ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 291

Helmut Wolff

Wolff var sønn av byprest og senator Johann Woff. I første verdenskrig deltok han som reserveoffiser i Kaiserjäger-regimentet. Deretter studerte han odontologi i Cluj-Napoca, Berlin, Kiel og Graz, og tok en doktorgrad. Fra 1923 til 1935 praktiser ...

Zweckverband reichsparteitag Nürnberg

Zweckverband reichsparteitag Nürnberg var en organisasjon i det tredje riket som hadde som formål å stå for gjennomføringen av Rikspartidagene og vedlikeholde arrangmentsstedene. Riksregjeringen vedtok 29. mars 1935 en lov om organiseringen av Ri ...

Sosialdemokrati

Sosialdemokrati, ikke å forveksles med demokratisk sosialisme, er en politisk ideologi som vanligvis regnes til den moderate venstresiden. Ideologien oppstod opprinnelig som en retning innenfor den sosialistiske tradisjon som brøt med tankene til ...

Det europeiske sosialdemokratiske parti

Det europeiske sosialdemokratiske partiet er en sammenslutning av 33 demokratiske partier knyttet til sosialdemokratiet, demokratisk sosialisme og arbeiderbevegelsen i Europa. ESP utgjør en egen partigruppe i Europaparlamentet og der nest største ...

International Union of Socialist Youth

International Union of Socialist Youth, forkortet IUSY, er de sosialdemokratiske ungdomsorganisasjoners verdensorganisasjon og ble stiftet den 30. september 1946 i Paris. IUSY er medlem av Sosialistinternasjonalen. Organisasjnen har 143 medlemsor ...

Jonge Socialisten

Jonge Socialisten in de PvdA er en nederlandsk partipolitisk ungdomsorganisasjon tilknyttet Partij van de Arbeid. Jonge Socialisten er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon, i likhet med sin norske søsterorganisasjon Arbeidernes ungdomsfylking ...

Ministersosialisme

Ministersosialisme er en betegnelse innen arbeiderbevegelsens historie på forhold hvor sosialdemokrater går inn i borgerlige koalisjonsregjeringer eller danner mindretallsregjeringer med støtte av borgerlige partier. Uenigheten omkring ministerso ...

Oslo Arbeidersamfunn

Oslo Arbeidersamfunn er et arbeidersamfunn i Oslo. Oslo Arbeidersamfunn er en forumsforening i Oslo Arbeiderparti, hvilket innebærer at det er et partilag/lokallag i Arbeiderpartiet, men ikke tilknyttet et bestemt geografisk område i Oslo. I dag ...

Partiprogrammet fra Görlitz

Partiprogrammet fra Görlitz var et politisk program som ble vedtatt av Sozialdemokratische Partei Deutschlands på partidagen i Görlitz i 1921. Programmet avløste partiprogrammet fra Erfurt av 1891, og ble i 1925 avløst av partiprogrammet fra Heid ...

Sosialdemokrater mot EU

Sosialdemokrater mot EU, forkortet SME, var en medlemsorganisasjon for sosialdemokratiske EU-motstandere i Norge omkring folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994. Organisasjonen ble startet i 1993 og nedlagt i 1995, etter at EU-striden var over. ...

Sosialisme

Sosialisme er en politisk ideologi som ønsker at produksjonsmidlene er eid av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker. Tilhengere av sosialismen ser økt offentlig og/eller demokratisk engasjement i samfunnet som et vir ...

Arbeider-Foreningernes Blad

Arbeider-Foreningernes Blad var et norsk radikalt blad, eller snarere arbeideravis, etablert av Marcus Thrane, og knyttet til thranebevegelsen. Avisen kom ut med sin første utgave i Drammen 5. mai 1849. Om avisens formål skrev Marcus Thrane 31. m ...

Arbeiderbevegelsen

Arbeiderbevegelsen viser vanligvis til fagforeninger av ordinære lønnsarbeidere, samt de sosialistiske partiene som i mange land har vokst frem fra eller i tilknyting til denne fagbevegelsen. Arbeiderbevegelse er i så måte en samlebetegnelse på f ...

Arbeidernes internasjonale kampdag

Fra omkring 1910 var barnetoget en del av 1. mai-arrangementene. De første barnearrangementene 1. mai ble gjennomført i Bergen og Ålesund i 1905. I Ålesund gikk om formiddagen 1. mai 1905 et "barneflagtog" fra Skudvigskaret til Turnplassen. "Skol ...

Arbeiderråd

Arbeiderråd er organer som under en sosialistisk revolusjon blir valgt blant arbeiderne på en arbeidsplass til å fatte beslutninger om hvordan akutte situasjoner skal håndteres, gjerne fungere som streikekomiteer og sørge for nødvendigheter som m ...

Austromarxisme

Austromarxisme er et begrep som er blitt brukt om den teoretisk grunngitte venstresosialismen som ble utviklet innenfor det østerrikske sosialdemokratiet på begynnelsen av 1900-tallet. De viktigste personene i austromarxismen var Otto Bauer, Rudo ...

Bund (jødisk organisasjon)

Algemeyner Yidisher Arbeterbund in Rusland, Lite un Poyln var en jødisk, sosialistisk arbeiderorganisasjon som ble dannet i Vilnius i 1897, og er mest kjent under kortformen Bund. De arbeidet for å organisere jødiske arbeidere til kamp for faglig ...

Kristiania Arbeiderforening

Christiania Arbeiderforening var en del av Thranebevegelsen og den nest eldste av arbeiderforeningene i Norge. Foreningen ble stiftet på et møte ledet av Marcus Thrane i Dragsalen ved Vaterlands bru 28. mars 1849.

Demokratisk sosialisme

Demokratisk sosialisme er et begrep som særlig blir brukt av sosialister som vil markere skillet fra den totalitære tradisjonen i kommunismen, spesielt det som kalles stalinisme. Demokratiske sosialister går inn for sosialisme som grunnlag for øk ...

Den andre internasjonalen

Den andre internasjonalen var en sammenslutning av sosialistiske partier hovedsakelig i Europa mellom 1889 og første verdenskrig. Det ledende partiet i Internasjonalen var det tyske SPD, både i kraft av oppslutninga dette partiet hadde i hjemland ...

Den sandinistiske frigjøringsfront

Den sandinistiske nasjonale frigjøringsfront er en sosialistisk bevegelse i Nicaragua, oppkalt etter opprørslederen Sandino og stiftet i 1961. Sandinistene drev geriljakrig mot det USA-støttede diktaturet ledet av familien Somoza; først av presid ...

Fabian Society

Fabian Society er en britisk intellektuell sosial reformbevegelse som fremmer sosialistiske idéer innenfor rammene av parlamentarisme og demokrati, istedenfor revolusjon. Bevegelsens arbeid fra slutten av 1800-tallet frem til begynnelsen av først ...

Folkesosialisme

Folkesosialisme var et begrep lansert av Halvdan Koht på 1930-tallet. Dette skulle være sosialisme på tvers av klassene, ikke sosialisme bare for arbeiderklassen. Spesielt ble det lagt vekt på å skape nasjonalfølelse hos bøndene. Kohts visjon var ...

Frodebu

Frodebu eller Sahwanya-Frodebu, er et sosialdemokratisk parti i Burundi, konsultativt medlem i Sosialistinternasjonalen. Partiet fikk makten ved det første allmenne valget i 1993 med stor majoritet tall varierer om valgresultatet, men deres først ...

Gnist (tidsskrift)

Gnist er et norsk marxistisk tidsskrift, utgitt av Forlaget Rødt. Det utkommer med fire ordinære nummer i året. Redaktøren velges av landsstyret i Rødt, men er ikke underlagt politisk styring utover dette. Fra 1993 til 2016 var Erik Ness redaktør ...

Gothaprogrammet

Gothaprogrammet er et sosialistisk program som ble vedtatt på en kongress i den tyske byen Gotha i 1875, samtidig som Det tyske sosialistiske arbeiderpartiet ble danna. Gothaprogrammet har hatt stor betydning innen den internasjonale sosialistisk ...

Klassekamp

Klassekamp er en klassekonflikt slik den betraktes ut fra sosialistisk teori eller perspektiv. Marx klassebegrep har intet å gjøre med noen nedarvet kaste, og det er heller ikke helt det samme som en sosial klasse i sosiologisk forstand, som i ov ...

Klassekampen

Klassekampen er en norsk riksdekkende dagsavis, med utgiversted Oslo. Den utkommer alle dager bortsett fra søndag. Avisen definerer seg som "venstresidas dagsavis". Ansvarlig redaktør er Mari Skurdal. Administrerende direktør er Christian Samuels ...

Klassekampen (1909–1940)

Klassekampen var en norsk venstresideavis som utkom fra 1909 til 1940. Avisen var organ for Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund, som i utgangspunktet var Arbeiderpartiets ungdomsforbund. NSU skiftet i 1921 navn til Norges Kommunistiske Ungdo ...

Klassekampens Venner

Klassekampens Venner er en organisasjon som arbeider for å støtte avisen Klassekampen, først og fremst gjennom økonomiske bidrag. Medlemmene forplikter seg til å gi faste økonomiske bidrag til avisen. Leder i foreningen er Sveinung Mjelde. Klasse ...

Markedssosialisme

Med resultatene fra David Ricardos verk Principles of Political Economy and Taxation 1821, trakk noen av datidens sosialister konklusjoner om at en rettferdig fordeling av produksjonen var mulig uten å forkaste markedet som sådan. I et klassisk a ...

Materialismen og empiriokritisismen

Materialismen og empiriokritisismen er et verk skrevet av Lenin i 1909 som et forsvar av den marxistiske dialektiske materialisme mot dem som ved århundrets begynnelse påsto at oppdagelsen av blant annet radioaktiv nedbrytning fornektet materiali ...

Miglioristi

Miglioristi var en ving av Partito Comunista Italiano. Lederen var Giorgio Napolitano. Retningen ble også omtalt som partiets "høyrefløy", grunnet de mer moderate synspunktene.

Ned med vapnen! Fred med Norge!

Ned med vapnen! Fred med Norge! var et antimilitaristisk manifest skrevet under unionskrisen i 1905. Manifestet ble forfattet av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds leder Zeth Höglund som en reaksjon mot de borgerlige krefter i Sverige so ...

Nysosialisme

Nysosialisme er en retning innenfor sosialismen som satser på å omdanne det kapitalistiske samfunnet gradvis til et bedre samfunn, slik at reformenes sum er sosialisme. En revolusjon er uønsket, fordi den innebærer maktmisbruk og brudd på lovene. ...

Robert Owen

Robert Owen var en britisk industrieier og samfunnsreformator. Owen forsøkte å gjøre sitt bomullspinneri i New Lanark, South Lanarkshire, Skottland, til en mønsterfabrikk, der arbeiderklassens leve- og arbeidsforhold skulle forbedres vesentlig og ...

Revolusjonær sosialisme

Revolusjonær sosialisme refererer til former for sosialisme som mener at en sosial revolusjon er nødvendig for å gjennomføre en overgang fra kapitalisme til sosialisme. En revolusjon trenger ikke nødvendigvis å være et voldelig opprør; det er def ...

Røde stjerne

Femarmet, rød stjerne er et rødt stjernesymbol som har blitt brukt i mange sammenhenger, ikke minst som grafisk figur i flere flagg, og som politisk symbol og kjennetegn for sosialisme og kommunisme. Rød stjerne forekommer også som dekorelement o ...

Saint-simonere

Saint-Simons ideer besto blant annet av tanken om mellommenneskelig samarbeid som en naturlov. Han sammenlignet politikken med den menneskelige kroppen, der hvert enkelt organ må samarbeide for å holde helheten frisk. I tråd med dette synet ble h ...

Socialisme ou barbarie

Socialisme ou Barbarie var en radikaldemokratisk, rådssosialistisk gruppe som eksisterte i Frankrike fra 1947. Den ble formelt nedlagt i 1968, men hadde ikke hatt aktivitet de siste årene. Gruppa ble startet og ledet av Cornelius Castoriadis og C ...

Sosialisme for det 21. århundre

Sosialisme for det 21. århundre er et begrep som brukes for å beskrive den spesielle tolkningen av sosialistiske prinsipper først fremmet av Heinz Dieterich i 1996, og senere av latinamerikanske ledere som Hugo Chávez i Venezuela, Rafael Correa i ...

Sovjetrepublikk

En sovjetrepublikk, eller rådsrepublikk, er et politisk system hvor lederne av en befolkning styrer gjennom direkte valgte råd. Rådene er direkte ansvarlige overfor og bundet av deres institusjoner. Et slikt imperativt mandat står i motsetning ti ...

Statssosialisme

Begrepet statssosialisme er i videre forstand brukt om en politikk som søker å gjennomføre sosiale og økonomiske reformer ved statsinngrep i kapitalismen og næringslivet, uten at samfunnets hittilværende økonomiske og sosiale organisasjon derved ...

Ungsocialisterna

Ungsocialisterna var navnet på den anarkistiske og sosialistiske organisasjonen som sto for bruddet i 1908 mellom anarkistene og det svenske sosialdemokratiske partiet. Det var blant disse ungsosialistene en fant utgiverne av avisa Brand. Ungsosi ...

Trotskisme

Trotskisme er en politisk ideologi som oppsto historisk i forbindelse med Leo Trotskijs kritikk av Sovjetunionen, og som i dag er betegnelsen på en rekke ulike sosialistiske og kommunistiske retninger. Begrepet ble først tatt i bruk av Trotskijs ...

Lev Trotskij

Lev Davidovitsj Trotskij, født som Lev Davidovitsj Bronstein, var en revolusjonær bolsjevik og en marxistisk intellektuell. Han var en innflytelsesrik politiker i det tidlige Sovjetunionen; først som folkekommissær for utenrikstjenesten og derett ...

Venstreekstremisme

Venstreekstremisme er en betegnelse for ulike former for politisk ekstremisme som er knyttet til den ytterliggående venstresiden. Begrepet har forskjellig innhold alt ettersom hvem som anvender det.

Action Directe

Action Directe var en fransk venstreekstremistisk terrorgruppe som utførte en serie attentat og angrep i Frankrike i 1980-årene. Action directe ble grunnlagt i 1977 av de to venstreradikale gruppene GARI og NAPAP som en "militær-politisk koordine ...

Ambassadeokkupasjonen i Stockholm 1975

Ambassadeokkupasjonen i Stockholm 1975 var et angrep på den vesttyske ambassade i Stockholm av den væpnede venstreekstremistiske organisasjonen Rote Armee Fraktion. Angrepet startet klokken tolv torsdag den 24. april 1975. Aksjonen ble utført av ...

Antityske

Antityske er fellesnavnet gitt en rekke forskjellige teoretiske og politiske tendenser innenfor den radikale kommunistiske bevegelsen hovedsakelig i Tyskland og Østerrike. De antityske fremstod som en distinkt politisk tendens som en respons på ø ...