ⓘ Norsk Form

Norsk Forms Hederspris

Norsk Forms Hederspris deles hvert år ut av Norsk Form "til personer eller institusjoner som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap og omdømme innen design og arkitektur". Hedersprisen deles ut av Norsk Forms styre.

I form

I form er et norsk magasin som dekker stoffområdene mat, helse, livsstil og hobby. Utgiver er Bonnier Publication International. I form kommer med 18 utgaver i året.

Norsk Tipping

Norsk Tipping AS er et heleid statlig aksjeselskap underlagt Kulturdepartementet. Selskapet ble stiftet i 1947 og har hovedkontor på Hamar. Norsk Tipping har statlig, nasjonalt monopol på en rekke pengespill, og Kulturdepartementet avgjør selskapets spilleregler og hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster. Selskapets overskudd, de såkalte spillemidlene, fordeles i dag mellom idrett, kultur og humanitære formål. Midlene til idrettsformål fordeles av regjeringen, mens midler til kulturformål fordeles med to tredeler av Stortinget og en tredel av regjeringen. Gjennom Grasro ...

Norsk Brændselolje

Norsk Brændselolje A/S var et norsk oljeselskap som ble etablert i 1920. Det dreiv landsomfattende distribusjon og salg av bensin og andre oljeprodukter. Virksomheten ble overtatt av Statoil.

Norsk krone

Norsk krone er Norges valuta. Kronen deles i hundre øre. Valutaen ble innført da Norge sluttet seg til Den skandinaviske myntunion og hadde sin direkte parallell i danske kroner og svenske kroner; valutaer betegnet "krone" er også brukt i andre land. Tradisjonelt forkortes både norske, danske og svenske kroner som "kr." ; for å skille norske kroner fra danske og svenske brukes tradisjonelt også forkortelsen "nkr." ISO 4217-koden for valutaen er NOK, en betegnelse som dominerer i internasjonale sammenhenger. Norges Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter, og disse er tvu ...

Foreningen Norsk Ukepresse

Foreningen Norsk Ukepresse eller Norsk Ukepresse var tidligere en selvstendig bransjeorganisasjon for magasin- og ukebladforlag. Organisasjonen ble opprinnelig dannet i 1907 under navnet Norsk Illustrert Presse. I 1938 ble navnet endret til Ukebladenes Gruppe, før organisasjonen i 1940 ble til Norsk Ukepresse. Foreningen var en sammenslutning av landets største ukebladforlag. Målet var å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene i saker som toll, moms, porto og annet. Foreningen opprettet Ukepressens Informasjonskontor som startet utgivelse av Ukepressekatalogen. I 2006 skiftet o ...

                                     

ⓘ Norsk Form

Norsk Form, Stiftelsen for design og arkitektur i Norge, var en nasjonal formidlings- og prosjektinstitusjon som skulle øke forståelsen for fagfeltene design, arkitektur, sted- og byutvikling og arbeide for kvalitet og nytenkning i utviklinga av norske omgivelser og produkter. Norsk Form delte årlig ut flere priser: Jacobprisen, Norsk Forms Hederspris, og priser til unge arkitekter og designere.

                                     

1. Drift

Norsk Form ble etablert som en stiftelse etter initiativ fra Kulturdepartementet. Stiftelsen åpnet som et senter i 1993 og hadde fra 2003 lokaler i DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Hausmanns gate 16 Oslo. Norsk Form ble finansiert gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, men fikk også prosjektpenger fra andre. Peter Butenschøn var direktør fra starten og fram til 2003. Brit Fougner var direktør 2003-2007. Arkitekt Nina Berre var direktør 2007-2010. Arkitekt Andreas Vaa Bermann var direktør fra 2010 til 2014. Norsk Form hadde 22 ansatte.

                                     

2. Aktiviteter

Norsk Form mente at kvaliteten på våre omgivelser har betydning for folks hverdag og liv. Innen fagfeltene design, arkitektur, by- og stedsutvikling arbeidet Norsk Form for økt bruk av deltagende prosesser og for at ulike stemmer skulle bli hørt. Eksempler på dette er prosjektet Barnetråkk, som tok sikte på å la barns bruk av byen få innflytelse på byutviklingsbeslutninger, og Future City Game, et verktøy utviklet av British Council og tatt i bruk av Norsk Form i Groruddalen for å sikre medvirkning.

Norsk Form arbeidet også for at designløsningene i det offentlige rom som vi alle må bruke, var utformet slik at ingen blir ekskludert. Et eksempel på dette er Statens designkonkurranse 2008, Design og demokrati, som førte til et nytt og tilgjengelig konsept for utformingen av valglokaler, der løsningen ble testet ut i pilotkommuner ved stortingsvalget i 2009. Ved valget i 2011 ble det tilbudt alle landets 430 kommuner.

Norsk Form hadde også i flere år hatt fokus på nye byboligprosjekter med dårlige lysforhold og lite funksjonelle uterom, og som en av initiativtagerne til Byboligaksjonen hadde Norsk Form bidratt til å skape bred debatt om tematikken. Norsk Form arbeidet aktivt med å bidra til nyskapende løsninger innen skoler og eldreomsorg.

De siste årene hadde Norsk Form arbeidet stadig mer med formidling av norsk design og arkitektur til utlandet og til internasjonal presse. Utstillingen Detour, som viste prosjekter fra nasjonale turistveger, ble sett av nærmere 80 000 i Europa. Norsk Form administrerte også Utenriksdepartementets tilskuddsordning for presentasjon av norsk design og arkitektur i utlandet og ga fortløpende råd til departementet og utestasjonene i forbindelse med profileringsarrangementer og ekspert- og pressereiser til Norge.

                                     

3. Inn i ny stiftelse

I 2013 ble det vedtatt at Norsk Designråd og Norsk Form skulle slås sammen til stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter fra 1. mai 2014. Stiftelsen er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Det nye senteret har som målsetting å fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv.

Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenkning ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester, og stimulering til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

                                     
 • Norske Brukskunstnere i 1997. Landsforeningen endret i 1986 til navn til Landsforbundet Norsk Form Dette forbundet ble nedlagt i 1993, da Norsk Form
 • Norsk Forms Hederspris deles hvert år ut av Norsk Form til personer eller institusjoner som har gjort en utmerket innsats for å fremme kvalitet, kunnskap
 • 1500 - tallet fikk de skandinaviske språkene en form som dagens skandinaver ville ha kunnet forstå. Dette stadiet av norsk språk kalles nynorsk. Siden norrøn tid
 • Design - og Arkitektursenter i Oslo, sammen med samarbeidspartneren Norsk Form Norsk Designråd lanserte våren 2009 en ny pris, Design Effekt. Design Effekt
 • adgang til å bevilge bidrag i noensomhelst form til Norsk Folkehjelps virksomhet Tyskerne beslagla Norsk Folkehjelps formue og stengte i september 1941
 • reformen. I nynorsk ble - d i slutten av noen ord gjort stum, flertall i bestemt form ble forandret, og det ble innført flere valgfrie stavemåter. Reformen er
 • I form er et norsk magasin som dekker stoffområdene mat, helse, livsstil og hobby. Utgiver er Bonnier Publication International. I form kommer med 18
 • 2010 innførte Norge et forbud mot pengetransaksjoner mellom norske banker og enhver form for utenlandske spillselskaper. Norge er det eneste landet i
 • Riksmålsordbok, i form av en ordliste, men med fullgode forklaringer på hvert enkelt oppslagsord. Den ble opprinnelig utgitt av Det Norske Akademi for Sprog
 • Aamo, Alv Skogstad Norsk form 1995 Bensinstasjonen: en visuell historie. Oslo: Norsk form ISBN 9788245200102. en Norsk Brændselolje kategori
 • ord. Ordboken tar for seg både riksmål og moderat bokmål. Riksmålsord og - former er markert med en trekant for å skille ordet fra gjeldende bokmålsrettskrivning
 • Norsk litteratur er litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturhistorie går tilbake til eddadikt og skaldekvad
                                     

Fáhccabealli

Fáhccabealli er en fiskegrunne utenfor Trollholmsund i Porsangerfjorden i Finnmark. Fáhccabealli er samisk og betyr ordrett den ene votten i et vottepar. Fáhccabealli er også en samisk betegnelse på en vottestor kveite. Det er også en lokal forklaring at fiskegrunna har form som vott.