ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316

Ettpartistat

En ettpartistat er en stat hvor det er ett parti som har makten og alle de politiske lederne tilhører dette partiet. Det kan være mange grunner for at en stat er en ettpartistat, for eksempel ideologi eller religion. Dette betyr ikke nødvendigvis ...

Flerpartisystem

Et flerpartisystem er et demokratisk system hvor flere enn to partier kjemper om oppslutning i valg. Blant landene med flerpartisystem er det sjelden noen systemer som er nøyaktig like. Det finnes flere kombinasjoner, for eksempel har noen land e ...

Flertallets tyranni

Flertallets tyranni, flertallstyranni eller flertallsdiktatur er en idé og forestilling knyttet til demokrati og flertallsstyre og beskriver et samfunn eller en gruppe der beslutninger som er tatt av en majoritet, fremmer interesser som er langt ...

Folkerepublikk

Folkerepublikk er en tittel som har blitt benyttet av mange sosialistiske republikker for å beskrive deres styresett. Begrepet "folkerepublikk" ble brukt populistisk. Motivasjonen for å bruke dette begrepet lå i påstanden om at myndighetene styrt ...

Fristat

Fristat er en benevnelse som gjennom tidene er blitt benyttet om en rekke land og provinser, men med ulike meninger. Benevnelsen kan vise til en suverenitet eller uavhengighet fra utenlandske makter. Den kan også referere til en viss grad av auto ...

Føydalisme

Med føydalisme siktes det til et sett med gjensidige bånd mellom de forskjellige nivåer av adelen i europeisk middelalder. Ordet kom i bruk i løpet av middelalderen, men føydalisme som beskrivelse av en samfunnsorden ble skapt først på 1600-talle ...

Hierarki

Hierarki betyr "rangordning". Hierarki finnes både i dyreverden og blant mennesker. Det finnes to typer hierarki; makt hierarki og system hierarki.

Jamahiriya

Jamahiriya er et arabisk uttrykk som vanligvis blir oversatt med "massenes stat". Uttrykket, en neologisme innført av Muammar al-Gaddafi, er tenkt å være et generisk uttrykk som beskriver en styreform, som i en "republikk styrt av massene". Det e ...

Keiserdømme

Et keiserdømme eller keiserrike er et monarki der statssjefen er en keiser eller keiserinne. Et keiserdømme er gjerne identisk med et imperium. Keiserdømmet er gjerne inndelt i flere kongedømmer som utgjør regioner av landet. Per 2016 er det bare ...

Kleptokrati

Kleptokrati er en styreform preget av diktatur eller autonomt styresett hvor lederne stjeler fra landet på bakgrunn av sin gitte makt. Kleptokrati oppstår spesielt i land i den 3. verden hvor landene har frigjøringsgrupper som påkaller seg frihet ...

Kondominium

Kondominium er flere staters felles styre over et område. Også området selv betegnes kondominium. I historien finnes en rekke eksempler på kondominier, men slik forvaltning viste seg ofte å være ustabil, og de fleste kondominier havnet under en e ...

Konføderasjon

En konføderasjon er et statsforbund, i motsetning til en føderasjon, som er en forbundsstat. Det vil si at den er et forbund av stater der suvereniteten ligger hos de autonome statene forbundet består av, mens i tradisjonelle føderasjoner forstås ...

Konstitusjonelt monarki

Konstitusjonelt monarki er en styreform etablert under et konstitusjonelt system som har en nedarvet eller valgt monark som statsoverhode. Moderne konstitusjonelle monarkier har vanligvis innført et tredelt maktsystem, der monarken er leder for d ...

Markedsleninisme

Markedsleninisme er en ironisk betegnelse på den politiske styreformen i Folkerepublikken Kina, gitt av vestlige journalister og politiske kommentatorer. Navnet henspiller på Marxismen-leninismen som har vært landets offisielt sanksjonerte politi ...

Markedsøkonomi

Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel. Privat sektor er eier av bedriftene, so ...

Oklokrati

Oklokrati eller oklarki, "folk, flokk, pøbel") betyr "pøbelvelde", en styreform der de/den herskende er en gruppe, folkemasse eller pøbel. Oklokrati kan være en form for amatørstyre, der makten kan være ervervet på illegalt vis. Den kan også være ...

Pamp

Pamp er en betegnelse for en mektig og ofte rik person som har kommet til en ledende, og innbringende posisjon i en organisasjon og som er uvillig til å avgi sin posisjon. Pamp brukes ofte som karakteristikk for person som har kommet seg opp i en ...

Personalunion

En personalunion er en union hvor to eller flere stater har et felles statsoverhode som regjerer over alle statene, men hvor hver enkelt stat er uavhengig av hverandre og derfor regnes som selvstendige. En personalunion er en union som er basert ...

Poetokrati

Poetokrati er et ord som ble gjort kjent av den norske historikeren Ernst Sars for å beskrive et samfunn der diktere og forfattere har stor innflytelse. Ordet ble brukt av Ernst Sars i 1902 i "Bjørnson Plads" for å beskrive Bjørnstjerne Bjørnsons ...

Presidentsystem

Presidentsystem er en styreform i enkelte republikker. Modellen er statsform i blant annet USA, Mexico, Syd-Korea, Indonesia, Filippinene og de fleste statene i Sør-Amerika. Modellen har tre karakteristiske trekk: presidenten er både statssjef og ...

Republikk

Republikk er en statsform for regjering hvor makten er gitt til valgte individer for en begrenset periode og som representerer velgerne og styrer i henhold til lovverket. I moderne tid er definisjonen av en republikk vanligvis begrenset til en re ...

Scutage

Scutage, eller escuage, var en føydal lov i England i middelalderen som tillot en ridder til å kjøpe seg ut av militærtjenesten som han skyldte kronen. Navnet Scutage er avledet fra våpenskjoldet, latin scutum. Begrepet blir stundom noe upresist ...

Semipresidentsystem

Semipresidentsystem er en styreform som kombinerer trekk fra parlamentarisme og presidentstyre med en statsminister og en president som begge har betydelig utøvende makt. Systemet skiller seg fra parlamentariske systemer ved at det har en preside ...

Senegambia

Senegambia eller Den senegambiske konføderasjon var en løselig organisert konføderasjon mellom de vestafrikanske landene Senegal og Gambia, som er nærmest fullstendig omgitt av Senegal, som eksisterte mot slutten av 1900-tallet. Konføderasjonen b ...

Stepperike

Stepperike, nomaderike, eller sentralasiatisk rike, refererer til rikene opprettet av hesteridende og buebrukende eurasiske nomader på steppene i Sentral-Asia, fra antikkens Skytia til de tidligmoderne dzungarene. Et ofte brukt begrep for disse r ...

Topartisystem

Et topartisystem er et system med to dominerende partier. I henhold til Duvergers lov vil et topartisystem ofte oppstå i systemer med flertallsvalg. Tradisjonelt har topartisystemer vært preget av større polarisering enn i flerpartisystemer, samt ...

Tribalisme

Tribalisme er inndeling i eller støtte for en stamme eller stammer, særlig politikk preget av stammelojalitet eller stammeinndeling. Innen konformitet kan tribalisme referere til et tankesett eller oppførsel hvori en mer lojal overfor ens stamme, ...

Triumvirat

Triumvirat betegner et politisk regime dominert av tre mektige menn, hver av dem en triumvir. En slik sammenslutning kan være formell eller uformell, og selv om de tre er vanligvis likestilte på papiret, er det sjelden virkeligheten. Begrepet kan ...

Valgmonarki

Et valgmonarki er et konstitusjonelt monarki der ny monark blir valgt ved hvert regentskifte i stedet for at embetet arves. Friedrich Julius Stahl beskrev valgmonarki som en mellomting mellom monarki og republikk: I et valgmonarki er velgerne ell ...

Vasallstat

En vasallstat, eller en satellittstat, er et område som forvaltes, eller som i det minste er politisk dominert av en annen stat. Vasallstaten kan være fullstendig kontrollert av den andre staten, uten politisk medbestemmelsesrett for områdets inn ...

Ideologi

Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes. En ideologi kan man altså ses som en mer eller mindre sammenhengende og omfattende visjon, som e ...

Ekvalisme

Ekvalisme er et relativt nytt begrep som betegner en ideologi om likestilling og likeverd. Ideologien har mye til felles med feminisme, men benyttes av personer som ikke føler seg komfortable med feminisme-begrepet fordi det er så sterkt knyttet ...

Filhellenisme

Filhellenisme kan sies å være to ting: 1) En generell betegnelse på følelsen av kjærlighet til og beundring for klassisk gresk kultur, Hellenismen; 2) En politisk og kulturell idéstrømning historisk avgrenset til første del av det 19. århundre, s ...

Globalisme

Må ikke forveksles med globalisering. Globalisme er en betegnelse på politikk, næringsvirksomhet eller liknende som er innrettet mot globalisering. Det kan bety fremming av verdensomspennende kontakt, påvirkning, samhandling og forflytninger inne ...

Konstitusjonalisme

Konstitusjonalisme er en politisk ideologi som tar for seg det skrevet i grunnloven og jobber for å opprettholde det i samfunnet den ble laget for. En grunnlov er skrevet for å legge fram de grunnlegende prinsippene som er samfunn skal bygges ut ...

USAs uavhengighetserklæring

USAs uavhengighetserklæring er det dokumentet hvor de tretten koloniene i USA erklærer seg uavhengige fra Storbritannia og angir grunnlaget for dette. Selv om de i begynnelsen ikke hadde noen brukbare begrunnelser, klarte de å overtale enkelte br ...

John Adams

John Adams var USAs første visepresident og andre president. Hans sønn John Quincy Adams ble valgt til USAs 6. president. Adams var den første presidenten som bodde i Det hvite hus i Washington.

Carter Braxton

Carter Braxton var en av de som undertegnet USAs uavhengighetserklæring. Fylket Braxton County i Vest-Virginia er oppkalt etter ham.

Charles Carroll of Carrollton

Charles Carroll of Carrollton var en tidlig talsmann for amerikansk uavhengighet fra Storbritannia. Charles Carroll satt som en representant for Maryland i den amerikanske kongressen, og senere satt han som senator for den samme delstaten. Carrol ...

Samuel Chase

Samuel Chase var politikere og senere en førsteamanuensis i USAs høyesterett. Han var en dem som underskrev den amerikanske uavhengighetserklæringen, som en representant for delstaten Maryland.

William Floyd

William Floyd signerte den amerikanske uavhengighetserklæringen som representant fra New York og han satt i den kontinentale kongressen. Hans familie var av walisisk opprinnelse og han overtok familiegården da faren døde. Hans oldefar Richard Flo ...

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin var en amerikansk journalist, forfatter, filantrop, vitenskapsmann, oppfinner og diplomat, blant mye annet. Han var også en av lederne av den amerikanske revolusjonen. Han huskes også for sine eksperimenter med elektrisitet. Som ...

Elbridge Gerry

Elbridge Thomas Gerry var en amerikansk diplomat og statsmann. Han tilhørte det demokratisk-republikanske partiet og tjente som visepresident for James Madison fra 4. mars 1813 til sin død halvannet år senere. Han var da den andre visepresident s ...

Button Gwinnett

Button Gwinnett var en engelsk-født amerikansk politiker som representerte delstaten Georgia i den amerikanske kongressen og som underskrev USAs uavhengighetserklæring i juli 1776. Gwinnett reiste fra England til Sør-Carolina i 1765 sammen med si ...

John Hancock

John Hancock var den første personen som signerte USAs uavhengighetserklæring. Flere delstater i USA har fylker som heter Hancock County og er oppkalt etter ham; Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Mississippi, Ohio, Tennessee og V ...

Thomas Heyward jr.

Thomas Heyward jr. er en av Founding Fathers of the United States som signerte USAs uavhengighetserklæring som representant for delstaten Sør-Carolina. Heyward studerte juss i England før han reiste til USA og ble valgt inn til den kontinentale k ...

William Hooper

William Hooper var en amerikansk jurist, politiker og medlem av den amerikanske kongressen fra 1774 til 1777 og han underskrev USAs uavhengighetserklæring i juli 1776 som representant for delstaten Nord-Carolina. Hans far, William Hooper, var en ...

Francis Hopkinson

Francis Hopkinson var en amerikansk forfatter, og en av dem som signerte erklæring uavhengighet som en delegat fra New Jersey. Han tjente som føderal dommer i Pennsylvania. Han hadde en nøkkelrolle i utformingen av den første amerikanske flagget.

Samuel Huntington

Samuel Huntington i Windham i Connecticut-kolonien, død 5. januar 1796 i Norwich i Connecticut) var en jurist, statesmann og Patriot under den amerikanske revolusjon fra Connecticut. Som delegat til Den kontinentale kongress, signerte han uavheng ...

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson var USAs tredje president, andre visepresident og en amerikansk statsmann. Han var minister i Frankrike, politisk filosof, revolusjonær, jordbruker, gartner, landeier, arkitekt, arkeolog, slaveeier, forfatter, oppfinner og grunnl ...