ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55

Selvkontroll

Selvkontroll eller selvbeherskelse er evnen til å styre ens egne følelser, oppførsel og lyster i møte med eksternt press for å fungere i et samfunn. Innen psykologi kan det refereres til som emosjonell selvregulering. Selvkontroll kan være viktig ...

Selvregulering

Selvregulering kan defineres som et forsøk på å endre sine egne tanker, følelser, ønsker/begjær, handlinger og prestasjoner for å opprettholde en balanse eller normal fungering.

Teorien om planlagt atferd

Teorien om planlagt atferd er en sosialpsykologisk modell som forklarer forholdet mellom ulike overbevisninger og atferd. Teorien er en utvidelse av Icek Ajzen og Martin Fishbeins Teori om overveid handling fra 1975. TPB hevder at et individs atf ...

Tilbakefall

Tilbakefall finner psykologisk sett sted når en person vender tilbake til tidligere uønskede og oppgitte atferdsmønstre. Uttrykket brukes også ved medisinske og/eller psykologiske tilstander slik som depresjon, bipolar lidelse, multippel sklerose ...

Helsevesen

Helsevesen er alle offentlige og private tilgjengelige helsetjenester til innbyggerne, som sykehus, sykehjem, ambulanser, fastleger, poliklinikker, helsesykepleier, helsevern for psykisk utviklingshemmede og lignende som har til oppgave å forebyg ...

Ambulante tjenester

Ambulante tjenester er tjenester som gis fra spesialisthelsetjeneste til pasienter i private hjem, i kommunal heldøgnstjeneste som bokollektiver, sykehjem, døgnbaserte omsorgsboliger eller i private institusjoner. Pasienten henvises av sin fastle ...

Behandlingslinje

Behandlingslinjer, også kjent som pasientforløp og behandlingsforløp, er et verktøy som brukes til å styre kvaliteten i helsevesenet, inkludert standardisering av behandlings-, pleie- og omsorgsprosesser. Det er dokumentert at å benytte behandlin ...

Båre

En spjelk for ryggsøylen er en plate med festemulighet for hode, nakke, og overkropp som fungerer som en del av båren og er velegnet ved mistanke om brudd i nakke eller ryggsøylen. Det finnes også flere vakumsplinter av forskjellige størrelser. D ...

Eldrealarm

Eldrealarm er en innretning med en liten radiosender med alarmknapp i snor rundt halsen eller i en rem rundt håndleddet, som den gamle kan trykke på for å tilkalle hjelp. Radiosignalet går til en boks i boligen som automatisk ringer opp en vaktse ...

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte eller Health Service Executive er en irsk statlig organisasjon med ansvar for å levere helse- og omsorgstjenester til Irlands innbyggere, finansiert over skatteseddelen. Organisasjonen ble etablert ved helselov ...

Helseadministrasjon

Helseadministrasjon er både et akademisk og anvendt fag som i hovedsak omfatter læren om ledelse, økonomi og offentlig administrasjon som anvendt innen helsesektoren, både på det enkelte sykehus, sykehusnettverk, helsesystemer og folkehelse. Diss ...

Hjemmefødsel

Hjemmefødsel vil si å føde hjemme. Ved planlagt hjemmefødsel er det den gravide selv som har inngått en avtale med en valgt jordmor som ved avtalt tidspunkt i fødselen bistår kvinnen i hennes hjem. I dag foretrekker likevel de fleste kvinner å fø ...

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie for pasienter i eget hjem. Tjenesten drives av kommunen som del av primærhelsetjenesten, ofte organisert under Pleie og omsorgstjenesten. Tjenesten ble først opprettet som menighetsøstertjeneste a ...

ISAAC

ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker. Organisasjonen arbeider for å fremme forskning og utvikling run ...

Kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Kvalitetsforbedring handler om systematisk kartlegging av dagens praksis samt utarbeiding av ny ønsket praksis. Målsetningen er blant annet å oppnå større grad av pasientsikkerhet. Metoder og verktøy som medvi ...

Medicare (Australia)

Medicare er Australias universelle, offentlige helsefinansieringsprogram, som gir rimelig behandling hos leger og i sykehus for alle statsborgere og permanent bosatte unntatt på Norfolk Island. Medicare dekker også helsetjenester for besøkende fr ...

Medicare (USA)

Medicare er en offentlig helseforsikringsordning for eldre og handikappede i USA. Den ble innført 30. juli 1965 av President Lyndon Johnson ved et tillegg til den amerikanske sosialloven.

Meldepliktig sykdom

En meldepliktig sykdom er en sykdom der det er pålagt via lov eller forskrift å melde om til myndighetene. Den påkrevde meldingen omfatter vanligvis en rekke detaljerte informasjoner slik at myndighetene har mulighet å overvåke sykdommen, særlig ...

Multitraume

Multitraume er en alvorlig skade i to eller flere kroppsregioner. Dette skjer oftest i muskel-/skjelettsystemet og kan omfatte skader i nerver utenfor sentranervesystemet. Multitraume medfører ofte vanskelige brudd i ben, armer, bekkenskjelett og ...

National Health Service

National Health Service er det statlige helsevesenet i Storbritannia. Det er delt inn som NHS England, NHS Scotland og NHS Wales, med Health and Social Care tilknyttet i Nord-Irland. Med totalt 1.6 millioner ansatte er NHS den største arbeidsgive ...

Nordisk Sygeplejeforskning

Nordisk Sygeplejeforskning / Nordisk sykepleieforskning / Nordic Nursing Research er et nordisk, vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Det har som formål å styrke sykepleiefagets vitenskapelige grunnlag gjennom å formidle og spre kunnskap om klinis ...

Paramedisin

Paramedisin er ambulansefag på høgskolenivå, og tilbys i dag som bachelorstudium i Oslo, Stavanger, Tromsø, Bodø, Namsos og Fredrikstad. Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113-sentraler og 116 ...

Pasienttransport

Pasienttransport er et begrep som innbefatter transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Pasienttransport ble tidlig ...

Patienterstatningen

Patienterstatningen er en uavhengig forening i Danmark som ble etablert 1. juli 1992 som følge av at patientforsikringsloven gjorde det mulig få tilkjent erstatning for skader som pasienter er blitt påført i helsevesenet. Ordningen finansieres av ...

Patientforsikringsloven

Patientforsikringsloven er en dansk lov som trådte i kraft 1. juli 1992. Hensikten med loven var å sikre pasientenes muligheter for få tilkjent erstatning for skader som følge av behandling på Danmarks sykehus. Hittil hadde man kun vært berettige ...

Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjeneste er helsetjenester som leveres i lokalsamfunnet i det daglige. Primærhelsetjenester består av allmennpraktiserende leger, hjemmesykepleie, tannpleiere, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, annet helsepersone ...

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF)

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp er et skandinavisk register med opplysninger fra personer som har opplevd et sykdomsforløp som de knytter til bruk av alternativ behandling. Datainnsamlingen startet i 2005 og ble avsluttet 31.12.2020. Reg ...

Samband

Samband er kommunikasjon, og beskriver kommunikasjonsnettverket i en organisasjon. Brukerne kan være enkeltpersoner eller avdelinger. Både helsevesenet, brannvesenet, politiet og Forsvaret bruker dette begrepet. Samband benyttes dels av brukerne ...

Sicko

Sicko er en amerikansk dokumentarfilm fra 2007 regissert av Michael Moore. Filmen gransker USAs helsevesen, som sammenlignes med de lovregulerte kollektive helseforsikringene i land som Storbritannia, Frankrike, Canada og Cuba. Dokumentaren er gj ...

Star of Life

Star of Life er en blå sekstakket stjerne på hvit bakgrunn. I stjernen ses asklepiosstaven. Den brukes verden over som kjennetegn for ambulansetjenester og -personale. Andre typer redningstjenester bruker den også i forskjellige variasjoner og fa ...

Sykehusinfeksjoner

Sykehusinfeksjoner eller nosokomielle infeksjoner er infeksjoner som oppstår ved helseinstitusjoner som sykehus, sykehjem og lignende. De kan ramme både pasienter og helsearbeidere. Forkortelsen HAI skyldes en alternativ engelsk faglig betegnelse ...

Synergi Solutions

Synergi Solutions AS var et norsk produktutviklingsfirma som utviklet og leverte programvareløsningen Synergi. Selskapet ble grunnlagt i 1989 under navnet Pride ASA, grunnet den store offshoreaktiviteten i Stavanger. I 1999 ble det etablert datte ...

Terminal pleie

Terminal pleie handler om hvordan man tar vare på mennesker som er i ferd med å dø. Ordet terminal pleie eller bare terminal blir brukt for å beskrive at en person er så syk at han/hun ikke vil kunne bli frisk igjen, og hvor det forventes at pers ...

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag eller helse- og sosialfag er dels en samlebetegnelse på visse fag og profesjoner, og dels et program i videregående skole. Som samlebetegnelse omfatter det alle sosialfagene, herunder sosionom, barnevernspedagog og verneplei ...

Helsefag

Helsefag er en samlebetegnelse som særlig brukes om andre fag i helsevesenet i bred forstand enn medisin. Det moderne helsevesenet har blitt stadig mer spesialisert og omfatter nå mange andre yrkesgrupper enn medisinere/leger. Blant fagene som er ...

Hypnoterapi

Hypnoterapi er bruk av hypnose som terapi for å forsøke å kurere problemer som fobier, nikotinavhengighet, stress, søvnproblemer eller angst. Metoden var tidligere benyttet av psykologer og leger, men fordi det ikke finnes evidens i forskningen f ...

Kortikobasal degenerasjon

Kortikobasal degenerasjon er en sjelden nevrologisk sykdom med degenerasjon av hjernevev. Symptomene ligner på symptomene ved Parkinsons sykdom. Kortikobasal degenerasjon er ofte feildiagnostisert som Parkinsons sykdom. Diagnosen stilles klinisk.

Kryoterapi

Kryoterapi, av gresk kryo og terapi som henholdsvis betyr kald kur, er bruken av kulde på et lokalt område eller kroppen generelt som terapi. Kryoterapiens hensikter er å redusere stoffskifte, redusere hevelser, spasmer og smerte, fremheve vasoko ...

Kunnskapssenteret for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble etablert i 2004 som egen statsetat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for å styrke kunnskapsgrunnlaget for faglige beslutninger i helsetjenesten og forvaltningen. Fra 2016 ble Nasj ...

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering er en sammensatt behandling som utføres av flere helsefaggrupper i tverrfaglige team hvor formålet er å redusere symptomer samt å forbedre og bevare funksjonsevnen til lungesyke. Internasjonal forskning viser at deltakelse i l ...

Medisinsk kvalitetsregister

Medisinsk kvalitetsregister er en betegnelse på en samling av opplysninger som skal danne grunnlag for vurdering av kvalitet i forbindelse med utøvelse av helsetjeneste. Et typisk medisinsk kvalitetsregister konsentrerer seg om en avgrenset grupp ...

MeSH

MeSH er et emneordssystem for bibliografisk indeksering, katalogisering og gjenfinning av referanser, tidsskriftsartikler, bøker og annen litteratur innen biomedisin og helserelatert litteratur. Tidligere ble MeSH utgitt årlig i trykt utgave, det ...

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er et kompetansesenter. Senteret jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet for å fremme bruker- og pårørendekunnskapen innen psykisk helse- og rusfeltet. Senteret het tidligere Mental Hel ...

Psykoedukasjon

Psykoedukasjon er en form for terapi som kan minne om gruppeterapi, men som likevel skiller seg fra de fleste terapiformer som er benyttet i dag. I motsetning til tradisjonell gruppeterapi blir pasientene undervist i den psykiske sykdommen de lid ...

Det tyske selskap for rasehygiene

Det tyske selskap for rasehygiene var en organisasjon grunnlagt den 22. juni 1905 av legen Alfred Ploetz i Berlin. Selskapet ønsket få igjennom rasehygiene/eugenikk som et vitenskapelig fag, og bidro i vesentlig grad til at dette ble virkeliggjor ...

Rehabilitering (helsevitenskap)

Rehabilitering og habilitering er den prosessen som foregår for at en pasient med erhvervede eller medfødt sykdom/skade/funksjonsnedsettelse skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. R ...

Stamcelle

Stamcelle er celler med høy cellepotens som kan danne spesialiserte celler. Stamcelle kan ha tre betydninger: 1 enhver forløpercelle, 2 en celle med datterceller som kan differensiere til andre celletyper, 3 en celle kapabel til å opprettholde si ...

Terapi

Terapi er i dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv eller andre. Som regel brukes ordet om helsehjelp utøvd av en terapeut overfor en pasient eller pasientgruppe, der det anvendes metoder eller prosedyrer som krev ...

Østre Aker videregående skole

Østre Aker videregående skole var en videregående skole på Teisen i bydel Alna i Oslo, etablert i 1986. Skolen startet opp i lokalene til tidligere Teisen skole samlokalisert med Kriminalomsorgens utdanningssenter som hadde tatt over bygget i 198 ...

Hygiene

Hygiene er vedlikeholdet av sunne vaner. I moderne terminologi er det vanligvis brukt om renslighet. God hygiene fremmer god helse, komfort og motvirker sykdom. Ved god hygiene er det mindre sannsynlighet for å bli smittet, og om man er syk, kan ...