ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 262

Forskerforbundet

Forskerforbundet er en norsk fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere: ansatte innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Forskerforbundet har over 20 000 medlemmer. Medlemmene er ansatt i vitenskapelige, administrative ...

Forskningsinstituttenes fellesarena

Forskningsinstituttenes fellesarena, forkortet FFA, er en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutter som får basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Dette omfatter totalt 42 institutter med ca. 6 500 ansatte og en årlig omsetning på c ...

Konkurransen Unge Forskere

Konkurransen Unge Forskere ble startet i 1968 av Forbundet Unge Forskere. Konkurransen ble årlig arrangert av Unge Forskere, men gradvis tatt over av Stiftelsen Ungdom og Forskning, før Stiftelsen ble nedlagt og all aktivitet ble overført til Pro ...

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet er et norsk departement som har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning og forskning. Departementet hadde i 2020 et budsjett på nærmere 122 milliarder kroner. Departementet bl ...

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Instituttet utfører oppdragsforskning, der sentrale oppdragsgivere blant annet er Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet, N ...

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er et statlig norsk forvaltningsorgan som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. På vegne av regjeringen investerer Forskningsrådet 10.3 milliarder kroner årlig. Forskningsrådet har ansvar for å fremme grunn- og an ...

Stortingets utdannings- og forskningskomité

Utdannings- og forskningskomiteen har 15 medlemmer i perioden 2017–2021: Marit Knutsdatter Strand Oppland Sp Martin Henriksen Troms Ap, 2. nestleder Roy Steffensen Rogaland Frp, leder Marit Arnstad Nord-Trøndelag Sp Mathilde Tybring-Gjedde Oslo H ...

Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet, er et samarbeidsorgan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler i Norge. Universitets- og høgskolerådet ble etablert 8. mai 2000 som en sammenslutning av Det norske universit ...

Yngre fremragende forskere

Yngre fremragende forskere var et program under Norges forskningsråd. Målet med satsingen var å stimulere flere til å velge forskning som karrierevei, og å hjelpe yngre, talentfulle forskere nå internasjonal toppklasse og utvikle seg til gode for ...

Bike for peace

Bike for peace er en norskbasert fredsorganisasjon som jobber med å arrangere fredsritt på sykkel. Formålet til organisasjonen er å fremme og sette fokus på arbeidet i kampen mot atomvåpen. Bike for peace skaper også en forståelse for nasjonale o ...

Contadora-gruppen

Contadora-gruppen var en samling av utenriksministre fra Colombia, Mexico, Panama og Venezuela, som arbeidet for en fredsløsning for konfliktene i Mellom-Amerika på 1980-tallet. Gruppen møttes første gang 9. januar 1983 på øyen Contadora i Panama ...

FNs fredsbevarende styrker

FNs fredsbevarende styrker er militære styrker utsendt av FNs sikkerhetsråd. Fra 1948 til 2018 har FN etablert 71 fredsbevarende styrker. 15 operasjoner var i virksomhet ved utgangen av mars 2018. Fra 1947 til 2001 tjenestegjorde om lag 50 000 no ...

Fredsbygging

Fredsbygging er et begrep som beskriver eksterne intervensjoner for å hindre utbruddet eller oppblussing av krig/konflikt i et land. Fredsbygging tar for seg de grunnleggende årsakene til vold og konflikt. I 2007 definerte FN fredsbygging på denn ...

Fredsindeks

Fredsindeks eller Global Peace Index er et forsøk på å måle fredeligheten i et land eller region. Indeksen beregnes av The Economist, et internasjonalt panel av fredseksperter fra fredsinstitutter og tenketanker, sammen med Centre for Peace and C ...

Fredsinitiativet mot angrepskrig

Fredsinitiativet mot angrepskrig er en norsk antikrigsorganisjon stiftet den 15. februar 2005 i Oslo som etterfølger etter Fredsinitiativet Ingen krig mot Irak, to år etter de store verdensomspennende demonstrasjonene mot den USA-ledede invasjone ...

Fredskonferansen mellom Etiopia og Eritrea 2018

Fredskonferansen mellom Etiopia og Eritrea 2018 var et toppmøte som fant sted 8. og 9. juli 2018 i Asmara i Eritrea. Toppmøtets deltakere var president i Eritrea, Isaias Afwerki og Etiopias statsminister Abiy Ahmed, samt andre ledere fra de to la ...

Fredssymboler

Fredssymboler er tegn, bilder, ord, handlinger eller noe annet synlig eller konkret som skal representere eller vise fred i motsetning til kamp og krig. Det har vært ulike symboler innen politikk, krigføring, religion og andre områder i ulike kul ...

Indira Gandhi-prisen

Indira Gandhi-prisen eller Indira Gandhi-prisen for fred, nedrustning og utvikling er en pris som deles ut årlig av Indira Gandhi Memorial Trust i India for å anerkjenne kreative tiltak som fremmer internasjonal fred, utvikling og en mer rettferd ...

Indre fred

Indre fred er et uttrykk som beskriver en sinnstilstand hvor man har fred mentalt, mens man har et åpent sinn for andre mennesker og for sine omgivelser. Indre fred har vært tilstrebet i alle kulturer, noe som kan ses igjen tilbake til noen av de ...

International Crisis Group

International Crisis Group er en uavhengig, internasjonal organisasjon som arbeider for å hindre og løse dødelige konflikter i hele verden. Organisasjonen ble grunnlagt i 1995 av Mark Malloch Brown, visepresident i Verdensbanken, Morton Abramowit ...

London-erklæringen for global fred og motstand mot ekstremisme

London-erklæringen for global fred og motstand mot ekstremisme er en erklæring som ble presentert under Peace for Humanity-konferansen som ble arrangert av Minhaj-ul-Quran International i regi av Muhammad Tahir-ul-Qadri på Wembley Arena i London ...

Nedrustning

Nedrustning er en betegnelse som brukes når militæret i et land ruster ned. Det motsatte av nedrustning er opprustning, hvilket betyr at et land velger å bruke mer penger på militæret. Når det gjelder nedrustning er det spesielt kjernefysiske våp ...

Pax Britannica

Pax Britannica er en betegnelse på en relativt fredfull periode i Europa, da det britiske imperiet var en sjømakt og kontrollerte flere av de viktigste handelsrutene oversjøisk. Begrepet hører til i en periode av den britiske imperialismen etter ...

Pax Christi

Pax Christi ble opprettet i Frankrike i 1945, opprinnelig som et forsoningsprosjekt mellon franskmenn og tyskere etter den militære okkupasjon under annen verdenskrig. I 2007 hadde den avdelinger i mer enn 60 land. Pax Christi har status som ikke ...

Trident Ploughshares

Trident Ploughshares er organisert gruppe av fredsaktivister i Storbritannia som arbeider mot kjernefysiske våpen. Gruppen ble opprettet i 1998. Gruppen, som benytter sivil ulydighet og ikkevold som virkemidler, har sitt fokus på få avviklet Stor ...

Pugwash-bevegelsen

Pugwash-bevegelsen er en internasjonal organisasjon som samler lærde og offentlige personer i et arbeid for å redusere faren ved væpnede konflikter og for å finne løsninger på trusler mot den globale sikkerheten. Organisasjonen ble dannet i 1957 ...

Stortingets Fredsforening

Stortingets Fredsforening var en forening i Stortinget som ble stiftet i 1890 med Viggo Ullmann som formann, sammen med Cornelius Bernhard Hanssen. Fredsforeningen ble med i Den interparlamentariske union i 1891, der de var representert med to st ...

United Nations Truce Supervision Organization

United Nations Truce Supervision Organization er en FN-organisasjon som ble opprettet i 1948 med hovedkvarter i Jerusalem. Mandatet ble gitt i Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 50, vedtatt 29. mai 1948. UNTSO er FNs eldste fredsbevarende operasjon. ...

Women of Liberia Mass Action for Peace

Women of Liberia Mass Action for Peace var en fredskampanje i 2003 for få slutt på den andre liberiske borgerkrigen. På et tidspunkt der fredsforhandlingene i Accra, Ghana så ut til å mislykkes, tok sosialarbeideren og lederen av Women in Peacebu ...

NOU 2014: 10, Tilregnelighetsutvalget

Lovutvalget for utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige, også kalt tilregnelighetsutvalget, var et utvalg som ble oppnevnt av justisminister Grete Faremo i Jens Stoltenbergs andre regjering den 25. januar 2013. Utvalget fikk som mandat å g ...

Stortingets justiskomité

Stortingets justiskomité er en fagkomité på Stortinget. Den behandler saker relatert til Norges domstoler, Politi- og lensmannsetaten, Kriminalomsorgen, Påtalemyndigheten, sivile vernepliktige, billighetserstatninger, alminnelig forvaltningslovgi ...

Etnofuturisme

Etnofuturisme er en estisk kunstnerisk og litterær tankeretning som skal gi svar på spørsmålene om hvordan et lite folk kan bevare sin kultur og sitt språk. Spørsmålet er særlig aktuelt i Russland, hvor de finsk-ugriske folkeslagene er under en k ...

Kulturdepartementet (Norge)

Kulturdepartementet er et norsk departement for norsk kulturpolitikk. Departementet har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, likestilling, pengespill og lotteri ...

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken, forkortet DKS, er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen finansieres av Tippemiddeloverskuddet o ...

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorg ...

Kulturløftet

Kulturløftet ble lansert i 2004 av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og var det første store samarbeidet mellom de rødgrønne partiene. Kulturløftet består av 15 konkrete løfter, blant annet et løfte om at 1 % av statsbu ...

Kulturmelding

En kulturmelding er en stortingsmelding hvor regjeringen legger fram en samlet oversikt over status, mål og virkemidler for kulturpolitikken i landet. De to første kulturmeldingene introduserte "det utvidede kulturbegrep". Vinteren 2017 satte reg ...

Kjell Olsen

Kjell Ole Kjærland Olsen er professor i sosialantropologi. Han tok cand. polit.–graden i 1991 og dr. philos. i 2007 ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Siden 1990 har han vært ansatt ved Høgskolen i Finnmark. Han er nå ...

Kulturpolitikk

Kulturpolitikk er offentlige tiltak som har som formål å påvirke hvilke kulturuttrykk som produseres og formidles. Økonomisk støtte til kulturinstitusjoner og utøvende kunstnere er av de virkemidlene som vanligvis forbindes med kulturpolitikk, me ...

Kunnskapsverket

Kunnskapsverket, fullt navn Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer er et senter for forskning på og forskningsformidling av kulturnæringer i Norge etablert i august 2014. Senterets oppdragsgiver er Kulturdepartementet og vertsorganisas ...

Pressestøtte

Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte. Formålet varierer, men som oftest er begrunnelsen knyttet til ønsket om å opprettholde et større utvalg av aviser.

Statens garantiinntekt for kunstnere

Statens garantiinntekt for kunstnere var et kulturpolitisk virkemiddel i form av en garantert årlig minstelønn som den norske staten ga til norske yrkesaktive forfattere, billedkunstnere, komponister, musikere, skuespillere og andre kunstnere som ...

Statens kunstnerlønn

Statens kunstnerlønn var en årlig pengesum som den norske staten ytte til utvalgte norske kunstnere for fremragende arbeid. Kunstnerlønnen ble også kalt diktergasje og komponistgasje, og ordningen varte fra 1863 til 1962. Den ble av statsråd Lars ...

Det utvidede kulturbegrep

Det utvidede kulturbegrep ble introdusert i norsk kulturpolitikk gjennom de to kulturmeldingene i 1973-74, lagt fram av henholdsvis regjeringen Korvald og Trygve Brattelis andre regjering. "Et utvidet kulturbegrep omfatter både det tradisjonelle ...

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett etnisitet, rase, kjønn, legning, livssyn eller alder, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet. Menneskerettighetene bygger normalt ...

Adelesaken

Adelesaken gjelder to rettssaker avgjort i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Når det henvises til Adelesaken menes som regel den første saken. I den første saken ble Norge dømt for brudd på artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjon ...

Alderisme

Alderisme refererer til diskriminering av, og fordommer mot, en aldersgruppe. Som begrep favner alderisme bredere enn det beslektede begrepet aldersdiskriminering, og fenomenet kan være både systematisk og "hverdagslig". Ordet ble opprinnelig opp ...

Article 19

Article 19 er en britisk ikke-statlig menneskerettsorganisasjon med hovedkontor i London som jobber for å fremme ytringsfrihet og fri informasjonsflyt. Navnet er tatt fra FNs menneskerettighetsærklæring som sier: Enhver har rett til menings- og y ...

Because I am a girl

Because I am a Girl er en internasjonal kampanje i regi av bistandsorganisasjonen Plan International. Kampanjen vil ta opp spørsmål om kjønnsdiskriminering rundt om i verden. Målet med kampanjen er å fremme jenters rettigheter og bringe millioner ...

Bevegelsesfrihet

Bevegelsesfrihet for en statsborger innebærer at man generelt sett har rett til å forlate den staten man befinner seg i, reise til et sted hvor man er velkommen, og kunne komme tilbake til den samme staten hvis man har all nødvendig dokumentasjon ...