ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261

Samisk parlamentarisk råd

Samisk parlamentarisk råd er et samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige og Finland. Det ble opprettet 2. mars 2000. Sametingspresident Sven-Roald Nystø ble valgt som rådets første president, og presidentskapet for rådet går på omgang mel ...

Samisk råd for Finnmark

Samisk råd for Finnmark ble etablert 1953 av Finnmark fylkeskommune. Rådet hadde fem medlemmer og en samisk konsulent i fylkeskommunen fungerte som sekretær for rådet. Rådet drev oppsøkende og rådgivende virksomhet blant samene, og noe informasjo ...

Samisk språkutvalg

Samisk språkutvalg var et norsk offentlig utvalg som ble opprettet av regjeringen 19. september 2014 etter initiativ fra Sametinget. 10. oktober 2016 presenterte utvalget sin rapport NOU 2016:18 – Hjertespråket. Tidligere samme år offentliggjorde ...

Samiske partier og lister

Liste over partier og lister som stiller til valg, eller har som mål å stille til valg, til det norske Sametinget. Sørsameland-lista Flyttsamelista Finnmarkslista Fremskrittspartiet Høyre Senterpartiet Samer bosatt i Sør-Norge Midtre Nordland Tve ...

Šiella

Šiella var et sosialdemokratisk parti som i 2017 stilte valglister og fikk innvalgt representanter i Sametinget i Norge. Partiet ble dannet våren 2017. Per april 2021 har det ingen representanter på Sametinget.

Synnøve Søndergaard

Synnøve Søndergaard er en norsk fagforeningskvinne og samisk politiker, fra 2017 medlem av Sametinget, innvalgt for Arbeiderpartiet fra Gáisi valgkrets. Søndergaard er medlem av Norsk Tjenestemannslag, og satt fra 1998 til 2006 i NTLs landsstyre. ...

Tana Fellesliste

Tana Fellesliste, forkortet TaFe/DeOl, er en norsk, samisk valgliste som ble etablert til kommunestyrevalget i Tana i 2007, der de fikk inn 2 representanter til kommunestyret. Tana Fellesliste fikk til sammen 175 stemmer, som var 11.4% av stemmen ...

Torkel Tomasson

Torkel Tomasson var en svensk samisk politiker, redaktør og jurist. Han deltok under etableringen av Lapparnas Centralförbund i 1904, deltok under det norsk-svenske Samemøtet i Trondheim 1917 og det svenske samemøtet i Östersund i 1918; han start ...

Nils Mikkelsen Utsi

Nils Mikkelsen Utsi er en norsk politiker, advokat og reineier. Han representerer i perioden 2017-2021 Norske Samers Riksforbund på Sametinget for nordre valgkrets. Utsi er advokat med samerett, inkludert reindriftsrett, som spesialfelt. Han er o ...

Láilá Susanne Vars

Láilá Susanne Vars er jurist og tidligere politiker. Hun er tidligere fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Hun ble 24. mars 2017 valgt av FNs Menneskerettighetsråd som arktiske urfolks ekspertmedlem i Menneskerettighetsråde ...

Jan Syrovýs andre regjering

Jan Syrovýs andre regjering var et forretningsministerium ledet av general Jan Syrový, som satt som statsminister og forsvarsminister. Den satt fra 4. oktober til 1. desember 1938, og var den første regjeringen under Republikken Tsjekko-Slovakia.

Slánský-prosessen

Slánský-prosessen var en arrangert rettssak mot de deler av Tsjekkoslovakias Kommunistparti som ble antatt å ha overtatt den politiske linjen til den jugoslaviske lederen Josip Tito. 20. november 1952 ble Rudolf Slánský, generalsekretær i KSČ, og ...

Gan Ying

Gan Ying var en kinesisk ambassadør under Han-dynastiet som år 97 ble sendt ut på en ekspedisjon av den kinesiske generalen Ban Chao til Romerriket, eller Daqin som kineserne kalte landet. Han nådde sannsynligvis ikke så langt, men han tilegnet s ...

Pax Romana

Pax Romana var en betegnelse for en periode med relativ fred og minimal ekspansjon under Romerriket. Betegnelsen kommer av at det romerske styret og dets lovsystem pasifiserte regimer, ofte med makt, som tidligere led under stridigheter mellom ri ...

Freden i Lodi

Freden i Lodi var en fredsavtale mellom republikken Venezia og hertugdømmet Milano som endte den milanesiske arverekkefølgekrigen i Francesco Sforzas fordel den 9. april 1454. Freden markerte starten på en 40 år lang fredsperiode der makten mello ...

Den italiske liga

Den italiske liga var en avtale undertegnet i Venezia den 30. august 1454 mellom Republikken Venezia, Hertugdømmet Milano og Den florentinske republikk, etter freden i Lodi noen få måneder senere. Kongeriket Napoli og Kirkestaten ble med ikke len ...

Artamanene

Artamanene var et forbund innen den tyske völkisch-bevegelsen. Artamanene, som ble grunnlagt i 1923, la vekt på jordbrukets betydning og fant stor inspirasjon i ideologien Blut und Boden. Artamanene la stor vekt på den germanske arv og gikk inn f ...

Blut und Boden

Blut und Boden var en ideologisk retning og et politisk uttrykk som ble slagord i den tyske, nasjonalsosialistiske propagandaen før og under andre verdenskrig. I Blut und Boden -ideologien var "blod" symbol for opphav, slekt, arv og rase, mens "j ...

Brook Farm

Brook Farm-prosjektet, også kalt for "Brook Farm instituttet for jordbruk og utdannelse", eller "Brook Farm-assosiasjonen for industri og utdannelse", var et utopisk samfunnseksperiment i USA på 1840-tallet. Initiativtakerne var den tidligere uni ...

EUs felles landbrukspolitikk

EUs felles landbrukspolitikk er et politikkområde i EU der myndigheten er delt mellom EU og medlemslandene. Den felles landbrukspolitikk ble iverksatt i 1962 og har gjennomgått flere reformer. Politikkområdets andel av EUs budsjett har falt jevnt ...

FNs organisasjon for ernæring og landbruk

FNs organisasjon for ernæring og landbruk er De forente nasjoner sin organisasjon for matsikkerhet og ernæring. Organisasjonen skal også samle og dele kunnskap om hvordan jordbruk, skogbruk og fiske kan forbedres og moderniseres, med særlig fokus ...

High Fructose Corn Syrup

High Fructose Corn Syrup blir også kalt glukose-fruktose sirup i Storbritannia og Canada. Sirupen består av elementer fra maissirup som har gjennomgått en enzymatisk prosessering for å konvertere glukose inn i fruktose og for å produsere den ønsk ...

Irish National Land League

Irish National Land League var en irsk politisk organisasjon på slutten av 1800-tallet som forsøkte å hjelpe fattige leilendinger. Organisasjonens primære mål var å avskaffe systemet med jordeiere i Irland og la leilendingene overta eiendomsrette ...

Kollektivisering

Kollektivisering betegner sammenslåing av gårdsbruk og andre typer virksomheter til kollektive eller statlige virksomheter. I kommunistiske land som det tidligere Sovjetunionen og Folkerepublikken Kina ble kollektivisering gjennomført med vold, o ...

KRAV

KRAV er en merkeordning fra den svenske organisasjonen KRAV ekonomisk förening. Foreningen utvikler regler for økologisk oppdrett og dyrehold, foredling og tjenester, samt regler for sertifisering av disse. KRAV er en økonomisk forening hvor stor ...

Landran

I etterkant av matvarekrisa i 2008 ble begrepet landran satt på agendaen. Investorer fra Midtøsten, Asia, Nord-Amerika og Europa kjøpte opp eller leide landområder i Afrika, Asia og Latin-Amerika for å sikre tilgang til mat, biodrivstoff og karbo ...

Ludditter

Ludditter er i dag en beskrivelse på en eller flere som er motstander av teknologiske fremskritt eller endringer. Når ordet brukes om moderne forhold, ikke om sitt historiske opphav, betyr det oftest teknologipessimist. Luddittene var en sosial b ...

Narodnik

Narodnikene var russiske intellektuelle som på andre halvdel av 1800-tallet prøvde gå ut til bøndene og få dem til å gjøre opprør mot tsarismen og godseierveldet.

Norsk landbrukspolitikk

Norsk landbrukspolitikk er den delen av næringspolitikken som omfatter jordbruk, hagebruk, skogbruk, reindrift og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser, mens jordbrukspolitikk er den delen av landbrukspolitikken som tar for seg jordbr ...

FødevareErhverv

FødevareErhverv, opprinnelig Direktoratet for FødevareErhverv, var et dansk direktorat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Direktoratets oppgave var å formidle tilskudd til produksjon og salg av matvarer samt å administrere land ...

Matvareprisøkningen i 2007–2008

Matvareprisøkningen i 2007–2008 fant sted i årene 2007–2008 da det skjedde en dramatisk, global økning i matvarepriser som har satt noen de fattigste områdene på jorda i krise, ført til politisk ustabilitet og opptøyer i flere land. Utløsende års ...

Slow Food

Slow Food er en bevegelse som ble dannet i Roma i 1986. Slow Food handler om å dyrke de enkle gledene ved god mat i godt selskap og koble matgleden med en forpliktelse overfor dyr, natur og mennesker. Det første norske Slow Food-lokallag ble dann ...

Verdens matvareprogram

Verdens matvareprogram er en FN-organisasjon som arbeider for å bekjempe sult og for å bedre matvaresikkerheten i utsatte land. Organisasjonen leverer matvarer i katastrofeområder og arbeider med å lindre skader av matmangel, samt gir utviklingsh ...

Det europeiske området for frihet, sikkerhet og rettferdighet

Det europeiske området for frihet, sikkerhet og rettferdighet er en samling av politikkområder i EU. Området ble etablert i Lisboatrakten og har som formål å beskytte menneskenes frie bevegelse over landegrensene, og å gi dem en effektiv rettslig ...

Det indre marked

Det indre marked er en avtale inngått 1. januar 1993 mellom medlemslandene i EU, med sikte på å oppnå en styrket næringsmessig integrasjon, og som et middel for å opprette Den økonomiske og monetære union. Det indre marked omfatter medlemsstatene ...

EUs felles fiskeripolitikk

EUs felles fiskeripolitikk) er et av EUs politikkområder med regler for forvaltning av Europas fiskeflåter og bevaring av fiskebestandene. Formålet er å forvalte en felles ressurs, og gi alle medlemslandenes fiskeflåter samme adgang til EUs farva ...

EUs felles handelspolitikk

EUs felles handelspolitikk dreier seg om reglene for eksport og import mellom unionens medlemsland og land utenfor EU. Politikkområdet dekker handel med varer og tjenester samt spørsmål om blant annet de kommersielle sider ved immateriell eiendom ...

EUs konkurransepolitikk

EUs konkurransepolitikk har som hovedformål å legge til rette for at det indre marked skal fungere som et fritt marked. Med fritt marked menes at innbyrdes uavhengige virksomheter utøver den samme aktivitet i markedet og konkurrerer om forbrukern ...

EUs tollunion

EUs tollunion er siden 1968 en tollunion som omfatter medlemsstatene i Den europeiske union samt visse tilknyttede territorier. Innenfor tollunionen er tollgebyr fjernet for handel med varer, som utgjør en hjørnesten i den frie bevegelsen for var ...

EUs transportpolitikk

EUs transportpolitikk går ut på å sikre en velfungerende, effektiv, sikker og fri bevegelighet av personer og varer i EU ved hjelp av integrerte nettverk med bruk av alle transportformer. EU-politikken dekker også en rekke andre områder så som kl ...

Folkeavstemningen om EU-medlemskap i Kroatia 2012

Folkeavstemningen om EU-medlemskap i Kroatia 2012 var en folkeavstemning som fant sted den 22. januar 2012 i Kroatia. Folkeavstemning omhandlet hvorvidt landet skulle godkjenne medlemskapsavtalen 2011 eller ikke. Medlemskapsavtalen regulerer vilk ...

Folkeavstemningen om rettsforbeholdet

Folkeavstemningen om rettsforbeholdet ble avholdt i Danmark den 3. desember 2015. Rettsforbeholdet er et av de fire danske forbehold overfor Den europeiske union som har eksistert siden Edinburgh-avtalen i 1993. Ved folkeavstemning skulle dansken ...

Folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EF 1975

Folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EF 1975 var en folkeavstemning avholdt den 5. juni 1975 i Storbritannia for å måle støtten til landets fortsatte medlemskap i Det europeiske økonomiske fellesskap, ofte kjent som det felles marked ...

Generaldirektoratet for helse og mattrygghet

Generaldirektoratet for helse og matsikkerhet er betegnelsen på EUs administrative organ for temaer som gjelder, mat og helse. DG SANTE er et av EUs 33 generaldirektorat. Ansvaret til generaldirektoratet er a utvikle og europakommisjonens politik ...

Green Deal

Green Deal er en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. Meldingen om Green Deal ble lagt frem av Von der Leyen-kommisjonen 11. desember 2019. Kommisjonspresident Ursula von der Leyen fremmet under sin State of the ...

Radikalt Europa

Radikalt Europa er et nettverk for sentrum-venstresiden i norsk politikk og jobber for et aktivt norsk medlemskap i Den europeiske union. Nettverket består av frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Radikalt Europa er tilknyttet det ...

Transeuropeiske nett

Transeuropeiske nett er et overordnet politikkområde i EU, med rettslig grunnlag i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 170-172 og artikkel 194. Formålet er å skape en moderne og effektiv infrastruktur, som skal forbinde de europ ...

De transeuropeiske transportnettverk

De transeuropeiske transportnettverk er nettverk av veier, jernbane, luft- og vanntransport, planlagt av EU over hele det europeiske kontinentet. Formålet er å sørge for fri bevegelighet av varer, personer og tjenester. TEN-T er en del av EUs pol ...

Bladet Forskning

Bladet Forskning er et tidsskrift som utgis av Norges forskningsråd. Det utkommer fire ganger årlig. Tidsskriftet inneholder nyheter om norsk forskning, redaksjonelle artikler om Norges forskningsråds aktiviteter, programmer, forskningspolitikk s ...

Det europeiske forskningsrådet

Det europeiske forskningsrådet er et EU-byrå direkte underlagt Europakommisjonen. ERC forvalter midler til forskning utført innen unionen, eller i land med tilknytning til unionen. ERC ble opprettet i 2007 av Europakommisjonen, ble en del av fors ...