ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 234

Tannstein

Tannstein er forkalket avleiring på tennene som blir dannet av at plakk regelmessig befinner seg på tennene. Tannsteinens ru overflate gjør den ideell for videre plakkdannelse, noe som truer sunnheten til tannkjøttet. Tannstein gir mye raskere fl ...

TMD

Temporomandibulær dysfunksjon, TMD er en samlebetegnelse på akutt eller kronisk inflammasjon idet temporomandibulære ledd som forbinder underkjeven til hodeskallen. Dysfunksjonen med sine symptomer kan føre til kraftig smerte og bevegelseshemming ...

Psykoterapi

Psykoterapi er en virksomhet hvis hensikt er å bedre mental helse, følelsesmessige eller adferdsmessige problemer hos individer, ofte benevnt som klienter. Visse mønstre kan ofte gjøre det vanskelig for mennesker å takle hverdagen eller oppnå per ...

Acceptance and commitment therapy

Acceptance and commitment therapy er en mer fremtredende del av og en gren av klinisk atferdsanalyse. Målet med ACT er ikke å eliminere vanskelige følelser; heller, det er å være tilstede med det livet bringer oss og å "bevege seg mot verdsatt op ...

Affektbevissthetsmodellen

Affektbevissthetsmodellen er en psykoterapimodell med spesielt fokus på å integrere følelser med tanker og atferd. Begrepet affektbevissthet AB ble utviklet i 1983 som en del av Tøyenstudien, en naturalistisk utfallsstudie med 25 pasienter hvorav ...

Aktivt oppsøkende behandling

Aktivt oppsøkende behandling, engelsk "Assertive community treatment", er en teambasert behandlingsmodell utformet for å tilby lokalbasert, intensiv rehabilitering og støtte til personer med alvorlig og varig psykisk sykdom, som for eksempel schi ...

Alternativ til Vold

Stiftelsen Alternativ til Vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gje ...

Margareta Brodén

Margareta Brodén er en svensk psykolog, psykoterapeut, forsker og forfatter. Hun jobber med forebyggende psykisk helse på Viktoriagården i Malmö. Broden har bygd opp en behandlingsmodell som fokuserer på å styrke samspillet mellom foreldrene og b ...

Hilde Bruch

Hilde Bruch var en tysk-amerikansk psykoanalytiker, mest kjent for sitt arbeid med spiseforstyrrelser og fedme. Bruch emigrerte til USA i 1934. Hun jobbet og studerte ved ulike medisinske fasiliteter i New York og Baltimore før hun ble professor ...

Drømmetydning

Drømmetydning er prosessen med å finne meninger med drømmer. En tar utgangspunkt i det manifeste drømmaterialet for å finne det latente drømmaterialet. Det latente drømmeinholdet skal gi drømmeren oversikt om sine ubevisste ønsker, tanker og begjær.

Dybdepsykologi

Dybdepsykologi er et begrep som ble skapt av psykiateren Eugen Bleuler for å referere til en psykoanalytisk tilnærmelse til terapi og forskning som tar det ubevisste i betraktning. Begrepet ble raskt akseptert i året det ble foreslått av Sigmund ...

Eksponeringsterapi

Eksponeringsterapi, ved siden av kognitiv terapi, er kanskje den mest brukte terapiformen i vesten i dag, når det gjelder behandling av forskjellige typer angst. Målet og hensikten med denne terapiformen er få pasienten til å skjønne det irrasjon ...

Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi er en empirisk støttet, humanistisk behandlingsform som har oppstått med grunnlag i emosjons- og tilknytningsteori. Den er historisk knyttet til humanistisk psykoterapi. Man betrakter følelser som uttrykk for menneskets ib ...

Fri assosiasjon

Fri assosiasjon er et psykoanalyse-verktøy som innebærer å la en pasient uttrykke alt som kommer opp i tankene. Meningen er å filtrere vekk dømmende tanker, så de kan deles med terapeuten. Verktøyet har et teoretisk grunnlag å fungere på med konk ...

Gruppeanalyse

Gruppeanalysens viktigste bruksområde er psykoterapi i grupper for mennesker som på ulik måte og i ulik grad lider under konflikter og problemer i tilværelsen, i forhold til andre, i arbeidslivet eller privat. Gruppeanalysen ser individet i en hi ...

Institutt for psykoterapi

Institutt for Psykoterapi ble opprettet i 1962 og har som formål er å fremme en landsdekkende utvikling av og forståelse for psykoanalytisk psykoterapi, og å gi utdannelse i psykoanalytisk psykoterapi for leger og psykologer. Instituttet arranger ...

Integrativ psykoterapi

Integrativ psykoterapi er et paraplybegrep som inkluderer en rekke ulike former for psykologisk terapi. Felles for ulike former for integrativ psykoterapi er at de ikke har en teoretisk forankring i en av de klassiske psykoterapeutiske retningene ...

Integrativ terapi

Integrativ terapi er en helhetlig terapeutisk retning som omfatter integrativ psykoterapi, bevegelsesterapi, sosioterapi og kreativitetsutvikling. Integrativ terapi ble begynt utviklet midt på 1960-tallet av professor Dr. Hilarion G. Petzold og m ...

Istdp

Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy er en metode for samtaleterapi som har god støtte i forskning og som per 2020 har økende utbredelse, også i Norge.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi som retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det ...

Kunst- og uttrykksterapi

Kunst- og uttrykksterapi eller kreativ kunstterapi er en selvstendig psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevnen og den skapende prosess er sentral. Kunstens evne til å uttrykke og fremkalle følelser og assosiasjoner har til alle tide ...

Kunstpsykoterapi

Kunstpsykoterapi er en psykoterapiform der kunsten og klinisk psykologi flettes sammen. Det sentrale fokus blir her på prosessen og relasjonen - til mennesket og kunsten. Pasienten oppmuntres til å skape kunst i terapitimen. Det tilbys ulike type ...

The Lightning Process

The Lightning Process er et 3-dagers kurs som henvender seg til personer med ulike fysiske, psykiske eller stressrelaterte lidelser. Metoden ble utviklet av den engelske osteopaten og terapeuten Phil Parker.

Åse Minde

Åse Minde er en pioner innen kunstpsykoterapi i Norge. Hun har bidratt til utviklingen og formidling av kunstpsykoterapi, spesielt bruken av kunstpsykoterapi i behandling av spiseforstyrrelser. Minde har siden 2001 bygget opp og ledet Spesialpoli ...

Oppmerksomt nærvær

Oppmerksomt nærvær: "evnen til å være våken i nået". Nilsonne fremhever fire grunnleggende prosesser for oppmerksomt nærvær: a observere – være oppmerksom på hendelser, følelser og tanker, b beskrive – sette ord på for oss selv det vi har oppmerk ...

Paradoksal intensjon

Den paradoksale intensjon beskriver en hverdagserfaring som går ut på at det en prøver å oppnå, gjerne ender med det stikk motsatte. Fenomenet er beskrevet av apostelen Paulus i ett av hans brev.

Primalterapi

Primalterapi baserer seg på teorier om at nevroser har utspring i fortrengt sorg og traumatiske hendelser helt fra fødselsøyeblikket. Primalterapeuter hevder at anstrengelser med å dempe sorg og unngå ubehag og smerte, fører til psykiske plager o ...

Psykodrama

Psykodrama er en kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Den kan romme alle livets krefter og muligheter som konkretiseres på en "scene". Gjennom psykodramatisk handling forsker vi i mellommenneskelige relasjoner og i indr ...

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi er en psykoterapiform som har sitt utspring i Sigmund Freuds teorier, men har utviklet seg i mange ulike retninger siden hans tid. Ordet dynamisk refererer til det som har bevegende kraft eller virkning. Dynamisk terapi fokus ...

Psykosyntese

Psykosyntese er en retning innenfor transpersonlig psykologi som ble formulert og utviklet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Karakteristisk for psykosyntesen er fokus på ikke kun det ubevisstes lavere, men også dets midtre og høyer ...

Rational Emotive Behavior Therapy

Rational Emotive Behavior Therapy, er en humanistisk-konstruktivistisk empirisk og filosofisk forankret psykoterapi og er en av de mest innflytelsesrike formene for kognitiv adferdsterapi. Det teoretiske og metodiske fundamentet for systemet ble ...

Samtaleterapeut

En samtaleterapeut arbeider psykoterapeutisk innen de rammer som den fortrolige samtalen gir. Ut fra den enkelte samtaleterapeutens faglige bakgrunn, vil ulike metoder og teknikker kunne komme til anvendelse i det terapeutiske forløpet. Psykiater ...

Samtaleterapi

Samtaleterapi betegner et fagfelt innen psykoterapi der utøvere med samtaleterapeutisk ekspertise arbeider med pasienter / klienter innen de rammer som den fortrolige samtalen kan gi. Psykiatere, psykologer, psykoterapeuter, sosionomer, spesialut ...

Skriveterapi

Skriveterapi er en form for uttrykksterapi som bruker det å skrive og behandle det skrevne ord som terapi. Å skrive ens følelser letter smerter og styrker immunforsvaret. Skriveterapi kan foregå individuelt eller i gruppe, og det kan gis i person ...

Tankevirus

Per Vaglum anmeldte boken i Tidsskrift for Den norske legeforening og påpekte at boken med sine 59 sider først og fremst var veldig kort, nærmest et essay i lengde. Vaglum mente at "ruken av virus- og vitaminmetaforene er dessverre ikke så velval ...

Transaksjonsanalyse

Transaksjonsanalyse, TA, er en teori som omfatter både kommunikasjon personlighet psykoterapi Den kanadiske psykologen Eric Berne 1910 – 1970 utviklet TA-teorien på 1950-tallet ut i fra sin iakttagelse av sine klienter som typiske barn, foreldre ...

Attendo Care

Attendo Care er et svensk firma med virksomhet i hele Norden som driver velferdsforetak på oppdrag fra det offentlige. Attendo har virksomhet innenfor eldreomsorg, barnevern, flyktningmottak, rusbehandling og helsetjenester til funksjonshemmede. ...

Bachelor i sykepleie

Sykepleierutdanningen i Norge er en 3-årig utdannelse på høgskole eller universitet, og utdanningen fører til en bachelorgrad i sykepleie. Opptakskravet til Bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse med minstekrav i matematikk og norsk. D ...

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Dansk Sygeplejehistorisk Museum åpnet i 1999, i forbindelse med Dansk Sygeplejeråds 100-årsjubileum. Det ligger ved Hotel Koldingfjord, på nordsiden av Kolding Fjord. Museet rommer en utstilling, et bibliotek og arkiv over sykepleiehistorie.

Det friske og Det syke mennesket

Det friske og Det syke mennesket I-VI: Cellebiologi, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin av Vegard Bruun Wyller er et læreverk i naturvitenskapelige og medisinske fag. Verket består av to deler: Det frisk ...

Frontsøster

Frontsøster, tysk: Frontschwester ; i betydningen "frontsykepleier", eller fra andre verdenskrig Germanische Schwestern var en betegnelse som ble brukt under første og andre verdenskrig om sykepleiere som tjenestegjorde ved den tyske østfronten u ...

Gjertrud Hannasvik

Gjertrud Hannasvik er utdannet sykepleier på Lovisenberg i Oslo. De ti siste årene har hun jobbet med pasientsikkerhet. I 2009 og 2010 varslet hun som innleid avdelingssykepleier om omfattende juks med håndteringen av ventelister ved Sykehuset As ...

Intensivsykepleie

Intensivsykepleie blir utført på spesialavdelinger som hjerteovervåkning, nyfødtavdeliger, medisinske og kirurigske intensivenheter på pasienter som har svikt eller truende svikt i flere organsystemer. Intensivsykepleie blir utført av en sykeplei ...

Master i klinisk sykepleie

Master i klinisk sykepleie er et fireårig studium som bidrar til å kvalifisere studenter til en rekke ulike typer arbeid og PhD. Når studenten har fullført mastergraden, så skal man ha kompetanse innenfor direkte pasientrettet arbeid og kan delta ...

Norges Sykepleierhøyskole

Norges Sykepleierhøyskole ble etablert i 1959 som Norges Høyere Sykepleierskole. Skolen ble drevet og finansiert av Norsk Sykepleierforbund. Den ble gjerne kalt for "Norges høyere". Den var en videreføring av Forsættelsesskolen som NSFs stifter B ...

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er Norges eneste landsomfattende fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesøstre og sykepleierstudenter. Organisasjonen ble stiftet 24. september 1912 av Bergljot Larsson. Forbundet ...

Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie er sykepleie knyttet til kirurgisk behandling av pasienter på sykehus. I Norge gis pleien av operasjonssykepleiere, som har fått en spesialistutdannelse på 1.5 år, i tillegg til ordinær sykepleieutdannelse. Operasjonssykepleie ...

Sykepleie

Sykepleie er et profesjonsfag, og faget har ulike funksjoner som utgjør ansvarsområdene til sykepleieren. Sykepleie bygger på teoretisk kunnskap som er utviklet innenfor sykepleierfaget, naturvitenskapelige og sammfunnsvitenskapelige fag. Sykeple ...

Sykepleiedokumentasjon

Sykepleiedokumentasjon er dokumentasjon av sykepleie. Historisk har den bestått av forskjellige typer notater, mens man i dag tilstreber at dokumentasjonen skal beskrive sykepleieprosessen, med observasjoner og diagnoser, tiltak, og evaluering. D ...

Sykepleieprosessen

Sykepleieprosessen er en mellommenneskelig og problemløsende prosess som første gang ble beskrevet i 1952 av Hildegard Peplau i USA. I Norge ble begrepet kjent på midten av 1960-tallet gjennom en artikkel i tidsskriftet Sykepleien. Prosessen tar ...