ⓘ Samenes historie

Sverre Fjellheim

Sverre Fjellheim er en norsk historiker og museumsmann, bosatt på Røros. Han var direktør ved det sørsamiske museet Saemien Sijte på Snåsa fra 1980 til 1991. Han er utdannet lærer, og arbeidet på 1970-tallet som forsker ved Nordisk samisk institutt i Kautokeino. Her dokumenterte han reindriftsareal og tekniske inngrep i samiske bruksområder. Fra 1980 var han bestyrer ved Saemien Sijte på Snåsa. Fjellheim var ansatt ved Tromsø Museum senere Riksantikvaren fra 1991 til 1996 for å etablere et kontor for sørsamisk kulturminneforvaltning på Snåsa. Kontoret ble overført til Sametinget i 1996 i f ...

Lars Ivar Hansen

Lars Ivar Hansen er en norsk historiker. Han er spesialist på samisk og nord-norsk historie i middelalderen og tidlig nytid, han er professor ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hansen tok hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo innen ødegårdsprosjektet i 1975. Han har vært historieforsker ved Universitetet i Tromsø siden 1976. Han tok doktorgrad i 1990 på avhandlingen handel og endringer i det samiske samfunn 1550 - 1700. Han ble utnevnt til professor i Tromsø i 1991 og har dessuten vært Professor II i eldre samisk kulturhistorie ved Middelald ...

Ketil Zachariassen

Ketil Zachariassen er en norsk historiker med doktorgrad. Han har siden 2016 har vært førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi på UiT – Norges arktiske universitet. Han var konstituert instituttleder ved AHR i en periode i 2018 og har tidligere vært instituttleder ved Institutt for kultur og litteratur ved UiT. Han var universitetsstyremedlem ved UiT i 2008-09. Zachariassen ble cand.philol. ved UiT i 1998 på en hovedfagsoppgave om statens rolle i moderniseringa av Nord-Troms fra 1945 til 1970. I 2012 tok han PhD ved UiT med en avhandling om den ...

Finneodel

Finneodel er en tidligere, særskilt eiendoms- og skatteordning for boplasser til kystsamer i Nordland og Troms. Innholdet i finneodelinstitusjonen bestod i at en del av kystsamene fikk benytte og rå seg selvstendig på sine boplasser, uten å måtte betale ordinær jordleie og bygselavgift for dem, slik det ellers var vanlig for norske fiskerbønder, som i all overveiende grad var leilendinger i eldre tid – under kronen, kirken eller enkelte proprietærer. Disse samene slapp med å betale vanlige personskatter, og boplassene med tilliggende ressurser var dermed "satt utenfor" det vanlige bygselsy ...

Sam Cooke

Sam Cooke var en amerikansk sanger og låtskriver. Han regnes som en av skaperne av soulmusikken. Foruten å ha stått bak en rekke klassiske soulhits, startet han også sitt eget plateselskap – SAR Records. Han ble tragisk drept 11. desember 1964. Sam Cooke var kjent for sin lyse, klare stemme. Blant hans mest berømte innspillinger er "A Change Is Gonna Come", "Another Saturday Night", "Bring It on Home to Me", "Chain Gang", "Cupid", "Good Times", "Teenage Sonata", "Win Your Love for Me", "What a Wonderful World" og "You Belong to Me". Platene hans selger fortsatt i hundretusener om året mer ...

Sjøsamer

Sjøsamer eller kystsamer er samer som holder til ved kysten og som tradisjonelt har livnært seg gjennom fiske, fangst og jordbruk. Sjøsamisk bosetning strekker seg langs kyst og fjorder fra Finnmark til Trøndelag. Sjøsamene var siden sagatiden kjent som utmerkede båtbyggere. De bygde fiskebåter, men først og fremst var de kjent som byggere av jekter. Sjøsamene har mistet mye av sin kulturelle egenart og delvis forlatt gamle næringsveier, men en kulturell oppvåkning siden 1970-årene har vitalisert de gamle kulturuttrykkene. Språkene deres står imidlertid i fare for å dø ut. Samenes opprinne ...

Åarjel-saemieh

Åarjel-saemieh er en årbok som utgis av museet Saemien Sijte på Snåsa. Museet og årboka har til formål å drive med dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamenes historie og kultur. Årboka utgis hvert tredje år; første gang i 1983. Redaktør for årboka har vært museets direktør, fra Sverre Fjellheim 1980–98 til Birgitta Fossum 2010–. Blant forfatterne i årboka kan nevnes Knut Bergsland, Johannes Falkenberg, Anders Løøv, Sig Britt Persson, Maja Dunfjeld, Martha Jåma, Leif Pareli, Inger Zachrisson, Bierna Bientie og Gro Ween. Museet utgir også andre bøker med dokumentasjon av ...

Historia de gentibus septentrionalibus

Historia de gentibus septentrionalibus er et monumentalt bokverk skrevet på latin av den svenske biskopen Olaus Magnus og utgitt i 22 bind i Roma i 1555. Bøkene er en gjennomillustrert beskrivelse av levevis, skikker, naturforhold og merkverdigheter i Norden. Verket ble oversatt til flere europeiske språk og var lenge den viktigste kilden til viten om nordiske forhold.

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et nasjonalt museum for sørsamisk historie og kultur, beliggende på Snåsa i Nord-Trøndelag. Ved siden av den museale virksomheten arbeider Saemien Sijte også med kulturspørsmål som har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen. Saemien Sijte ligger på nabotomten til Åarjel-saemiej skuvle. Museet mottok Nord-Trøndelag fylkes kulturpris for 2017.

SAME Deutz-Fahr

SAME Deutz-Fahr er en italiensk produsent av traktorer, motorer og utstyr. De bygger traktorer under merkenavnene SAME, Lamborghini, Hürlimann og Deutz-Fahr. SDF bygger også noen traktorer for AGCO, hvor de har en liten eierandel.

Overfallet på samene ved Dalbusjøen i 1811

Overfallet på samene ved Dalbusjøen i 1811 skjedde 27. og 28. august 1811, da en gruppe på 40–50 bevæpnede bønder fra Dalsbygda i Os gikk til angrep på en gruppe reindriftssamer som hadde leir og rein ved Dalbusjøen på Gauldalsvidda, like over grensa til Ålen. Det ble avfyrt skudd mot mennesker uten at noen kom til skade, men 392 reinsdyr ble stjålet og slaktet. 308 av dyrene tilhørte samene, mens 84 dyr var sytingsrein som tilhørte bønder, prester og embetsmenn ved Røros Kobberverk.

98

Trajan etterfølger Nerva som romersk keiser Tacitus registrerer langobardene i den nedre delen av Elben. Han skriver også den første skriftlige samiske kilden om et folk han kaller fenni.

                                     

ⓘ Samenes historie

Menneskene nådde Nord-Skandinavia for omtrent 10 – 11 000 år siden, da isen trakk seg tilbake etter siste istid. I likhet med alle andre kulturer i eldre steinalder i Europa kjenner man imidlertid ikke det etniske opphavet til denne befolkningen. Arkeologene kan imidlertid følge samisk kultur tilbake 2 000 – 2 500 år i historien. Hvorvidt samene har bodd her lengre, og om samene kan ha etniske eller kulturelle relasjoner til tidligere folkeslag i området, er ikke avklart. De samiske språkene utgjør den vestligste greina i den uralske språkfamilien, der de tre vestligste greinene samisk, østersjøfinsk og til dels også mordvinsk er i nærmere slekt enn de andre uralske språka. Den språklige utviklingen fra et finsk-ugrisk urspråk til moderne samisk er kartlagt via sammenlignende språkforsking. Språkhistoriske dateringer av stedsnavn og låneord fra urnordisk viser at samisk språk var i sitt nåværende utbredelsesområde samtidig med urnordisk, det vil si for cirka 2 000 år siden.

                                     

1. Bosettingsområder

I dag omfatter det samiske bosettingsområdet det sentrale og nordlige Norge ned til Femunden og Trollheimen, og på svensk side fra grenseelven Torneälven langs Kjølen ned til Idre øverst i Dalarna. I Finland er området begrenset til Enontekis kommune i nordvest og hele området fra sørenden av Enaresjøen opp til norskegrensa. I Russland er Kola-halvøya det tradisjonelle bosettingsområdet. Imidlertid tyder mye på at det samiske bosettingsområdet i århundrene etter Kristus var betydelig større, og omfattet det meste av nåværende Finland, Den karelske republikk i Russland og større områder av det nordlige Skandinavia. Et eksempel på en samegruppe som har forsvunnet i senere tid, er kemisamene. Kemisamisk ble snakket fram til 1800-tallet i Sodankylä-området, og språket ble også brukt tidligere i Kajanaland. Ny arkeologisk forskning dokumenterer for eksempel også at samene har røtter som går 1 500 år tilbake i tid også i Sør-Norge Østerdalen.

                                     

2.1. Jernalder Tidlig veidekultur

I den samiske jernalderen, fra begynnelsen av den moderne tidsregning og fremover til 1600-tallet, levde samene som jegere, fiskere og sankere. Arkeologer har identifisert disse tidlige samene i form av gammetufter, fangstanlegg for villrein, groper brukt til trankoking og offersteiner. Den første omtale av samer stammer muligens fra den romerske historikeren Tacitus. Mattilgangen varierte fra område til område, på den nordnorske kysten var fisket viktigst, mens jakt på pelsdyr for salg utgjorde en viktig næring i innlandet. I noen fjordområder, særlig i sørlige områder, ble det også drevet et enkelt februk med sau og geit. Viktigst var imidlertid villreinjakta, og vandringene reinen foretok fra vinterbeitene i innlandet om vinteren til sommerbeitene langs kysten bestemte årsrytmen for samene. Samenes livsform må ha vært preget av årvisse vandringer mellom faste boplasser på kysten og i innlandet. Smale eider og vadesteder over sund som reinen brukte som vandringsvei mellom kyst og innland må ha vært steder hvor de tidlige samene gikk sammen i større grupper for å drive fangst med fallgraver og andre fangsmetoder. Her har kanskje flere siidaer – grupper – samarbeidet.

                                     

2.2. Jernalder Kontakt med nabofolk

I samiske graver og gammetufter finner man ofte gjenstander som er kjøpt eller byttet fra nabofolkene, kanskje har gjenstandene reist riktig langt. Norrøn kultur etablerte seg etter hvert langs den nordnorske kysten opp til Malangskjeften. Så langt nord kunne man dyrke korn, og dermed brygge øl som inngikk i norrøn religionsutøvelse.

I dette kulturområdet, kalt Hålogaland fantes det i deler av jernalderen et mektig, norrønt aristokrati med et vidtrekkende handelsnett og mulighet til å spille en rolle i norsk rikspolitikk. Håløyhøvdingene baserte sin rikdom og innflytelse på handelen med og skattleggingen av samene. De norrøne høvdingene kunne både forsyne samene med jern og andre handelsvarer og gi beskyttelse mot angrep fra øst og sørøst.

Tjudene er et sagnfolk som ifølge samisk tradisjon kom fra øst og plyndret og drepte samene. En tidlig overlevering om samene er Ottar, som på 800-tallet fortalte levende om hvordan han som den nordligste av alle nordmenn skattla og handlet med samene. Harald Hårfagre giftet seg ifølge Snorres kongesagaer med samekvinnen Snøfrid. Øyvind Skaldespiller nevner også samene i sine kvad, blant annet samisk husdyrhold.

                                     

3. Middelalder

På 1000-tallet etablerte nasjonalstatene Norge og Sverige seg, og i Nordvest-Russland ble byen Novgorod en mektig bystat med forbindelser langt inn i nordområdene. Sverige tok på 11-1200-tallet kontrollen over Finland. Langs den nordnorske kysten ble de mektige høvdingenes makt brutt, og samene ble etter hvert mer avsides og mindre interessante som skattebetalere og handelspartnere.

                                     

3.1. Middelalder Fiskerihandel

Tidlig på 1100-tallet begynte den omfattende eksporten av tørrfisk fra den nordnorske kysten til Bergen og videre ut i Europa. Fra 1300-tallet av førte det til en ekspansjon nordover kysten av Troms og Finnmark av norsk språk og kultur. Mye tyder på at dette ikke kom i konflikt med den samiske leveformen, fordi de norske nybyggerne var ensidig beskjeftiget med fiske for salg. De konkurrerte dermed ikke om ressursene med samene. I Vardø ble det bygd festning og kirke i 1307, og dermed var østgrensen mot Russland tvers gjennom sameland etablert for århundrer.

Langs kysten av Nord-Norge må samer og nordmenn ha fremstått som svært adskilte. Nordmennene var bofaste, dyrket korn og fisket for eksport. Samene gjennomførte derimot sesongmessige vandringer, slik at de fikk utnyttet en lang rekke ressurser som villrein, fjordfiske, elvefiske, pelsdyr med flere. De to gruppene hadde sannsynligvis ulike klær, snakket to ulike språk og betalte to ulike former for skatt. Nordmennene betalte leidangsskatt, mens samene etter hvert ble skattlagt av de norske, svenske og russiske statsmaktene.

                                     

3.2. Middelalder Finsk svedjebruk

Samene bodde ved inngangen til middelalderen i det meste av nåværende Finland. Etniske finner bodde bare i kyststrøkene og i innsjøområdet lengst i sør. Med etableringen av et svenskkontrollert statsapparat i Åbo, kristningen av finnene og byggingen av festninger økte befolkningen, og ekspanderte nordover. Finnene brente ned skogen og dyrket rug i asken. Etter noen år var jorda utpint, og de måtte flytte på seg. Rundt 1500 hadde ekspansjonen nådd nordover til de nedre delene av Tornedalen. Denne ekspansjonen gikk i stor grad ut over den halvnomadiske, samiske leveformen, og samisk kultur forsvant etter hvert fra hele Sør-Finland.

                                     

3.3. Middelalder Kristendom

Samene hadde fra begynnelsen av sin egen religion, en naturreligion hvor man dyrket dyr, steiner, fjell og himmellegemer som guddommer. Da de nordiske landene antok den katolske kristendommen i middelalderen, ble det også misjonert i det samiske området. Forestillinger fra kristen tro kom da inn i samisk religion, og man fikk en type blandingsreligion, eller synkretistisk religion. Jomfru Maria og Jesus ble dermed guddommer i den samiske religionen, uten å endre denne grunnleggende.

                                     

4.1. Nytid Skifte i økonomien

Samenes tradisjonelle veidekultur var truet i løpet av 1500-tallet. Antallet villrein og øvrige ville dyr gikk tilbake, noe som skyldtes hardere beskatning. Dette igjen skyldtes økt interesse for og beskatning av de samiske områdene. Både Danmark-Norge, Sverige og Russland mente de hadde rett til å skattlegge samene, og skatteinnkrevere fra Sverige tok seg eksempelvis helt ut til Vesterålen. Bakgrunnen for dette økte nærværet fra sentralmaktene må sees i sammenheng med den pågående konflikten mellom Sverige og Danmark. Presset på ressursene førte til et skifte i den samiske økonomien.

                                     

4.2. Nytid Sjøsamer og elvesamer

Langt de fleste samene ble bofaste eller delvis bofaste, enten på ytterkysten, i fjordstrøkene eller langs de store vassdragene og sjøene i innlandet. Her drev de et enkelt februk i kombinasjon med jakt og fiske, mer fiske på kysten, mer jakt i innlandet. Noen tamrein kunne også inngå i denne blandingsøkonomien.

I fjordene i Troms og Finnmark på 1700-tallet hadde samene en rikere mattilgang enn nordmennene på kysten som var avhengige av kontakten med handelsmannen i Bergen, og samisk kultur og språk økte både tallmessig og relativt i perioden. Sjøsamenes livsform var rett og slett mer fleksibel, dersom en matkilde sviktet, hadde man andre ting å falle tilbake på. Pomorhandelen, som begynte på denne tida, skapte avsetning for overskuddsfisk til russiske handelsmenn.

                                     

4.3. Nytid Reindriftssamer

En mindre del av samene begynte med tamreindrift. Tamrein hadde også tidligere vært holdt, blant annet lokkerein som skulle lokke villreinflokkene inn i fella. Nå begynte man å temme større flokker, og følge dem på vandringen mellom kyst og innland. Dette var en type spesialisert økonomi som bare kunne ekstistere fordi man handlet med sjø- og elvesamer, nordmenn og andre nabofolk for å skaffe det reindriften ikke bidro med. Reindriftssamene utgjorde alltid en mindre andel av samene, og tamreindriften er kun 4-500 år gammel.

                                     

4.4. Nytid Misjonsvirksomhet

Russiske misjonærer, først og fremst munken Trifon, nådde Kolahalvøya, Nordøst-Finland og Sør-Varanger på 1500-tallet, og samene i dette området ble omvendt til den ortodokse troen. St. Georgs kapell i Neiden blei bygd ca. 1565 men dagens kapell er av nyere dato og Boris Gleb umiddelbart over grensen på russisk side har vært kirkested enda lengre.

Fra 1600-tallet av økte påvirkningen fra det nå protestantiske Norden i intensitet, og både på svensk/finsk og dansk/norsk side var misjonsiveren stor. Et element i dette var at kontroll over samene inngikk i striden mellom Sverige-Finland og Danmark-Norge. Eksempelvis bygde svenskene kirker i både Karasjok og Kautokeino på begynnelsen av 1700-tallet for å sikre disse områdene som svenske noe de forble i alle fall i kirkelig forstand til 1751. Den sentrale figuren i kristningen på norsk side var misjonæren Thomas von Westen, kalt samenes apostel. På begynnelsen av 1700-tallet innførte han en strengere form for luthersk kristendom blant samene, samlet inn og brente runebommer og forbød tradisjonelle samiske navn. Etter Thomas von Westens tid var samenes religiøse praksis i hovedsak basert på kristendommen, selv om førkristne elementer fremdeles må ha spilt en rolle.

                                     

4.5. Nytid Trolldomsforfølgelse

På 1500- og 1600-tallet foregikk hekseprosessene i Norge. Dette innebar at mange mennesker ble forfulgt og straffet fordi de skal ha drevet med trolldom. Samene slapp heller ikke unna dette. I 1609 kom kong Christian IV med følgende befaling:

Det ble ført hekseprosesser i Troms og Finnmark i 1609 og 1610. De fleste sakene handlet om ganding, det vil si abstrakt trolldom som ble sendt gjennom luften; "kaste vondt over folk". Samene kunne også bli tiltalt for å lage uværsknuter; værmagi for å lage dårlig vær, eller for å eie en runebomme. Flere av rettssakene endte med at de tiltalte samene ble brent på bålet for trolldomskriminalitet. Blant samene var det flest menn som ble anklaget for trolldom, mens blant nordmennene var det flest kvinner.

En kjent samisk "trollmann" er Anders Paulsen, som ble anklaget for å ha brukt en runebomme i 1692. Mens Paulsen satt i arrest i påvente av dommen, ble han drept av en tjenestedreng som mente han var en trollmann og fortjente å dø.

                                     

5. 1800-tallet: Pengeøkonomi

Interessen for nordområdene økte i løpet av 1800-tallet. På kysten økte produksjonen av tørrfisk, klippfisk og sild for eksport. Etter hvert kom det også til motorer i fisket, og for å kjøpe en motor og bensin måtte man ha penger å betale med. Mange steder, som i Kåfjord i Alta, i Kiruna og i Kirkenes ble det igangsatt bergverk som førte til innvandring av andre etnisiteter og en tilstrømning av penger. Jordbruket ble også intensivert, ledsaget av innflyttere fra Sør-Norge, Sverige på svensk side og fra finskspråklige strøk. Den store hungersnøden i Finland i 1860-åra førte til en stor finsk innvandring til både det nordligste Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge, særlig Øst-Finnmark.

Den allsidige samiske leveformen, som tidligere hadde vært mer fleksibel og tilpasningsdyktig enn nabofolkenes, ble nå akterutseilt. Samene hadde mindre overskudd å handle med, og deres varer var ikke så etterspurte. Samiske bygder fremsto derfor utover 1800-tallet og fremover som de fattigste og mest tilbakeliggende. Storsamfunnets pengeøkonomi fremsto derimot som mer fremtidsrettet og velstående. Reindriftskulturen led også under grensedragningene mellom landene. Grensen mot Russland ble stengt i 1826, og senere ble også grensene mot Finland stengt. Gamle trekkveier fikk dermed for samene uforståelige grenser, og sesongbeiter ble sperret. Den fine balansen mellom bruken av ulike beiteområder til ulike årstider ble forstyrret.

                                     

5.1. 1800-tallet: Pengeøkonomi Stemmerett for samer

Da den norske grunnloven ble vedtatt i 1814 ble det bestemt i Grunnlovens § 50 at for få stemmerett måtte man eie eller leie matrikulert jord, eller ha en formue på minst 150 spesidaler. Dette ekskluderte mange samer fra få stemmerett. Tanken bak stemmerettighetsparagrafen var at de som betalte skatt, skulle få rett til å stemme ved valg. Selv om de færreste eide matrikulert jord, betalte mange likevel skatt, den såkalte rettighetsskatten tidligere kjent som finneskatten. Mange samiske familier eide også reinsdyr til en verdi av langt over de 150 spesidalerne som krevdes. Dermed ble samene frarøvet stemmerettighet på et urettmessig grunnlag. Under riksforsamlingen på Eidsvoll var det ingen representanter fra Finnmark til stede, hverken samer eller andre, og de fleste av Eidsvollmennene hadde liten kunnskap om Finnmark og samiske forhold. Dette kan ha bidratt til at samenes situasjon med tanke på skattebetaling og stemmerett ikke ble vurdert den gangen. Samenes manglende stemmerett ble tatt opp i Stortinget i 1818, og ble enstemmig vedtatt i 1821.

                                     

5.2. 1800-tallet: Pengeøkonomi Assimilering

Nasjonalismen ble en drivende kraft i samfunnsutviklingen i løpet av 1800-tallet. Ideen om at alle i nasjonen skulle snakke samme språk og dele samme kultur ble utbredt. Myndigheten følte seg ikke sikre på at den etniske minoriteten var lojal, man fryktet territorielle krav fra nabostater. Lærere, prester og andre øvrighetspersoner var ofte overbevist om at samene hadde best av å anta majoritetens langt mer overlegne kultur og språk, til eget beste.

Lese- og skriveopplæring hadde noen steder foregått på samisk allerede fra 1600-tallet av, og prester og lærere la i løpet av 1700-tallet og tidlig 1800-tall vekt på å forkynne og undervise på samisk. Dette ble det slutt på utover 1800-tallet, fordi statene hadde ambisjoner som gikk utover territoriell og religiøs kontroll over samene. Nå ønsket man etter hvert en assimilering.

På norsk side ble en koordinert og systematisk fornorskning satt inn fra siste halvdel av 1800-tallet, og denne blei forsterka først på 1900-tallet, samtidig som Norge ble en selvstendig nasjon. I denne perioden ble det forbudt å undervise på samisk, gudstjenester på samisk ble også forbudt og samisk ble aldri brukt av øvrighetspersoner som lensmenn, ordførere osv. Fra 1902 sa jordsalgsloven for Finnmark at jord bare måtte utvises til dem som kunne snakke og skrive norsk og bruke språket til daglig. Mange barn ble samlet i internatskoler, hvor det kun var tillatt å snakke norsk. Etter hvert førte fornorskingen til resultater, og mange samer sluttet å overføre språket til barna. Et eksempel er at i folketellingen av 1930 oppgir over halvparten av befolkningen i Kvænangen enten samisk eller finsk som hjemmespråk, i 1950 oppgav én person å snakke samisk og én å snakke finsk. Samisk språk forsvant fra store områder, for eksempel er den særpregede dialekten som ble snakket på Kvaløya og Ringvassøya i Troms forsvunnet for alltid.

Fornorskningen kan gjenkjennes i arkitekturen i Sameland, bygg som Solhov folkehøgskole i Lyngen og Neiden kirke i Sør-Varanger er bygd i norsk, tradisjonell stil for skape tilknytning til det øvrige Norge.

Selv om fornorskningspresset var sterkt i over hundre år, var det likevel mange samer som prøvde å stå imot det, både i nord og i sør. I nord utga Anders Larsen avisa Saǥai Muittalægje i perioden 1904–1911. Isak Saba ble den første samiske stortingsrepresentanten i 1906. Sørsamen Daniel Mortensson stod bak avisa Waren Sardne, som kom ut i periodene 1910–1913 og 1922–1926.

Sammen med Elsa Laula Renberg var han drivkraften bak det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim 6 9. februar 1917. Det ble da prøvd få til en samisk riksorganisasjon, men det lyktes ikke før etter 2. verdenskrig med Norske Reindriftssamers Landsforbund i 1948 og Norske samers riksforbund i 1968.

På svensk side var politikken noe mer fleksibel og mindre brutal. Her ble det i større grad benyttet samisk i undervisning, og det ble også eksperimentert med å la lærerne følge reindriftssamenes flyttinger.

I Finland var det ikke noen vedtatt politikk for forfinskning, slik som fornorskningen i Norge. Men i praksis foregikk all undervisning på finsk fram til 1970-tallet. I etterkrigstida blei det bygd internatskoler der en stor del av samiske elever måtte gå, og disse virka sterkt forfinskende.

Etter revolusjonen i Russland i 1917 ble reindrifta på Kolahalvøya kollektivisert. I etterkrigstida blei mange samiske bosettinger nedlagt og myndighetene samla de fleste samene i Lovozero/Lujávri, midt inne på halvøya. Kollektiviseringen førte til at gamle drifts- og livsformer i stor grad gikk tapt. I tida etter revolusjonen var sovjetstaten opptatt av å gi undervisning på samisk språk, men politikken blei endra på 1930-tallet og det blei da i flere tiår ikke gitt noen undervisning i eller på samisk.

                                     

5.3. 1800-tallet: Pengeøkonomi Læstadianismen

Den svensk-samiske presten Lars-Levi Læstadius, som virket som prest i Karesuando og Pajala mot midten av 1800-tallet, var en forkjemper for en streng fortolkning av den lutherske læren. Han virket også mot den utbredte alkoholismen blant samene i denne perioden. Alkohollovgivningen var i denne perioden svært liberal i Norden, men i de samiske områdene ble effektene av alkoholbruk ekstra merkbare på grunn av den marginale økonomien. Den læstadianske vekkelsen førte i 1852 til en voldelig oppstand i Kautokeino Kautokeino-opprøret, som umiddelbart ble slått ned. Dette utbruddet av voldsbruk har ikke gjentatt seg blant læstadianerne, i stedet fremsto læstadianerne utover 1800-tallet og senere som en sterk konserverende kraft i samfunnet. Blant annet preket læstadianerne alltid på flere språk, og samisk var alltid i bruk som gudstjenestespråk. De religiøse forestillingene og skikkene som hadde overlevd kristningen av samene på 16-1700-tallet ble derimot ikke lenger tolerert blant læstadianerne, og dermed vek den synkretistiske religionen til fordel for en mer rettroende lutherdom.

                                     

6. Nyere historie

Etter ødeleggelsene under andre verdenskrig ble Sameland viet ny og positiv interesse. Dette gjorde Sameland mer likt storsamfunnene, men sådde også spiren til interesse for det gamle.

                                     

6.1. Nyere historie Annen verdenskrig og gjenoppbygging

Annen verdenskrig rammet det samiske bosettingsområdet hardt, og det meste av Finnmark og Nord-Troms og store deler av Nord-Finland og deler av Kolahalvøya ble brent ned eller bombet. Gjennombyggingen etter 2. verdenskrig pågikk etter mønstre og idealer fra storsamfunnet. Gjenoppbygde typehus, radioer og etter hvert fjernsynsapparat kom til, fiske, jordbruk og industri ble modernisert i et planmessig forsøk på å bringe økonomien i nord på nivå med den i sør. Tilbakegangen for samisk språk fortsatte dermed, og i sjøsamebygder som Manndalen Kåfjord i Troms og Kvalsund i Finnmark gikk befolkningen over til å snakke norsk i tiårene etter krigen.

Den uttalte assimileringspolitikken vek derimot for en mykere, mer fleksibel holdning til samisk språk og kultur. Det ble utgitt tospråklige ABC-bøker, det kom til nyheter på samisk på riksnettet og filmskapere og forfattere begynte å vise interesse for samene og deres kultur.

                                     

6.2. Nyere historie Samisk nasjonsbygging

I perioden etter Annen verdenskrig var det ikke uproblematisk å si at det fantes en samisk minoritet i Norge. Man snakket ofte om samisktalende nordmenn. På 70-tallet, da radikale krefter var opptatt av undertrykte minoriteter over hele verden, ble også interessen vekket for det samiske. Alta-aksjonen i 1979, hvor det ble bygd et vannkraftanlegg sentralt i det samiske området, satte fokus den samiske minoriteten og mangelen på anerkjennelse og rettigheter som folk. For den norske befolkningen, for myndighetene og for samene selv var dette en vekker. I 1989 ble det første Sametinget åpnet av Kong Olav. I 2005 kom Finnmarksloven, som sikrer samisk medbestemmelse over bruken av land og vann i Finnmark.

                                     

6.3. Nyere historie Undervisning på samisk

Fram til 1959 var det lovfesta at all undervisning skulle foregå på norsk. Samisk begynneropplæring i folkeskolen kom i gang i 1967, og i 1985 blei det åpna for å ha samisk som hovedspråk i hele grunnskolen. 1969 kom det første gymnaset med samisk i Karasjok. I 1974 åpna et eget samisk forskningsinstitutt, og Universitetet i Tromsø har helt siden starten hatt en samisk seksjon.

                                     

7. Litteratur

 • Korhonen, Mikko: Johdanto lapin kielen historiaan. Helsinki: SKS.
 • Sammallahti, Pekka 1998: The Saami languages. An introduction. Karasjok: Davvi girji
 • Hundreårsjubileum for samenes første landsmøte Arkivert 11. februar 2017 hos Wayback Machine., artikkel hos Norgeshistorie.no
 • Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen Samenes historie fram til 1750. Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-19672-8 427 s.
 • Korhonen, Mikko 1988: The history of the Lapp language. Sinor, Denis: The Uralic languages. Description, history and foreign influences. Leiden: E.J. Brill. s. 264-278.
 • Sammallahti, Pekka 1989: A Linguist Looks at Saami Prehistory. Acta Borealia, vol 6, s. 3-11.
                                     

8. Eksterne lenker

 • Historiska nyheter, No. 62 1996 via Wayback Machine. Besøkt 10. februar 2021
 • Beverly Wahl: Sami Emigration to America 1998 via Wayback Machine. Besøkt 10. februar 2021
 • Sami Genetic Information på nettstedet Family Tree DNA, via Wayback Machine. Besøkt 10. februar 2021
                                     
 • og små nasjoners rettigheter påvirket styresmaktene. Samenes situasjon ble utredet, og samenes rett til å ta vare på og utvikle samisk språk og kultur
 • INGRID J. 8. august 2006 Samenes apostel Besøkt 29. september 2016. Hansen, Lars Ivar 2004 Samenes historie fram til 1750. Tromsø: Cappelen
 • artikler om sørsamisk historie sist Gåebrien sijte 2012 om rørossamenes historie Han har også skrevet kapitlet om samenes historie i Sør - Trøndelag, Hedmark
 • han i 2004 boka Samenes historie som omhandlet tiden fram til 1750. Boka er blitt regnet som standardverket om eldre samisk historie Den var første bind
 • Machine. Pressemelding fra Regjeringen i 2003: Samefolkets dag offisiell flaggdag i Norge Samenes nasjonaldag - emne - NRK Samenes nasjonaldag NRK Skole
 • veidekultur varte også helt opp mot 1600 - tallet. Jegersoldat Jakt Samenes historie Jegere og samlere Denne jaktrelaterte artikkelen er foreløpig kort
 • regionalisme, nordnorsk økonomisk historie og samisk historie I 2021 var han en av bidragsyterne til Samenes historie fra 1751 til 2010. Red.: Astri Andresen
 • samenes historie Helgeland Museum, 13. juni 2013 a b Otnes, Per 1970 Den samiske nasjon: interesseorganisasjoner i samenes politiske historie
 • Lars Ivar og Bjørnar Olsen: Samenes historie fram til 1750. 2004 Nielssen, Alf Ragnar: Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie IV. Fra Steinalderen til
 • Sam Cooke født 22. januar 1931, død 11. desember 1964 var en amerikansk sanger og låtskriver. Han regnes som en av skaperne av soulmusikken. Foruten
 • Same Ællin norsk film fra 1971. Regi var ved Titus Vibe - Müller. Same Ællin betyr samenes liv på norsk. Filmen er en videreføring av Per Høst sin tidligere