ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300

Palestinas konstitusjon

Arbeidet med en Palestinsk konstitusjon ble startet med den palestinske uavhengighetserklæringen i 1988, da Sentralkomiteen i PLO fikk myndighet til å vedta en palestinsk Basic Law, en forløper til en permanent grunnlov. To år etter dannelsen av ...

Folkerepublikken Polens grunnlov

Folkerepublikken Polens grunnlov ble vedtatt 22. juli 1952. Den erstattet "marsgrunnloven" fra 1921 og "den lille grunnloven" fra 1947. Den nye polske grunnloven var basert på Sovjetunionens grunnlov fra 1936. Den russiske teksten ble revidert av ...

Republikken Polens grunnlov

Republikken Polens grunnlov ble vedtatt i 1997, som Polens første postkommunistiske forfatning. Den erstattet den kommunistiske grunnloven med midlertidige endringer som hadde trådt i kraft i 1992 for å avvikle det kommunistiske styret. Den nye g ...

Republikkens dag (India)

Republikkens dag er en indisk nasjonaldag som feirer datoen for Indias grunnlov som ble virksom fra den 26. januar 1950 og erstattet da den britiske loven om regjering av India av 1935 som det lovgivende dokument for India. Grunnloven ble godkjen ...

Solons konstitusjon

Solons konstitusjon ble skrevet av den athenske statsmannen, lovgiveren og poeten Solon tidlig på 500-tallet f.Kr. Solon ønsket å revidere eller oppheve de gamle lovene til lovgiveren Drakon. Under Solons reformer ble all gjeld nedlagt og alle gj ...

Spanias grunnlov av 1812

Spanias grunnlov av 1812, også kjent som Cádiz-grunnloven, er en grunnlov som ble vedtatt av Spanias parlament den 18. mars 1812 og offisiell dagen etter, 19. mars. Grunnloven gjorde Spania til et konstitusjonelt monarki, der kongen bare kunne fu ...

Spanias grunnlov av 1978

Artikkel 155 i den spanske grunnloven omhandler de spanske autonome regionenes selvråderett, og nasjonalforsamlingens mulighet til å overprøve de lokale regjeringene. I loven heter det at den nasjonale regjeringen be senatet om å stemme over de a ...

Stalin-grunnloven

Stalin-grunnloven er det vanlige navnet på Sovjetunionens grunnlov fra 1936. Grunnloven ble vedtatt 5. desember det året, og innførte omfattende endringer av statsstyret i Sovjetunionen. Grunnloven innførte på papiret allmenn stemmerett, og anerk ...

Storbritannias konstitusjon

Storbritannias konstitusjon er en samling av ukodifisert lov, både skrevet og uskrevet, som bestemmer styresettet i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. Landet har ingen teknisk forskjell mellom ordinære lover og konstitusjonelle l ...

Den svenske forfatningen av 1772

Den svenske forfatningen av 1772, også kalt den gustavianske forfatningen er den grunnlov som Gustav III av Sverige la fram og fikk vedtatt av riksdagen 21. august 1772, etter hans statskupp to dager tidligere. Dette vedtaket kom imidlertid etter ...

Sveriges konstitusjon

Sveriges konstitusjon består av fire grunnlover som tilsammen beskriver Sveriges statsskikk. Disse grunnlovene er regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen og yttrandefrihetsgrundlagen. Grunnlovene fungerer som en grunnorm s ...

Sør-Afrikas grunnlov

Sør-Afrikas grunnlov er Sør-Afrikas konstitusjon og ble i sin nåværende utgave vedtatt av president Nelson Mandela den 10. desember 1996 i Sharpeville. Grunnloven er landets øverste rettskilde og er det juridiske grunnlag for republikkens eksiste ...

De tolv tavlers lov

De tolv tavlers lov er den romerske republikks sagnomspunne forfatning og dermed også grunnlaget for romerretten. Tavlene er ikke bevart og det finnes heller ikke noen fullstendig avskrift, slik at man må kompilere den av fragmenter fra forskjell ...

USAs grunnlov

USAs grunnlov er den overordnede lov i Amerikas forente stater. Den ble vedtatt den 17. september 1787 av et eget grunnlovskonvent i Philadelphia i Pennsylvania, som bestod av delegater fra de ulike statene som dannet USA. I det ni av de tretten ...

Østerrikes forfatning

Østerrikes forfatning er betegnelsen for de forfatningslover, som utgjør den samlede forfatning for Østerrike på føderalt nivå. Det finnes i dette lovverket en grunnlov kalt Bundes-Verfassungsgesetz B-VG, som inneholder forfatningsrettens viktigs ...

Danske Lov

Danske Lov, også kjent som Den Danske Landslov af 1683, ble underskrevet av kong Christian V den 15. april 1683. Danmark fikk dermed en lov som gjaldt for hele kongeriket, og som omfattet sivilrett såvel som strafferett, prosess, kirkerett og and ...

Edikt

Edikt betegner i eldre eller utenlandske forhold i betydningen offentlig kunngjøring eller påbud. Edikt ble opprinnelig brukt om retten romerske embedsmenn hadde til å offentliggjøre de retningslinjer og regler som de ønsket å legge til grunn for ...

Forordning om Medicis og Apothekere av 4. desember 1672

Forordning om Medicis og Apothekere av 4. desember 1672 var en forordning som ble gitt om legevirksomhet og apotekvesenet i Danmark-Norge. Apotekerne ble underlagt sterk kontroll og pålagt store forpliktelser, men fikk til gjengjeld beskyttelse o ...

Golan-loven

Golanhøydeloven er det israelske Knessets lov, stadfestet den 14. desember 1981, som henvender seg til Israels lover til Golanhøyden. Loven ble godkjent et halvt år før Israels tilbaketrekning fra Sinaihalvøya i en sjelden tredje høring som ble s ...

Grunnlovsforslag

Grunnlovsforslag er et forslag til endring av tekst og innhold i en grunnlov. Slike endringer er gjerne belagt med hindringer som skal sikre at den lovgivende forsamling ikke foretar noe overilt og korttenkt. En vanlig metode som også brukes i No ...

Gülhaneediktet

Gülhaneediktet eller Gülhane Hatt-ı Şerif ; eller Tanzimât Fermânı var en erklæring gitt av den osmanske sultan Abdülmecid i 1839 og proklamert 3. november det år, og som innledet Tanzimât-perioden med reform og reorganisering i Det osmanske rike ...

Hypnose (lovgivning)

Hypnose er regulert av forskjellige lover i forskjellige land. Lovgivningen har forandret seg opp gjennom historien. Denne artikkelen viser en del eksisterende og historiske bestemmelser som berører praktisering av hypnose. Bestemmelser som berør ...

Jerusalem-loven

Jerusalem-loven er en lov godkjent av Knesset den 30. juli 1980. Den begynte som et privat lovforslag foreslått av Geula Cohen, hvis originale tekst slo fast at "integriteten og enheten til det store-Jerusalem Yerushalayim rabati i sine grenser e ...

Jesuitengesetz

Jesuitengesetz av 4. juli 1872 var del av kulturkampen i Tyskland og forbød jesuittordenen å ha ordenhus på tysk grunn.

Kongeloven

Kongeloven gjaldt i Norge frem til Norges Grunnlov kom i 1814, og i Danmark frem Danmarks grunnlov kom i 1848. I Danmark er imidlertid to paragrafer forblitt gjeldende: § 21, som krever den utøvende makts tillatelse til prinser og prinsessers utr ...

Kringenwet

Kringenwet er en nederlandsk lov fra 21. desember 1853, bekjentgjort i "Staatsblad No 128". Denne loven regulerte hvordan og hva som kunne bygges, rives, ryddes eller plantes i en gitt radius rundt festningsverkene i den nye hollandske vannlinjen ...

Kvalifisert flertall

Kvalifisert flertall oppnås i en forsamling dersom en på forhånd tallfestet majoritet i en forsamling stemmer for noe. Det kvalifiserte flertallet er vanligvis 2/3 hvis ikke annet er spesifisert, men kan også være 3/4 eller 9/10. Dersom det nødve ...

Landskapslov

Landskapslover var lokale lover fra middelalderen som gjaldt i et gitt geografisk område. Slike lovsamlinger fantes i alle de nordiske landene. I Norge var de gjeldende lov fram til Magnus Lagabøtes landslov fra 1274/76. I Sverige var de gjeldend ...

Magdeburg-rettighetene

Magdeburg-rettighetene var lover i den frie riksstaden Magdeburg gjennom mange århundrer i Det tysk-romerske rike, og trolig de viktigste tyske middelalderske bylovene. Ved å være blant de mest avanserte samlingene av gamle germaniske lover på de ...

Nasjonalsosialistenes fullmaktslov

Nasjonalsosialistenes fullmaktslov er en betegnelse på en lov i Tyskland fra 1933, kalt "Loven for å avhjelpe folkets og rikets nød", som ble vedtatt av Riksdagen i Weimarrepublikken 23. mars 1933 og signert av daværende president Paul von Hinden ...

Naturhestekraft

Naturhestekraft er en enhet for måling av effekt som tilsvarer ~75 kgm/s = 0.736 kW. Hestekraft er et gammelt mål for arbeide, fra den tid målinger tilsa at en arbeidshest kunne trekke slik at en vekt på 75 kilogram ble forflyttet en meter opp i ...

Prøveløslatelse

Løslatelse på prøve ble utprøvd i Norge for første gang i 1900. Kriminalomsorgen skal ikke beslutte prøveløslatelse hvis omstendighetene etter en totalvurdering gjør en løslatelse utilrådelig. Det skal særlig legges vekt på domfeltes atferd under ...

Straffelov

En straffelov, også kalt kriminallov, er en lov som samler og kodifiserer en jurisdiksjons alle, eller fleste, straffebud og andre bestemmelser om straff. I rettsstater kan straffelover være en vesentlig betingelse for å oppfylle lovprinsippet, m ...

Ulvljotsloven

Ulvljotsloven har vært anvendt i Alltinget på Island fra omkring 930, og hadde trolig Gulatinget som forbilde. Den mest kjente av Islands historikere og kronikører i middelalderen, Are Frode, forteller at en nordmann ved navn Ulvljot ble sendt fr ...

Deputert

Deputert, fullmektig, representant. Vanligvis forstås ved deputert medlem av en folkevalgt lovgivende forsamling, f.eks. av Frankrikes Assemblée nationale. I det eldre dansk-norske administrasjonsspråk ble betegnelsen brukt om medlemmene av enkel ...

Curia Hostilia

Curia Hostilia i nærheten av Comitium på Forum Romanum var i republikkens tid det foretrukne samlingssted for det romerske senat. Ifølge overleveringen ble det bygget av Tullus Hostilius, den tredje romerske konge, og fikk derved sitt navn. Bygni ...

Det hvite hus (Moskva)

Det hvite hus er en regjeringsbygning i Moskva i Russland. Arkitekter var Dmitrij Tsjetsjulin og P. Sjteller som brukte Tsjetsjulins utkast til Aeroflot-bygningen fra 1934 som utgangspunkt. Byggearbeidene ble startet i 1965 og fullført i 1981. By ...

Federal Hall

Federal Hall ble bygget i 1700 som New Yorks rådhus. Senere ble bygget tatt i bruk som USAs første tinghus, der det ble avsagt dommer på grunnlag av rettskilder som bygget på den amerikanske grunnloven. George Washington ble innsatt som USAs førs ...

Folkets store hall

Folkets store hall er en bygning på den vestlige siden av Den himmelske freds plass i Beijing i Folkerepublikken Kina. Den brukes når den lovgivende forsamling møtes og ved statsbesøk og andre større offisielle begivenheter. Det daglige regerings ...

United States Capitol

United States Capitol er USAs føderale capitol og sete for Kongressen. Bygningen ligger i Washington, DC, på toppen av Capitol Hill i den østlige ende av National Mall. Offisielt blir både den østlige og vestlige side av Capitol referert som fasa ...

Norges lover

Norges lover er en norsk, ettbinds trykket lovsamling som første gang ble utgitt i 1926. Boka har gjenkjennelig rødfarget innbinding og ble til og med 2019 utgitt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Deretter tok Stortinget over ut ...

Sveriges Lagar

Sveriges Lagar er en svensk lovsamling som ble utgitt fra 1997 til 2011. Mellom 1997 og 2007 ble den publisert av Karnov Group AB, men i 2008 Studentlitteratur AB over publiseringens, mens Karnov Group fortsatte å levere innholdet. I Sveriges Lag ...

Sveriges rikes lag

Sveriges Rikes Lag er en svensk lovsamling som utgis hvert år av Norstedts Juridik. Samlingen har vært utgitt i sin nåværende form siden 1861. Tradisjonelt står en pensjonert justisråd som ansvarlig utgiver. Samlingen er inndelt på tilsvarende må ...

United States Code

United States Code er den offisielle samlingen og kodifiseringen av USAs føderale lover, vedtatt av Kongressen. USC utgis av Office of the Law Revision Counsel ved Representantenes hus hvert sjette år, mens kumulative tillegg publiseres årlig. De ...

United States Statutes at Large

United States Statutes at Large er den offisielle, permanente samlingen av lover, vedtak og resolusjoner vedtatt av Kongressen. Samlingen publiseres og nummereres etter hver kongressesjon som en kompilasjon av sesjonens enkeltvedtak. Utgivelsen a ...

Avanguardia Nazionale

Avanguardia Nazionale var en utenomparlamentarisk og nyfascistisk organisasjon som, under ledelse av Stefano Delle Chiaie, ble grunnlagt i 1960 av utbrytere fra det fascistiske partiet Movimento Sociale Italiano. Organisasjonen forkastet partiets ...

Den amerikanske komiteen for frigjøring av folkene i Russland

Den amerikanske komitéen for frigjøring av folkene i Russland var en amerikansk antikommunistisk organisasjon grunnlagt på slutten av 1940-tallet, som ifølge seg selv arbeidet for å frigjøre Russland fra stalinistisk diktatur. Med Radio Free Euro ...

Det russiske fascistpartiet

Det russiske fascistpartiet, forkortet RFP, var en liten russisk immigrant-bevegelse som holdt til i Mandsjukuo i løpet av 1930- og 1940-tallet. Fascistiske holdninger hadde eksistert blant de mandsjuriske russerne siden oktoberrevolusjonen og bl ...

Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit

Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit var en antikommunistisk motstandsgruppe basert i Vest-Berlin som gjennomførte aksjoner i den sovjetokkuperte sonen og i DDR. KgU fikk støtte fra amerikanske etterretningstjenster, og eksisterte fra 1948 til 1959.

Khmer-folkets nasjonale frigjøringsfront

Khmer-folkets nasjonale frigjøringsfront var en politisk front som siden 1979 kjempet en motstandskamp mot den vietnamesiske okkupasjonen av Kambodsja. De 200.000 vietnamesiske styrkene i Kambodsja ble allment ansett som frigjørere, ettersom de s ...