ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 265

National Infrastructure Commission

National Infrastructure Commission er et britisk forvaltningsorgan som har til oppgave å utvikle beslutningsgrunnlag for utbygging og vedlikehold av infrastruktur av nasjonal betydning i et langtidsperspektiv. Formålet er å bidra til å oppretthol ...

Offentlig–privat samarbeid

For Oppland Psykiatriske Sykehus, se Reinsvoll sykehus. Offentlig–privat samarbeid er en ordning for å finansiere bygging av offentlige bygninger og veier.

Oslopakke 2

Ifølge hjemmesiden er Oslopakke O2 en plan for å fremskynde utbyggingen av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Intensjonen i planen er at utvikling og drift av transportsystemet i regionen vurderes sam ...

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 er sannsynligvis Norges største samferdselssatsning noensinne og er sist behandlet i Nasjonal transportplan 2014–2023. Re ...

Rushtidsavgift på offentlig vei

Rushtidsavgift, også kalt køprising, prissetter folks bruk av offentlig infrastruktur til tider med stor trafikk høyere enn tider med lite trafikk. Prisstrategien regulerer etterspørsel. Strategien utnyttes i ulike tjenester, for eksempel ved pri ...

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er en fagkomité på Stortinget. Den behandler saker om innenlands transport, post, telekommunikasjon, elektronisk kommunikasjon og oppgaver under Kystverket. Transport- og kommunikasjonskomiteen var t ...

Veiprising

Veiprising er et avgiftssystem som tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et bestemt tidspunkt. De viktigste av disse kostnadene er køer og forsinkelser som påføres andre trafikant ...

Atatürkdemningen

Atatürkdemningen, opprinnelig kalt Karababademningen, er en steinfyllingsdemning for flomkontroll og irrigasjon i Tyrkia. Den er anlagt på elven Eufrat på grensen mellom provinsene Adıyaman og Şanlıurfa i det sørøstre Anatolia og er oppkalt etter ...

Farakka-demningen

Farakka-demningen er en barriere i betong i området Murshidibad i delstaten West Bengal i det østlige India, bare 10 km fra grensen til Bangladesh. Barrieren demmer opp elven Ganges for å lede vann inn i sidearmen Hoogly i tørkeperiodene. Demning ...

Gezira-prosjektet

Gezira-prosjektet er et av verdens største prosjekter for kunstig vanning, og en av verdens største farmer under én ledelse. Det er lokalisert i den sudanske delstaten Al Jazirah, sørøst for samløpet av Den hvite og Den blå Nil ved hovedstaden Kh ...

Jongleikanalen

Jongleikanalen er et kanalprosjekt i det nåværende Sør-Sudan som er blitt foreslått, startet, men aldri fullført. Planene gikk ut på å avlede vann utenom de store Sudd-våtmarkene i Sør-Sudan for å levere mer vann nedstrøms til Sudan og Egypt til ...

Vanndirektivet

Vanndirektivet er et EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann. Det er innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende også for Norge. Direktivet omfatter alt ferskvann samt kystvannet. Grensen mellom god-moderat definerer miljømåle ...

Brian Aitken

Brian Aitken er en medie- og markedsentrepenør som ble arrestert og satt i fengsel for å være i besittelse av håndvåpen legalt kjøpt i Colorado, USA og transportert i New Jersey fra en bopæl til en annen. Hans sak har blitt en kamparena for de so ...

Bowling for Columbine

Bowling for Columbine er en amerikansk dokumentarfilm fra 2002 skrevet og regissert av Michael Moore. Filmskaperen forsøker å beskrive våpenkulturen i USA, samt finne årsaken til landets høye drapsrate med våpen. Den tar utgangspunkt i massakren ...

Skolemassakre

Skolemassakre, også kalt skoledrap og skoleskyting, er en brutal skyteepisode som foregår på en skole. Voldshendelsene skjer vanligvis ved at én eller et par enkeltelever eller studenter, oftest unge gutter som er bevæpnet med pistoler, geværer e ...

Skytebok for gutter i by- og landsskolerne

Da "Lov om Folkeskolen i Kjøbstæderne af 26de Juni 1889" ble vedtatt av det norske Stortinget, ble det åpnet for at skolene kunne gi skyteundervisning som del av gymnastikkundervisningen i folkeskolen. Det var organisert skyteundervisning ved nor ...

Våpenforskriften

Våpenforskriften er en norsk forskrift som gir bestemmelser om skytevåpen og andre våpen, samt ammunisjon. Forskriften gir blant annet forbud mot å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvaren ...

Våpenloven

Våpenloven, lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. av 9. september 1961, er den loven som i Norge omhandler våpen i generell betydning. Våpen som kniver, slagvåpen, økser, skytevåpen herunder også ammunisjon og utstyr, elektrosjokkvåpen, kastevåpen ...

Bilrasjonering

Norsk økonomi gikk inn i en kraftig nedgang etter 1. verdenskrig. Verdien av den norske kronen falt kraftig. 19. august 1920 innførte Handelsdepartementet importforbud for en rekke varer, blant annet for biler og motorsykler. Forbudet ble oppheve ...

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen, Den norske modellen, svenske modellen etc., er et begrep særlig brukt av økonomer og samfunnsvitenskapsforskere for å beskrive kjennetegn ved økonomi, arbeidslivsorganisering og politisk system som skiller de nordiske land ...

Finanspolitikk

Finanspolitikk er økonomisk politikk som påvirker offentlige inntekter og offentlige utgifter. Finanspolitikk kan slik knyttes mot statsbudsjettet.

Fordelingspolitikk

Fordelingspolitikk er politikk som tar sikte på å påvirke inntektsfordelingen eller formuesfordelingen i samfunnet. Innenfor økonomisk politikk er fordelingspolitikk et definert mål for hele eller deler av det politiske spektrum. Spesielt venstre ...

Keynesiansk arbeidsledighet

Keynesiansk arbeidsledighet er en teori om arbeidsledighet som ble utarbeidet av John Maynard Keynes. Teorien har blitt mye brukt, og også videreutviklet. I dagens samfunn er derimot Keynes opprinnelige teorier mindre holdbare, da flere faktorer ...

Motkonjunkturpolitikk

Motkonjunkturpolitikk er tiltak fra det offentlige som skal motvirke de negative effektene fra konjunktursvingningene. Politikken kalles også keynesiansk etter John Maynard Keynes og er i Norge særlig forbundet med Arbeiderpartiets regjeringstid.

Paripolitikk

Paripolitikk var pengepolitikken som ble ført i flere land på 1920-tallet. Målet var å bringe markedsverdien på landets valuta tilbake til den såkalte gullpariteten, det vil si den verdien valutaen hadde hatt før 1914, målt i gull. Metoder for å ...

Pengepolitikk

Pengepolitikk er betegnelsen på regulering av pengemengden i et land for å styre landets økonomi. Det gjøres som regel av sentralbanken på oppdrag av et lands myndigheter. Målet med pengepolitikken er typisk å holde inflasjonen under kontroll, me ...

Valutareform

Valutareform er en endring av egenskapene til et lands valuta. Valutaen er definert av det offentlige gjennom egne valutabestemmelser, og angår valutaen innenfor det såkalte valutaområdet, som er et avgrenset geografisk område. Gjennom en valutar ...

Øremerket tilskudd

Øremerket tilskudd er en bevilgningsform som kan benyttes av staten når en politisk målsetting skal oppnås av kommuner eller fylkeskommuner. Tilskuddet gis da som en vanlig bevilgning over statsbudsjettet, dvs. som stortingsvedtak.

Liste over Nordisk råds presidenter

Liste over Nordisk råds presidenter omfatter alle presidenter i Nordisk råd siden opprettelsen i 1953. Presidenten velges for ett kalenderår, og presidiet alternerer mellom landene etter en bestemt ordning.

Liste over Vest-Australias guvernører

Guvernøren av Vest-Australia er monarken av Australias representant i delstaten Vest-Australia. Guvernøren utfører de samme oppgavene på delstatsnivå som Australias generalguvernør utfører på nasjonalt nivå. Guvernørens offisielle residens og kon ...

Liste over Victorias guvernører

Guvernøren av Victoria er monarken av Australias representant i delstaten Victoria. Guvernøren utfører de samme oppgavene på delstatsnivå som Australias generalguvernør utfører på nasjonalt nivå. Guvernørens offisielle residens og kontor er Gover ...

Liste over politiske partier i Afghanistan

Dette er en liste over politiske partier i Afghanistan. Afghanistan har et flerpartisystem i utvikling med flere politiske partier. Partiene spiller derimot ikke en stor rolle, da systemet hovedsakelig er basert på krigsherrer som stiller som par ...

Liste over belgiske politiske partier

Dette er en lise over belgiske politiske partier. Slik som i de fleste europeiske land blir belgisk politikk dominert av kristendemokratiske, sosialistiske, liberale og grønne partier; i Flandern står også noen flamsk-nasjonalistiske partier ster ...

Liste over politiske partier på Cuba

Republikken Cuba har Det cubanske kommunistpartiet som eneste parti som har noen sjanse til å ha statsmakten, men andre partier eksisterer. Det forekommer ikke flerpartivalg på Cuba. Likevel, har sivile cubanere rett til å velge medlemmer til Nas ...

Demokratiske partier

Demokratiske parti eller demokratene er et vanlig partinavn i flere land, dette er en liste over partier som bruker denne betegnelsen: Tyrkia: Demokratiske parti Turkia, 1946, Demokratiske parti Turkia, 2007 Kina: China Democratic League, China D ...

Liste over politiske partier på Færøyene

Politiske partier på Færøyene har vært viktige faktorer i færøysk politikk siden begynnelsen av forrige århundre, med stiftelsene av Sambandsflokkurin og Sjálvstýrisflokkurin i henholdsvis 1906 og 1909. Deretter fulgte Javnaðarflokkurin i 1926, F ...

Liste over politiske partier i Latvia

Liste over politiske partier i Latvia er en liste over politiske partier i latvisk politikk. Latvia har et flerparti-system der ett parti sjelden kan få makten alene, og partiet må samarbeide for å lage koalisjonsregjeringer.

Liberaldemokratiske parti

Det liberaldemokratiske parti eller det demokratisk liberale parti er betegnelse på et stort antall politiske partier verden rundt: Angola – Liberal Democratic Party Armenia – Liberal Democratic Union of Armenia Kroatia – Kroatisk folkeparti – li ...

Liste over politiske partier i Mexico

Politiske partier i Mexico blir som oftest delt inn i tre kategorier. Venstre, sentrum og høyre. I dagens politiske system finnes det 3 forholdsvis store politiske partier. MORENA, PRI og PAN.

Nasjonal front

Nasjonal front, Nasjonalfronten, National Front, Nationale Front og Front national kan vise til: En politisk gruppe i Iran, se Nasjonalfronten Iran Front national Belgia, et politisk parti i Belgia Et politisk parti i Albania, se Nasjonal front A ...

Nepal – liste over kommunistpartier

Nepal – liste over kommunistpartier. Denne lista over navn på kommunistpartier og organisasjoner i Nepal er laga for å gjøre det lettere å identifisere partier og grupper som er omtalt i pressa og litteraturen. Mange varianter av navn er oppført, ...

Nepal – Liste over kommunistpartier: 1 innledning

Denne lista over navn på kommunistpartier og organisasjoner i Nepal er laga for å gjøre det lettere å identifisere partier og grupper som er omtalt i pressa og litteraturen. Mange varianter av navn er oppført, for å gjøre det lettere å søke etter ...

Nepal – Liste over kommunistpartier: 2 navn på norsk

Forklaring til denne lista: Se Liste over kommunistpartier: 1 innledning. Dette er ikke ei liste over alle oversettelser av nepalske partinavn som fins i norsk Wikipedia, men bare navn som har vært brukt i noen grad i norsk presse og litteratur. ...

Nepal – Liste over kommunistpartier: 3 navn på nepali

Forklaring til denne lista: Se Liste over kommunistpartier: 1 innledning. Navn med feit skrift er hovednavn på nepali på et parti: NKP 2006. Partier som har blå skrift har sin egen artikkel i norsk Wikipedia: NKP Masal. Partinavn med vanlig skrif ...

Nepal – Liste over kommunistpartier: 4 navn på engelsk

Forklaring til denne lista: Se Liste over kommunistpartier: 1 innledning. Navn med feit skrift er hovednavn på nepali på et parti: CPN Fourth Convention, NKP Chautho Mahadhiveshan Bahadur Karmacharya. Partier som har blå skrift har sin egen artik ...

Liste over norske politiske partier

Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger. Dette gjøres som oftest ved å stille til valg, i et demokrati. Partiene i Norge vok ...

Republikanske partier

Det republikanske parti og liknende navn er betegnelse på konservative partier i flere land med ulike politisk program. Mest kjent er Republican Party i USA, ett av de to dominerende politiske partiene der. Partienes medlemmer kalles ofte "republ ...

Liste over politiske partier i Romania

Følgende partier er representert i Romanias parlament, her oppgitt etter størrelse i deputertkammeret: Ungarsk demokratisk enhet i Romania UDMR / RMDSz Det sosialdemokratiske partiet PSD Partidul Mișcarea Populară, PMP Demokratisches Forum der De ...

Liste over politiske partier i Russland

Se også: Valg i Russland Det konstitusjonelle demokratiske partiet Российская Конституционно-демократическая партия, Rossijskaja Konstitutsionno-demokratitsjeskaja partija Det nasjonale bolsjevikpartiet For det hellige Russland "За Русь Святую", ...

Liste over politiske partier i Tanzania

Følgende partier er representert i Tanzanias parlament, her oppgitt etter størrelse i nasjonalforsamlingen: Civic United Front CUF, Chama Cha Wananchi ; Den forente medborgerbevegelsen Chama Cha Mapinduzi CCM, Revolusjonære statsparti National Co ...