ⓘ Østnorsk (dialektgruppe)

Østnorsk

Østnorsk kan vise til to forskjellige talemål i Norge som har forskjellig opprinnelse og er ganske forskjellige: Østnorsk dialektgruppe, den tradisjonelle hoveddialektgruppen, dvs. de opprinnelige stedsegne lokale talemålene, på Østlandet, Trøndelag og Nordmøre Standard østnorsk, et standardspråk utbredt på Østlandet, særlig Osloregionen og andre østlandsbyer, i moderne tid som lingvistisk har røtter i dannet dagligtale, dvs. høyere sosiale lags uttale av dansk i Norge fra slutten av unionen med Danmark og som skiller seg fra dialektene på Østlandet

Nord-Norge

Nord-Norge er den nordligste og østligste landsdelen i Norge og består av fylkene Nordland og Troms og Finnmark. Nord-Norge har 9.1 % av folketallet og 34.9 % av arealet i Fastlands-Norge utenom Svalbard og Jan Mayen. Landsdelen preges av lange avstander og meget spredt bosetning. Mens befolkningstettheten i Fastlands-Norge som helhet er 16.0/km², er den bare 4.3/km² i Nord-Norge. Landsdelen har en verdiskapning på 113 mrd kroner i året 2006, 8.1 % av Norges verdiskapning. Bruttonasjonalprodukt per innbygger i Nord-Norge er 319 902 kroner 2009, under landsgjennomsnittet på 488 037 kroner 2 ...

Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag er et geografisk område, en valgkrets ved stortingsvalg og et tidligere fylke i Norge, som utgjør den nordre delen av landsdelen og fylket Trøndelag. Nord-Trøndelag ligger mellom Sør-Trøndelag i sør, Nordland i nord, Jämtlands län i Sverige i øst, og Norskehavet i vest. Nord-Trøndelag har inngått i, og bestått av, ulike inndelinger av offentlige forvaltningsorganer. Trøndelag var delt i to amt og fylker i perioden 1804–2018. Etter sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke i 2018 som følge av regionreformen, har Nord-Trøndelag ingen administrativ funksjon. ...

                                     

ⓘ Østnorsk (dialektgruppe)

Østnorsk er ei av to store dialektgrupper innen norske dialekter. Den består i hovedsak av de tradisjonelle dialektene på Østlandet, i Trøndelag og på Nordmøre, og er et grunnleggende skille innenfor det norske dialektområdet. Den andre store dialektgruppa er vestnorsk. Skillet faller sammen med det geografiske skillet Langfjella utgjør, og hovedkriteriet for forskjellen gir jamvektsloven.

Oppdelinga er basert på at østnorske dialekter har såkalt kløyvd infinitiv noen infinitiver ender på -e, andre på -a, mens i de øvrige har infinitivene alltid samme endelse, -e, -a, eller ingen.