ⓘ Ord

OHare internasjonale lufthavn

Chicago OHare internasjonale lufthavn er USAs nest travleste flyplass, etter Hartsfield internasjonale flyplass som er den travleste. Over 70 millioner passasjerer reiste igjennom Chicago OHare Airport i 2000. Flyplassen ligger 32 kilometer fra Chicago sentrum, og har i dag fire terminaler og seks rullebaner. SAS har avganger fra lufthavnen til København lufthavn og til Stockholm lufthavn, Arlanda og Norwegian har fra mars 2018 rute til London Gatwick lufthavn.

Livets Ord

Livets Ord er en svensk idealistisk stiftelse, frimenighet og megakirke i Uppsala i Sverige. Menigheten ble stiftet i 1983, av Birgitta og Ulf Ekman. Ulf Ekman var menighetens hovedpastor fra starten og fram til 2014 og var samtidig blant de fremste representantene for trosbevegelsen i Skandinavia. Under en gudstjeneste på Livets Ord den 9. mars 2014 informerte Ulf Ekman at han forlot forsamlingen for å bli katolikk. Han konverterte 22. mai 2014. Livets Ord er en del av Trosbevegelsen. Ukentlig har menigheten besøk av omtrent 4 000 mennesker 2019. Den tidligere menigheten Levende Ord, nå C ...

Svevende ord bibelsenter

Svevende Ord Bibelsenter er navnet på parodimenigheten som presenteres på den satiriske nettsiden Herregud.com, som ved gjentatte anledninger har blitt truet med politianmeldelse på grunn av påstander om blasfemi. Svevende Ord har vært på Internett siden 1999.

Edward Ord

Edward Otho Cresap Ord var en amerikansk ingeniør og offiser i United States Army som var i kamp i seminole-krigen, indianerkrigene og den amerikanske borgerkrigen. Han var øverstkommanderende for en armé i de siste dagene av den amerikanske borgerkrigen og han var sentral i å tvinge frem overgivelsen til general Robert E. Lee i Confederate States Army. Han designet også Fort Sam Houston. Han døde i Havanna på Cuba av gulfeber.

Den hvite ørns orden

Den hvite ørns orden er en polsk orden. Den ble innstiftet av kong August II i 1705/1709. Ordenen har navn etter ørnen i Polens riksvåpen. Den hvite ørns orden er den fremste av Polens seks ordener. Den har én klasse, gjerne omtalt som storkors og kan tildeles med kjede. Polens president er ordenens stormester.

St. Olavs Orden

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er en fortjenstorden innstiftet av kong Oscar I den 21. august 1847. Den er oppkalt etter Norges helgenkonge, Olav den hellige. Ordenen tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten".

                                     

ⓘ Ord

Et ord er en språklig enhet som oppfattes å ha en egenbetydning, og som i tale skilles fra omgivelsene ved at det har selvstendig trykk. I skrift skilles ord ofte med mellomrom.

Begrepet ord kan i tillegg til betydningen "enkeltord", også brukes om hele uttrykk og tekster.

                                     

1. Etymologi

Den indoeuropæiske grunnformen av "ord" er vrdho. Siden dh kan forvandles til b, er det sannsynlig at det latinske verbum stammer herfra. Verbum betyr "ord", som i uttrykket "verbal fremstilling".

                                     

2.1. Definisjoner Semantisk definisjon

Leonard Bloomfield introduserte begrepet "minimale frie former" i 1926. Ord blir tenkt på som den minste meningsfulle enhet av tale som kan stå av seg selv. Dette korrelerer fonemer enheter av lyd til leksemer enheter av betydning. Men noen skrevne ord er ikke minimale frie former, da de ikke er meningsbærende om de står alene for eksempel the og of i engelsk.

                                     

2.2. Definisjoner Trekk

Innen den minimalistiske skolen av teoretisk syntaks, ses ord også kalt "leksikalske elementer" i litteraturen som "bunter" av språklige funksjoner som er forent i en struktur med form og mening. For eksempel har ordet "bjørner" semantiske egenskaper det betegner virkelige objekter, bjørner, kategorifunksjoner det er et substantiv, tallfunksjon det er flertall, og må samsvare med pronomen og demonstrativer i sitt domene, fonologiske funksjoner det blir uttalt en bestemt måte.

                                     

3. Røtter og affikser

Et ord som ikke kan deles i mindre deler med egen betydning, for eksempel "mann", kalles rotord. En kombinasjon av to eller flere rotord, for eksempel "sjømann", kalles en sammensetning. Når en rot kombineres med et element som i seg selv ikke er et eget ord et "affiks", for eksempel "mannlig", dannes en avledning. Affikser som står foran roten, kalles prefiks. Affikser som står etter roten, kalles suffiks.

En spesiell type suffiks er bøyningsendelsene. En ordform uten bøyningsendelser, men med avledningsaffiks, kalles ordets stamme. Når et avledningsaffiks settes til et ord, dannes en ny stamme; når en bøyningsendelse settes til, er stammen fortsatt den samme. Noen ord bøyes ved at endelsen legges til ulike stammer: "gammel – eld-re – eld-st". Dette kalles suppletivbøying.

                                     

4. Inndeling

Det er vanlig å dele ordene i et språk i leksikalske ord, grammatiske ord og pro-ord. Leksikalske ord refererer til forhold utenfor kommunikasjonssituasjonen, for eksempel "mann", "kjøre". Pro-ord refererer til forhold i kommunikasjonen, for eksempel "dette", "der", "nå". Grammatiske ord får sin betydning kun i forhold til andre ord i teksten, for eksempel "som", "og". Pro-ord og grammatiske ord skiftes sjelden ut i et språk; de utgjør lukkede klasser. De leksikalske ordene er en åpen klasse, der ord går ut av bruk, nye ord importeres eller eksisterende ord danner nye sammensetninger.

                                     

4.1. Inndeling Ordledd

 • Infiks – innskudd i stammen i et verb
 • Suffiks – etterledd til et ord
 • Prefiks – forstaving eller forledd i et ord
 • Affiks – ordledd som er føyd til en ordstamme eller -rot


                                     

4.2. Inndeling Ordklasser

Ordene i et språk grupperes videre i et antall ordklasser etter form eller funksjon.

 • Pronomen – settes i stedet for et substantiv
 • Adjektiv – beskriver substantiv
 • Konjunksjon – binder sammen to ord eller setninger
 • Preposisjon – forteller hvor verbet eller substantivet befinner seg i forhold til et annet i tid eller rom
 • Substantiv – navn på noe eller noen
 • Determinativ – bestemmer substantivet nærmere
 • Adverb – beskriver verb
 • Subjunksjon – innleder bisetninger
 • Verb – navn på en handling
 • Interjeksjon - Spesielle ord som gir et bilde av lyder som ikke kan skrives, følelser eller enighet/uenighet

I tillegg kommer betegnelsene

 • Artikkel ordklasse
 • Tallord
 • Infinitivsmerke
                                     

5. Flere ordtyper og beslektede begreper

Det er en mengde begreper i språkvitenskapene og ellers for forskjellige slags ord. Listen viser noen fagbetegnelser fra forskjellige felt som beskriver ordets form eller funksjon.

 • Homonym eller homograf – ord som uttales eller skrives likt, men har ulik betydning
 • Navn – ord knyttet til en bestemt ting, person eller sted
 • Lånord – ord lånt fra et annet språk og som ikke føles fremmed
 • Katakrese – en "død" metafor, det vil si en vanlig sammenlikning
 • Onomatopoetikon – lydord
 • Terminologi – fagord eller -uttrykk
 • Kenning – fast omskrivning i nordisk middelalder
 • Degenererte varemerker eller deproprialiserte navn – varenavn som er blitt allmennord
 • Palindrom – ord eller uttrykk som staves likt forlengs og baklengs
 • Parisyllab – ord som har like mange stavelser som et annet ord
 • Teleskopord – ord som er en sammentrekning av flere ord
 • Hyperonym – overbegrep for eksempel "fisk" i forhold til "makrell"
 • Glose – ord fra fremmed språk
 • Leksem eller lemma – alle bøyingsformene av et ord
 • Hyponym – ord for noe som tilhører en finere inndeling av et overbegrep for eksempel "makrell" i forhold til "fisk"
 • Metafor – ord eller uttrykk med overført betydning
 • Psevdonym – fiktivt navn
 • Eufemisme – forskjønnende omskriving
 • Akronym – ord bygd opp av forbokstavene i flere ord
 • Arveord – ord nedarvet fra de eldste tider
 • Anagram – ord som er satt sammen av bokstavene fra et annet ord
 • Pleonasme – unødvendig tilleggsord
 • Paronym – ord som er avledet av eller beslektet med et annet ord
 • Idiom – fast uttrykk som er særegent for et bestemt språk
 • Heiti – poetisk omskrivning fra nordisk middelalder
 • Perifrase – omskrivning
 • Demonym – innbyggernavn
 • Monoptoton – ord med samme form for alle kasus
 • Fremmedord – ord som er lånt fra et annet språk og føles fremmed
 • Initialord – ord sammensatt av forbokstaver
 • Homofon – ord som uttales likt, men skrives forskjellig
 • Synonym – ord med lik betydning som et annet
 • Korruptel – forvansket ord eller tekststed
 • Neologisme – nyord i et språk
 • Diminutiv – forminskelsesord
 • Frase – uttrykksmåte eller vending
 • Vokabel – ord eller uttrykk
 • Term
 • Ekkoord – ord der samme ledd gjentas, for eksempel "namnam"
 • Eponym – personnavn som er blitt fellesnavn for en gjenstand
 • Antonym – ord som har motsatt betydning av et annet ord


                                     

5.1. Flere ordtyper og beslektede begreper Bruk i navn

Ord inngår dessuten i mange egennavn på organisasjoner og annet, Eksempler er Fritt Ord, de kristne Livets Ord, Levende Ord, Ordet og Israel, Ordets liturgi, tidsskriftet Ordet, Ord & Bilde, Svevende ord bibelsenter, Ordknappen, De skjulte ord og bandet Gode Ord Dør Sist.

                                     

6. Se også

 • Særskriving
 • Semantikk
 • Begrep – avgrenset forestilling eller idé
 • Språk
 • Ordspill
 • Retorikk – talekunst
 • Trope litteratur
 • Ordklasser
 • Trope retorikk
 • Etymologi – ordhistorie
 • Ordbok
 • Grammatikk
 • Tekst
                                     

7. Eksterne lenker

 • Slå opp "ord" i norske ordbøker: Søk etter ord i Bokmålsordboka og Nynorskordboka eller i Det Norske Akademis ordbok
 • Norsk tekstarkiv – Lister og statistikk over ord