ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 355

Sikariere

Sikariere er et begrep som var i bruk i århundrene etter ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 e.Kr. om en ekstremistisk utbrytergruppe fra de jødiske selotere som forsøkte å forvise romerne og deres tilhengere ved hjelp av snikmord med deres skjulte ...

Via Maris

Via Maris er det moderne navnet på en handelsrute tidlig i bronsealderen og antikken, mellom Egypt og de nordlige rikene i Syria, Anatolia og Mesopotamia - dagens Iran, Irak, Israel, Tyrkia og Syria. Det tidligere navnet var Filistinerveien som v ...

World Zionist Organization

World Zionist Organization, eller WZO, ble grunnlagt i 1897 under navnet Zionist Organization, ZO, ved den første Sionistkongressen, som ble holdt den 29. august til 31. august i Basel, Sveits. ZO fungerte som en paraplyorganisasjon for sionistbe ...

Kirkehistorie

Kirkehistorie er en av de klassiske fire teologiske disipliner, og er sammen med studiet av Det gamle testamente og Det nye testamente en av de historiske disipliner innenfor kristen teologi. Kirkehistorie er som akademisk fag opptatt av kirken s ...

Arianisme

Arianisme er innen kristendommen en monoteistisk, kristologisk lære som hevder troen på at Jesus Kristus er Guds sønn, men at han ble født av Gud på et bestemt tidspunkt, er forskjellig fra Faderen og derfor underordnet den øverste guddommen. Ari ...

Brødremenigheten

For trossamfunnet med samme navn på Færøyene, se Brøðrasamkoman. Brødremenigheten, også kalt herrnhuterne eller herrnhutene, Den herrnhutiske brødremenighet, Den mæhriske brødremenighet, De evangeliske Brødre, Broderlyden og annet, er et kristent ...

Petr Chelčický

Petr Chelčický antas å ha blitt født syd i Bøhmen rundt 1390, selv om en teori setter hans fødsel til så tidlig som 1374. Veldig lite er kjent om hans personlige historie. Forskjellige historikere har kalt ham en livegen, en uavhengig bonde, gods ...

Cyprianus

Thascius Caecilius Cyprianus var biskop i Kartago, kirkefader, helgen og kristen martyr. Han ble født rundt år 208 i nærheten av Kartago. Ifølge legenden var han en forferdelig trollmann, men ble en overbevist kristen. For sin kristne tro skal ha ...

De bøhmiske brødre

De bøhmiske brødre, var et kristent fellesskap etablert 1457 i Bøhmen. Begynnelsen til De bøhmiske brødre går tilbake til Petr Chelčický og hans tilhengerne som ble kalt Petr av Chelčický brødrene. Selv om han var en lekmann, vant han anseelse på ...

Decet Romanum Pontificem

Det finnes i det minste to andre viktige pavelige buller med navnet Decet Romanum Pontificem: En datert 23. februar 1596 og gitt av pave Klemens VIII, og én datert 12. mars 1622, av pave Gregor XV.

Det vestlige skisma

Det vestlige skisma eller det pavelige skisma var en deling innen den katolske kirken i 1378. Skillet var mer av politisk enn teologisk karakter. Skismaet ble oppløst etter 40 år av konsilet i Konstanz. Det er noen ganger kalt det store skisma, s ...

Devotio moderna

Devotio moderna var en religiøs kristelig bevegelse innen den katolske kirke i senmiddelalderen. Den kan betraktes både som en kristelig reform- og bevegelse, og som en bevegelse som fremmet kristen mystikk. Den blomstret i et Europa der humanism ...

Domkapitel

Domkapitel eller kapitél er eller var en forsamling av prestene som var knyttet til en domkirke og var domkirkens styrende organ. Domkapitelet hadde bl.a. i oppgave å sikre en verdig og høytidelig liturgi. Domkapitlene fikk etterhvert mange retti ...

Exurge Domine

Exurge Domine eller Exsurge Domine var den pavelige bullen av 15. juni 1520 fra pave Leo X som fordømte en rekke av Martin Luthers teologiske standpunkter funnet i hans skrifter, og krevde at han skulle trekke tilbake 41 setninger innen 60 dager ...

Fumi-e

En Fumi-e var en avbildning av Jesus eller Maria som Tokugawashogunatets religionsmyndigheter i Japan krevde at mistenkte kirishitan måtte trå på for å bevise at de ikke tilhørte denne forbudte religion. Bruken av fumi-e begynte med forfølgelsen ...

Færøysk kirkehistorie

Færøysk kirkehistorie begynner omkring år 625, da munker fra Irland flyttet til Færøyene, hvor de levde eremittliv og tilbragte tiden med å drive fåreavl og dyrking av blant annet havre. Sannsynligvis flyttet munkene videre til Island omkring år ...

Fødselskirken

Fødselskirken i Betlehem er en av de eldste kirkene i verden som fremdeles er i bruk. Kirken ble bygget på 300-tallet av keiser Konstantin den store over den grotten som etter tradisjonen er blitt utpekt som Jesu fødested. I Det nye testamentets ...

Gjerpen prosti

Gjerpen prosti var i middelalderen et geistlig tjenestedistrikt, prosti, som i omfattet Nedre Telemark. Etter reformasjonen ble Oslo og Hamar bispedømmer slått sammen, og samtidig ble Gjerpen og Øvre Telemark prostier slått sammen til Telemark pr ...

Høgendeskirke

Høgendeskirke var norsk middelalder en privat kirke som en bonde fikk reist på egen gård. Av gammelnorsk hǿgendiskirkja i betydningen makelighet eller bekvemmelighet. Bekvemmeligheten kom av at man slapp lang kirkevei eller slapp å stå tidlig opp ...

Kakure kirishitan

Kakure kirishitan er en betegnelse på de japanere som trass i shogunatets kristendomsforbud tidlig på 1600-tallet i hemmelighet holdt fast ved sin katolske tro eller sluttet seg til denne tro. Under shogunatets forfølgelser ble alle kristne tekst ...

Kirishitan Yashiki

Kirishitan Yashiki, i den japanske hovedstad Edo, var etter landinnstengningen 1635/1639 et fengsel for de kristne misjonærer som til tross for forbudet hadde trådt i land i Japan.

Kirkefedre

Kirkefedre er en fellesbenevnelse på viktige teologer, forfattere og lærere, normalt i Oldkirken, hvis skrifter ble av grunnleggende betydning for den kristne kirke. De ulike kirkelige tradisjoner vil ha noe forskjellig oppfatning av hvem man reg ...

Klokker

Klokker er en funksjon innen kirken. Klokkeren har som oppgave å hjelpe til ved gudstjenesten og å bidra til at det liturgiske liv foregår som det skal. Klokkeren hadde gjerne det musikalske ansvaret under gudstjenestene og var gjerne også lærer ...

Kollas

Kollas er en betegnelse for utnevnelse av en prest som kirkelig medarbeider, tradisjonelt brukt om et ansettelsesbrev eller erklæring fra en biskop. I middelalderen var kollasretten, i betydningen hvem som skulle ha rett til å utnevne prester og ...

Konsil

Konsil betegner en sammenkomst i den kristne kirke som avgjør lærespørsmål og rettsregler. Syv konsiler kalles økumeniske og er anerkjent av den østlige Den ortodokse kirke, den vestlige kristenheten Den katolske kirke og mange protestantiske kir ...

Konsilet i Konstanz

Konsilet i Konstanz, som var det andre i rekken og det mest bemerkelsesverdige av de såkalte tre reformatoriske kirkemøtene i siste del av middelalderen, trådte sammen i Konstanz den 5. november 1414 og ble avsluttet den 22. april 1418.

Kristenretten

Kristenretten var i førreformatorisk tid den del an norsk rett som omhandlet kirkelige forhold. De gjaldt organisering av kirken, regulering av forholdet mellom kirken og det verdslige samfunn brudd på kirkens moralbud der disse var støttet av lo ...

Kronikk for den katolske kirke i Litauen

Kronikk for den katolske kirke i Litauen var den best kjente og lengst bestående samizdat-publikasjon i Den litauiske sovjetrepublikk, en av Sovjetunionens republikker. Den tok etter den russiske samizdat Kronikk av løpende begivenheter Хроника т ...

Marcus Minucius Felix

Marcus Minucius Felix var en av de tidligste kristne latinske apologeter. Ingenting er kjent om hans personlige historie, og hans skrifter er bare tilnærmelsesvis daterte til mellom 150 og 270 e.Kr. I De Viris Illustribus n. 58 av Hieronymus omta ...

Montanisme

Montanismen var en kristen retning som oppsto i Oldkirken i det 2. århundre. Bevegelsen ble dannet rundt frygieren Montanus, som døde omkring 170. Montanus og de to kvinnene Prisca og Maximilla hevdet få åpenbaringer mens de var i en slags ekstas ...

Monumenta Historica Societatis Iesu

Monumenta Historica Societatis Iesu er en samling med kritiske utgaver av dokumenter om Jesu Selskaps opprinnelse og tidligste tider, også med deres stifters Ignatius av Loyolas, skrifter. Jesuittenes 24. generalkongregasjon 1892 anbefalte sin da ...

Moskva-Konstantinopel-skismaet i 2018

Det ortodokse skisma mellom Moskva og Konstantinopel i 2018 er et skisma som skjedde den ortodokse kirke i 2018, da patriarken for den russisk-ortodokse kirke erklærte at den russisk-ortodokse kirke ikke lenger ville rette seg etter den økumenisk ...

Motreformasjonen

Motreformasjonen er en betegnelse som katolikker bruker på de omfattende endringer innen den romersk-katolske kirken som skjedde ved Konsilet i Trient og i den etterfølgende tiden, blant annet ved utviklingen og virksomheten knyttet til Jesuittor ...

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond er et norsk fond som eier eiendommer og finanskapital. Fondet er en stor grunneier og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer. OVF har en formålsbasert formuemasse. Fonde ...

Osroene

Det osrhoenske rike var et gammelt rike ved Eufrat og Tigris i det nåværende søndre Tyrkia og nordre Syria. Riket ble grunnlagt i 130-årene f.Kr.; den første herskeren het Aryu. Det var verdens første uavhengige rike som ble kristent - det antok ...

Prebende

Prebende kan bety inntektene fra et som regel kirkelig pastorat, som var avsatt til å lønne prestestillinger innen kirkene eller skolene. Uttrykket går tilbake til en gammel ordning hvor slike inntekter var for det felles underholdet for munker, ...

Reformasjonen

Reformasjonen var en religiøs omveltning fra katolisisme til protestantisme i deler av Europa på 1500-tallet, utløst av Martin Luther, som utferdiget 95 teser mot sider av avlatshandelen den 31. oktober 1517. Luther understreket betydningen av de ...

Reformasjonen i Norge

Denne artikkelen omhandler reformasjonen i Norge. For å lese om reformasjonen generelt, se Reformasjonen. Reformasjonen i Norge var Danmark-Norges brudd med den romersk-katolske kirke i 1536–1537. Reformasjonen ble innført i Norge samtidig som la ...

Setesvenn

I senmiddelalderen var setesvenner menn som hadde sverget troskapsed til en stormann og tjente ham som var han en konge. Setesvennene stod for den verdslige forvaltningen av de økonomiske interessene til kirken. Erkebiskopen hadde etter sættargje ...

Skisma

Skisma er en betegnelse for spaltning, splittelse eller brudd. Det tilhørende tilleggsord er skismatisk. I den kristne kirke var det fra begynnelsen av stor uenighet om hvordan det kristne budskap skulle fortolkes. Mange kirkehistoriske stridighe ...

Steinkorsene i Eivindvik

Steinkorsene i Eivindvik er to kors av stein som står i Eivindvik i Gulen kommune. De to korsene var begge mellom 2.5 og tre meter høye, men det ene korset ble ødelagt av trefelling 27. april 2012. Mellom korsene er det en slette. Den fremste aut ...

Det store skisma 1054

"Det store skisma" er i denne artikkelen en betegnelse på splittelsen mellom øst- og vestkirken i 1054. For andre betydninger, se det store skisma. Artikkelen inneholder ikke-nøytrale uttrykk som den rette tro. Dette er brukt i den sammenheng den ...

Ultramontanisme

Ultramontanismen er navnet på en retning som satte preg på den romersk-katolske kirke på 1800-tallet og det begynnende 1900-tall. Uttrykket tilhører ikke minst den politiske sfære, da som betegnelse for den romtro politiske katolisisme.

Vekkelsen i Wales

Vekkelsen i Wales var en kristen vekkelse i Wales i 1904 og 1905 som fikk stor innvirkning på samfunnslivet da trolig 150 000 mennesker ble omvendt "på nytt" til kristendommen. Under vekkelsen var det angivelig tegn og mirakler, syner og åpenbari ...

Zionittene

Zionittene var navnet på en pietistisk-døperisk bevegelse i 1700-tallet i Drammen, Asker og omegn. Zionittene oppstod da den danske teologistudenten Søren Bølle i 1737 kom til Drammen og på kort tid samlet en stor skare med tilhengere. I 1741 mel ...

Dynnasteinen

Dynnasteinen er en runestein som opprinnelig sto på gården Dynna helt sør i Gran kommune. Den regnes for å være et av Norges tidligste kristne minnesmerker og Norges første billedmonument. Steinen er av ringerikssandstein. Den er om lag tre meter ...

Hylestad stavkirke

Hylestad stavkirke var en stavkirke som lå i dagens Valle kommune i Setesdal. Kirken ble revet i 1664 og er nå forsvunnet. To planker fra den gamle kirkeportalen er bevart og utstilt i Kulturhistorisk museum i Oslo. Hylestadportalen er den mest b ...

Olav den hellige

Olav II den hellige, også kjent som Olav Digre og Sankt Olav var Norges konge fra 1015 til 1028. Han ble erklært som helgen av biskop Grimkjell 3. august ca. 1031. Olav Haraldssons mumifiserte lik ble oppbevart i St. Olavs skrin i Nidarosdomen fr ...

Vangsteinen

Vangsteinen, også omtalt som Vangssteinen og Vangstenen, er en runestein i Vang kommune i Valdres i tidligere Oppland fylke. Steinen er antatt å være fra første halvdel av 1000-tallet. Steinen er av en skifrig bergart. Den har en irregulær form o ...

Calmeyergatemøtet

Calmeyergatemøtet var et møte mellom ulike grupperinger i Den norske kirke, og var en viktig hendelse i det som ofte blir omtalt som kirkestriden. Møtet fant sted fra 15. til 18. februar i 1920 i Calmeyergatens Misjonshus i Calmeyers gate i Oslo, ...