ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25

Tettsted

Et tettsted er et tettbebygd område; et byområde, en by, et bebyggelsestyngdepunkt, for eksempel et industristed, fiskevær, bygdesentrum eller kommunikasjonsknutepunkt. Tettstedsbegrepet ble introdusert i norsk språk på 1950-tallet som et geograf ...

Tigging

Tigging, også kalt tiggeri eller betleri, er å be tilfeldige personer om ensidige gaver, donasjoner eller almisser i form av penger, mat eller andre bidrag som særlig går til livsopphold eller til gode formål. Tigging foregår først og fremst i sa ...

Tilsyn

Tilsyn betyr å passe på, føre tilsyn med, eller stelle for eller med noe eller noen. Likeledes er tilsyn en felles betegnelse på instanser innenfor offentlig forvaltning som ser etter at lov- og regelverk blir overholdt.

Total institusjon

Totale institusjoner er et begrep som brukes innen mange akademiske disipliner som fellesbetegnelse for institusjoner som fengsler, psykiatriske sykehus, militærleirer o.l. altså institusjoner som fungerer som oppholds- og arbeidssteder for menne ...

Urbanisering

Urbanisering er en betegnelse for de forskjellige prosessene forbundet med forflytting av mennesker, markeder og aktiviteter fra rurale til bymessige områder. Den primære prosessen var framvekst av historiske bysamfunn og bykultur og kontrastene ...

Verdiløs forskning

Verdiløs forskning eller det som på engelsk kalles junk science eller bunk science er en betegnelse på data, forskning, analyser eller påstander som påstår seg å være vitenskapelige, men som oppfattes som motivert av politiske, finansielle eller ...

Åndsfrihet

Åndsfrihet er et samlebegrep som omfatter flere sentrale menneskerettigheter. De kategoriene man vanligvis regner under åndsfriheten er ytringsfrihet, religionsfrihet, informasjonsfrihet og tankefrihet.

Dannelse

Dannelse betyr vanligvis en persons sett av allmennkunnskaper, kulturell oppførsel og innsikt som det tradisjonelle samfunnet vurderer som høyverdig og fint. Dannelse er et språklig, kulturelt og historisk betinget begrep med sammensatt betydning ...

Amatør

Amatør og substantivet amator) er en person som utøver et fag eller en aktivitet fordi vedkommende liker, eller elsker, å gjøre det, til forskjell fra en faglært eller profesjonell, eller en som ønsker å bli det, som gjør noe for å tjene penger. ...

Deweys desimalklassifikasjon

Deweys desimalklassifikasjon er et system for klassifikasjon av bøker og andre informasjonsbærende medier, brukt av bibliotek i Norge og flere andre land. Systemet ble utviklet av den amerikanske bibliotekaren Melvil Dewey i 1876, og ble introdus ...

Duplikasjon

Duplikasjon betyr egentlig dobling, men var navnet på enkle måter å forflere eksemplarer av tekst på. Kvaliteten på duplisert materiale var ikke på høyde med andre trykkteknikker, men ble brukt til løpesedler, sakslister og lignende, der leseligh ...

Ekspert

En ekspert er en person som konsistent presterer eksepsjonelt innenfor et bestemt område. For å bli en ekspert kreves det daglig og intens øvelse innenfor et spesifikt område i minimum ti år. Ferdighetene man tilegner seg er i stor grad avgrenset ...

Ferdighet

En ferdighet er en lært kapasitet til å utføre forhåndsbestemt aktiviteter og arbeid ofte med et ikke ubegrenset innskudd av tid, energi, eller begge deler. Ferdigheter kan ofte deles inn i områdene generelle og spesifikke ferdigheter. For eksemp ...

Informasjonssystem

Et informasjonssystem er et system for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I prinsippet kan et IS være helt manuelt, men ordet brukes oftest om systemer som er basert på informasjons- og kommunikasjonstekno ...

Kildekompasset

Kildekompasset er en nettsted som forklarer man bør bruke kilder. Den viser eksempler på ulike referansestiler, gjør rede for lovgivning om blant annet opphavsrett, personvern, patent og varemerke, og gir råd om hvordan man kan forholde seg kilde ...

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis eller evidensbasert praksis er en tilnærming til behandling og forskning særlig innen helseorienterte fag og profesjoner, i første rekke medisin og psykologi. Begrepet omfatter evidensbasert medisin, evidensbasert psykolog ...

Lesekyndighet

Lesekyndighet er evnen til å kunne lese og skrive. I noe utvidet forstand kan man også ta med evnen til å forstå et språk ved lytting og å tale språket. I moderne sammenheng definerer man funksjonelle lesere, det vil si at man er i stand til å le ...

Lesing

Lesing er en ferdighet hvor man tolker bokstaver eller andre skrifttegn for å sette sammen ord og setninger. Å kunne lese regnes i moderne tid i de fleste samfunn som en basiskunnskap som alle forventes å tilegne seg. Like fullt er omkring 17% av ...

Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner

Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner er en standard som ble vedtatt i 1994 av det daværende "universitetsrådet" for klassifisering av vitenskapelig forskning. Standarden bruker av norske universitetsbiblioteker, åpne institusjonsarkiv og ved r ...

Nyttelast

Nyttelast er den belastningen en konstruksjon kan bli belastet med etter at konstruksjonens egenlast er trukket fra. Netto lasteevne for et transportmiddel, last som kan tas med i tillegg til egenlast, fører og nødvendig utstyr. F.eks. vekten fra ...

Obskurantisme

Obskurantisme betyr uvilje mot opplysning og åndsfrihet, eller uvitenskapelighet og mystisisme. Jon Elster argumenterte i 2006 for at deler av norsk og internasjonal forskning særlig postmodernisme og dekonstruksjonisme har preg av "bløt obskuran ...

Referanseverk

Referanseverk er et objekt som blir brukt i senere anledning til å vise til eller hente informasjon fra. Brukes bl.a om sakprosabøker, logikk, informatikk og kunst. Objektet som brukes som referanse blir kalt referent.

Tallforståelse

Tallforståelse er evnen til å tenke med tall, og til å kunne bruke enkle tallbegreper. Grunnleggende tallferdigheter består i å fatte fundamental matematikk så som de fire regnearter addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. For eksempel ...

Tankekart

Tankekart er en nedtegning av tanker og ideer og brukes som en måte å brainstorme på. Metoden går ut på å skrive et ord eller begrep i midten av et ark og deretter skrive ord som dukker opp rundt på arket. Tankekart eller mind-maps på engelsk er ...

Avløsning

Avløsning er et begrep brukt i kommunikasjonssammenheng. Når man snakker om at bilde og tekst avløser hverandre betyr det at de forteller to ting som til sammen gir den fulle meningen. F.eks i tegneserier: Tekst gjør ingen mening uten bilde og mo ...

Beinflørting

Beinflørting er en velkjent form for kurtisering i form av rent kroppsspråklig fysisk berøring av motpartens bein. Som annen flørting er målet å uttrykke en seksuell eller romantisk interesse for den andre personen, og oppstår gjerne humoristisk ...

Brifing

Brifing er en orientering eller en kort forhåndsredegjørelse. I flyspråk omfatter det orientering om et oppdrag og relevante værforhold. Ordet er først brukt i norsk av norske krigsflygere i Little Norway under den annen verdenskrig. Uttrykket de ...

Budskap

Idé, mening, tanke Nyhet, hendelse eller begivenhet som gjøres kjent for første gang Kommunikasjon, overføring eller utveksling av informasjon og kunnskap

Burst-sending

I telekommunikasjon, er en burst-sending eller databurst en kringkasting av en komprimert melding over en kort periode. Burst-sendingen kan være tilsiktet kringkasting av en komprimert melding med en svært høy hastighet i løpet av svært kort tid. ...

Co-creation

Co-creation er en aktivitet hvor privatpersoner og eksterne grupper samarbeider med en virksomhet for å utvikle nye produkter og konsepter. Arbeid som ble tidligere utført av virksomhetens ansatte blir delvis outsourcet til eksterne interessenter ...

Cold reading

Cold reading er teknikker som blir brukt blant annet av påstått synske, svindlere og illusjonister for å gi inntrykk av at de har, eller på mystisk vis får, detaljerte og private kunnskaper om en ukjent person de møter, om hendelser som har berør ...

Datavisualisering

Datavisualisering er opprettelsen og vitenskapen om visuell representasjon av "data", definert som informasjon som er blitt abstrahert i en slags skjematisk form, som inneholder attributter eller variabler for informasjons-enhetene.

Dechiffrering

Dechiffrering, tyding av sifferskrift ved hjelp av en nøkkel - det vil si å dekryptere; tolke noe som er uklart. Dechiffrere fra fransk dechiffrere betyr opprinnelig å lese eller tyde chifferskrifter det vil si kryptert tekst, men brukes i våre d ...

Demagogi

Demagogi er et virkemiddel for å forføre andre med sine taleevner ved en spesiell fremgangsmåte. Teknikken innebærer å benytte et gunstig tidspunkt til å appellere til folks instinkter og fordommer, vanligvis gjennom å benytte kraftfull retorikk ...

Diffusjon (kommunikasjon)

Diffusjon i kommunikasjon er knyttet til Everett Rogers teori om spredning av nye ideer og ny praksis i et samfunn. Teorier om diffusjon betegner en prosess hvor en innovasjon blir kommunisert over tid gjennom en kanal blant medlemmer i sosiale s ...

Diversity Icebreaker

Diversity Icebreaker er et spørreskjema som benyttes i seminarer der formålet er å forbedre kommunikasjon og samhandling i organisasjons- og personalsammenheng.

Falske venner

Falske venner er et uttrykk som brukes i forbindelse med fremmedspråksforståelse og oversetting, kanskje spesielt mellom nabospråk. Falske venner er to ord på to ulike språk, der de to ordene har tilnærmet lik ordlyd, men ikke samme betydning. Et ...

FOMO

FOMO eller "frykten for gå glipp av noe" er en gjennomgripende frykt for at andre kan ha givende erfaringer fra hendelser der en er fraværende. markert tekst trenger oversettelse

FUD

FUD er en forkortelse for det engelske: Fear, Uncertainty, and Doubt, som på norsk betyr: Frykt, usikkerhet og tvil, og er en satirisk karakteristikk av en reklame- og kommunikasjonsstrategi. Å "FUD-e" etter folk i f.eks. diskusjoner kan bety at ...

Godwins lov

Godwins lov er et ordspråk i internettverdenen som ble laget av Mike Godwin i 1990. Loven sier: Jo lenger en internettdiskusjon pågår, jo større blir sannsynligheten for en sammenligning som involverer Hitler eller nazismen. "As an online discuss ...

Hemmelighold

Hemmelighold innebærer å skjule informasjon. Det som blir holdt skjult, kalles hemmeligheter. Hemmelighold er ofte omstridt. Mange mener at det i de fleste situasjoner ikke bør være noen hemmeligheter og at det er best hvis alle kjenner alle fakt ...

Hot reading

Hot reading er en teknikk som en påstått klarsynt, et spiritistisk medium, illusjonist eller mentalist bruker for å hente opplysninger om personer eller forhold på en tilsynelatende overnaturlig måte under en seanse eller en trylleforestilling. " ...

Hvit løgn

Hvit løgn betegner en løgn eller bevisst usann ytring som ikke har til hensikt å gjøre noen skade, men som eksempelvis nyttes for å unngå en ubehagelig situasjon. En hvit løgn kan også være et tvetydig utsagn som legger opp til feil tolkning av m ...

Influenser

Influenser eller påvirker er en opinionsdanner eller annen enkeltperson som ytrer seg offentlig på sosiale medier og i andre kanaler for å påvirke holdninger og handlinger hos lesere og tilhengere med samme interesser. Betegnelsen blir særlig bru ...

Informasjon

I dagligtalen har informasjon å gjøre med opplysning, etterretning, underretning, neddelelse, beskjed, tilbakemelding, opplæring, undervisning og viten. Ordet har dessuten mer spesifikke betydninger i forskjellige fagområder og vitenskaper, fra n ...

Interaksjonsmodellen

Interaksjonsmodellen innenfor profesjonen sosialt arbeid er utviklet av blant andre Lawrence Shulman. Det er et verktøy for å bedre kunne forstå og håndtere relasjonen mellom sosialarbeideren og klient/bruker. Her forstått som en dynamisk prosess ...

Interaktivitet

Interaktivitet er et ord satt sammen av inter og aktiv og betegner et veksel- eller samspill med noe eller noen. Innen informasjonsvitenskap, kommunikasjon og industridesign er det debatt om hva interaktivitet betyr. Innen samfunnsvitenskapene br ...

Joan-Eleanor radiosystem

Joan-Eleanor radiosystem var et hemmelig VHF-radiosystem utviklet av USAs OSS under andre verdenskrig for bruk av spioner og agenter som arbeidet bak fiendens linjer. Systemet var særlig egnet som samband med fly i et begrenset geografisk område.

Kommunikasjonskanal

En kommunikasjonskanal er den konkrete måten et signal, en melding eller et budskap overføres fra en sender til en mottager. Informasjonsteori legger vekt på at kanalen er utsatt for støy som kan forringe signalet eller meldingen som når frem til ...

Kommunikasjonsmodell

Det finnes flere ulike modeller for kommunikasjon som alle stort sett bygger på samme grunntanke, men som kan ha ulike fokus. De mest generiske modellene er prosessorienterte og inneholder stort sett bare "sender" – "budskap" – "mottaker". Den me ...