ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 77

Hussein-McMahon-korrespondansen

Hussein-McMahon-korrespondansen var en av tre avtaler Storbritannia inngikk under første verdenskrig vedrørende territorium i dagens Midtøsten. Avtalen kom i stand gjennom en brevveksling mellom Hussein Ibn Ali, sharif av Mekka, og Henry McMahon, ...

Koalisjonen av villige

Koalisjonen av villige er et begrep som oppstod etter 1990 for å beskrive deltagere i militære intervensjoner hvor FNs sikkerhetsråd ikke har blitt enige om en fredsbevarende operasjon. Uttrykket har eksistert i statsvitenskapen og i litteratur o ...

Sanksjon (folkerett)

En sanksjon er tvangstiltak truffet av en eller flere stater mot en annen stat. Sanksjoner brukes som regel i forsøk på å tvinge en stat til å overholde sine folkerettslige forpliktelser eller underkaste seg dom. Typen sanksjoner som oftest blir ...

Splendid isolation

Splendid isolation var en ledetråd i Storbritannias utenrikspolitikk fra senere del av 1800-tallet og nesten frem til første verdenskrig. Slik utnyttet man at De britiske øyer var et øyrike og forsøkte å minimere ytre farer ved en politikk som to ...

Sykes-Picot-avtalen

Sykes-Picot-avtalen var en hemmelig avtale inngått i 1916 mellom Frankrike, Storbritannia og Russland. Den handlet om hvordan Det osmanske rike skulle deles etter første verdenskrig. Avtalen fikk navn etter den britiske etterretningsoffiseren Mar ...

The Elders

The Elders er en gruppe eldre statsledere og fremragende ledere, ledet av Mary Robinson. Initiativet til gruppen ble tatt av sir Richard Branson, Peter Gabriel og Nelson Mandela, gruppen skal arbeide for å løse globale problemer ved hjelp av "nes ...

Verdens Sosiale Forum

Verdens sosiale forum) er en internasjonal samling for politiske aktivister som ønsker å gjøre den globale politikken mer sosial, en bevegelse også kjent som anti-globaliseringsbevegelsen. Det ble startet i 2001 som en motpol til Verdens økonomis ...

Anarki till vardags

Anarki till vardags: en bild av alternativrörelsen - en spådom om et alternativt samfunn. Politisk pamflett av Roland Vila og Thomas Hallon Hallbert utgitt av Maximilian Förlag 1983. Forfatterene er anarkister og beskriver i korte rapsodiske kapi ...

Arthashastra

Arthaśāstra er en gammel indisk avhandling på sanskrit som omhandler offentlig forvaltning, økonomisk politikk og militær strategi. Forfatteren er kjent under navnene Kautilya og Viṣhṇugupta. Han er tradisjonelt identifisert som Chāṇakya, som var ...

Bløtkakemannen

Bløtkakemannen er en fiktiv skikkelse fra forfatteren Tor Åge Bringsværds bøker. Han er superhelt og dukket første gang opp i novellen "Bløtkakemannens dagbok", som sto i antologien Gruppe 68. Bløtkakemannen har siden opptrått i tre andre novelle ...

A Darwinian Left

A Darwinian Left: Politics, Evolution and Cooperation er en bok av Peter Singer, som argumenterer for at synet på menneskenaturen som evolusjonen forutsetter er kompatibelt med og bør inkorporeres i det ideologiske rammeverket for venstresiden. E ...

Gottfried Kinkel

Johann Gottfried Kinkel var en tysk evangelisk teolog, professor i kunst- og litteraturhistorie, forfatter, salmedikter og demokratisk sinnet republikansk politiker i Det tyske forbund.

Maos lille røde

Maos lille røde er en samling sitater fra den kinesiske kommunistlederen Mao Zedong som var svært populær som ideologisk inspirasjonskilde for rødegardistene under den kinesiske kulturrevolusjonen på 1960-tallet. Det egentlige navnet er Sitater f ...

Korridorpolitikk

Korridorpolitikk, også kjent som lobbyvirksomhet, lobbying og lobbyisme, er å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene som er debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer, eller ved å benytte møter innen vedkommende politikers eget partiappar ...

Brusselkontoret

Brusselkontoret, etablert i 2001, er et belgisk konsulentselskap med fokus på lobbying for norske bedrifter og organisasjoner mot EU-institusjoner som Europaparlamentet og Europakommisjonen. De ansatte har i hovedsak bakgrunn fra statsvitenskap, ...

European Womens Lobby

European Womens Lobby, forkortet EWL, er en paraplyorganisasjon for europeiske kvinneorganisasjoner, grunnlagt 1990. Organisasjonen har ca. 2500 medlemsorganisasjoner, herunder organisasjoner i alle 27 EU-land og tre kandidatland, samt 21 europei ...

Interesseorganisasjon

En interesseorganisasjon, eller interessegruppe, er en organisasjon eller forening som har som hovedmål å fremme de interessene til sine medlemmer. Interesseorganisasjoner har en betydelig innflytelse i vestlige demokratier og kanaliserer sine me ...

Israel-lobbyen

Israel-lobbyen er en betegnelse som benyttes, først og fremst i USA, om ulike organisasjoner som påvirker eller forsøker å påvirke andre lands politikk til fordel for Israel. Begrepet benyttes hovedsakelig av kritikere av Israel eller av politikk ...

Jernbanealliansen

Jernbanealliansen er en allianse av ti organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Alliansens formål er å arbeide for økte bevilgninger til utbygging av jernbaneprosjekter og opprustning av det eksisterende jernbanenettet. Lobbyvirksomh ...

UETD

Unionen av europeiske tyrkiske demokrater er en organisasjon som utfører lobbyvirksomhet blant tyrkere i Europa for Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan og regjeringspartiet Rettferdighets- og utviklingspartiet. UETD betegner seg selv som en ua ...

Byparlamentarisme

Ordningen erstatter systemet med formannskap, der den daglige driften av kommunen i større grad utøves etter et forholdstallsprinsipp, og den overfører også makt fra rådmannen til byrådslederen. I Norge ble byparlamentarisme innført i Oslo i 1986 ...

Byråd

Byråd er en vanlig betegnelse på et politisk organ i en bykommune, i Norge i moderne tid brukt om et utøvende politisk organ i kommuner med byparlamentarisme. Byråd er både navnet på selve organet og tittel på medlemmene av byrådet.

Bekjentgjørelse

En bekjentgjørelse har igjennom tiden hatt mange former: En runesten, stele eller en gravsten kan sies å bekjentgjøre noe. Et opprop på et ting var i århundrer en anerkjent måte. Martin Luthers oppslag på en kirkedør i 1517 var en bekjentgjørelse ...

EUs alminnelige lovgivningsprosedyre

EUs alminnelige lovgivningsprosedyre) er den prosedyre som benyttes av Den europeiske unions lovgivende institusjoner i over 90 prosent av alle rettsakter. Prosedyren innebærer at både Europaparlamentet og Rådet må godkjenne Europakommisjonens lo ...

Forordning (Danmark)

En forordning svarte i dansk lovgivning, før avskaffelsen av eneveldet i Danmark, til det vi i dag kaller en lov rettet mot hele befolkningen, i motsetning til et reskript som var en befaling som kun var rettet mot kollegier og andre underordnede ...

Kodeks

Denne artikkelen handler om bøker. Se medieformat for en artikkel om digitale medieformat, også kalt codec. Kodeks Ordet betegner blant annet de gamle romernes bøker, håndskrevne bøker fra middelalderen og lovsamlinger. Mer spesifikt henviser det ...

Kongelig forordning

Kongelig forordning eller dekret er et pålegg fra kongen som gjelder som en lov. Dette var måten å fastsette lover og regler på i eldre tider, da kongene hadde enevoldsmakten. I dag har regjeringen den reelle myndigheten, etter at Stortinget har ...

Kongelig resolusjon

En kongelig resolusjon er i henhold til norsk forfatningsrett en beslutning fattet av Kongen i statsråd. Det vil si en beslutning fattet i det formelle møtet der kongen møter regjeringen på Slottet, normalt hver fredag kl. 11.00. Når både Kongen ...

Lagrådet

Lagrådet er et svensk statlig organ med oppgave å granske viktige lovforslag før de behandles av Riksdagen. Medlemmene består av dommere eller, ved behov, tidligere dommere i Högsta domstolen og Högsta förvaltningsdomstolen. Lagrådet ble etablert ...

Lovforslag

Proposisjonen behandles deretter i Stortinget. Først av fagkomiteen, deretter i Odelstinget og så i Lagtinget. Deretter sendes Kongen til sanksjon.

Missiv

Missiv er et brev til én enkelt eller flere navngitte personer, såkalt lukket brev. Det brukes særlig om lukkede kongebrev utstedt gjennom Danske kanselli fram til 1814. Missivene er som oftest brev til embetsmenn med instrukser i enkeltsaker. De ...

Promulgasjon

Promulgasjon er en offentlig bekjentgjørelse, mest brukt om offentliggjøring av en ny lov i vedtatte former eller et vedtak av en lovgivende forsamling. Slik handling skulle ved lovgivning i det gamle Roma vedtas med lovforslag, før senatet, der ...

Proposisjon til Stortinget

En proposisjon til Stortinget er et forslag fra Norges regjering til Stortinget om å fatte et vedtak. Dette kan være forslag til vedtak om nye lover, opphevelse eller endring av eksisterende lover eller stortingsvedtak som for eksempel vedtak om ...

Provisorisk anordning

En provisorisk anordning er en lovbestemmelse gitt av Kongen i statsråd i henhold til Grunnloven § 17. Provisoriske anordninger har virkning og rang som lov, og kan kun vedtas når den lovgivende myndighet, Stortinget, ikke er samlet. Grunnloven t ...

Rammelov

En rammelov, eller fullmaktslov, er en lov hvor Stortinget har delegert lovgivningsmyndighet til forvaltningen. Grunnlovens § 75 a gir Stortinget myndighet til å gi lover i Norge. Denne myndigheten kan Stortinget delegere til forvaltningen. Når S ...

Representantforslag

Representantforslag betegner stortingsrepresentantenes rett til å fremme private saker i Stortinget. Forslagene kan fremmes av en representant alene eller sammen med flere. Representantforslagene fremmes for Stortinget på lik linje med proposisjo ...

Reskript

Et reskript eller rescript var opprinnelig et skriftligt svar fra en romersk keiser eller en pave på et spørsmål om lov eller moral. Senere fikk det en videre betydning som offisiell forordning eller skrivelse fra en regjering. Før innføringen av ...

Resolusjon

En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva flere parter erklærer som enighet. Ordet kommer av latin resolutio, resolvere og betyr løse opp. Begrepet refererer ofte til organisasjonsresolusjoner eller FN-resolusjoner; enten ...

Rundskriv

Et rundskriv eller sirkulære er et brev eller annet skriv som ofte inneholder en orientering om en bestemt sak og som sendes til berørte parter. Rundskriv kan både brukes i det offentlige og i bedrifter og organisasjoner. Statlige rundskriv om lo ...

Supplikk

En supplikk er et bønnskriv eller klageskriv til kongen. I Norge ble supplikker skrevet fra senmiddelalderen og frem til moderne tid, men de fleste er fra 1600-tallet og 1700-tallet. Kongen fremstod som faderlig og allmektig, og var den høyeste m ...

Transportøransvar

Transportøransvar er et pålegg til trafikkselskaper som befordrer personer inn over en internasjonal grense med såvel buss, tog, luftfartøy og ad sjøveien om at de skal undersøke om passasjerene er i besittelse av et gyldig pass og eventuelt visu ...

Unntakstilstand

Unntakstilstand er en ekstraordinær krisetilstand der statsorganene blir tildelt særlige fullmakter for å kunne avverge truende eller inntrådte farer. Det kan dreie seg om trusler mot det sivile samfunnet for eksempel naturkatastrofer, eller trus ...

Vedtekt

Vedtak er en bindende beslutning eller en rekke sammenhengende og formelle beslutninger av dertil kompetent organ. Det er avgjørelse som blir tatt ved avstemning. Innenfor jus er vedtak en rettsavgjørelse som ikke er dom. Vedtak foretas for å fas ...

Veto

Veto kommer fra Latin og betyr "jeg forbyr" og er en spesiell form for stemme som har utsettende eller blokkerende effekt for en beslutning innenfor en gitt ramme. Et veto kan bare forhindre en beslutning, det kan ikke forandre innholdet av denne ...

Politisk organisasjon

En politisk organisasjon er enhver organisasjon som involverer seg i den politiske prosessen, herunder politiske partier og en rekke typer ikke-statlige organisasjoner som tverrpolitiske organisasjoner, partitilknyttede organisasjoner, kampanjegr ...

American Legion

American Legion er en amerikansk organisasjon for krigsveteraner. I tillegg til å arrangere minnehøytider og frivillig arbeid, så engasjerer de seg i amerikansk politikk.

Attac

Association pour la taxation des transactions financière et l’aide aux citoyens er en internasjonal organisasjon som har som hovedmål å innføre skatt på valutatransaksjoner. Attac har avdelinger i over 40 stater. Organisasjonen er partipolitisk u ...

Antifascistiske råd for nasjonal frigjøring av Jugoslavia

Antifascistiske råd for nasjonal frigjøring av Jugoslavia eće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije, AVNOJ) var den politiske paraplyorganisasjonen for de forskjellige motstandsbevegelsene som eksistert i Jugoslavia under andre verdenskrig. Den ble et ...

Campaign for Nuclear Disarmament

Campaign for Nuclear Disarmament, forkortet CND, er en britisk organisasjon som kjemper for kjernefysisk avrustning av Storbritannia samt internasjonal kjernefysisk nedrustning og begrensning av atomvåpen gjennom internasjonale traktater, som Ikk ...

De jordløses bevegelse

De jordløses bevegelse er den største sosiale bevegelsen i Brasil, med anslagsvis 1.5 millioner jordløse medlemmer som er organisert i 23 av Brasils 26 delstater. Formålet til organisasjonen er "jord, jordreform og et mer rettferdig samfunn." Org ...