ⓘ Helse Bergen

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen ble etablert 1. august 1994 og hadde omkring 7700 studenter og 750 ansatte. Den ble en del av Høgskulen på Vestlandet fra 1. januar 2017. Høgskolen tilbød fag- og profesjonsstudier innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomisk-administrativ utdanning, musikkutdanning og lærerutdanning. Disse kunne tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelor-, master- og enkelte doktorgradstudier, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger. Høgskolen hadde som mål å være den viktigste profesjonshøgskolen på Vestlandet. Høgskolen var lokalisert på Campus Kronstad og ...

Bergen helse- og sosialhøgskole

Bergen helse- og sosialhøgskole var en høgskole for flere helsefaglige utdanninger, etablert i Bergen i 1991 som en mellomfase-fusjon mellom fem høgskoleutdanninger for jordmor, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, sosionom og helsesøster. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Bergen. De infusjonerte skolene var Bergen jordmorhøgskole, Bergen vernepleierhøgskole, Høgskolen i psykiatrisk sykepleie, Bergen, sosionomutdanning og helsesøsterutdanning.

Bergen Kristelig Folkeparti

Bergen Kristelig Folkeparti er Kristelig Folkepartis lokallag i Bergen. Det var nettopp i Bergen at partiet ble etablert i 1933. Bergen KrF ble stiftet som partilag 24. august 1934 og fungerte som eget fylkeslag frem til at Bergen ble en del av Hordaland fylke i 1972, så Bergen KrF i dag er et lokallag i Hordaland KrF. Bergen KrF har følgende seks lokallag: Bergenhus KrF, Bergen Vest KrF, Arna KrF, Åsane KrF, Fana KrF og Bergen KrFU. I perioden 2003-2007 deltok Bergen KrF i et byråd bestående av Høyre, Venstre og KrF. Etter kommunevalget i 2007 gikk partiet inn i samarbeid med Høyre og Frp ...

Bergens byråd

Bergens byråd er den utøvende myndigheten i Bergen kommune etter prinsippet om parlamentarisk styringsform. Medlemmene i byrådet kalles byråder og tilsvarer ministrene i en regjering. Man trenger ikke være medlem av bystyret for å bli byråd. Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Når vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker.

Bergens medisinske forskningsstiftelse

Bergens medisinske forskningsstiftelse ble opprettet 22. desember 2004 av Frank Mohn AS representert ved Trond Mohn, og hadde som formål å støtte forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalfag og klinisk medisinsk virksomhet, såkalt translasjonsforskning. Stiftelsen bidro også til tiltak for å styrke rekruttering av særlig kvalifiserte medisinske forskere til Bergen. Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse fusjonerte 1.1.2014. Bergens medisinske forskningsstiftelse var den overtagende stiftelsen ...

Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseet i Bergen, opprinnelig Bergens museum, består av De kulturhistoriske samlingene, Seksjon for ytre kulturminnevern, De naturhistoriske samlingene med Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde. Museet var en viktig del av grunnlaget for etableringen av Universitetet i Bergen i 1946, og er nå en integrert del av universitetet. Det er store museale samlinger innen kultur- og naturhistorie samlet ved institusjonen. Flerfaglig forskning og formidling har hele tiden hatt høy prioritet. Som landsdelsmuseum på Vestlandet skal Bergens museum fungere som et regionalt kompeta ...

Bergen og omland

Bergen og omland er en storbyregion i den nordvestlige del av Hordaland fylke som omfatter Bergen by og Strilelandet som omgir byen. Den består av 18 kommuner med et samlet areal på 4 468 km² og 414 863 innbyggere per 1. januar 2021. Det utgjør 81.1 % av innbyggerne i Hordaland og 30.7 % av befolkningen på Vestlandet. Av disse bor 66.3 % i Bergen kommune og 33.7 % på Strilelandet. 45 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet.

Haukeland universitetssykehus

Haukeland universitetssjukehus er et sykehus i bydelen Årstad i Bergen grunnlagt i 1912, og siden 2002 del av Helse Bergen.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og en rekke tilhørende institutter og faglige sentre. Universitetet har vel 18 000 studenter og over 4 000 ...

Norsk nettverk for klima og helse

Norsk nettverk for klima og helse er en frivillig organisasjon som informerer om helsekonsekvensene som vil følge av klimaendringene og hvordan disse best kan forebygges og håndteres. I tillegg har nettverket også som mål å engasjere til miljømessig ansvar og handling, og ta initiativ for å stimulere individer, organisasjoner og institusjoner, spesielt innen helsesektoren, til å redusere klimautslipp. Nettverket ble opprettet i 2010 og gir også ut tidsskriftet Bærekraftig helse. Koordinatorgruppa i Norsk nettverk for klima og helse består av: Usman Mushtaq Norsk medisinstudentforening Gunn ...

Bergen Mekaniske Verksted

Bergens Mekaniske Verksted var et skipsverft som ble etablert i Solheimsviken i Bergen i 1855. Verftene bygde dampskip i jern – som var nytenkende i en tid der trebåtene dominerte på "de syv hav". Ved overgangen til år 1900 var det over 1500 arbeidere i sving på verftsområdet. I 1929 ble BMV slått sammen med Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri på Laksevåg. Aktiviteten var stor ved verftene frem til 1970-tallet, deretter ble det gradvis dårligere tider for tradisjonelle norske skipsverft.

Ole Berg

Berg ble offiser i 1912 og tok i 1915 den militære høyskole. Han oppnådde i 1928 kapteins grad og var sjef for generalstabens etterretningskontor. I perioden 1934–1935 var han sjef for Krigsskolen.

                                     

ⓘ Helse Bergen

Helse Bergen HF er ett av fem lokale helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest. De fire andre lokale helseforetakene er Helse Førde, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest.

Helse Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Haukeland universitetssjukehus er navnet som blir brukt når man omtaler pasientbehandlingen både på selve Haukeland og på de mange enhetene som er lokalisert andre steder. Voss sjukehus og Kysthospitalet Hagevik er begge eksempel på Haukeland universitetssjukehus sine enheter som driver pasientbehandling. I alt har foretaket 20 enheter som driver pasientbehandling og åtte enheter med støttefunksjoner og andre funksjoner. Sammen har disse 28 enhetene ansvar for spesialisthelsetjenesten i Bergen og 22 nabokommuner i Midthordland, Nordhordland, Voss og deler av Hardanger.

                                     

1. Tallfakta

Haukeland universitetssjukehus har ca. 11 800 ansatte fordelt på ca. 8 250 årsverk og et budsjett på 10 milliarder kroner tall fra 2013. Hvert år behandler sykehuset nesten 600.000 pasienter.

I tillegg til pasientbehandling er sykehusets viktigste ansvarsområder forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Haukeland universitetssjukehus er Norges nest største medisinske forskningsmiljø, bare Oslo universitetssykehus har større forskningsaktivitet innen medisin- og helsefag. I 2011 hadde forskningsmiljøet på Haukeland universitetssjukehus 561 publiserende forskere som publiserte 515 vitenskapelige artikler. I 2011 ble det også gjennomført 23 doktorgrader med vesentlig bidrag fra Haukeland. Om lag to tusen studenter har hvert år deler av sin utdanning på Haukeland universitetssjukehus.

                                     

2. Høyspesialiserte tjenester

Haukeland universitetssjukehus har fem regionale og 13 nasjonale kompetansesenter og spesialfunksjoner både på nasjonalt og regionalt plan. Dette innebærer blant annet at sykehusets spesialister gir råd til leger i hele landet, tar imot pasienter med spesielle tilstander fra hele landet, og underviser ved universiteter og på etterutdanningskurs for leger.

Sykehuset har nasjonale behandlingstjenester for avansert brannskadebehandling, yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere, gammakniv, vestibularisschwannomer og elektiv planlagt hyperbar oksygenbehandling. Sykehuset har også fem flerregionale behandlingstjenester.

                                     
 • De fire andre lokale helseforetakene er Helse Førde, Helse Fonna, Helse Bergen og Sjukehusapoteka Vest. Helse Stavanger HF er det juridiske navnet på
 • har Helse Vest avtale med flere private ideelle institusjoner samt private sykehus og privatpraktiserende spesialister. Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde
 • Ambulansekjøring i Bergen har vært drevet av ulike aktører gjennom tidene. I i perioden 1924 - 1945 ble ambulansetjenesten i Bergen drevet av Kristoffer
 • i Helse Vest ble slått sammen. Helse Vest IKT har hovedkontor i Bergen og er organisert som et aksjeselskap heleid av Helse Vest. I 2010 hadde Helse Vest
 • landet. Mental Helse har om lag 7500 medlemmer. 3. september 1978, under Øystein Vinje sin ledelse ble Norsk Forening For Mental Helse stiftet. Øistein
 • 1. januar 2005. Bergen helse - og sosialhøgskole 1991 som igjen ble slått sammen av Bergen jordmorhøgskole etablert 1861 Bergen vernepleierhøgskole
 • VIS, tidligere Bergen Teknologioverføring AS BTO er et selskap som eies av Universitetet i Bergen Helse Bergen Havforskningsinstituttet, Høgskulen
 • internasjonal helse ved Universitetet i Bergen UiB ble etablert i 1988. Siden januar 2013 er senteret tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • miljøer i Bergen Stiftelsen har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Stiftelsen
 • Etter tradisjonen ble Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 med navnet Bjørgvin, som betyr den grønne engen mellom fjellene Bergen har i hele sin historie
 • Bergen helse - og sosialhøgskole var en høgskole for flere helsefaglige utdanninger, etablert i Bergen i 1991 som en mellomfase - fusjon mellom fem høgskoleutdanninger
 • Helse Vest Innkjøp HF var et helseforetak eiet av Helse Vest. Det ble stiftet 7. april 2015 og hadde ansvar for anskaffelse av varer og tjenester. Den