ⓘ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Geir Barvik

Geir Barvik er en norsk statstjenestemann og organisasjonsleder. Han er generalsekretær i Folkeuniversitetet fra 2018. Han var administrerende direktør for Husbanken fra 2001 til 2010, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet fra 2010 til 2016 og direktør i Justis- og beredskapsdepartementet fra 2016 til 2018.

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet er et norsk statlig direktorat opprettet i 1988 og underlagt Justis- og beredskapsdepartementet da Statens utlendingskontor og Statens flyktningssekretariat ble slått sammen. Se Sentralpasskontoret for perioden 1917–87 Direktør er Frode Forfang. Direktoratet har ansvar for behandling av søknader om visum, oppholdstillatelse, statsborgerskap, reisedokumenter for utlendinger og beskyttelse asyl og for driften av asylmottak. UDI behandler også søknader om såkalt assistert retur, en ordning som gir økonomisk støtte til asylsøkere med avslag på søknaden sin som må returne ...

Ffkf

ffkf er Norges største flyktningfaglige forum, med over 270 medlemskommuner. Hovedmålet for ffkf er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeidet i kommunene, samt å målbære medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. Organisasjonen ble etablert i 1992 for å gi små og mellomstore kommuner som bosatte flyktninger et felles forum for fagspørsmål. De første årene fungerte ffkf i stor grad som et kontaktforum, hvor en fikk drøfte felles saker, og finne løsninger på tvers av kommunegrensene. Etterhvert ble forumet profesjonalisert, og ble bl.a. høringsinstans i sake ...

Libe Rieber-Mohn

Libe Solberg Rieber-Mohn er en norsk politiker og statstjenestekvinne. Hun ble i statsråd 17. juni 2016 utnevnt til Geir Barviks etterfølger som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet fra august 2016. Rieber-Mohn er utdannet cand.sociol. fra Universitetet i Oslo, og jobbet frem til 2003 i ulike stillinger i Oslo kommune og innen politikk. Hun var medlem av Oslo bystyre 1987–1991 og 1999–2003. Fra 2004 arbeidet hun med politikk på heltid, først som politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og fra 2005 til 2009 som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartemen ...

Født Fri

Født Fri er en norsk privat stiftelse opprettet 15. november 2017 av Shabana Rehman Gaarder etter en samtale med Abid Raja som hun kjente siden barndommen for å jobbe mot æresrelatert vold og kontroll. Daglig leder er Shabana Rehman Gaarder. Født Fri har siden 2017 mottatt 15 millioner kroner i offentlig støtte til å bekjempe æresvold. Det har blitt stilt spørsmål ved at en privat organisasjon ledet av en tidligere komiker og uten faglig kompetanse på vold fikk flere millioner uten utlysning til å bekjempe vold, i stedet for at pengene gikk til etablerte fagmiljøer med kompetanse på voldsf ...

Ellen Seip (1949)

Ellen Seip er en norsk offentlig tjenestekvinne. Hun var departementsråd fra 2002 til 2016. Seip har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 1976 med en på en undersøkelse om kvinners psykiske helse Hun ble ansatt i Sosialdepartementet i 1980 hvor hun steg i gradene til byråsjef i 1987, ekspedisjonssjef i sosialavdelingen i 1999 og departementsråd i januar 2001. Fra 2002 til 2003 var hun departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, som fra 2004 ble omorganisert til Arbeids- og sosialdepartementet. Fra omdøpt 2006 kalt Arbeids- og inkluderingsdepartementet og igjen om ...

Andreas Halse (1986–)

Andreas Christiansen Halse er en norsk spaltist og tidligere politiker. Halse var leder i Sosialistisk Ungdom SU fra deres 24. ordinære landsmøte på Hamar 25. juni 2012, da han etterfulgte Olav Magnus Linge. Han hadde da sittet i sentralstyret siden 2009 og var dets faglige leder. Han har videre vært fylkesleder i Akershus SU, og representerte SV i Akershus fylkesting. Halse gikk av som SU-leder ved landsmøtet i 2014. Han var senere daglig leder i Svenssonstiftelsen, før han fra årsskiftet 2018–2019 gikk over i en stilling som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Halse har væ ...

Midt-Norge

Midt-Norge er en region i Norge med varierende avgrensning, avhengig av hvem som bruker det. Midt-Norge er ikke et veldefinert geografisk område og kan ikke regnes som en landsdel. Snevrest forstått utgjøres det av fylket Trøndelag, utfra en tradisjonell inndeling av landet i fem landsdeler. I videre betydning kan det også omfatte Nordmøre eller hele Møre og Romsdal fylke, Nord-Østerdal, og/eller Helgeland i Nordland fylke.

Polakker i Norge

Polakker i Norge, det vil si innvandrere i Norge fra Polen, er den største av innvandrergruppene i Norge, og den raskest økende. I 2006 var polakkene den sjette største innvandrergruppen, og den økte til å bli den største i løpet av 2007. Per 1. januar 2015 er det 91 000 polske innvandrere med etterkommere i Norge. 1. januar 2021 er tallet steget til 117 331 og polakker utgjør i 2021 11.79% av innvandrerbefolkningen. Polakker er den klart største innvandrerminoriteten i Norge Utvidelsen av EU med åtte nye medlemsland i Sentral-Europa og Baltikum den 1. mai 2004 ga lettere adgang til innrei ...

Hausmanns gate (Oslo)

Hausmanns gate er en av Oslos hovedferdselsårer. Gaten ligger i strøkene Fjerdingen og Hausmannsområdet, i det meste av sin lengde på skillet mellom bydelene Grünerløkka og St. Hanshaugen. Gaten er cirka 750 meter lang og går fra Nylandsveien over Hausmanns bru til Møllergata, hvor den fortsetter som Rosteds gate. Hausmanns gate har stor trafikk og er en hovedfartsåre mellom sentrum og nordlige del av indre by videre nordover Maridalsveien og Uelands gate. Busslinjene 34 og 54 går i Hausmanns gate fra Calmeyers gate til Maridalsveien. I september 2019 åpnet en trikkelinje gjennom gaten fra ...

Sahfana Mubarak Ali

Sahfana Mubarak Ali er utdannet spesialpedagog fra Universitetet i Stavanger, og har tidligere arbeidet som minoritetsrådgiver i IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hun stilte til valg for første gang ved lokalvalget i 2011, og ble valgt inn som nummer 7 av Arbeiderpartiets 19 representanter i Stavanger bystyre. Hun har i denne perioden vært Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunalstyret for levekår, samt flere andre ledende stillinger i partiet. Hun ble gjenvalgt til bystyret i september 2015. Hun ble 3. vararepresentant på Stortinget for Rogaland Arbeiderpartiet i perioden 2017–2 ...

Shabana Rehman Gaarder

Shabana Rehman Gaarder er norsk standup-komiker, skribent, dramatiker og foredragsholder. Hun kom til Norge i 1977 og er vokst opp på Holmlia i Oslo. Rehman Gaarder var tidligere gift med komikeren Dagfinn Nordbø. I 2008 giftet hun seg med NRK-journalisten Martin Gaarder, og tok hans etternavn.

                                     

ⓘ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integreringspolitikk.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006, og er tildelt oppgaver som tidligere lå under Utlendingsdirektoratet, herunder

  • drifte Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket, et spesialbibliotek for kunnskap om innvandring og integrering
  • samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente
  • være pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen
  • være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
  • følge opp introduksjonsloven, forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet
  • følge opp regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap

IMDi har hovedkontor i Oslo og regionale enheter i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Gjøvik.