ⓘ Norsk Salmebok (1985)

Klinge skal et jubelkor

Klinge skal et jubelkor Per Lønnings oversettelse fra 1973 av den gamle latinske julehymnen Resonet in laudibus. Salmen kom med i Norsk Salmebok som nummer 33 og i Norsk salmebok 2013 som nummer 29. Den har det lengste omkvedet i Norsk salmebok 2013.

Liste over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997

Denne artikkelen er en liste over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997. Disse bøkene er sammen Den norske kirkes offisielle salmebøker. Norsk Salmebok ble i 1985 utgitt på Verbum Forlag og inneholder totalt 810 salmer, men har 953 numre. Differansen kommer av at enkelte salmer finnes på både nynorsk og bokmål i boken. I denne listen kommer dette til uttrykk i at enkelte forfattere får oppgitt samletall med ett tall og ett tall i parentes. Tallet i parentes angir hvor mange dubletter på en annen målform som kommer i tillegg. I denne boken er det svært mange salmer av tyske salmedikter ...

Se solens skjønne lys og prakt

"Se solens skjønne lys og prakt" er en tysk salme skrevet av prest og teolog Christian Scriver i 1689. Birgitte Kaas Huitfeldt oversatte den til norsk i 1734. Den ble først utgitt i Pontoppidans salmebok i 1737. I Norsk Salmebok 1985 er den nummer 808.

Tore Littmarck

Tore Littmarck var en svensk prest, salmedikter og komponist. Littmarck begynte yrkeskarrieren sin som speiderkonsulent for KFUM i Sverige. Han ble senere generalsekretær for Sveriges KFUM, fra 1964 til 1970, og var engasjert internasjonalt i bevegelsen. Fra 1970 og fram til han ble pensjonist i 1986 var han kyrkoherde i Gamla Uppsala kirke. Han var engasjert i økumenikk, og var sekretær for Svenska ekumeniska nämnden på slutten av 1980-tallet. I denne perioden var han også redaktør for boken Ekumeniken i praktiken. Han skrev flere bøker og holdt radioandakter. Han var også kjent fra et TV ...

Ragnar Grøm

Ragnar Grøm var en norsk teolog, forfatter og salmedikter. Han var i mange år knyttet til Bergen Lærerhøgskole som høgskolelektor, senere førsteamanuensis i kristendomskunnskap og religion. Grøm var formann i sentralstyret i Norges Kirkesangforbund i 14 år fra 1983 til 1997, og han er også æresmedlem av forbundet. Han var redaktør for Norsk kirkesang i 17 år og daglig leder av Norges Kirkesangforbunds forlag fram til det ble oppløst i 2001. Grøm har også skrevet flere bøker. Han var redaktør for Norges Kirkesangforbunds festskrift Store Gud vi lover deg og han har skrevet boken Kyrkjespir ...

Salmer 1997

Salmer 1997 er et offisielt tillegg til Den norske kirkes Norsk Salmebok og ble utgitt i 1997. Det var Kirkerådet som hadde ansvar for utarbeidelsen. Salmer 1997 inneholder 283 salmer og sanger, liturgiske sanger og samiske salmer. Stilistisk er det stort spenn i stoffet, og Salmer 1997 inneholder bidrag fra en rekke komponister og tekstforfattere som ikke er representert i Norsk Salmebok. Omtrent halvparten av sangene er skrevet etter 1980, altså etter at utvalget til Norsk Salmebok utgitt 1985 i hovedsak var gjort. I bokens forord står det: "Salmer 1997 har stor stilistisk spennvidde, bå ...

Holger Lissner

Han har blant annet vært høyskolelærer i Løgumkloster i perioden 1971–79 og prest i Sønder Bjert i perioden 1980–2003.Lissner ble pensjonert i 2003. Holger Lissner har arbeidet mye med salmer, både som salmedikter og som medutgiver av samlinger av nye salmer og av korverker. Han har også skrevet de gjendiktninger av gudstjenestens ledd, som inngår i "Spillemandsmessen", en gudstjeneste med dansk spillemannsmusikk. I Norge er han kjent for adventssalmen "Nå tenner vi vår adventskrans" som står i Norsk Salmebok, og for vinnersalmen i den europeiske "Reformation Song Contest 2015", til musikk ...

Trond Hans Farner Kverno

Trond Hans Farner Kverno er norsk komponist og kirkemusiker. Han ble uteksaminert som kantor fra Musikkonservatoriet i Oslo i 1967, og året etter tok avla han eksamen i kordireksjon ved Musikkonservatoriet og tok hovedfagseksamen i musikkteori i regi av Norske Musikklæreres Landsforbund.

Kari Arnestad

Kari Arnestad var en norsk lyriker og salmedikter. Arnestad jobbet som sosialkurator og for Det Norske Misjonsselskap. Hun gav ut diktsamlingen Under Guds Regnboge i 1979, og er representert med en salme hun har oversatt i Norsk Salmebok.

Arve Brunvoll

Brunvoll er Doctor of Philosophy fra University of Glasgow og dr.philos. fra Universitetet i Bergen. Han har vært rektor for Norsk Lærerakademi i tre år og leder for forskningsutvalget ved samme institusjon i ett år. Brunvoll har vært medlem av Norsk teologisk nemnd for mellomkirkelige spørsmål i tilsammen fem år, har også vært medlem av Liturgikommisjonen i Den norske kirke. Han var også sentral i utarbeidelsen av Norsk Salmebok som ble utgitt i 1985, der han er representert med seks egenskrevne salmer og 31 oversettelser. I Norsk salmebok 2013 har han med sju egenskrevne og 44 oversatte ...

Fylt av glede over livets under

Fylt av glede over livets under er en norsk salme, som er skrevet av den norske billedkunstner og salmedikter Svein Ellingsen før 1971. Melodien er komponert av Egil Hovland i 1976. Salmen er en dåpssalme og handler om dåpens betydning.

Slik som eg var

"Slik som eg var" er en salme skrevet av Sigvard Engeset i 1916. Melodien ble skrevet av Engeset i 1919. Sangen ble til da Engeset virket i Kristiania. Her hadde han en lang samtale med en ung ingeniør, på St. Hanshaugen. Ingeniøren gikk på møtene til Engeset, og ville gjerne være en kristen, men han var ikke slik. Engeset prøve å gjøre det klart for ham at han fikk komme som han var. Ingeniøren kom til tro, levde og døde som en frimodig kristen. Etter samtalen måtte Engeset synge det ut i tekst og toner.

                                     

ⓘ Norsk Salmebok (1985)

Norsk Salmebok, utgitt i 1985, var Den norske kirkes offisielle salmebok fra 1985 til 2013.

Salmeboken ble godkjent ", til bruk i menigheter som gjør vedtak om det" ved kongelig resolusjon av 29. juni 1984. Salmeboken avløste Nynorsk Salmebok fra 1926 og Landstads reviderte salmebok fra 1924.

Arbeidet med boken begynte i 1954. Et foreløpig resultat var Salmer 1973, som introduserte flere nye sjangre, som viser og kanonsanger, i menighetene. Det endelige utkastet ble utgitt som NOU 1981:40. Ved siden av salmer inneholder den også prosesjonssanger, bibelviser, bibelske salmer hvor tekstene er bibelvers, liturgiske sanger og sungne bønner. Av bokens 810 salmer totalt 953 numre var 500 stoff fra de to tidligere bøkene, mens 310 salmer var nytt stoff.

                                     

1. Utgaver

Selv om salmeboken i utgangspunktet er felles for begge målformer, finnes det to ulike utgaver, i burgunder bokmål og flaskegrønt nynorsk, hvor de innledende tekstene er på ulik målform.

I 2002 utga Verbum Forlag en utvidet utgave, kalt "Norsk Salmebok med bønnebok". Selve salmeutvalget er uforandret, men boken er utvidet med egen bønnebok til daglig eller tematisk bruk.

                                     

2. Nye tillegg

I 1997 ble det utgitt et offisielt tillegg til Norsk Salmebok, kalt Salmer 1997. Her finnes, i tillegg til nyere norske salmer og liturgiske sanger, også et utvalg samiske salmer, materiale fra Latin-Amerika, Taizéfellesskapet og andre kristne tradisjoner enn den norske, samt enkelte bidrag i visepop-sjangeren bl.a. av Bjørn Eidsvåg.

                                     

3. Samisk

I 2005 ble det utgitt en egen salmebok på nordsamisk: Sálbmagirji II. Tidligere har også Landstads reviderte salmebok og en salmebok for barn vært utgitt i samisk språkdrakt.

                                     
 • Salmen kom med i Norsk Salmebok 1985 som nummer 33 og i Norsk salmebok 2013 som nummer 29. Den har det lengste omkvedet i Norsk salmebok 2013. Omtale i
 • Gir ko - sál bmagir ji 1973: Salmer 1973, prøvesalmehefte 1985 Norsk Salmebok tidligere offisiell salmebok 1997: Salmer 1997, tidligere offisielt salmeboktillegg
 • over forfattere i Norsk Salmebok og Salmer 1997. Disse bøkene er sammen Den norske kirkes offisielle salmebøker. Norsk Salmebok ble i 1985 utgitt på Verbum
 • Norsk Salmebok NoS fra 1985 og tilleggsboken Salmer 1997 S97 En stor endring i forhold til særlig Norsk Salmebok er at det i Norsk salmebok 2013
 • gudstjenesten. En ny salmebok som erstatter både Norsk Salmebok av 1985 og Salmer 1997 ble vedtatt på Kirkemøtet 17. april 2012. Norsk salmebok 2013 ble utgitt
 • 15. februar 1924 Boken var Den norske kirkes offisielle salmebok helt frem til 1985 sammen med Nynorsk Salmebok Ved kongelig resolusjon i 1908 fikk
 • Akademika forlag 2012 - 13 Han har oversatt en salme som er med i Norsk Salmebok 1985 salmen Syng trøstig til Guds ære som står på nummer 527. Ragnar
 • Kaas Huitfeldt oversatte den til norsk i 1734. Den ble først utgitt i Pontoppidans salmebok i 1737. I Norsk Salmebok 1985 er den nummer 808. Gunnar Sandvold
 • representert i Norsk Salmebok Omtrent halvparten av sangene er skrevet etter 1980, altså etter at utvalget til Norsk Salmebok utgitt 1985 i hovedsak var
 • med i Den norske kirkes tre siste salmebøker Norsk Salmebok 1985 Salmer 1997 og Norsk salmebok 2013. svensk Minneord i Dagen Denne biografien er
 • mye på bedehusene og i kristne organisasjoner, og kom så inn i Norsk Salmebok i 1985 Tidlig i september 1905 1ste Brigdades Musikkorps på den akustiske