ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299

Skedsmo kommunestyre 2015-2019

Skedsmo kommunestyre har i perioden 2015–19 et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Disse partiene har totalt 24 av 47 mandater i kommunestyret. Opposisjonen består av H ...

Politikk i Stjørdal

Kommunestyret i Stjørdal styres etter formannskapsmodellen. Siden 1999 har kommunen vært styrt av et borgerlig flertall utgått av Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet. Senterpartiet har hatt ordføreren og Høyr ...

Ungdommens bystyre i Bergen

Ungdommens bystyre i Bergen er en partipolitisk uavhengig høringsinstans i Bergen kommune. UB skal: Gi folkevalgte og administrasjon økt kunnskap om barn og unges hverdag. Sikre at barn og unges behov blir ivaretatt i kommunens planarbeid. Gi ung ...

Direktiv (Den europeiske union)

Direktiv i EU er en lov som fastsetter et mål som landene skal oppnå. Direktiver gjelder i utgangspunktet ikke direkte i medlemslandene, men krever særskilt ratifisering i de enkelte medlemsstatene. Rettigheter og plikter for borgerne gjelder før ...

ATEX-direktivet

ATEX-direktiv 94/9/EC er et produktdirektiv som inneholder helt spesielle miljøkrav som pålegger produsenter av utstyr langt skjerpede krav til dokumentasjon om utstyrets bruk og egenskaper, som skal vedlegges utstyret sammen med sertifikat eller ...

Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet, ofte forkortet til DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF. Det påbyr lagring av nærmere angitte abonnements-, lokaliserings- og trafikkdata, også kalt metadata. Dataene gir informasjon om hvem man har hatt kontakt m ...

Direktiv om opphavsrett i det digitale indre marked

Direktiv om opphavsrett i det digitale indre marked, fullt navn Europaparlamentets og Rådets direktiv om opphavsrett i det digitale indre markedet, er et forslag fremsatt av Europakommisjonen til et europeisk direktiv. Europaparlamentet vedtok fo ...

EMC-direktivet

EMC-direktiv 2014/30/EU er et EU-direktiv som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet innenfor Europa. Direktivet erstattet 2004/108/EC fra 20. april 2016. 204/108/EC erstattet enda eldre direktiv 89/336/EC som gjaldt mellom 1. januar 1996 til og ...

Fritidsbåtdirektivet

Fritidsbåtdirektivet er et EU-direktiv som stiller sikkerhets- og miljøkrav til fritidsfartøyer på mellom 2.5 og 24 meters skroglengde. Norge har gjennomført direktivets krav ved forskrift. Fritidsbåter som etter 16. juni 1998 tas i bruk eller gj ...

IPRED

IPRED er kortnavn på EF-direktiv 2004/48/EF, Intellectual Property Rights Enforcement Direktive, noe som kan oversettes til "Direktiv for innskjerping av immaterialrett". Direktivet skal bidra til mer effektiv håndhevelse av opphavsrettigheter. E ...

Personverndirektivet

Personverndirektivet er EU-direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Direktivet ble gjennomført i norsk rett ved personopplysningsloven av 2 ...

EUs postdirektiv

EUs postdirektiv er direktiver vedtatt av Den europeiske union for å liberalisere postvesenet og skape et marked for posttjenester. Det er tre ulike direktiver: det opprinnelige postdirektivet 97/67/EF igangsatte liberaliseringsprosessen, endring ...

PSD2

PSD2 er forkortelse for Payment Services Directive nr. 2 og er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Direktivet trådte i kraft 1. april 2019 og medførte endringer i flere lover og forskrifter s ...

RoHS

RoHS er et direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere i visse typer elektriske og elektroniske produkter fra 1.7.06. Det finnes imidlertid mange unntak, for e ...

Solvens II

Solvens II er et prinsippbasert direktiv for forsikringsselskaper som opererer i EU. Direktivet har vært under utarbeidelse i flere år, og skal etter planen implementeres i nasjonale regelverk i EU innen 1. januar 2014. Solvens II regelverket ska ...

Sparedirektivet

Sparedirektivet er en kortform for EU-direktiv 2003/48, som ble publisert 3. juni 2003. Direktivet pålegger spareinstitusjoner å sende opplysninger om individers renteinntekter til det landet hvor inntekten skal skattlegges. Direktivet skal derve ...

Tjenestedirektivet

Tjenestedirektivet er et EU-direktiv som skal sikre det felles marked for tjenester innenfor Den europeiske union, lignende det felles markedet som finnes for handel med varer. Direktivet blir sett på som en viktig del av Lisboa-strategien, som h ...

Viderebruksdirektivet

Viderebruksdirektivet er EU-direktiv 2019/1024/EF om viderebruk av offentlig informasjon. Viderebruksdirektivet ble først vedtatt i 2003, men ble i 2019 vedtatt på ny i omarbeidet form. Formålet med direktivet er å bidra til kommersiell og ikkeko ...

Vikarbyrådirektivet

Vikarbyrådirektivet, direktiv om arbeidsleie, EU-direktiv 2008/104/EF ble vedtatt av EU i november 2008. Direktivet ble offentliggjort i Official Journal 5. desember 2008. Direktivet får anvendelse for arbeidstakere som har inngått en arbeidsavta ...

WEEE

WEEE er et EU-direktiv som i korthet går ut på at produsenter av elektriske og elektroniske produkter er ansvarlige for innsamling og gjenvinning av produktene når de avhendes. Elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter, er en omf ...

Forordning (Den europeiske union)

Forordning i EU er betegnelsen på de lover som i sin helhet får bindende virkning i medlemsstatene, fra det tidspunkt som er bestemt. Det er ikke nødvendig med ytterligere gjennomføring i de enkelte medlemsland. Forordningene tilhører den såkalte ...

Dublin-forordningen

Dublin-forordningen er en EU-forordning som fastsetter kriteriene og prosedyrer for avgjørelse av hvilken av Den europeiske unions medlemsstater som er ansvarlige for å behandle asyslsøkere, som søker internasjonal beskyttelse i overensstemmelse ...

Kjemikalieregelverket REACH

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH er en EU-forordning som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Regelverket krever at importører eller produsenter av kjemikalier må dokumentere stoffets egenskaper før det kan importeres eller produse ...

Personvernforordningen

Personvernforordningen er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union. Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklin ...

Folkeavstemning

En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer. Kravene til hva som utgjør et flertall i en folkeavstemning varie ...

Folkeavstemninger i Norge

Folkeavstemninger i Norge er ikke noen juridisk institusjon ettersom det ikke er beskrevet i grunnloven, slik at ingen form for avgjørelse eller lovendring krever at en folkeavstemning finner sted. Det er likevel avholdt seks landsomfattende rådg ...

Nederlandsk folkeavstemning over assosieringsavtale mellom EU og Ukraina i 2016

Folkeavstemming over assosieringsavtale mellom EU og Ukraina i 2016 var en nasjonal rådgivende folkeavstemning om Nederlands godkjenning av en samarbeidsavtale mellom EU, Det europeiske atomenergifellesskap og de 27 medlemsland. Folkeavstemmingen ...

Forskrift

En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Forskrifter fastsettes ofte med hjemmel i en lov. Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd, et depa ...

Deferred Action for Childhood Arrivals

Deferred Action for Childhood Arrivals er en amerikansk immigrasjonsforskrift vedtatt av USAs president Barack Obama i juni 2012. DACA gjør det mulig for visse illegale immigranter få arbeidstillatelse i USA, nemlig de som ankom USA som mindreåri ...

Medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er en term som følger av EUs direktiver for medisinsk utstyr. Direktivene omfatter utstyr og materialer som er beregnet brukt på mennesker for å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handik ...

Ordensbekendtgørelsen

Ordensbekendtgørelsen er den uformelle betegnelsen for det danske Justisministeriets bekjentgjørelse nr. 511 av 20. juni 2005 om politiets sikring av den offentlige orden og beskyttelse av enkeltpersoners og den offentlige sikkerhet, samt politie ...

Politivedtægt

Denne artikkelen handler om danske forhold. For de tilsvarende norske, se Politivedtekter. En politivedtægt er i Danmark et lokalt regelsett som er utarbeidet av politiet og kommunene i hver politikrets. Reglene skal sikre ro og orden på offentli ...

1782-konstitusjonen

1782-konstitusjonen er et begrep som omfatter en serie lovendringer som fjernet en rekke restriksjoner som var lagt på Det irske parlamentet av engelske og britiske regjeringer gjennom middelalderen og tidlig moderne tid. Gjennom disse restriksjo ...

Afghanistans grunnlov

Grunnloven i Afghanistan ble den offisielle loven i Afghanistan da loya jirga godkjente den ved flertall 4. januar 2004. Den ble utformet av den Afghanske Grunnlovskommisjonen med mandat av Bonn-avtalen. Grunnloven legger grunnlaget for en presid ...

Andorras grunnlov

Andorras grunnlov ble undertegnet 2. februar 1993, vedtatt i folkeavstemning 14. mars samme år og trådte i kraft etter offentliggjøring i Butlletí Oficial del Principat dAndorra 28. april 1993. Grunnloven er det konstitusjonelle uttrykk for Andor ...

Apostolisk konstitusjon

En apostolisk konstitusjon er et lovgivende dokument i Den katolske kirke. Konstitusjoner er den høyeste form for lovgivende dokument, og brukes når paven gir, definerer eller modifiserer lover som er spesielt viktige. Blant temaer som er omhandl ...

Armenias grunnlov

Armenias grunnlov er den overordnede loven i Armenia og danner grunnlaget for lovgivningen i landet og den armenske regjeringen. Den ble vedtatt gjennom en folkeavstemning 5. juli 1995. Denne grunnloven etablerte Armenia som en demokratisk, suver ...

Aserbajdsjans grunnlov

Aserbajdsjans grunnlov er den overordnede loven i Aserbajdsjan. Ifølge aserbajdsjansk lovgivning har den høyeste rettskraften av alle lover som gjelder Aserbajdsjan. Den trådte til kraft 12. november 1995 etter en folkeavstemning. Grunnloven etab ...

Brasils grunnlov

Den føderale republikken Brasils grunnlov er den overordnede loven i Brasil, og danner grunnlaget for lovgivningen i landet og den brasilianske regjeringen. Loven ble vedtatt 5. oktober 1988 og er rammeverk for organiseringen av regjeringen og fo ...

Danmarks grunnlov

Danmarks grunnlov ble underskrevet i sin opprinnelige form 5. juni 1849 av Frederik 7. Denne datoen markerte dermed Danmarks overgang fra enevelde til konstitusjonelt monarki.

Den finske grunnloven

Den finske grunnloven ble vedtatt i 2000, og erstattet i alt fire tidligere forfatningslover: regjeringsloven av 1919, riksdagsforordningen og to lover om Finlands riksrett og ministeransvar. Den nye loven ble begrunnet med behovet for å samordne ...

Det tyske rikes forfatning av 1871

Det tyske rikes forfatning var forfatningen i Tyskland fra 1871 til 1919. Det ble etterfulgt av forfatningen av 1919 av samme navn, bedre kjent som Weimarforfatningen. Det tyske rikes forfatning av 1871 var i realiteten en traktat mellom signatur ...

Eritreas grunnlov

Eritreas grunnlov er Eritreas konstitusjon. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Eritrea. Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt, den utøvende makt og den dømmende makt. I mars 1994 et ...

Estlands grunnlov

Estlands grunnlov ble vedtatt i folkeavstemning 28. juni 1992 og trådte i kraft 3. juli samme år. Den er, med modifikasjoner som gjør Estland til en parlamentarisk republikk, basert på Estlands grunnlov fra 1938. Estlands første grunnlov ble innf ...

Grundgesetz

Grundgesetz er den tyske grunnloven, vedtatt av Det parlamentariske råd 8. mai og deretter kunngjort 23. mai 1949. Den sistnevnte datoen regnes som grunnleggelsesdatoen for Forbundsrepublikken Tyskland. Grundgesetz er den rettslige og politiske b ...

Indias grunnlov

Indias grunnlov er konstitusjonen til India. Den legger rammeverket som definerer fundamentale politiske prinsipper, etablerer strukturen, prosedyrene, oppgavene og pliktene til regjeringen og formulerer borgernes grunnleggende rettigheter, retni ...

Italias grunnlov

Italias grunnlov ble vedtatt av Italias grunnlovsforsamling 22. desember 1947 og trådte i kraft 1. januar 1948. Grunnloven var et kompromiss mellom de antifascistiske krefter i Den nasjonale befrielseskomité som besto av liberale, kommunistiske, ...

Japans grunnlov

Japans grunnlov er det fundamentale lovverk som bestemmer konstitusjonen og den politiske styringen av Japan. Den ble innført den 3. mai 1947 som ny lov for etterkrigstidens Japan. Den japanske grunnloven innførte et parlamentarisk system for reg ...

Kinas grunnlov

Folkerepublikken Kinas forfatning er Folkerepublikken Kinas forfatning og viktigste lovtekst. Den nåværende versjon ble antatt av Den nasjonale folkekongress den 4. desember 1982 og justeringer fulgte i 1988, 1993, 1999, og 2004. Folkerepublikken ...

Maltas grunnlov

Den nåværende Maltas grunnlov ble vedtatt som en rettslig ordre den 21. september 1964 og er den selverklærte øverste loven i landet. Derfor er en hvilken som helst lov eller handling som er i strid med Grunnloven ugyldig. Ved å være en rigid gru ...