ⓘ Norsk entomologisk forening

Lars Ove Hansen

Lars Ove Hansen er en norsk entomolog og naturfotograf. Hansen har vært med å utgi en rekke publikasjoner og bøker på sine fagfelt. Han var bilderedaktør i 100--årsjubileumsboken om Norsk entomologisk forenings historie. Hansen er cand. scient. i økologi fra Universitetet i Oslo. Han er fagkonsulent ved Naturhistorisk museum og har ansvar for samlingen av veps og gresshopper. Sammen med Leif Aarvik var Hansen egasjert med å registrere de nasjonale museumssamlingene i en digital database. Hansen har, i samarbeid med Geir Søli, laget internett presentasjonen Norges gresshopper, kakerlakker o ...

Norsk Lepidopterologisk Selskap

Norsk Lepidopterologisk Selskap var en forening for de som spesielt var interesserte i sommerfugler. De utga et tidsskrift spesielt for norske sommerfugler, først kalt Atalanta. Da det viste seg at det allerede fantes et tidsskrift med samme navn, i Tyskland, ble navnet endret til Atalanta norvegica. Her ble funnlister og annet om sommerfugler publisert. Magne Opheim var initiativtakerer til både selskapet foreningen og bladet. Han skrev regelmessig i bladet og hadde to faste spalter, som gikk igjen i hvert nummer, om nye funn av sommerfugler.

Sigmund Hågvar

Sigmund Hågvar er en norsk entomolog, dr.philos. og professor i natur- og miljøvern. Har var ansatt ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet og Skogforsk. Sigmund Hågvar har studert en rekke ulike grupper av insekter, spesielt arter tilknyttet skog. Men han har særlig studert spretthaler Collemboler og teger Heteroptera. Han er medlem i Norsk Entomologisk forening og har hatt mange tillittsverv i foreningen.

Magne Opheim

Magne Opheim var en norsk ingeniør og entomolog og interesserte seg særlig for sommerfugler. Magne Opheim ble utnevnt til æresmedlem av Norsk entomologisk forening. Det er sagt om Opheim at … han var nøyaktig og sparsom, når det gjaldt midler han hadde ansvar for. Han var nøysom og beskjeden og enormt engasjert av sitt fag.

Thor Hiorth Schøyen

Thor Hiorth Schøyen var en norsk entomolog. Han var ansatt som konservator ved Zoologisk museum i Oslo. Senere, i 1913, som statsentomolog ved Statens plantevern, en stilling han hadde i 42 år. Han underviste ved Norges landbrukshøgskole fra 1910 til 1950. Han var også en sentral person i Norsk Entomologisk forening ble medlem i 1905, året etter at foreningen ble stiftet. For sin innsats ble han hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull. Thor Hiorth Schøyen ble tidlig interessert i naturen og insekter og studerte zoologi ved Universitetet i Oslo. Han er omtalt som … en stillfaren mann, el ...

Leif Reinhardt Natvig

Leif Reinhardt Natvig var en norsk entomolog. Han var hele sitt arbeidsaktive liv ansatt ved Zoologisk museum i Oslo og bidrog til en sterkere knytting mellom museet og Norsk entomologisk forening. Leif Reinhardt Natvig ble tidlig interessert i naturen og insekter, særlig biller. Senere stikkmygg, klegger og bremser. Foruten entomologien samlet han på elfenbensarbeider,våpen, originalutgaver av illustrerte bøker. Ett av høydepunktene i livet var hans møte med keiser Hirohito under et besøk i Tokyo i 1965. Natvig hadde med seg endel norske publikasjoner om marin biologi, blant annet fra Nor ...

                                     

ⓘ Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening ble stiftet i 1904. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien i Norge og å knytte kontakt mellom de interesserte. Foreningen er åpen for både amatører og fagfolk. Enhver som har interesse for insekter eller andre leddyrsgrupper, kan være medlem.

Lokale avdelinger finnes i de største norske byene, de arrangerer ekskursjoner til spesielt interessante lokaliteter og veileder i forbindelse med artsbestemmelse og preparering av innsamlet materiale.

                                     

1. Historie

Foreningen ble stiftet av ti ildsjeler; ingen var entomologer av yrke, men to var biologer. Alle hadde stor interesse for insekter. Det var Thomas Georg Münster som opprinnelig kom med initiativet og han var foreningens første formann. Året etter ble ytterliger to medlemmer tillagt foreningen og den fikk sine første lover. Det var sommerfugler og biller som opptok medlemmene de første årene.

Institusjoner kunne bli medlemmer fra 1921, og først ut var Norges landbrukshøiskole på Ås. i 1922 fikk foreningen utenlandske personlige medlemmer. Medlemstallet økte gradvis og i 1930 var det om lag 40 personlige medlemmer. I 2008 var medlemstallet omtrent 400. Foreningen er åpen for alle som ønsker et medlemskap. Slik har det ikke alltid vært. Tidligere måtte en bli anbefalt av et annet medlem for få medlemskap i foreningen. Etter en vurdering i styret fikk man innvilget medlemskapet. Arne Semb-Johansson ble medlem i 1939, og forteller at han ble anbefalt av Fridthjof Økland. Senere mottok han et brev fra L.R. Natvig, lydende: Gjennom Dr. Økland har jeg fått beskjed om at De ønsker å bli medlem av Norsk entomologisk forening. I den anledning vil jeg være forbunden for få noen opplysninger fra Dem: Fødselsdato, år, fødested, stilling, samt hvilken insektgruppe De samler på eller spesielt interesserer Dem for. Jeg skal så forelegge saken i foreningens neste styremøte. Deres Leif Reinhardt Natvig. Senere kom et nytt brev: Man har herved den ære å meddele Dem at De er innvalgt som medlem i Norsk Entomologisk Forening.

                                     

2. Kartlegging av insektene i Norge

For å kunne kartlegge utbredelsen av de norske insekter var det nødvendig med et enkelt system for å plassere funn, geografisk. Thomas Georg Münster, med flere, utarbeidet i 1924, Norges i biografiske kretser, for botanikere og zoologer. Her blir Norge inndelt i områder med tallkoder. Etterhvert viste det seg at dette ble lite brukt.

I 1943 kom Andreas Strand med et nytt system, Inndeling av Norge til bruk ved faunistiske oppgaver, populært kalt: Strand-systemet. Her ble Norge delt inn i 37 regioner, etter kommune- og fylkesgrensene, og det ble tatt hensyn til at faunaen i indre deler av landet, ikke er lik faunaen på kysten. Derfor er de fleste fylker delt i mindre områder, som indre, ytre, nord eller sør. Strand valgte bokstavkoder i stedet for tall. HOY er koden for Hordaland Ytre.

Systemet ble revidert i 1981 av Karen Anna Økland, fordi kommunegrensene også hadde blitt revidert. Dette systemet er anbefalt av foreningen, og brukes i alle publikasjoner.

Fra 1960-tallet ble UTM-rutenettet brukt for kartleggingen.

Fra 1978, ble EIS-systemet European Invertebrate Survey anbefalt. Her inndeles Europa i kvadratiske ruter på 50x50 kilometer. I et eget begrenset system for Norge er rutene tilpasset norgeskartet og nummerert fra 1 til 189. Oslo ligger i ruten kalt EIS 28. Dette gir norgeskartet et rutenett som egner seg godt for å prikke inn en arts utbredelse.

I mai 2008 ble Artsobservasjoner lansert, dette er en internett basert tjeneste, der funn kan publiseres. Norsk entomologisk forening er en av 5 organisasjoner som samarbeider med Artsdatabanken om å drive nettstedet.

                                     

3. Tidsskrift og annen litteratur

Det fantes naturligvis ingen norske entomologiske tidsskrifter de første årene. De første publikasjoner fra norske entomologer ble publisert i det svenske Entomologisk Tidskrift, dette var ikke helt unaturlig ettersom Norge var i union med Sverige. Men også i Videnselskapets serier og i Nyt magazin for Naturvidenskaberne, ble artikler publisert.

Denne situasjonen var ikke tilfredsstillende og det første nummer av Norsk entomologisk Tidsskrift så dagens lys i mai 1921.

 • Norske Insekttabeller er en serie billige norskspråklige hefter med bestemmelsestabeller over mindre grupper av norges insektfauna. Alle heftene er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
 • Norwegian Journal of Entomology, tidligere Norsk entomologisk Tidsskrift er foreningens vitenskapelige tidsskrift, og sendes alle medlemmer. Det kommer ut to ganger i året. Bladet har blitt utgitt siden 1921, og har senere skiftet navn flere ganger. Litt eldre nummer er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
 • Catalogus Lepidopterorum Norvegiae kom i 2002, og er basert på rundt 125 000 registringer av sommerfugler i Norge. Disse opplysningene ligger i en søkbar database.
 • Atalanta norvegica ble utgitt fra 1967 til 1983, og var et alternativ til Norwegian Journal of Entomology. Det var viet kunnskapen om norske sommerfugler. Bladet utgis ikke lenger, men de er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
 • Insekt-Nytt er populærvitenskapelig skrevet og foreningens medlemsblad. Tidsskriftet ble første gang utgitt i 1976, og kommer ut fire ganger i året. Det inneholder stoff om innsamling og preparering, litteratur om norske insekter, korte presentasjoner av insekter eller insektgrupper, nye funn. Andre leddyrsgrupper som edderkoppdyr får også spalteplass i bladet. Eldre utgaver av bladet som mer enn fem år, er lagt ut og kan leses på Norsk entomologisk forenings hjemmeside.
 • Insecta norvegiae er en journal som publiserer større arbeider som monografier, sjekklister, bibliografier osv. Den utkommer med ulike intervaller.
 • Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae, omhandlet billene, den ble utgitt i 1939, og ble den første fullstendige katalog over utbredelse til en gruppe av insekter i Norge.
                                     

4. Foreningens formenn

 • Leif Reinhardt Natvig – 1937-1949
 • Arne Semb-Johansson – 1950-1953
 • Sigmund Hågvar – 1991-1995
 • Ragnhild Sundby – 1954-1959 og 1964-1967
 • Preben S. Ottesen – 1996-2000
 • Thomas Georg Münster – 1904-1937
 • Karl Erik Zachariassen – 1977-1990
 • Alf Bakke – 1960-1963 og 1971-1974
 • Reidar Mehl – 1975-1976
 • Geir E.E. Søli – 2008 -
 • Leif Aarvik – 2003 – 2007
 • Hans Kauri – 1968-1970
                                     

5. Litteratur

 • Dahl, K., Lid, J., Münster, T. 1924. A division of Norway into bio-geographical sectional areas agreed upon by botanists and zoologists. Videnskapsselsapets Skr., Mat.nat. Klasse No. 7. 18 sider.
 • Natvig, L.R. 1944. Entomologien ved Det Kongelige Frederiks Universitet. 1. Tidsrommet 1813-1907. Norsk entomologisk tidsskrift. Bind 7 1/2. Side 1-73.
 • Sømme, Lauritz. 2004. Entomologiens historie i Norge. Norsk entomologisk forening 1904 – 2004. Zoologisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 82-996923-1-8. 326 sider.
                                     
 • Norsk entomologisk forening Tidsskriftet omhandler hovedsakelig entomologien insekter i Norge, men stoff om økologi og taksonomi for alle norske arter
 • et populærvitenskapelig entomologisk blad om insekter og andre leddyr. Bladet er medlemsblad for Norsk entomologisk forening men kan abonneres på av
 • pdf - filer og kan lastes ned fra Norsk entomologisk forenings hjemmeside. Tabellene er utgitt av Norsk entomologisk forening De utkommer med ujevne mellomrom
 • sine fagfelt. Han var bilderedaktør i 100 - - årsjubileumsboken om Norsk entomologisk forenings historie. Hansen er cand. scient. i økologi fra Universitetet
 • bilderedaktør 2004. Entomologiens historie i Norge. Norsk entomologisk forening 1904 - 2004 Norsk entomologisk forening Zoologisk museum, Universitetet i Oslo.
 • forening Norsk entomologisk forening Atalanta norvegica Sømme, Laurits. 2004. Entomologiens historie i Norge. Norsk entomologisk forening 1904 2004.
 • og teger Heteroptera Han er medlem i Norsk Entomologisk forening og har hatt mange tillittsverv i foreningen Sigmund Hågvar har skrevet bøker og som
 • en norsk ingeniør og entomolog og interesserte seg særlig for sommerfugler. Magne Opheim ble utnevnt til æresmedlem av Norsk entomologisk forening Det
 • 1950. Han var også en sentral person i Norsk Entomologisk forening ble medlem i 1905, året etter at foreningen ble stiftet. For sin innsats ble han hedret
 • Oslo og bidrog til en sterkere knytting mellom museet og Norsk entomologisk forening Leif Reinhardt Natvig ble tidlig interessert i naturen og insekter
 • det utgis av Norsk entomologisk forening Insecta norvegiae omhandler hovedsakelig entomologien insekter i Norge, men stoff om andre norske arter leddyr