføres ved at den som forsker er tett på virksomheten eller området det forskes på. Retningen står i motsetning til forskning der forskeren trer inn i et område som utenforstående. Formålet med aksjo ...

Bias

Bias har flere betydninger. Foruten bias i vitenskap og filosofi, som blir forklart nedenfor, brukes bias i teknikken noenlunde synonymt med forspenning ; en variabel som har fått en slags startverdi med på veien. Bias betegner en predisposisjon ...

Defense Research and Development Organization

Defence Research and Development Organisation er en etat i India, med hovedkvarter i New Delhi, som er ansvarlig for utvikling av teknologi til bruk av de militære. Etaten ble opprettet i 1958 gjennom en sammenslåing av Technical Development Esta ...

Eksakt vitenskap

Eksakt vitenskap betegner vitenskapelige fagområder med utstrakt bruk av kvantitative metoder og presise prediksjoner av eksperimentelle utfall ved hjelp av matematiske hypoteser. Realfaglige fagområder som matematikk og naturvitenskap er de som ...

Eksperiment

Eksperiment er en vitenskapelig metode, en prøve og et tiltak for å utprøve en teori uten å vite om den kan bevises før eksperimentet er foretatt gjentatte ganger.

Empiri

Empiri innebærer at konklusjon er basert på sannsynlig erfaring. Empiri bygger på vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, iakttakelser og eksperiment og derav de erfaringer som er gjort, framfor på i forvegen oppstilte teorier eller filoso ...

European Crystallographic Association

European Crystallographic Association er en vitenskapelig organisasjon som fungerer som paraplyorganisasjon for nasjonale krystallografiforeninger i Europa, Afrika og deler av Vest-Asia. Foreningen ble etablert i 1997 og har 36 nasjonale og hundr ...

Fenomen

Fenomen er en sanselig observerbar forekomst av noe som skjer eller manifesterer seg selv. Ordet kommer fra greske "φαινόμενον" som kommer fra verbet "φαίνω" som betyr å skinne eller å oppstå. Ordet brukes i filosofi, innen naturvitenskap, om sos ...

International Union of Crystallography

International Union of Crystallography er en uavhengig vitenskapelig organisasjon. Dens mål er å fremme internasjonalt samarbeid innen krystallografi, bidra til alle faglige aspekter innen krystallografi, fremme internasjonal publisering av kryst ...

Kosmografi

Kosmografi er vitenskapen som kartlegger de generelle egenskapene til kosmos eller universet, og beskriver både himmel og jord, men uten å gripe inn i geografi eller astronomi. Verket ʿAjāib al-makhlūqāt wa gharāib al-mawjūdāt av den arabiske fys ...

Kvinner i vitenskapen

Vitenskapelig arbeid har generelt vært et mannsdominert felt, og først på 1900-tallet har andelen kvinner begynt å stige. Andelen kvinnelige forskere per verdensdel var i 2007 mellom 18 og 45 prosent, ifølge UNESCO. Naturvitenskapelige områder er ...

Laboratorium

Et laboratorium er et arbeidsrom eller en bygning som blir brukt til å drive med vitenskapelig forskning, eksperimentering og måling under kontrollerte forhold. Ordet stammer fra latin og betyr å arbeide. Man finner laboratorier ved skoler, unive ...

Monografi

Monografi er et ikke-periodisk skrift om et enkelt, avgrenset emne. Innenfor bibliotekenes katalogiseringsterminologi brukes ordet "monografi" nokså synonymt med "bok" eller bokverk, og da som motbegrep til periodikum. Mens et periodikum f.eks. e ...

Multipleks forsøk

Multipleks forsøk er en prosedyre som utføres i laboratoriet, hvor man måler mange analytter samtidig i et og samme forsøk. Dette skiller seg fra prosedyrer hvor man kun måler en eller bare noen få analytter på en gang.

Nevrovitenskap

Nevrovitenskap er en naturvitenskapelig disiplin med fokus på nervesystemet. Tradisjonelt har nevrovitenskap vært sett på som en sidegren av biologi, men er nå et tverrfaglig felt som omfatter kjemi, informatikk, ingeniørvitenskap, lingvistikk, m ...

Newton (TV-program)

NRK Newton er et populærvitenskapelig TV-program for barn og ungdom som har gått på NRK TV siden 1995. De første tre årene het programmet Newtons Hage, før det fra høsten 1997 skiftet navn til Newton. Programmet blir produsert av NRK Trøndelag i ...

Pilotprosjekt

Et pilotprojekt er en preliminær undersøkelse til en egentlig undersøkelse, eller som en test eller prøveordning til et eksperiment eller et prosjekt. Uttrykket kan henvise til mange forskjellige typer undersøkelser og prosjekter, men oftest er d ...

Polyteknikk

Polyteknikk er tradisjonelt en samlebetegnelse på "tekniske" fag og vitenskaper. Ordet "teknisk" kan i denne sammenhengen forstås svært bredt. Begrepet kommer fra gresk πολύ, dvs. "mange", og τεχνικός, det vil si "kunster", og ble kjent gjennom d ...

Populærvitenskap

Populærvitenskap betegner bestrebelser på å formidle vitenskapelig kunnskap til lekfolk. Populærvitenskap kan være utformet av forskerne selv eller andre, for eksempel journalister, og kan ta mange former, blant annet sakprosabøker, fjernsynsprog ...

Realfag

Den naturvitenskapelige metoden kan oppsummeres som at man har en teori utledet av observasjoner. Ut av teorien kan man framstille en presis hypotese som skal kunne la seg avkrefte falsifisere. Med utgangspunkt i hypotesen kan man gjøre forsøk so ...

Schrödingers katt (TV-program)

Schrödingers katt er et norsk magasinprogram om forskning, populærvitenskap og teknologi som gikk på NRK1 fra 1990 til 2016. Programmet produseres av NRK Trøndelag og sendes fra Tyholt. Programmet fikk navn etter et tankeeksperiment av den østerr ...

Simulering

Simulering er en imitasjon av en tilstand eller en prosess. Begrepet brukes også om beregnete modeller som etterligner en større eller mindre del av virkeligheten. Simulering brukes i bilsimulatorer, flysimulatorer og maritime simulatorer.

Starmus-festivalen

Starmus-festivalen er en internasjonal vitenskaps- og musikkfestival. Festivalen ble første gang arrangert i 2011, deretter i 2014 og 2016, alle tre gangene på Kanariøyene Tenerife og La Palma. Den fjerde Starmus-festivalen, Starmus IV, ble avhol ...

The Big Challenge

The Big Challenge Science Festival var en internasjonal vitenskapsfestival som ble arrangert i Trondheim 16.–19. juni 2019. NTNU hadde lederansvar for festivalen, som var utformet i samarbeid med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Måle ...

Vakuumkammer

Et vakuumkammer er et tett kammer hvor luft og andre gasser blir fjernet ved hjelp av en vakuumpumpe. Det resulterende lave trykket, ofte referert til som et vakuum, gir forskere muligheten til å utføre fysiske eksperimenter eller for å teste mek ...

Alternativbevegelsen

Alternativbevegelsen er en betegnelse på en rekke moderne tankesystemer, ofte med tilhørende organisasjoner, som fremholder interesse for alternativ medisin, holisme, esoterisme og åndelighet. Alternativbevegelsens tilhengere ønsker ofte å være e ...

Amalgamasjon

Amalgamasjon eller amalgering er en prosess eller politikk som tar sikte på sammensmeltning mellom to eller flere politiske og/eller administrative enheter. I en slik forstand er uttrykket mest brukt i forbindelse med forhold innenfor suverene st ...

Autoritet

Autoritet er et bredere begrep enn makt. En autoritet kjennetegnes ved at den oppfattes som rettmessig og legitim av de underordnede. Autoritet kan dermed defineres som legitim makt. Autoritet gjør det mulig få gjennomført mål mot andres interess ...

Beskytterskap

Beskytterskap er en ordning som innebærer anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder av sivilsamfunnet. Når en person påtar seg et beskytterskap innebærer det at personen fremmer organisasjonens virksomhet. Dette ka ...

Blokade

Blokade brukes om en situasjon når et land eller et område får stengt sine tilførsler av varer og tjenester som ledd i en konflikt med et annet land. Blokade kan skje i forbindelse med krig, men det kan og finne sted før, etter eller uten væpnet ...

Borgerlig

Borgerlig er et ord som har flere betydninger. Ordet kommer fra borger, en som bor i ‘borgen’, det vil si byen. Borgerskapet er en bestemt samfunnsklasse som står i motsetning til bondestanden. Senere ble uttrykket brukt som betegnelse på den kla ...

Brukernettverk

Et brukernettverk er et sosialt eller faglig nettverk av brukere av en offentlig tjeneste, en programvare eller noe annet. Nettverket har en flat struktur, det vil si er uformelt og organisert av brukerne selv slik at de fritt kan ha kontakt, utv ...

Bytte

Bytte er et begrep som har flere definisjoner og kan brukes i mange sammenhenger. Det kan være noe to likeverdige individer bytter med hverandre, eller noe en eller flere røver eller tar med makt eller list.

Crowdsourcing

"Crowdsourcing" er en spesiell form for dugnad, hvor et stort antall mennesker utfører en felles oppgave basert på fellesskap, medvirkning og selvorganisering istedenfor kontroll og hierarki. Slike grupper vil ofte få en kollektiv identitet som k ...

Den sterkestes rett

Den sterkestes rett betegner en tilstand der det er opp til enkeltindividene å ivareta sine egne rettigheter, der det med andre ord ikke er noen samfunnsinstans som verner om samfunnets "svake". Ifølge Thomas Hobbes er den sterkestes rett mennesk ...

Den store akselerasjonen

Den store akselerasjonen refererer til den store kontinuerlige økning i vekstraten over et stort spekter av parametre for menneskelig aktivitet. Endringene kan observeres fra midten av det 1900-tallet, og har fortsatt opp til nyere tid. Begrepet ...

Digital kompetanse

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive o ...

Dystopi

Dystopi kommer fra det konstruerte engelske ordet "dystopia", først kjent brukt av den engelske filosofen John Stuart Mill i 1868, og beskriver et anti-eutopia, altså et "ikke-godt" sted. Dystopi brukes som motsats til utopi, og er dermed en fore ...

Eksil

Eksil, landsforvisning eller landflyktighet vil si at en lever utenfor hjemlandet sitt. Begrepet blir ofte brukt om dem som er tvunget til å forlate hjemlandet sitt, enten fordi de er dømt til det som straff for en forbrytelse eller fordi at det ...

Eldste

Eldste er en betegnelse som brukes i visse sammenhenger om en person som har et ansvarsfullt verv. Betegnelsen eldste sikter gjerne til at de som har stillingen må ha nådd en viss alder eller modenhet, selv om det ikke nødvendigvis betyr at de re ...

Etnosentrisme

Etnosentrisme betyr at man vurderer andre samfunn ut i fra sitt eget. Begrepet ble introdusert av antropologen William Graham Sumner. Eksempler på dette kan være levealder, BNP, demokrati, moralske vurderinger og lignende.

Fadder

En fadder, ved dåp også kalt gudforelder, er en person som har et spesielt ansvar for å ta seg av en annen. Begrepet er innført gjennom kristendommen, men brukes også på en rekke andre områder, særlig ved fjernadopsjon.

Fred

For mannsnavnet, se Fred navn For boka av Arne Garborg, se Fred roman Fred kan defineres som fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt og som en motsetning til krig. Ordet kan også brukes om en tilstand av sikkerhet fra fare og væpnet angrep, o ...

Herre

For tettstedet i Telemark, se Herre tettsted. En herre er en mannsperson med makt og autoritet. Ordet kan ha forskjellig betydning i forskjellige sammenhenger. Tilsvarende kvinnelige betegnelser er, avhengig av sammenhengen, dame og frue. Ordet h ...