ⓘ Runologi

Kjell Aartun

Kjell Aartun er en norsk teolog og filolog. Han har vært statsstipendiat i semittisk språk- og kulturvitenskap siden 1983. Aartun er kjent for forskning på flere semittiske språk, ikke minst doktorgraden og flere andre arbeider om ugarittisk, samt arbeider innen gammelarabisk og gammelhebraisk. Fra 1990-tallet har han også blitt kjent for flere kontroversielle runetolkninger og teorier om semittiske folkevandringer til Norge, som har blitt beskrevet som pseudovitenskapelige av norske forskningsmiljøer. Han er bestefar til sangerinnen Susanne Sundfør.

Peter Andreas Munch

Peter Andreas Munch var en norsk historiker, kjent for sitt arbeid med Norges oldtids- og middelalderhistorie, og for sitt store historieverk Det norske Folks Historie, hvor han skildrer Norges historie fra oldtiden til 1397. Selv om han først og fremst var historiker, spente Munchs virksomhet over en rekke områder innenfor ikke bare historie og historiens hjelpevitenskaper, men også geografi, mytologi, folkloristikk og språkvitenskap. Han utga en rekke historiske kildeskrifter, lærte seg karttegning og utga nøyaktige kart over Norge. I den norske språkdebatten på 1800-tallet markerte han ...

                                     

ⓘ Runologi

Runologi ble først påbegynt av Johannes Bureus 1568–1652 som var interessert i lingvistikken til det götiska språket, det vil si norrønt språk. Han anså også runer som hellige og magiske.

Runestudiene ble fortsatt av Olof Rudbeck d.e. 1630–1702 og ble presentert i hans samling Atlantica. Fysikeren Anders Celsius 1701–1744 utvidet vitenskapen rundt runene og reiste rundt i hele Sverige for å studere de megalittiske monumentene nå kalt runesteiner. En annen tidlig fagbok om emnet var Runologia av Jón Ólafsson of Grunnavík i 1732.

                                     
 • vitenskapelige områder som palynologi, osteologi, geologi, stedsnavnforskning, runologi numismatikk og historie. I senere tid har særlig nye naturvitenskapelige
 • Michigan i USA er en amerikansk - norsk runeforsker. Han er professor i runologi ved Runearkivet ved Universitetet i Oslo UiO Knirk vokste opp i USA
 • Michael Schultes forskningsinteresser innbefatter nordisk språkhistorie, runologi skriftsystemer og ortografi, samt kognitiv grammatikk. Hans doktoravhandling
 • tok doktorgraden i 1910. Hennes spesialområder var nordisk filologi og runologi Hun var medlem av Det Danske Sprog - og Litteraturselskab, og fra 1915
 • Uppsala universitet, hans forskningsområder er navneforskning, dialektologi, runologi fonologi og etymologi. 23. april Peter Breunig, tysk fortidshistoriker
 • Anna Karenina. Ved siden av studiene i slaviske språk var han opptatt av runologi og utga en rekke arbeider om dette emnet. Agrell begynte sin dikteriske
 • beskjeftiget seg med norrøne språk og norrøn litteratur, men også med runologi Han var Norges første professor i sammenlignede indoeuropeisk språkvitenskap
 • ved siden v sine arbeidsoppgaver genealogi, heraldikk, numismatikk og runologi De kunnskapene han skaffet seg innen heraldikken brukte han da han utformet
 • professor. Han arbeidet med nordisk lydhistorie, særlig fra eldre tider, samt runologi og paleografi. I tilknytning til Bernhard Salins arkeologiske undersøkelser
 • Lisbeth 2011. Fortidens kalejdoskop om definitionen af kontekster i runologien Arkæologisk Forum 24, s. 37 - 42. Jacobsen, Lis og Erik Moltke 1942. Danmarks
 • felles database for framtidens forskning. Databasen benyttes både innenfor runologi språkhistorie og for andre vitenskapelige formål. Bokmålsordboka: grafem