ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313

Den hvite eskadron

Filmen skildrer kavaleriløytnanten Mario Ludovici Fosco Giachetti som forlater Italia på grunn av ulykkelig kjærlighet og drar til Afrika for å forsvare italienske besittelser der. Han anses veik og upatriotisk av sine medsoldater, men etter hard ...

Donald møter nye venner

Donald møter nye venner er en amerikansk tegnefilm fra 1944 produsert av Walt Disney. Filmen består av flere korte animasjonsfilmer samt noen innslag av realfilm. Filmen følger Donald Duck på reise til Latin-Amerika. Her besøker han blant annet t ...

Ernst Thälmann (film)

Ernst Thälmann er en østtysk propagandafilm i to deler om livet til Ernst Thälmann, lederen for det tyske kommunistpartiet KPD. Filmene ble regissert av Kurt Maetzig og hadde Günther Simon i tittelrollen. Den første delen, Ernst Thälmann - Sohn s ...

The Green Berets

The Green Berets er en amerikansk krigsfilm fra 1968 regissert av John Wayne. Filmen omhandler amerikanernes krigføring i Vietnam og inneholder politisk budskap som tydelig støtter krigføringen. Filmen ble lagd med aktiv støtte fra Pentagon og de ...

Mrs. Miniver

Mrs. Miniver er en Oscar-belønnet amerikansk drama- og krigsfilm fra 1942 regissert av William Wyler. Hovedrollen som fru Miniver spilles av Greer Garson, mens andre sentrale roller spilles av Walter Pidgeon, Teresa Wright og Dame May Whitty. Fil ...

Panserkrysseren Potemkin

Panserkrysseren Potemkin er en sovjetisk stumfilm fra 1925 regissert av Sergej Eisenstein. Filmen skildrer en delvis autentisk hendelse fra 1905 da matroser på et russisk tsar-orlogsfartøy gjorde et mytteri av politiske grunner, noe som ble en fo ...

Red Dawn (2012)

For originalen fra 1984, se De unge tapre. Red Dawn er en amerikansk actionfilm fra 2012. Filmen er regissert av Dan Bradley, og har Chris Hemsworth, Josh Peck og Josh Hutcherson i noen av hovedrollene. Filmen er basert på actionfilmen filmen fra ...

Saludos Amigos

Saludos Amigos er en amerikansk tegnet kortfilm fra 1942, produsert av Walt Disney. Den består av fire animerte filmer og noen biter med dokumentarfilm. De animerte innslagene spiller sterkt på Sør-Amerika og blander sjangre som fantasy, musikal, ...

Soy Cuba

Soy Cuba er et sovjetisk-cubansk krigsdrama og propagandafilm fra 1964 regissert av Mikhail Kalatozov. Den har på nettstedet AllMovie blitt kategorisert som en blanding av drama, avantgarde, eksperimentell film og historisk epos. Filmen ble dårli ...

Stereotypi

Stereotypi henviser opprinnelig til avstøpning av skriftsats eller klisjé som trykkplate til reproduksjon av bilder, det vil si i overført betydning noe er stivnet i sin form, ensformig, uforanderlig eller noe som ikke er originalt og unikt, men ...

Guttejente

Guttejente er som oftest en pejorativ betegnelse på ei jente som oppfører seg mer likt kjønnsrollen til en gutt enn kjønnsrollen til en jente. Uttrykket kan også peke på ei jente som benytter seg av leker tilsvarende gutter på samme alder. Tradis ...

Nerd

En nerd er en person med et spesielt interesseområde eller en sær hobby. Dette trenger ikke å være altoppslukende, men i mange tilfeller så blir det oppfattet som det. Det kan også bare være en overgjennomsnittslig kunnskap/interesse og forståels ...

Rødt hår

Rødt hår eller rødhåret refererer til en hårfarge på mennesker som varierer fra dyp rød-oransje til brunlig oransje til skinnende kobber. Det som gir naturlig rødt hår er karakterisert av høye nivåer av det rødlige fargepigmentet feomelanin og re ...

Stigmatisering

Denne artikkelen behandler det sosiologiske fenomenet stigmatisering, dvs sosialt stigma. For andre betydninger, se stigma og stigmata. Stigmatisering eller sosialt stigma i sosiologisk forstand er en prosess der individer plasserer andre individ ...

ABE-reformen

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen ble innført av Erna Solbergs regjering fra og med budsjettåret 2015 for å sikre mer effektiv drift i statlige virksomheter. I proposisjonen til Stortinget, Prop. 1 S 2014–2015, uttalte regjeringen a ...

Den nye statskirkeordningen (2008)

Den nye Statskirkeordningen er betegnelsen på en større endring/reform av forholdene mellom kirke og stat i Norge. Forliket ble presentert av regjeringen i april 2008 og trådte i kraft i mai 2012. Forliket medfører betydelige endringer i Grunnlov ...

Kommunereformen i Norge

Kommunereformen i Norge er en reform av kommunestrukturen i Norge, som ble igangsatt 3. juli 2014 som et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering. Den er nært beslektet med regionreformen, som ble vedtatt av Stortinget den 8. juni ...

Militærordningen

Militærordningen er personellordningen for militært tilsatte i det norske Forsvaret. Den ble behandlet av Kongen i statsråd 24. april 2015 og av Stortinget 12. juni 2015. Ordningen er en NATO-tilpasset personellstruktur med et offiserskorps og et ...

NAV-reformen

NAV-reformen var en sammenslåing av den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten som ble innledet i 2006 iverksatt frem til 2011. Det er den største reformen på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid, hvor kommune og stat s ...

Ny fleksibel alderspensjon

Ny fleksibel alderspensjon ble vedtatt av Stortinget i mai 2009 og innføres gradvis fra og med januar 2010. Den utgjør hovedtyngden i den norske pensjonsreformen som er under innføring. Den berører ulike aldersgrupper på ulik måte og er fullt ut ...

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Kommisjonen ble ledet av Sigbjørn Johnsen, og bestod av både stortingspolitikere og uavhengige eksper ...

Politireform 2000

Politireform 2000 var en reform av Politi- og lensmannsetaten i Norge som trådte i kraft 1. januar 2002. Sentrale mål for reformen var mer effektiv forebygging og bekjemping av kriminalitet, mer tjenesteytende og publikumsorientert og mer kostnad ...

Politireformen i Norge 2015

Politireformen i Norge 2015 var en reform av Politi- og lensmannsetaten som ble presentert 31. mai 2015 av Erna Solbergs regjering, med støtte fra Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. Inntil juni 2020 ble reformen av partiene som støtter den omtalt s ...

Regionreformen i Norge

Regionreformen i Norge var en reform av fylkesstrukturen i Norge, hvor 19 fylker ble redusert til 11. Reformen var et av de politiske prosjektene til Erna Solbergs regjering og pågikk parallelt med kommunereformen i Norge. Regionreformen ble vedt ...

Rusreformen

Rusreformen er en reform lagt frem av Erna Solbergs regjering 19. februar 2021. Reformen innebærer at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal være straffbart. Narkotika skal fortsatt være forbudt, og salg av ...

Rusreformutvalget

Rusreformutvalget var et norsk utvalg som ble nedsatt av Erna Solbergs regjering 23. mars 2018 for å utrede og foreslå en modell for hvordan myndighetenes reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justissektoren t ...

Trosopplæringsreformen

Trosopplæringsreformen er en betegnelse på en reform av dåpsopplæringen i Den norske kirke som Stortinget vedtok i 2003. Vedtaket hadde sin bakgrunn i et mer enn 30-årig kirkelig-pedagogisk reformarbeid, som startet etter at Stortinget i forbinde ...

Enhetsskolen i Norge

Enhetsskolen er betegnelsen brukt om det norske skolesystemet som ble innført i 1936, og brukes også generelt om skoletyper som legger vekt på høy kvalitet og at alle skal ha like muligheter, motsatt skoletyper som har som mål å holde høy kvalite ...

Folkeskoleloven av 1889

Folkeskoleloven av 1889 etablerte grunnlaget for folkeskolen som gav lik rett til skolegang for alle barn i Norge. Med denne loven skulle man gjennomføre en enhetsskole, dvs. én skole for alle befolkningsgruppene, og én skole lengst mulig før ele ...

Friskoleloven (Danmark)

Friskoleloven fra 1855 kom i kjølvannet av den bølgen av demokratisering som fulgte Danmarks grunnlov fra 1849, og etter at Christen Kold hadde opprettet en friskole i Dalby ved Kerteminde i 1852. Hvor barna før hadde skoleplikt i syv år, var det ...

Høgskolereformen

Høgskolereformen var en prosess som førte til at 98 mindre statlige høgskoler med virkning fra den 1. august 1994 ble sammenslått til 26 større enheter. I tillegg ble en rekke kunstfagutdanninger samlet i to kunsthøyskoler, en i Bergen og en i Os ...

Kompetansereformen

Kompetansereformen, også omtalt som Etter- og videreutdanningsreformen, er basert på Stortingsmelding nr. 42 "Kompetansereformen" og enighet mellom Norges regjering og partene i arbeidslivet i forbindelse med inntektsoppgjørene i 1999 og 2000. Ko ...

Kunnskapsløftet 2006

Kunnskapsløftet er en norsk skolereform som ble lansert av regjeringen i 2006. Den omfattet hele grunnopplæringen og trådte i kraft i august 2006. Reformen førte til endringer av skolens innhold, organisasjon og struktur.

Kunnskapsløftet 2020

Kunnskapsløftet 2020 er en norsk skolereform. Den omfatter hele grunnopplæringen og trådte i kraft i august 2020 for alle trinn utenom 10. trinn og Vg2 som starter 2021 og Vg3 som starter 2022. Reformen fører til endringer av skolens innhold, org ...

Kvalitetsreformen

Kvalitetsreformen i høyere utdannelse er en reform i høyskole- og universitetsektoren som ble vedtatt i Stortinget i 2001 og iverksatt ved studiestart i 2003 ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Viktige deler av reformen er innfør ...

Lov om almueskolevæsenet

I 1827 kom den første Lov angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet. Denne loven anga i §15 at barn var skolepliktige "fra det fyldte 7de, eller, hvor Omstændighederne lægge Hindringer i Veien for at Børnene i denne Alder søge Skolen, fra det fyldt ...

Læreplaner i Norge

Læreplan for grunnskolen og den videregående skole er en forskrift som danner et forpliktende grunnlag for læreplanene for fagene på de enkelte skolene. Det ble laget nye læreplaner ved lanseringen av Kunnskapsløftet høsten 2006. Læreplanverket b ...

Læringsplakaten

Læringsplakaten er en del av læreplanverket for Kunnskapsløftet i norsk skole. Den formulerer grunnleggende plikter som gjelder for alle skoler og opplæringssteder. Skolen og lærebedriften skal ifølge Læringsplakaten: gi alle elever og lærlinger/ ...

Norske skolelover

Norske skolelover regulerer undervisningen ved offentlige og private skoler i Norge. 1860 Lov om allmueskolene på landet – Innførte fast skole som den regulære ordningen. 1848 Lov om Almueskolevæsenet i Kiøbstæderne. Krav til lærernes kompetanse. ...

Reform 94

Reform 94 var en reform i det norske skolesystemet som ble satt i verk fra skoleåret 1994/1995. Reformen bestemte at alle ungdommer som hadde fullført grunnskole våren 1994 eller senere, hadde rett til videregående opplæring i tre år. Reformen be ...

Reform 97

Reform 97 var en grunnskolereform som ble iverksatt av regjeringen Brundtland III, under daværende utdanningsminister Gudmund Hernes. Reformen tredte i kraft i august 1997. Reformen innebar en endring av grunnskoleløpet fra ni til ti år, og en en ...

Skulk

Skulk innebærer ugyldig fravær, oftest fra obligatorisk skolegang. På folkemunne betraktes bevisst ugyldig fravær som skulk, mens u fravær, eksempelvis i forbindelse med at man forsover seg, ikke betraktes som skulk, selv om begge faller under be ...

Ungdomsrett

Ungdomsrett er en utdanningsrettighet norske ungdommer har til for videregående opplæring basert på lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, opplæringslova, og der spesielt §3-1. Loven fastslår ungdommens rettighet til ordinær videregåe ...

Absolutt flertall

Absolutt flertall er en variant av kvalifisert flertall der en forutsetter at et flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer ved en avstemning. Absolutt flertall skiller seg fra prinsippene alminnelig flertall og s ...

Alminnelig flertall

Alminnelig flertall er et flertall av de avgitte stemmer i en votering. I demokratiske forsamlinger avgjøres de aller fleste saker ved alminnelig flertall. Noen saker krever imidlertid kvalifisert flertall. Aksjeloven krever alminnelig flertall f ...

Amandla

Amandla er et xhosa- og zulu-ord som kan bety makt. Ordet ble populært brukt i kampen mot apartheid, og spesielt av medlemmer av African National Congress og dets støttespillere. Det var vanlig at en leder eller taler ropte "amandla!", og tilhøre ...

Brustad-bu

Brustad-bua er et uttrykk som oppstod etter at Arbeiderparti-regjeringen ved daværende barne- og familieminister Sylvia Brustad i 1997 la frem forslag til nye reguleringer av butikkers åpningstider. Resultatet av de nye reguleringene var at salg ...

Daddelvedtak

Daddelvedtak, også kalt daddelvotum eller kritikkvedtak, er den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit. Ordet kommer fra verbet "å dadle" og praksisen med bruk av ordet oppstod rundt 1830. ...

Dobbelt flertall

Dobbelt flertall er en beslutningsmekanisme som benyttes i enkelte jurisdiksjoner for å bekrefte et flertall etter to ulike standarder, ofte simpelt eller kvalifisert flertall kombinert med krav om valgdeltakelse eller oppslutning i ulike grupper ...

Enhver blir salig i sin tro

"Enhver blir salig i sin tro" er en oversettelse av det tyske "Jeder soll nach seiner Façon selig werden", som igjen er en kortform av en lengre randbemerkning i et skrift rettet til Fredrik den store av Preussen i 1740. Randbemerkningen er antag ...