ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325

Statskirke

En statskirke, eller statsreligion, er et trossamfunn som er forankret i en stats lovverk og er administrert av statsorganer i større eller mindre grad. Statskirken representerer den religionen som staten har gitt offisiell status og har som rege ...

Stift

Et stift eller kirkestift er et kirkelig geografisk område, som er utstyrt med visse legater og rettigheter til eiendommer for religiøst bruk, og som utgjør en institusjon som er styrt av en geistlig organisasjon. Navnet kommer fra tysk Stift, vi ...

Stiftsstad

En stiftsstad er en by som er sete for en biskop. Byen har domkirke med domkapittel og domkirkeforsamling og utgjør dermed sete for et kirkelig stift. Sammenlign med begrepene residensstad og hovedstad. Begrepet ble innført etter reformasjonen.

Syndsbekjennelse

En syndsbekjennelse er en religiøs handling som består av en innrømmelse av at man har begått en synd. Bekjennelsen tillegges varierende betydning i de ulike kirkesamfunn, fra å være nødvendig for å kunne motta nattverd under en gudstjeneste til ...

Syrisk kristendom

Syriske kristne kan brukes som en betegnelse på to ulike kirkelige retninger som begge har sitt utspring i det gamle Syria, et område som var av større utstrekning den moderne staten av samme navn.

Særkirke

En særkirke, eller partikulærkirke er en autonom enhet innenfor et overordnet kirkesamfunn. Uttrykket brukes spesielt ofte innenfor Den katolske kirke, der det er et rettsbegrep, men det beskriver også situasjonen innenfor andre kristne trosretni ...

Søndagsskole

Søndagsskole er en type samlinger hvor det foregår trosopplæring, først og fremst gjennom formidling av bibelfortellinger. Søndagsskole holdes av kirker og kristne forsamlinger, og foregikk opprinnelig på søndager. Norsk søndagsskoletradisjon har ...

Sønnen

Gud Sønnen, eller bare Sønnen, er den andre personen i Treenigheten innen kristen teologi. Treenighetsdoktrinen identifiserer Jesus som den metafysiske legemliggjøringen av Gud Sønnen, "forent i essens" men distinkt som person med tanke på Gud Fa ...

The Fellowship Foundation

The Fellowship Foundation, også kjent som The Fellowship, The International Foundation eller The Family, er en omstridt kristen amerikansk organisasjon smed mange amerikanske og utenlandske politikere som medlemmer. Douglas Evans Coe ledet organi ...

Tidlig kristendom

Tidlig kristendom, også kalt for "oldkirken", eller "den gamle kirken", er en betegnelse på kristendommens eldste tid, fra den uformelt ble dannet og fram til den ble etablert. Denne tiden dekker løselig tre århundrer, fra 100-tallet til 300-tall ...

Translasjon (kristendom)

Translasjon betyr i kristen, og særlig katolsk og ortodoks språkbruk, flytting av relikvier fra et sted til et annet. En translasjon skjer normalt enten i forbindelse med den første skrinleggingen av en helgens jordiske levninger, flytting av rel ...

Usher (kirkevert)

En usher er i mange kirkesamfunn i den kristne kirke den første offisielle representant en møter når en går inn i kirken. Rollen som usher i kirken er en frivillig oppgave, og er ansett som en ære, spesielt hvis kirken eller menighetsrådet har va ...

Vekkelse

Vekkelse brukes i religiøst språk om noe som har med å bli vekket, våkne, bli bevisst, være beredt eller forberedt og omvende seg i åndelig forstand, særlig om "masseomvendelser" og i forhold til å tro på dogmene i kristendommen og den teologiske ...

What Would Jesus Do?

What Would Jesus Do? er en frase som ble mye brukt blant kristne i USA på 1990-tallet. Det er et motto som minnet mange tusen kristne på deres tro og på at Jesus er et eksempel man kan følge i dagliglivet, prøve å se ting og gjøre slik Jesus hadd ...

Wycliffe Global Alliance

Wycliffe Global Alliance er en internasjonal ideell paraplyorganisasjon for nasjonalt organiserte bibeloversettere. Tilsammen organiserer de nærmere 100 nasjonale organisasjoner, og per 2017 står de bak rundt 80% av alle prosjekter for bibelovers ...

Åndsdåp

Åndsdåp er en sterk opplevelse og nærvær av Den hellige ånd. Begrepet brukes særlig av de pinse-karismatiske kristne. Å være åndsdøpt eller fylt av Den hellige ånd er noe den kristne kan søke og motta. Åndsdåpen er et urkristent fenomen og er omt ...

Aftenbønn

Aftenbønn eller kveldsbønn er et rituale som praktiseres av både kristne og ikke-kristne, i barnefamilier og av kristne voksne. Aftenbønnen kan utgjøre de første abstrakte ord et barn lærer å skjelne fra hverandre, idet bønnen vanligvis leses med ...

Bønneteppe

Bønneteppe er innen islam et teppe eller tøy som benyttes av muslimer når de ber. Bønneteppet benyttes av renslighetsgrunner mellom den bedende og marken under de forskjellige kroppsstillinger som den islamske bønn fordrer. En muslim må utføre fo ...

Jumuah

Fredagsbønnen, eller jumuah, er den felles bønn i moskéen ved middagstid på fredagen og regnes oftest som en plikt for alle voksne mannlige sunnimuslimer. Fredagsbønnen skiller seg i opplegget i noen grad fra middagsbønnen øvrige dager i uken, me ...

Shahadah

Shahāda er islams trosbekjennelse. Den bekjenner troen på den éne gud Allah og på Muhammed som Allahs profet. Resitering av trosbekjennelsen er en av islams fem søyler. Det å fremsi bekjennelsen høyt foran minst to muslimske vitner regnes som en ...

Andakt

Andakt, av tysk andacht = oppmerksomhet, brukes om en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig. Ordet andakt kan også brukes som synonym til ordet fromhet.

Doksologi

En doksologi er en kort religiøs lovprisning av f.eks. Gud, Jesus Kristus, gjerne i en gudstjenestesammenheng. Innenfor jødisk-kristen tradisjon avsluttes bønner ofte med en doksologi.

Fader vår

Fader vår eller Herrens bønn er en av de mest kjente og viktigste kristne bønner; Jesus lærte sine disipler bønnen. Bønnen blir brukt av de fleste kristne kirkesamfunn og konfesjoner i ulike sammenhenger, f.eks. gudstjenester/liturgier og privat ...

Frans av Assisis bønn

Frans av Assisis bønn er en fredsbønn, som er oppkalt etter Frans av Assisi. Den ble antagelig skrevet på begynnelsen av 1900-tallet, og forfatter er ukjent. Bønnen ble først kjent da den ble trykket i 1912 på fransk i det lille franske magasinet ...

Jesusbønnen

Jesusbønnen er en bønn som gjentar ordene "Jesus Kristus, miskunn deg over meg!" eller i en noe lengre utgave: "Herre Jesus Krist, Guds sønn, miskunn deg over meg, en synder!" Bønnen er den samme som den blinde Bartimeus ifølge Det nye testamente ...

Kollektbønn

Kollektbønn er en bønn som oppsummerer temaet for en gudstjeneste. I den tradisjonelle liturgien i Den norske kirke kom kollektbønnen i innledningen av gudstjenesten, etter gloria. Etter liturgireformen fra 1. søndag i advent 2011, er kollektbønn ...

Komboskini

Komboskini er en bedekrans brukt av kristne i de orientalske katolske kirker og ortodokse kirker for å telle repetisjoner av Jesusbønnen: Herre, Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg, en synder. Den er som regel laget av ull eller silke, ...

Korstegnet

Korstegnet eller korsets tegn er en rituell gest og kristent symbol som består i at man beveger hånden i et kors. Praksisen med å gjøre korsets tegn spiller en viktig rolle i flere kirkesamfunn, og kan både bli brukt under gudstjenesten og være e ...

Kristuskransen

Biskop Lönnebo satt i flere dager fast på en gresk øy, på grunn av storm. Da han så de greske fiskerne med sine kombologia, kom han på ideen med kristuskransen. Først utviklet han, på papir, en livsring av perler derav det svenske navnet Frälsark ...

Solsangen

Solsangen eller Skapningens Lovsang er en lovprisningsbønn skrevet av Frans av Assisi ca. 1225. Den er det første betydningsfulle dikt på italiensk, rett nok på den folkelige dialekten umbrisk. Ifølge legenden talte Frans til dyr og fugler og de ...

Trisagion

Trisagion betyr "tre-hellig" og er en betegnelse på bønnen "Hellige Gud, hellige Sterke, hellige Udødelige, forbarm Deg over oss". I de østlige og orientalske ortodokse og katolske kirkene blir den sunget som del av hvert guddommelige liturgi. I ...

Tungetale

Tungetale eller å tale i tunger, på latin kalt glossolalia eller glossolali, er ubevisst tale, ofte med uforståelige ord. Tungetale kan skje under psykoser og hypnose, men er først og fremst kjent fra religiøs ekstase. Ifølge Det nye testamente i ...

Ære være

være er en oldkristen doksologi, eller lovprisningsbønn. Den brukes ofte i kombinasjon med andre bønner, som f.eks. i rosenkransbønnen og i tidebønnene. Den er særlig mye brukt i Den katolske kirke, men innholdet er av en felleskristen art. Bønne ...

Tidebønn

Tidebønn i Den katolske kirkes og i Den ortodokse kirke har den navnet Horologion.: Disse er den offisielle bønn utenfor messen og Den Gudommelige liturgi. Navnet kommer av at de skal leses til de kanoniske tider. Alle klerikere og ordensmedlemme ...

Les Très riches heures du Duc de Berry

Les Très Riches Heures du Duc de Berry er et illuminert manuskript, og nærmere bestemt en tidebok som ble bestilt av den franske kongens bror, hertug Jean av Valois ca 1410, fra de tre Limbourg-brødrene.

Mariavesper

Mariavesper er en liturgisk kveldsbønn som brukes på Mariafestdagene. En rekke komponister har brukt hymnene og salmene fra disse gudstjenestene som utgangspunkt for kirkelige komposisjoner: Vespro della Beata Vergine av Heinrich Ignaz Franz Bibe ...

Laudes

Laudes er også betegnelsen på morgenbønnen i den romersk-katolske kirkes offisielle liturgi. Den består av hymne, salmer, skriftlesning, Benedictus, forbønner, Fader Vår, dagsbønn og velsignelse.

Tidebok

Tidebok er en bønnebok, nærmere bestemt en bok som inneholdt den katolske kirkes tidebønner. Tidebøker var blant de oftest forekommende bøker i privateie i middelalderen fra ca. 1200. De mest påkostede eksemplarene av tidebøkene var illuminerte m ...

Vesper

Vesper er en tidebønn som holdes omtrent ved solnedgangen eller 18.00. Den hører både i Østkirken og i Vestkirken til de viktigste tidebønnene. Vesperen blir ofte fremført syngende, iblant til en melodi komponert som et selvstendig kunstverk. Høy ...

Buddhisme

Buddhisme er en ikke-teistisk religion, eller filosofi, som er basert på læren fra Buddha som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal. Buddhismen spredde seg gradvis derfra gjennom Sør-Asia til Midtøsten, Sentral-Asia, Sørøst ...

Apsara

En apsara eller Accharā er en kvinnelig naturånd for skyene eller vannet i hinduistisk og buddhistisk mytologi. Ordet kan oversettes som nymfe, guddommelig nymfe eller guddommelig jomfru. Apsaraer sees på som overnaturlige vesener: de ser ut som ...

Asvaghosa

Aśvaghoṣa var en indisk filosof og poet som ble født i Saketa i det nordlige India. Han var en av de tidlige sanskrit-dramatikere, og regnes som den største indiske poeten forut for Kālidāsa. Aśvaghoṣa var den fremste i en gruppe buddhistiske hof ...

Avalokitesvara

Avalokiteśvara, på tibetansk Chenresi eller Chenrezig, er en bodhisattva i tibetansk buddhisme. Den nordlige buddhismen, mahayana, så Avalokitesvara som den bodhisattva som omvendte Tibet til buddhismen. Avalokitesvara dyrkes som "medlidenhetens ...

Buddha

Siddharta Gautama var en indisk prins som betraktes som grunnleggeren av buddhismen. Siddharta Gautama fikk ærestittelen Buddha, som på sanskrit betyr "den oppvåknede", fordi han ifølge buddhismen på et tidspunkt innså hvordan alt henger sammen o ...

Buddha-statuene i Bamiyandalen

Buddha-statuene i Bamiyan, var to monumentale statuer av stående buddhaer skåret inn i en klippevegg i Bamiyandalen i Hazarajat-regionen i det sentrale Afghanistan. Statuene var fra det 6. århundre, og lå 230 km nordvest for Kabul i en høyde på 2 ...

Buddhistisk atomisme

Buddhistisk atomisme er en atomistisk skole innenfor buddhistisk filosofi som florerte på det indiske subkontinent i to lengre perioder. I den første fasen, som begynte med utviklingen forut for det 6. århundre f.Kr., hadde buddhismen en svært kv ...

Buddhistisk humanisme

Buddhistisk humanisme er den humanistiske/buddhistiske retningen som vektlegger buddhistisk filosofi og tro i forening med allmenne humanistiske ideer.

Buddhistisk symbolikk

Buddhistisk symbolikk er bruken av buddhistisk kunst for å presentere visse aspekter av dharma eller buddhistisk filosofi. Antropomorfisk symbolisme oppstod omkring det 1. århundre e.Kr. med kunsten i Mathura og den gresk-buddhistisk kunsten i Ga ...

Catuṣkoṭi

Chatuṣkoṭi er et eller flere logiske argumenter av en gruppe på fire diskrete funksjoner eller en uutslettelig kvaternitet som har flere anvendelser og som har vært viktig i dharmiske tradisjoner av indisk logikk, buddhistisk logikk, spesielt inn ...

Chakravartin

Chakravartin er et gammelt indisk begrep som brukes om en ideell universell leder som regjerer etisk og velvillig over hele verden. En slik regents lederskap blir kalt sarvabhauma. Det er en bahuvrihi, som i symbolsk forstand betyr "hvis hjul bev ...