ⓘ Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring Sinsen

Oslo Voksenopplæring Sinsen er en skole for voksenopplæring rettet mot all eksamensrettet grunnopplæring for voksne i Oslo. Skolen har rundt 1500 elever fordelt på 9. og 10. trinn, forberedende Vg1 og en rekke yrkesfaglige utdanningsprogram, studiespesialiserende opplæring samt fordypning i ulike realfag. Skolen ble opprettet i 1990. Skolen kjøper en rekke tjenester fra videregående skoler i Oslo, blant annet helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk fra Kuben videregående skole. Elevene ved Oslo VO Sinsen varierer fra 20 til 65 år i alder, men de fleste er fra 25 til 35 år. Elevene ...

Åsane videregående skole

Åsane videregående skole tidligere Åsane yrkesskole er en fylkeskommunal videregående skole i Åsane bydel i Bergen. I tillegg underviser skolen på 4 fengselsavdelinger. Lønborg videregående skole ble innlemmet i Åsane videregående skole fra 2016, det videregående tilbudet ble samlet på Nyborg, mens avdelingen på Lønborg ble senter for helsefaglig voksenopplæring. Virksomheten samlokaliseres i et nybygg ved Åsane Storsenter som tas i bruk høsten 2020. Bygget vil også inneholde tannklinikk og nytt kommunalt kulturhus for Åsane bydel. Skolen tilbyr yrkesfag med toppidrett i sommeridretter, i ...

Robert Gordon University

Robert Gordon University er et universitet i Aberdeen i Skottland. Det fikk universitetsstatus i 1992 og har sin historie fra en utdannelsesinstitusjon grunnlagt i det 18. århundre av Robert Gordon – en fremgangsrik forretningsmann i Aberdeen – og diverse institusjoner som tilbød voksenopplæring og yrkesrettet utdannelse i det 19. og det tidlige 20. århundre.

Jessheim videregående skole

Jessheim videregående skole den største videregående skolen i Viken fylke. Skolen har 1500 elever og 265 ansatte og ligger i Jessheim sentrum. Bygningsmassen utgjør ca. 25 000 kvadratmeter. Skolen ble etablert i 1972. Ny skolebygning stod ferdig høsten 2017. Skolen har seks utdanningsprogram, i tillegg til en stor avdeling for tilpasset opplæring. Den tilbyr også opplæring for barnevernet og barneverninstitusjoner samt undervisning på psykiatriske institusjoner, og den har en egen grunnskoleavdeling. Jessheim videregående skole har en egen avdeling for voksenopplæring, og over 200 av dens ...

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet er Norges eldste og største studieforbund og ble stiftet i 1864 under navnet Studentersamfundets Fri Undervisning. Generalsekretær for Studieforbundet Folkeuniversitetet er Geir Barvik. 31.12.2019 ble det gjennomført en fusjon av de 7 regionene i Folkeuniversitetet og en utfisjonert del av Studieforbundet. Den nye organisasjonen heter Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet. Wenche Halvorsen er daglig leder/CEO for Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet.

Haugenstua skole

Haugenstua skole er en 1-10-skole, barneskole og ungdomsskole, i Stovner bydel, Oslo, etablert i 1972. I 2016 ble skolen totalt renovert med helt nye bygg. Haugenstua idrettshall tilhører skolen og friidrettsarenaen Stovner stadion ligger like ved skolen. Gamle Haugenstua skole var samlokalisert med Oslo Voksenopplæring Smedstua. Våren 2013 flyttet voksenopplæringen til nye lokaler på Helsfyr og endret samtidig navn til Oslo Voksenopplæring Helsfyr. Skolens bygg fra 1972 ble tegnet av arkitektene Paul Cappelen og Torbjørn Rodahl.

Studieforbund

Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Voksnes læring i studieforbundene er som oftest ikke-formell, men enkelte studieforbund har også tilbud innen det formelle utdanningssystemet. Det finnes 15 godkjente studieforbund i Norge, og disse har mer enn 470 medlemsorganisasjoner og 40 000 studietiltak for mer enn 500 000 deltakere. 14 godkjente studieforbund, alle unntatt Fremskrittspartiets Studieforbund, er organisert i Voksenopplæringsforbundet, studieforbundenes interesseorganisasjon. Voksne ...

Årstad videregående skole

Årstad videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole i Årstad bydel i Bergen. Skolen ble etablert ved sammenslåing av Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole 1. august 2003. Skolen har blitt rehabilitert for 750 millioner kroner i perioden 2010-2016, og omfatter et bruttoareal på 32 000 kvadratmeter. Fra høsten 2016 har skolen 170 ansatte og 1150 elever, herav 200 på voksenopplæring og 50 lærlinger. Skolen tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Dynekilgata (Oslo)

Dynekilgata er ei gate på Rosenhoff i bydel Grünerløkka i Oslo. Den går fra Rosenhoffgata og nordøstover og ender i en snuplass inntil Trondheimsveien. Gata har navn etter Dynekilen, der Tordenskiold vant et sjøslag i 1716. Nr 10 er tidligere Rosenhof skole, siden Oslo Voksenopplæring Rosenhof, med voksenopplæring for flyktninger og asylsøkere 1914–17; arkitekt Balthazar Lange. Rektorboligen er tatt i bruk som barnehage. Nr 20 er Lilleborg sykehjem. For øvrig består bebyggelsen av en barnehage og boligblokker av ulik alder og høyde. Nr 7 og 9 er en del av Borettlaget Rosenhof kvartal 1 opp ...

Stord videregående skole

Stord videregående skole er en fylkeskommunal videregående skole på Leirvik i Stord kommune i Sunnhordland. Skolen har tre avdelinger: tidligere Stord gymnas på Saghaugen, tidligere Stord yrkesskole og tekniske fagskole på Vabakkjen, og Stord opplæringssenter på Heiane. De tre avdelingene ble slått sammen til Stord videregående skole i 2006.

Sinsen videregående skole

Sinsen videregående skole var en videregående skole Lørenveien 11 i bydel Grünerløkka i Oslo, etablert i 1939. Skolen ble nedlagt i 1990 og avgangsklassene tok sitt siste år ved Bjerke videregående skole. Statens Ressurs- og Voksenopplæringssenter ovetok byggene til Sinsen videregående skole, og i dag huser byggene Oslo Voksenopplæring Sinsen. Bygget på fire etasjer er tegnet av arkitekt Georg Greve. Nordvest for skolen ligger Sinsenparken.

Hilde Henriksen

Hilde Henriksen er en norsk lærer og forfatter. Henriksen arbeidet pr. 2013 ved Tønsberg voksenopplæring med norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vegårshei skole

Vegårshei skole er den eneste barne- og ungdomsskolen i Vegårshei kommune. Skolen har i underkant av 300 elever fordelt på elleve klasser, og tilbyr også skolefritidsordning og voksenopplæring. Skolen ligger i Myra ved siden av Vegårsheihallen og skibakken. Rektor ved skolen per august 2015 Odd Arne Eliassen.

Smiuvegen (Oslo)

Smiuvegen er en vei på Stovner/Smedstua i bydel Stovner i Oslo. Den går nordover fra Jorines vei, så vestover i undergang under Fossumveien og deretter mot sør og vest til mellom Haugenstua skole og det som var lokalene til Oslo voksenopplæring Smedstua. Navnet ble vedtatt i 1970. Nedre Stovner gård ligger i nr. 71.

Fagertun skole (Rendalen)

Fagertun skole er en ​barne- og ungdomsskole i Rendalen kommune. På Fagertun går det pr 2021 103 elever i grunnskolen og 8 elever i voksenopplæringen. Det jobber 22 ansatte ved skolen.

                                     

ⓘ Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne. Voksne deltar i slike opplæringstilbud for få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning eller for få en rikere fritid. Opplæringstilbudene følger nivåene i utdanningssystemet, slik som grunnskoleopplæring og videregående opplæring. I tillegg kommer fritidsrettede kurs som er uavhengig av læreplanverk for offentlig opplæring.

                                     

1. Grunnskoleopplæring for voksne

Etter opplæringsloven § 4A-1 har voksne over 16 år rett til grunnskoleopplæring dersom de har behov for det. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon.

Dersom den voksne har spesielle tilretteleggingsbehov, kan det foreligge en rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 4A-2. Det innebærer at undervisningen innrettes etter den enkeltes personlige forutsetninger og mål.

Ifølge SSB var det i 2008 rundt 160 000 nordmenn i aldersgruppen 20-66 år som ikke hadde fullført grunnskolen.

                                     

2. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Nyankomne innvandrere med bestemte typer oppholdstillatelse har etter introduksjonsloven rett og plikt til norskopplæring i et bestemt omfang og iht tidsfrister. Opplæringen tilbys av hjemkommunen til innvandreren. Norskopplæringen har som formål å gi innvandreren norskferdigheter, slik at han/hun mestrer hverdagen, kan ta mer utdanning og/eller skaffe seg jobb. Det er en egen læreplan for denne opplæringen.

                                     

3. Videregående opplæring

Voksne har etter opplæringsloven § 4A-1 rett til gratis videregående opplæring hvis de ikke har fullført slik opplæring tidligere. Retten gjelder fra det året den voksne fyller 25 år og gjelder personer som har fullført norsk grunnskole, eller har tilsvarende utdanning. Målet for opplæringen kan være fagbrev, studie- eller yrkeskompetanse. Søknad om videregående opplæring for voksne sendes fylkeskommunen, som skal legge til rette for en opplæring tilpasset voksne, som en del av den videregående skolen.

Kommunen og fylkeskommunen har plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne. Tilbud om voksenopplæring fra offentlige utdanningsinstitusjoner er knyttet til enkeltpersoners rettigheter etter opplæringsloven kapittel 4A.

I de fleste større kommuner er det etablert voksenopplæringssentre som tilbyr grunnskoleopplæring og norskopplæring for innvandrere. I Oslo er dette Oslo voksenopplæring, som består av fem skoler knyttet til Oslo voksenopplæring Servicesenter på Fyrstikktorget på Helsfyr all innsøkning. Oslo VO har også videregående opplæring for voksne. De fem skolene er Oslo Voksenopplæring Rosenhof, Oslo Voksenopplæring Skullerud, Oslo Voksenopplæring Helsfyr, Oslo Voksenopplæring Sinsen og Oslo Voksenopplæring Nydalen. I tillegg foretar Grønland Voksenopplæring undervisning for innsatte i Oslo kretsfengsel og Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.                                     

4. Opplæring knyttet til den voksnes hverdag og fritid

Studieforbund, organisasjoner og private opplæringstilbydere gir et mangfoldig kurstilbud til voksne. Tilbudene kan ta sikte på å lære seg ferdigheter, som f.eks. swingdans eller fotografi. Andre kurstilbud har som mål å bygge opp organisasjonene, som f.eks. tillitsvalgtkurs. Opplæringen kan også ha som mål å skape livsmestring hos den enkelte, som f.eks. kurs i kosthold eller selvhevdelse.

Mange av kursene tilbys av medlemsorganisasjoner på ideell basis ut fra deltakere og medlemmers ønsker og behov. Hvert år gjennomfører studieforbundene i Norge ca. 40000 kurs med til sammen ca. 500 000 deltakere. Studieforbundenes tilbud innen voksenopplæring reguleres av voksenopplæringsloven.

Andre kurs blir tilbudt av private kursarrangører. Omfanget av privat opplæringstilbud reguleres av markedet, og tilbudene kan være kortere kurs og seminarer, oppdragsundervisning eller skoleparallelle kurs med egenbetaling.

                                     

5. Eksterne lenker

  • Voksenopplæringsforbundet
  • Utdanningsdirektoratets temaside om voksenopplæring
  • Voksenopplæring, Hordaland fylkeskommune
  • Utdanningsetaten i Oslo
  • Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
  • Voksenopplæring på vil.bli.no
  • Voksenopplæring på Norge.no