ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 323

Rashi

Rashi, eller Rasji, egentlig Shlomo Yitzhaki, eller på latin Salomon Isaacides, men er i dag mest kjent under sitt akronym Rashi, var fransk rabbiner.

Reformjødedom

Reformjødedom eller liberal jødedom ser den jødiske tradisjonen i lys av historien og vil tilpasse den til samtiden. Retningen vokste fram på 1800-tallet under inspirasjon av de tyske rabbinerne Abraham Geiger og Samuel Holdheim. Den er den størs ...

Rekonstruksjonistisk jødedom

Rekonstruksjonistisk jødedom er en retning av rabbanittisk jødedom som er karakterisert ved: En ikke-fundamentalistisk måte å undervise jødiske trosprinsipp på, kombinert med synet at ingen jøde behøver å godta alle - eller noe som helst - trospr ...

Rød kvige

Rød kvige er i jødedommen en ungku som blir ofret og brent på bål. Asken dens blir deretter brukt i et renselsesrituale for personer som har blitt urene ved berøring med lik.

Saddukeere

Saddukeerne var en sekt, eller jødisk gruppering som var aktiv i Judea, som var aktive fra 100-tallet f.Kr. til ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem i 70 e.Kr. Sekten ble ifølge den jødisk-romerske historikeren Josefus preget av tilhørighet til d ...

Samaritaner

Samaritaner er en etniskreligiøs gruppe. De holder i hovedsak til i byen Nablus i Samaria på Vestbredden og Holon ved Tel Aviv i Israel. I dag er det litt over 800 samaritaner igjen i Israel, og samaritanene praktiserer samaritansk religion, som ...

Menachem Mendel Schneerson

Menachem Mendel Schneerson, kjent som "Lubavitcher Rebbe" eller bare som "Rebbe" blant sine tilhengere var en prominent hasidisk rabbiner som var den syvende og siste Rebbe av Chabad-Lubavitch-bevegelsen i ortodoks jødedom. Han var den femte i en ...

Selotere

Selotere var en politisk bevegelse på 100-tallet e.Kr. under jødedommen under det andre tempelet i Jerusalem som forsøkte å hisse opp eller oppfordre folket i den romerske provinsen Judea mot romere og det romerske styret. De aktet å forvise rome ...

Septuaginta

Septuaginta er en oversettelse av Det gamle testamente og noen beslektede skrifter til gresk, laget en gang mellom 200-tallet og 100-tallet f.Kr. i Alexandria. I teologisk litteratur forkortes tittelen ofte til romertallet LXX. Den nevnes først i ...

Sheol

Sheol eller Sjeol betegnelsen på dødsriket, et sted med mørke som alle de døde reiser til, både de rettmessige og de urettmessige, uavhengig av deres moralske valg i løpet av livet. Det er et sted med stillhet og mørke hvor man er avskåret fra Gu ...

Sion

For flere betydninger av Sion, se Sion andre betydninger. Sion er et stedsnavn ofte benyttet som et synonym for Jerusalem og områdene rundt. Opprinnelig var det et arkaisk ord som opprinnelig betegner et fjell i nærheten av Jerusalem, hvor det va ...

Sjofar

Sjofar er et tradisjonelt jødisk blåseinstrument. Sjofaren eller bukkehornet er som regel det eneste instrumentet som det er tillatt å bruke i synagogen. Instrumentet kan bli brukt i Guds ære, eller når man forteller historier om krig. En sjofar ...

Svart Messias

Svart Messias er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Marius Lien og utgitt i 2011. Boken inneholder tekster fra flere forskjellige trossamfunn i USA som regnes som uttrykk for svart nasjonalisme. "Svart nasjonalisme h ...

Synagoge

Synagoge er den generelle termen for jødiske bønne- og forsamlingshus. Hovedrommet i en synagoge inneholder normalt en ark der torárullene blir oppbevart; en opphøyd leseplattform for Torálesning og leding av bønn, og et evig lys til minne om den ...

Synd

Synd er i religiøs sammenheng en handling som er en overtredelse av Guds lov, det vil si tanker, ord og/eller handlinger som står i et motsetningsforhold til det guddommelige vesen, virkelighet og vilje, det vil si til Guds hellighet. Begrepet sy ...

Syndebukk

Syndebukk er et menneske eller en gruppe mennesker som urettmessig blir tildelt skyld og ansvar for feil, fiaskoer eller andre konfliktfremkallende forhold. Begrepet blir i dag praktisk talt kun brukt i overført betydning om en person eller en gr ...

Syndefallet

Syndefallet er et mytologisk og moralsk begrep som benyttes innenfor kristen tro om de første menneskene Adam og Evas fall fra en tilstand av uskyldig lydighet under Gud til skyldig ulydighet. Det henspiller på en fortelling i skapelsesberetninge ...

Tabernakel

For Tabernakelet i Bibelen, se Tabernakelet Tabernakel, hos romerne særlig den hytte eller det skjul, hvorfra de offisielle spåmennene, augurene, så etter spådomstegn. I oversettelse av Det gamle testamentet anvendes ordet Tabernakelet om den fly ...

Tabernakelet

Tabernakelet er den vanlige betegnelsen for den transportable helligdom som israelittene ifølge Det gamle testamente førte med seg under ørkenvandringen på Moses tid og som ble brukt frem til Tempelet i Jerusalem ble bygget. I Bibelen kalles det ...

Tallit

Tallit er et bønnesjal som benyttes under morgenbønnen innen jødedommen, under Tora-tjenestene og på jom kippúr og andre helligdager. Den har spesiell hyssing og knytte frynser kjent som sisít festet på de fire hjørnene. Bibelen bemyndiger at sis ...

Tanákh

Denne artikkelen handler om Tanákh hovedsakelig sett fra et jødisk perspektiv. For behandling av de hebraiske skriftene i et kristent perspektiv, se Det gamle testamente. Tanákh er det mest brukte jødiske navnet for Den hebraiske Bibelen. Tanákh ...

Tefillin

Tefillín, fylakterier eller bønneremmer er to små lærbokser som inneholder den jødiske bønnen Sjemáng Jisraél og tre andre tekster fra Bibelen. Disse blir bundet med lærremmer i pannen og på den ene overarmen under jødenes morgenbønn på vanlige h ...

Telshe yeshiva

Telshe yeshiva var en kjent yeshiva som ble opprettet i den litauiske byen Telšiai i 1875. Da Tyskland invaderte Sovjetunionen under andre verdenskrig måtte yeshivaen stenge dørene, og mange av lærerne og elevene ble drept av okkupantene og deres ...

Tempelet i Jerusalem

Tempelet i Jerusalem var israelittenes viktigste helligdom i oldtiden. Ifølge Bibelen hadde israelittene tre helligdommer i historien: Tabernakelet, Salomos tempel, Det første tempelet i Jerusalem. Etter at det ble ødelagt, ble et nytt tempel byg ...

Tetragrammet

Tetragrammet fra gresk τετραγράμματον betyr på norsk "de fire bokstaver", og benyttes særlig i jødedommen, men også enkelte ganger blant kristne som betegnelse for egennavnet til Gud JHVH. Dette navnet finnes 6828 ganger i skriftsamlingen som i j ...

Tkhines

Tkhines er trykte samlinger med jiddisk-språklige bønner for jødiske kvinner, først trykket på 1600-tallet. Den tradisjonelle jødiske religiøse litteraturen var skrevet på hebraisk, et språk som de fleste voksne jødiske menn med religiøs skolerin ...

Torálesing

Torálesing er den offentlige resitasjon av Toráen i synagogen. En del av Toráen, en parasjá, blir lest hver uke. Det er 54 forskjellige parasjijót entall: parasjá, én for hvar av de 54 ukene i jødiske skuddår. I kortere år, som bare har 50 uker, ...

Erkeengelen Uriel

Uriel er i henhold til den rabbanittiske tradisjonen og noen kristne tradisjoner en av erkeenglene. I katolsk liturgi og hagiografi har han en egen minnedag.

Vestmuren

Vestmuren, også kalt Klagemuren, på arabisk al-Buraq Wall, er en rest av støttemuren etter det jødiske Tempelet i Jerusalem. Muren var en del av en større struktur bygget av Herodes og ødelagt av romerne i år 70. Muren er 48 meter lang og 18 mete ...

Zohar

Zohar er et bokverk som regnes som det sentrale verket i kabbalá, den jødiske mystikktradisjonen. Det er skrevet på middelalderarameisk og på rabbinsk hebraisk. Zohar er en kommentar til Toráen, de fem Mosebøkene. Zohar, og kabbalistisk tradisjon ...

Katarer

Katarer var en kristen sekt i seinmiddelalderen. Trossamfunnet var særlig utbredt i det sørlige Frankrike og det nordlige Italia fra ca. år 1000. Katarene var opprinnelig en reformbevegelse innenfor bogomilkirkene i Dalmatia og Bulgaria som fremm ...

Kristendom

Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1.9–2.4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning ...

Alpha-kurs

Alpha-kurs er et introduksjonskurs til kristen tro. Alpha ble grunnlagt i den engelske menigheten Holy Trinity Brompton Church i London. Det var Nicky Gumbel som først tok initiativet til Alpha-kurset. Per 2010 er det mer enn 40 000 kurs over hel ...

Angelsaksisk kristendom

Angelsaksisk kristendom viser til den kristendom som utviklet seg i England i tiden etter at romerne trakk seg ut av landet i 410 og fram til den normanniske invasjon og erobring i 1066. Tradisjonelt har angelsaksisk kristendom blitt framstilt so ...

Apokryfer

Apokryfer, "skjult", "kryptisk") er en betegnelse på religiøse tekster, spesielt innenfor de jødiske og kristne tradisjoner, som av religiøse autoriteter ikke regnes for å være guddommelig inspirerte eller som på annen måte trekkes i tvil. De stå ...

Alter

For stjernebildet, se Alteret. Alter, av latin alta ara, høyt offersted, er i ikke-kristen betydning brukt om et oppbygget sted der en la gaver til en gud, eller et sted for ofring eller andre kulthandlinger. I norske bibeloversettelser brukes or ...

Stuke

En stuke er i en norrøn middelalderkirke et sidealter eller sidekapell, laget som en integrert del av kirken. Det kan også ha blitt brukt som betegnelse for koret. Ordet har opphav i norrønt "ærme". Stuken kunne være i form at et utbygg, men kunn ...

Asfaltevangeliet

Asfaltevangeliet er en norsk uavhengig lavbudsjettsfilm som ble vist én gang på Frogner kino i 2006. Filmen har et religiøst innhold og er regissert av David Åleskjær, forfatter og sønn av pastor Åge Åleskjær. I filmen medvirker flere kjente nors ...

Bibelbeltet

Bibelbeltet er et kallenavn for regioner i flere land der misjon og kristen forkynnelse står sterkt, blant annet i Nederland, i USA og i de områdene av Skandinavia der frikirkelig evangelisk protestantisme utgjør en gjennomgripende del av kulture ...

Bispevalg

Biskoper utpekes på forskjellig måte i ulike kirkesamfunn. I den romersk-katolske kirke er det paven som velger biskopene. Innenfor den anglikanske tradisjonen skjer valget gjerne av domkapitlet i vedkommende bispedømme. Innenfor metodismen og be ...

Brødrene av Felleslivet

Brødrene av Felleslivet var et fellesskap som ble dannet i 1384 av klerikeren Florens Radewijnszoon i Deventer i Nederlandene, etter at hans lærer, mystikeren og botspredikanten Gerrit de Groote, allerede hadde gitt støtet det i Deventer ved å da ...

Cellegruppe

Cellegruppe er en samlingsform som brukes i noen kristne kirker. I tillegg til at menigheten samles i fellesskap på en gudstjeneste på søndagen, er forsamlingen delt opp i mindre celler som treffes hver for seg. Ofte brukes begrepet cellemenighet ...

De hellige syv sovere

De hellige syv sovere eller de syv sovere fra Efesos var ifølge en populær legende syv unge menn som ble murt inne i en grotte i Efesos vest i Tyrkia på grunn av sin kristne tro i år 249 e.Kr. Der falt martyrene i søvn og våknet ikke før nesten 2 ...

De tre vise menn

De tre vise menn, også kalt hellige tre konger, er den kristne tradisjonens vanligste tolkning av Bibelens fortellinger om de østerlandske stjernetyderne som Betlehemsstjernen angivelig førte til Betlehem og Jesu fødested. De omtales i Matteuseva ...

Den hellige gravs kirke

Den hellige gravs kirke, også kalt Oppstandelseskirken og Gravkirken, er en kristen kirke i Jerusalem, bygget på det som ifølge tradisjonen er Golgata, stedet hvor Jesus ifølge kristen tro ble korsfestet. Kirken inneholder graven hvor Jesus ifølg ...

Den vanhellige treenighet

Den vanhellige treenighet er av noen innen kristen eskatologi ansett for å være motsetningen til Den hellige treenighet, som består av Gud, Jesus og Den hellige ånd. Den vanhellige treenighet består av Satan, Antikrist og Den falske profet. Den v ...

Det gamle testamentet

Denne artikkelen handler om Det gamle testamentet hovedsakelig sett fra et kristent perspektiv. For behandling av Den hebraiske bibelen i jødisk perspektiv, se Tanakh. Det gamle testamentet, forkortet GT, på latin Vetus Testamentum, er første del ...

Det himmelske Jerusalem

Det himmelske Jerusalem, også kalt for Det nye Jerusalem, Guds tabernakel, Den hellige byen, Guds by, Jerusalem Oventil, og Sion, er både en litterær og samtidig figurativ by som er et fullstendig nytt oppholdssted for helgenene. Andre har den tr ...

Det nye testamentet

Det nye testamentet, eller NT, er den andre delen av Bibelen og består av 27 skrifter forfattet på gresk av de eldste kristne. Skriftene omhandler Jesus Kristus liv, de første kristnes liv og misjonsvirksomhet og den tidligste kristne lære og und ...

Dialogsenteret Emmaus

Dialogsenteret Emmaus ble etablert i januar 1991 av Den nordisk kristne buddhistmisjon. Senteret ble etablert på Grünerløkka i Oslo, bl.a. i samarbeid med Paulus menighet. Senteret henter sitt navn fra en landsby utenfor Jerusalem, omtalt i Lukas ...