ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4

Naurisk kultur

Naurus innbyggere bruker vanlige tropiske klær: korte bukser og lette skjorter. Fisking følger fortsatt den tradisjonelle metoden: øyas fiskere venter på fisken i små, lette båter. Skikken å drive fiske med dresserte fregattfugler har blitt bevar ...

Egeisk kultur

Egeisk kultur er den betegnelsen man bruker på de tidligste sivilisasjonene i og omkring Hellas. Geografisk kan kulturen deles inn i helladisk kultur på det greske fastland, minoisk kultur på Kreta og cycladisk kultur på øyene ved Lilleasia. På d ...

Den båndkeramiske kulturen

Den båndkeramiske kulturen var en mellomeuropeisk kultur fra yngre steinalder, best kjent fra Tsjekkia, Slovakia, sørlige og vestlige Tyskland samt Nederland. Kulturgruppa forekom også i Ungarn, Østerrike, Polen og Frankrike. Den vikstigste nærin ...

Geografi

Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut og hvorfor den ser slik ut, og som setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη eller γεια som betyr "jord" og "j ...

Englands geografi

England utgjør østlige og sørlige to-tredjedeler av Storbritannia, pluss offshore øyer hvor den største er Isle of Wight. England grenser til Skottland i nord og til Wales i sør. Det ligger nærmest til det europeiske kontinentet i Storbritannia, ...

Nepals geografi

Offisielt hevdes det at navnet på en poetisk måte uttrykker den fysiske beliggenheten: Det er avleda av sanskrit nipa, ved foten av, og alaya, gudenes bolig. Men det blir også påstått at navnet stammer fra den nasjonaliteten som historisk har dom ...

Nederlands geografi

Nederlands geografi handler om et av de mest unike landene i verden geografisk sett. Dette er fordi store deler av Nederland befinner seg under havnivå, og man kan si at nederlenderne har "tatt" landet tilbake fra havet ved hjelp av diker.

Hellas geografi

Hellas geografi består hovedsakelig av fjell, og nær 80 prosent er fjell og Hellas er således det mest fjellrike i Europa. De vestlige delene av Hellas består av innsjøer og våtmarksområder. Pindosfjellene ligger sentralt i de nordlige delene av ...

Vestlandets geografi

Vestlandets geografi omfatter geografien til de fire fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vestlandet har en svært variert geografi, fra svaberg, øyer og skjær ved kysten, til jorbruksområder ved de storslåtte fjordene ...

Andorras geografi

Andorras geografi preges av kupert fjellterreng, og landet har en gjennomsnittshøyde over havet på 1 996 meter. Andorra har et areal på 468 km² og er et av verdens minste land. Andorra ligger i den østlige Pyreneene. Høyeste punkt er Coma Pedrosa ...

Areografi

Areografi og grafein, beskrive) eller Mars geografi, er den geografiske beskrivelsen av planeten Mars. Emnet fokuserer først og fremst på geologiske fenomener på Mars overflate og dens kartografiske representasjoner. Motsvarende emner på jorden b ...

Storbritannias geografi

Storbritannia ligger nordvest i Europa og består av England, Skottland, Wales og en sjettedel av øya Irland, samt en rekke mindre øyer. Fastlandsområdene ligger mellom 49°N og 59°N og fra 8°V to 2°Ø. Royal Greenwich Observatory, i Sørøst-London, ...

Historie

Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatte ...

Samenes historie

Menneskene nådde Nord-Skandinavia for omtrent 10 – 11 000 år siden, da isen trakk seg tilbake etter siste istid. I likhet med alle andre kulturer i eldre steinalder i Europa kjenner man imidlertid ikke det etniske opphavet til denne befolkningen. ...

Hellas’ historie

Hellas historie går tilbake til grekernes ankomst i Europa en tid før 1500 f.Kr., selv om det bare har vært en uavhengig gresk stat kalt Hellas siden 1821. Hellas historie går imidlertid langt utenfor Hellas grenser. Så tidlig som det 7. århundre ...

Europas historie

Europas historie omhandler historien til verdensdelen Europa, som det moderne mennesket har bebodd i nesten 40 000 år. Området ble tidlig dominert av sivilisasjonsdannelser omkring Middelhavet, spesielt den greske og latinske. Senere har den poli ...

Israels historie

Denne artikkelen handler om den moderne staten Israel. Se også Oldtidens Israels og Judeas historie, sionisme og Palestinas historie. Staten Israel ble opprettet i 1948 for å realisere målet til sionistbevegelsen om å opprette en jødisk nasjonals ...

Tysklands historie

Tysklands historie er en komplisert og omfattende historie, helt fra germanerne til dagens Tyskland. Som nasjonalstat oppstår Tyskland først med utropelsen av det tyske keiserrike i Versailles 1871, men navnet har vært brukt siden middelalderen f ...

USAs historie

Med USAs historie menes gjerne dette områdets nyere historie, det vil si fra og med vestlige sjøfarere oppdaget de amerikanske kontinentene og koloniserte dem, blant annet den delen som senere skulle bli USA.

Spanias historie

Spanias historie er i særlig grad kjent for tre forhold: At Spania fra 711 til 1492 var en del av den muslimske verden; at landet som sjøfartsnasjon i de følgende århundrene var en europeisk stormakt og verdensomfattende imperiebygger; og at land ...

Sveriges historie

Sveriges historie er en beskrivelse av Sverige gjennom tidene. Hva som menes med Sveriges historie har dog skiftet gjennom tidene. Tradisjonelt har man sett på rikets eller statens historie og dets forhold til andre stater og Sveriges folk. I dag ...

Nedskrevet historie

Nedskrevet historie kan defineres som historie som har blitt skrevet ned eller registrert ved hjelp av språk. Historie er et mer generelt ord som beskriver informasjon om fortiden. Den nedskrevne historien starter i 4. årtusen f.Kr., samtidig som ...

Kinas historie

Kinesisk historie er et omfattende felt ettersom det veldige landet, som eneste sivilisasjonen i verden, har skriftlige kilder uten avbrudd fra de siste 3500 årene. Kineserne har tradisjon på å benytte dynastiene til sine herskere tilhørte som en ...

Oldtidens Israels og Judeas historie

Historien til oldtidens Israel og Judea er historien til kongedømmene Det forente kongedømme Israel, Kongedømmet Israel og Kongedømmet Judea i Midtøsten, fra deres framvekst og til Judea ble erobret av babylonerne. Bruken av navnet Judea ebbet ut ...

Matematikk

Matematikk kan beskrives som en gruppe relaterte emner der en studerer objekter karakterisert med størrelse, orientering og/eller form, og også relasjoner mellom disse objektene. Det finnes imidlertid ingen allment anerkjent definisjon av matemat ...

Matematikk i norsk skole

Matematikk i skolen er et begrep som brukes for å omtale undervisning av matematikk i grunnskolen og i videregående skoler, både som eget undervisningsfag og som del av andre fag. Matematikk i skolen beskrives i læreplanen, og beskrivelsen skal v ...

Anvendt matematikk

Anvendt matematikk er en gren av matematikken hvor en bruker matematikk og metoder fra matematikken for å studere problemer fra andre fagfelt. Dette er problemstillinger som hele tiden har bragt matematikken fremover, for eksempel var det utfordr ...

Oldtidens egyptiske matematikk

Oldtidens egyptiske matematikk er matematikk som ble i brukt og utviklet i oldtidens Egypt, fra om lag 3000 f.Kr fram til rundt 300 f.Kr. Dette omfatter perioden fra det gamle riket og fram til det ptolemeiske kongedømmet. Egyptisk matematikk bes ...

Diskret matematikk

Diskret matematikk er læren om matematiske strukturer som er "diskrete". Med dette menes at strukturene ikke støtter eller behøver et begrep om kontinuitet. De fleste strukturer i endelig matematikk er opptatt av er tellbare mengder, slik som hel ...

Matematikkens historie

Matematikkens historie går flere tusen år tilbake i tid, lenge før ordet matematikk oppstod. Ordet "matematikk" kommer fra gresk μάθημα som betyr vitenskap, kunnskap eller læring, og μαθηματικός betyr "glad i å lære". I dag gjelder begrepet en be ...

Ren matematikk

Ren matematikk er den delen av matematikken som ikke fokuserer på anvendelser. Ofte deler en matematikken inn i ren og anvendt matematikk, med statistikk og matematikkdidaktikk som tredje og fjerde kategori. Fra 1700-tallet og fremover var dette ...

Hva er matematikk

Hva er matematikk er en bok skrevet av Lisa Lorentzen og er nr 45 i rekken hva er. -utgivelser fra Universitetsforlaget Boken tar for seg matematikk på en essayistisk form, men med henvisninger til videre lesning etter hvert kapittel. Boken vil m ...

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, bedre kjent som IME-fakultetet, var et fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultetets fagområder var blant annet datateknikk/informasjonsvitenskap, matema ...

Babylonsk matematikk

Babylonsk matematikk er matematikken som utviklet seg i Mesopotamia for 5 000 år siden. Allerede rundt 3000–2000 f.Kr. hadde babylonerne et godt utviklet system for å uttrykke tall og beregninger. Babylonerne benyttet et seksagesimalsystem, et po ...

Rom (matematikk)

Rom er i matematikk en mengde av objekter definert med et sett av regler eller aksiomer som spesifiserer egenskaper til objektene eller relasjoner mellom objektene. Rommet er dermed definert med en struktur. I bestemt form viser rommet vanligvis ...

Vitenskap

Vitenskap er et systematisk foretak som gjennom kritisk undersøkelse organiserer kunnskap og metoder, og inneholder et sett med prinsipper og kriterier for hvordan både metoder og observasjoner skal forstås. Moderne vitenskap deles ofte i naturvi ...

Illustrert Vitenskap

Illustrert Vitenskap er et internasjonalt populærvitenskapelig tidsskrift som utgis av Bonnier Publications International i Danmark, Finland, Hellas, Island, Norge, Sverige, USA, Latvia og Litauen. Under samme navn utgis også en versjon med histo ...

Vitenskapelig metode

Vitenskapelig metode er en samling teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å samordne og integrere gammel kunnskap. Den vitenskapelige metode eller prosess blir betraktet som fundamental for den vitenskapelige utforskning og ...

Bevis (vitenskap)

I vitenskapsteorien mener man med bevis en allmenngyldig begrunnelse for et utsagn, som tvingende demonstrerer utsagnets gyldighet eller sannhet. En begrunnelse kan altså bare kalles bevis for et utsagn hvis den forsvarer utsagnet mot alle tenkel ...

Den vitenskapelige revolusjonen

Den vitenskapelige revolusjonen er en betegnelse på den store endringen innen tenkning i løpet av 1500- og 1600-tallet. Overgangen var så radikal at den gjerne omtales som en revolusjon. Dette var et paradigmeskifte, der mange viktige forståelser ...

Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering er publiseringen av vitenskapelige resultater på grunnlag av studier. Vitenskapelig publisering skiller seg både i innhold og i metode fra publisering av for eksempel skjønnlitteratur eller populærvitenskap. Innholdsmess ...

Anvendt vitenskap

Anvendt vitenskap er betegnelsen på overføring av vitenskapelig kunnskap til et fysisk miljø. Eksempler på dette er testing av en teoretisk modell gjennom bruk av formell vitenskap eller det å løse et praktisk problem ved bruk av naturvitenskap. ...

Vitenskapelig tidsskrift

Et vitenskapelig tidsskrift, også kalt akademisk tidsskrift og, noe mindre presist, et fagtidsskrift, er et tidsskrift som trykker vitenskapelige artikler. Vitenskapelige tidsskrifter er en av flere former for vitenskapelige publiseringskanaler v ...

Formell vitenskap

Formell vitenskap eller formalvitenskap er vitenskap der formen og systemet alene er viktig, ikke innholdet. Formelle vitenskaper er logikk, matematikk, statistikk, informasjonsteori, spillteori og innen lingvistikk, syntaks og gramatikk. Naturvi ...

Den tyske nasjonalpris for kunst og vitenskap

Den tyske nasjonalpris for kunst og vitenskap var en pris som ble innstiftet av Tysklands rikskansler Adolf Hitler den 30. januar 1937. Prisen var ment som en erstatning for Nobelprisen, som Hitler forbød tyskere fra å motta, etter tildelingen av ...

Islamsk vitenskap

Islamsk vitenskap eller arabisk vitenskap er en fellesbetegnelse på den vitenskap som ble utviklet og benyttet i islams gullalder som er datert fra ca 800-1250 Selv om det betegnes islamsk vitenskap kom også enkelte kristne og jøder som ble klass ...

Den vitenskapelige komité for antarktisforskning

Den vitenskapelige komité for antarktisforskning er en komité under Det internasjonale vitenskapsråd som ble opprettet i 1958 i forbindelse med Det internasjonale geofysiske året. SCARs arbeidsområde er initiering, utvikling og koordinering av vi ...

Samfunn

Samfunn er et begrep som i henhold til sammenhengen har flere betydninger: folk i en stat ; bygd, kommune, by, og tettsted; gruppe av folk med felles tro, meninger, formål og lignende ; og forening. Et samfunn er således en gruppe mennesker som l ...

Det postindustrielle samfunn

Det postindustrielle samfunn er en betegnelse for samfunnsstrukturen når industrisamfunnet omdannes til neste fase; et servicesamfunn basert på kunnskap. I flere vesteuropeiske land er innsats av kunnskap og teknologi blitt den viktigste innsatsf ...

Teosofisk samfunn

Teosofisk samfunn er en internasjonal religiøs og filosofisk bevegelse som ble opprettet i New York i 1875. Teosofisk samfunn presenterer et system av kunnskaper om mennesket og universet, teosofi, som ble utformet av samfunnets grunnlegger Helen ...