ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 336

Penater

Penater var i den romerske religion guddommelige vesener som voktet over husets forråd og i overført betydning over hele familiens velstand. Opprinnelig to guddommer i hjemmets forrådskammer. Deres navn er beslektet med ordet penus, "forråd". Pen ...

Quirinus

Quirinus er i henhold til romersk mytologi en av de eldste gudene i Roma og Romerriket. Under keiser Augustus var Quirinus også et epitet for guden Janus som Janus Quirinus. Hans navn er avledet fra Quiris i betydning spyd. I den eldste romerske ...

Saturn (gud)

Se også Saturn andre betydninger Saturn er en gud i romersk mytologi. Han har sin opprinnelse i antikken som en av de eldste romerske guddommer. I senere tid er Saturn identifisert med grekernes Kronos fra gresk mytologi. Saturn er nært knyttet t ...

Titaner

Alternative betydninger: Titan måne, Titan grunnstoff. Titaner var en opphavelig rekke av mektige guder i gresk mytologi. De var avkommet til Gaia og Uranos som hersket i den legendariske gullalderen. De var udødelige kjemper av ufattelig styrke ...

Iglesia del Pueblo Guanche

Iglesia del Pueblo Guanche er en religiøs organisasjon som ble grunnlagt i 2001 i byen San Cristóbal de La Laguna på den spanske øya Tenerife. Organisasjonen har som mål å fremme Guanche-folkets gamle religion. Organisasjonen ble stiftet av en gr ...

Julleuchter

Julleuchter er en angivelig hedensk-germansk, men i virkeligheten en rekonstruert kultgjenstand benyttet i nyhedensk germanerdyrkelse, som angivelig skal symbolisere vintersolverv. Den spilte en vesentlig rolle i den nazistiske julefeiring og ble ...

Rodisme

Rodisme, eller Rodnoveri er en neo-etnisk religion som ser seg selv i tradisjonen av slaviske natur-religion, avhengig av slavisk kultur, mytologi og religiøse forestillinger.

Bahai-troens skrifter

bahai-troens skrifter er en bok i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, redigert av Arne Ruste og utgitt i 2007. Boken inneholder tekster skrevet av fire av bahais profeter og ledere: Báb, Baháulláh, `Abdul-Bahá og Shoghi Effendi. bahai er ...

Den persiske Bayánen

Den persiske Bayánen er et hellig skrift innen babismen og bahai, skrevet i 1847–48 av den iranske martyrprofeten Báb. Det finnes både en persisk bayán og en arabisk bayán. Budskapet i tekstene er at Báb, i kraft av åpenbaringene sine, opphever v ...

Arkhangelskevangeliaret

Arkhangelskevangeliaret er et illuminert manuskript på kirkeslavisk i kyrillisk skrift. Det ble til i 1092, muligens et sted rundt Novgorod. Den er den fjerde eldste kjent østslaviske bok. I 1997 ble det oppført på UNESCOs liste over verdensdokum ...

Aslak Bolts bibel

Aslak Bolts bibel er Norges eneste bevarte liturgiske middelalderhåndskrift, skrevet som en Vulgata. Forskere anslår at boken ble skrevet ca. år 1250 av kommersielle skrivere. Første gang man med sikkerhet hører om denne Bibelen er i år 1428, sam ...

Bibelen i Norge

Det har kommet mange forskjellige utgaver av Bibelen i Norge. I denne artikkelen følger en oversikt over de forskjellige utgavene av Bibelen som har kommet ut i Norge på gammelnorsk, dansk, landsmål/nynorsk, bokmål, nordsamisk og sørsamisk. Dette ...

Bibelens kanon

Bibelens kanon er den samling av bøker i Bibelen som regnes av troende som hellige. Noen mener de er inspirert av Gud, og noen mener de er Guds ord. Den protestantiske bibelen har 66 bøker som utgjør Det gamle testamente og Det nye testamente. De ...

Bibelens ufeilbarlighet

Synet på bibelens ufeilbarlighet holdes av mange kristne kirkesamfunn og individer. Denne læren forutsetter at alle kristne læresetninger og all kristen forkynnelse må ha sitt grunnlag i bibelen. "Troa på at bibelen er fullstendig tillitsverdig s ...

Bibelhumanisme

Bibelhumanisme er et begrep oppstått i moderne tid som i streng forstand betegner en interesse i Europa på 1500-tallet om gå til kildene ved oversettelse av Bibelen til latin eller europeiske folkespråk. Bibeloversettelser, som det allerede fante ...

Bibelprisen

Bibelprisen utdeles årlig av Det Norske Bibelselskap til en person som har bidratt til å utvide og fornye bibelbruken. Prisen blir tildelt bidragsytere og aktører i kulturlivet, i det politiske liv og i den videre samfunnssektor, men også innen b ...

Den fattige i Det gamle testamentet

Den fattige i Det gamle testamente representerer et fenomen som tillegges stor vekt både i tekstene selv og i de jødiske og kristne tradisjoner som er knyttet til dem. De hebraiske ordene som benyttes i grunnteksten til å betegne fattigdom er ebj ...

Den hebraiske bibelen

Denne artikkelen omhandler begrepet "Den hebraiske bibelen". For jødiske skrifter, se Tanakh. For andre kristne kanoner, se Det gamle testamentet. Den hebraiske bibelen er en fellesbetegnelse på de bøkene i Bibelen som opprinnelig ble skrevet nes ...

Det babylonske fangenskap

Det babylonske fangenskap eller eksilet i Babylon er en periode i jødisk historie da deler av det jødiske folket fra det gamle kongedømmet Judea ble ført bort og holdt som fanger i Babylonia. Denne tiden er omtalt i Den hebraiske Bibelen i Andre ...

Det deuteronomistiske historieverk

Det deuteronomistiske historieverk er en betegnelse på følgende historiske bøker i Det gamle testamente: Deutronomium, Josvas bok, Dommernes bok, Samuelsbøkene, og Kongebøkene. Det deuteronomistiske historieverk har fått navn etter Deutronomium. ...

Diatessaron

Diatessaron var fra begynnelsen en gresk musikkbetegnelse, men ble også brukt som betegnelse på en evangelieharmoni, en sammenfallende tekst som inkorporerte de fire evangeliene fra Det nye testamente, som Tatianus sammenstilte rundt år 175 e.Kr. ...

Disippel

Disippel ble i eldre tid brukt om en lærling eller elev. I dag brukes det mest om tilhengere av en religiøs kult, og mange vil nok tenke på Jesu tolv disipler. Den siste fortolkningen er likevel alt for snever ettersom Jesus i sin samtid hadde fl ...

Dommerne i Israel

Dommerne i Israel var i henhold til Bibelen en form for karismatiske ledere, "en hersker eller en militær leder, foruten også en som presiderte ved juridiske møter". Fra tiden mellom israelittenes innvandring i det lovte land og erobring av Kanaa ...

Durham-evangeliene

Durham-evangeliene er en angelsaksisk evangeliebok fra slutten av 600-tallet som i dag blir bevart i Durhamkatedralens katedralsbibliotek i England. En enkel folie av dette manuskriptet er i dag ved Magdalene College ved University of Cambridge. ...

Echternachevangeliene

Echternachevangeliene, også kjent som Willibrord-evangeliene, er evangeliebok fra biblioteket i klosteret Echternach i Luxembourg. Det er et verk preget hiberno-saksisk eller insulær kunst. Tekstbildet er insulær skrift, en middelalderskrift med ...

Evangeliebok

En evangeliebok er en liturgisk bok som inneholder tekstene til de fire Evangelier. Selv om hele Bibelen innen kristendommen regnes som en hellig bok, har Evangeliene en særstilling fordi de anses å inneholde Kristi egne ord. Det er derfor en tra ...

Fortapelse

Fortapelse, er et uttrykk i Det nye testamente som betegner de ugudeliges endelige skjebne. Fortapelsen forstås på ulike måter, og betegner Guds straff og dom, og innebærer evig adskillelse fra Gud. Det finnes ulike oppfatninger av fortapelsen i ...

Johann Gutenberg

Johann Gutenberg var en tysk gullsmed og metallurg som regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten, det vil si masseframstilling av bøker trykt med løse bokstavtyper. I Kina ble det trykt blokkbøker allerede på 500-tallet og brukt løse typer fra ...

International Bible Society

International Bible Society er en kristen organisasjon som oversetter og distribuerer Bibelen på forskjellige språk. Organisasjonen ble grunnlagt i New York i 1809 som New York-kontoret av det britiske bibelselskapet. Det ble kjent som New York B ...

Israels land

Israels land er et landområde som noen hevder er blitt gitt israelittene av Gud. Begrepet stammer fra Oldtiden og har sitt utgangspunkt fra enkelte steder i Det gamle testamentet. Begrepet nevnes kun to ganger i Det nye testamentet, og det er i M ...

Kadmonitter

Kadmonitter var ifølge Det gamle testamente og Den hebraiske bibel en stamme nevnt i den pakt Gud gjorde med Abraham. Stammens identitet er ukjent. Ifølge M. G. Eastons bibelordbok bebodde kadmonittene den nordøstre delen av Palestina; det antas ...

Khabur

Khabur er den største sideelven til Eufrat i Syria. Selv om Khabur har sitt utspring i Tyrkia, er den karstiske kilden ved Ras al-Ayn hovedvannkilden for elven. Flere viktige periodiske elver møter Khabur nord for Al-Hasakah, og danner sammen det ...

The Late Great Planet Earth

The Late Great Planet Earth er en amerikansk dokumentarfilm fra 1979 basert på 1970-boka med samme tittel skrevet av den amerikanske evangelisten Hal Lindsey. Filmen er regissert av Robert Amram og Rolf Forsberg. Orson Welles har fortellerstemmen ...

Lichfieldevangeliene

Lichfieldevangeliene er insulær evangeliebok som i dag er oppbevart i Lichfieldkatedralen i Lichfield i England. Det er 236 bevarte pergamentsark hvor åtte av disse illuminerte. Ytterligere fire inneholder innrammet tekst. Sidene måler rundt 30.8 ...

Lindisfarne-evangeliene

Lindisfarne-evangeliene er et illuminert manuskript skrevet på latin fra tidlig middelalder i England. Det ble produsert på Lindisfarne, i sin tid også kalt for "den hellige øya", og som ligger utenfor kysten i Northumberland. Manuskriptet, som b ...

Melchior Lotter

Melchior Lotter var tysk boktrykker i Wittenberg og Leipzig; han trykket de første utgaver av Luthers begynnende oversettelser av Bibelen, fra 1521. Lotter hadde også tidligere befattet seg med bibeltrykk. I 1516 produserte hans trykkeri Psaltere ...

Hans Lufft

Hans Lufft eller Johannes Lufft, Hans Luft, Hanns Lufft, Iohannes Lufft etc. var en tysk boktrykker som trykket Lutherbibelen. Han ble også borgermester i Wittenberg.

Maciejowskibibelen

Maciejowskibibelen er et rikt illustrert håndskrift av Bibelen, fremstilt omkring midten av 1200-tallet. Den er også kjent som Korsfarerbibelen eller som Morgan Bible. Illustrasjonene med bibelske motiver gjengir personer som bærer drakter typisk ...

Nordisk bibelmuseum

Nordisk bibelmuseum er Nordens første og eneste bibelmuseum. Museet ble åpnet 31. mai 2018 av stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen. Nobimu holder til i Nedre Slottsgate 4C i Oslo sentrum. Museet ble startet på initiativ av Rune Arnhoff, so ...

Numerologi i bibelen

Bibelen omtaler ingen tall som hellige, men numerologi har spilt en rolle i gresk filosof og i jødisk mystikk, Kabbala, og har påvirket lesingen av Bibelen. Forskjellige tradisjoner regner en rekke tall i Bibelen for hellige eller spesielt symbol ...

Sankt Gallen-boken

Sankt Gallen-boken er en insulær evangeliebok fra middelalderen. Den er i dag oppbevart i klosteret St. Gallens katedralbibliotek, katalogisert som MS 51 / Cod. Sang. 51. Manuskriptet består av de fire evangeliene. Det ble antagelig skrevet i Irl ...

Slektsregistre i Bibelen

Bibelske slektsregistre finner man flere steder i Bibelens tekst, og den mest omfattende samling av slektslister er den i 1. Krønikebok. Slektslister forekommer også blant annet i Mosebøkene, Ruts bok og i Esras bok. I Matteusevangeliets første k ...

Soferim

Soferim var en gruppe skriftkyndige avskrivere som laget avskrifter av hebraiske skrifter. Navnet soferim kommer fra flertallsformen av det hebraiske ordet sofer som kommer fra et rotord som betyr "å telle". Sofer blir i norske bibler oversatt me ...

Textus Receptus

Textus Receptus er en greskspråklig grunntekst til Det nye testamente som ble satt sammen av Erasmus av Rotterdam på 1500-tallet. Teksten dannet deretter grunnlaget for Martin Luthers første oversettelse av Bibelen til tysk, for oversettelsen av ...

Tohuvabohu

Tohuvabohu er et uttrykk som benyttes i skapelsesberetningen i 1. Mosebok i Bibelen, og som i omgangsspråket på en rekke språk betyr noe slikt som "svært kaotisk". Bibelen begynner med setningen "Bereshith bara elohim et hashamajim v’et haarez, v ...

Trapezunt-evangeliet

Trapezunt-evangeliet er et bysantinsk illuminert manuskript. Paleografisk datering tyder på at det stammer fra 900- eller 1000-tallet. Sidene er 33 x 26.5 cm. Den trapezuntinske keiseren Andronicus fikk manuskriptet rikt dekorert med gull og edel ...

Verdens Hellige Skrifter

Verdens Hellige Skrifter er en bokserie utgitt av De norske Bokklubbene. Serien tar for seg sentrale religiøse skrifter fra ulike religioner og mytologier fra hele verden. Serien utkom fra 2000 til 2015, og omfattet i alt 85 bøker. Redaktører for ...

Afu av Pemdje

Afu av Pemdje var en kristen eremittmunk som levde i Egypt omkring år 400. Fra å ha vært eremitt ble han senere biskop i Pemdje i Mellom-Egypt. Historien om Afu er kjent fra skriftet Den velsignede Afu av Pemdjes liv eller Apa Afus liv, som oppri ...

Aggada

Aggada eller Aggadah Aggados) er jødiske religiøse tekster. Selv om tekstene har vært nedskrevne siden 400/500-tallet, regnes de som en del av jødedommens "muntlige tradisjon", i motsetning til den skriftlige tradisjonen. Den muntlige tradisjonen ...

Al-Muqaddimah

Al-Muqaddimah er en bok fra 1377 av den arabiske historikeren Ibn Khaldūn. Boken er opprinnelig skrevet som en introduksjon og metodebeskrivelse til hans omfattende historieverk Kitab al-Ibar, men "fordi forfatteren vil gi en uttømmende analyse a ...