ⓘ Offentlig politikk

Helge O. Larsen

Helge O. Larsen var en norsk statsviter, kommuneforsker, professor og tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna. Larsen var en av de første studentene ved Universitetet i Tromsø fra 1972, der han ble cand.polit. i 1979. Han var deretter ansatt ved Universitetet i Tromsø frem til 2003, fra 1985 som førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon. Han ble i 2003 ansatt ved Høgskolen i Nesna, der han ble høgskolens første professor i hovedstilling. Han hadde også en bistilling som professor II ved Universitetet i Tromsø frem til sin død. Helge O. Larsen var rektor for Høgskolen i Nesna f ...

Rune Sørensen

Rune Jørgen Sørensen er en norsk statsviter. Han har vært professor ved Handelshøyskolen BI fra 1989. Sørensen er utdannet cand.polit. 1982 og dr. philos 1986 i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han var prorektor ved BI i perioden 1993-97, og han var ansatt som stipendiat og førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo i perioden 1982-1989, og professor II ved Forsvarets Stabsskole 2006–2013.

Dag Ole Teigen

Dag Ole Teigen er en norsk politiker. Han vokste opp på Fiskå i Vanylven i Møre og Romsdal, men er nå bosatt i Risør. Han var vararepresentant til Stortinget for Hordaland 2005–2009, og møtte fast mens Anne-Grete Strøm-Erichsen var statsråd i Forsvarsdepartementet. Ved stortingsvalget 2009 var han fjerdekandidat for Ap i Hordaland, og fikk fast plass på Stortinget i perioden 2009–2013. Fra universitetene i Agder og Bergen er Teigen utdannet statsviter, med master i offentlig politikk og ledelse fra Universitetet i Agder 2014 og bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Be ...

Johann Wolfgang Goethe-Universität

Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main ble etablert i 1912 og åpnet 1914 av Frankfurts velstående og aktive liberale borgerskap. Universitetet er det eneste borgeruniversitet grunnlagt i Tyskland. Det fikk sitt navn i 1932 etter den store tyske dikteren Johann Wolfgang von Goethe. Universitetet har idag omkring 38 000 studenter og er et av Tysklands største.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet hadde ansvaret for modernisering av offentlig sektor, et samlet ansvar for konkurransepolitikken, koordinering av IT-politikken, lederutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling i forvaltningen, servicefunksjoner for departementsfellesskapet og statlig sektor for øvrig og ivaretakelse av det statlige arbeidsgiveransvaret. Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble nedlagt 1. oktober 2004 da Moderniseringsdepartementet ble opprettet i dets sted.

Ravnanger ungdomsskole

Ravnanger ungdomsskole er en offentlig ungdomsskole på Askøy i Vestland. Den ble tatt i bruk høsten 1985, og i 1987 ble gymsalen med garderober og Ravnanger grendahus tatt i bruk. Noen få år senere var også fotballbanen og tilhørende friidrettsanlegg med tartandekke klar til bruk etter en formidabel dugnadsinnsats av idrettslagene Vestsiden og Ask Friidrett i samarbeid med kommunen. I de senere år har Ask Friidrett arrangert junior-NM og B-NM på det som nå kalles Ravnanger idrettspark. Sammenkoblingen av idrettsanlegg, grendahus og skole gjør at skolen er svært mye brukt både til hverdag o ...

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet er et norsk politisk parti som beskriver seg som "et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier". Partiet ble grunnlagt av Anders Lange i 1973 som Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, og endret navn til Fremskrittspartiet i 1977. På landsmøtet i 2006 overtok Siv Jensen som leder etter Carl I. Hagen, som hadde innehatt vervet i 28 år. På landsmøtet i 2019 ble Sylvi Listhaug og Terje Søviknes valgt som henholdsvis 1. ...

Åse Gornitzka

Åse Gornitzka er en norsk statsviter og professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun ble 1. august 2017 utnevnt til viserektor for forskning og internasjonalisering ved universitetet og ble i 2021 valgt til universitetets prorektor for perioden 2021–2025.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet var et norsk departement. Det ble opprettet som Moderniseringsdepartementet 1. oktober 2004 med oppgaver fra det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Senere ble navnet endret til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fra 1. januar 2010 ble navnet endret for siste gang. Departementet fikk samtidig ansvar for kirkesaker som ble overført fra Kultur- og kirkedepartementet, og same- og minoritetspolitiske saker som tidligere sorterte under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 1. januar 2014 ble departementet lagt ned og d ...

NOU 1988:21, Steigum-utvalget

NOU 1988: 21 "Norsk økonomi i forandring. Perspektiver for nasjonalformue og økonomisk politikk i 1990-årene" er en norsk offentlig utredning fra et utvalg som la frem sin innstilling i 1988. Utvalget ble ledet av Erling Steigum som dengang var professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, og det blir derfor gjerne referert til som "Steigum-utvalget" Utvalget la særlig vekt på problemene på "tilbudssiden" av norsk økonomi og tok til orde for tiltak som ville styrke produksjonsgrunnlaget og øke produktiviteten og velfersnivået gjennom bedre bruk av landets produksjonsfaktorer og r ...

Kirsebærplukking

Cherry picking, på norsk oversatt med kirsebærplukking eller håndplukking, er et engelsk uttrykk som brukes i overført betydning om det å plukke ut enkelte fakta som støtter ens egne meninger, eller som undergraver andres, samtidig som en overser andre opplysninger som motsier de samme oppfatningene. Denne typen tankefeil er en form for undertrykking av bevis, og kan være bevisst eller ubevisst. Begrepet brukes blant annet innen politikk, forskning og økonomi om standpunkter som underbygges av utvalgte data. "Håndplukking" er et annet norsk ord som brukes med samme betydning. Modne kirsebæ ...

Leif Johansen

For musikeren med samme navn, se: Leif Johansen musiker Leif Johansen var en norsk samfunnsøkonom, født på Eidsvoll. Han utmerket seg svært tidlig i faget ved Universitetet i Oslo, og allerede under besvarelse av grunnfagseksamen lanserte han sin utvidede Keynesmodell, som senere ble pensum for alle grunnfagsstudenter. Han fikk beste karakter foran Kåre Willoch i sitt kull på sosialøkonomisk embetseksamen. Hans doktoravhandling Multisectoral Growth Model ble tatt i bruk av Finansdepartementet for analyse av langsiktig økonomisk utvikling – under navnet MSG. Leif Johansen var svært opptatt ...

Hans Hotter

Hans Hotter var en tysk operasanger. Han var 193 cm høy og hans utseende var slående. Hans stemme og diksjon var like gjenkjennelig.

                                     

ⓘ Offentlig politikk

Offentlig politikk er den politikk som føres av den utøvende makt i et samfunn. I rikspolitikken er det et lands regjering som utøver offentlig politikk, i lokalpolitikken de ulike kommunestyrene og fylkestingene. I statsvitenskapen studerer man formålet med den offentlige politikken og virkningene av den. En studerer også prosessen frem mot offentlige vedtak. Studiet av offentlig politikk ses gjerne i sammenheng med studiet av offentlig administrasjon.

Det er den offentlige politikken som bestemmer om det for eksempel skal bygges et sykehus eller om det skal bygges en ny skole. Det er den offentlige politikken som bestemmer om et land skal gå i krig eller om det skal forbli passivt.

For få den offentlige politikken til å fungere effektivt er den oppdelt i en rekke nivåer som ivaretar forskjellige interesser og områder.

 • Det første nivået tar seg av lokale beslutninger.
 • Det tredje nivået tar seg av felles beslutninger som gjelder alle i landet.
 • Det andre nivået tar seg av regionale beslutninger.

Det er også det siste nivået som tar seg av utenrikspolitikken.

For få den offentlige politikken til å fungere effektivt er det opprettet forskjellige politiske partier som representerer forskjellige sett verdier og holdninger på hvert nivå. I noen land der mange forskjellige politiske partier, i andre land er det få partier. I de land som kun har ét parti taler man om diktatur-stater, i de land det er flere partier taler man om demokratier.

                                     
 • definisjon sier at politikk er offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak. I den snevre
 • Instituttet av avdelinger for sosiologi, offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, og sammenliknende politikk Fra 1980 ble avdelingene skilt ut som
 • definisjon av offentlig forvalting, og skiller også mellom offentlig og privat eie og drift. Offentlig sektor defineres normalt ved å gruppere offentlige finansielle
 • Offentlig økonomi er et fagområde innen samfunnsøkonomi som studerer økonomisk politikk med særlig fokus på offentlig sektors produksjon av varer og tjenester
 • Offentlig administrasjon engelsk Public administration er overføringen av politikk til den virkeligheten borgerne ser hver dag Offentlig administrasjon
 • i tre hovedddisipliner sammenliknende politikk politisk teori, og internasjonal politikk Offentlig politikk og administrasjon legges gjerne til som
 • Offentlig fridag er en betegnelse på dager da arbeidstakere har en betalt fridag. Betegnelsen er hyppig i bruk, men er ikke definert i lovverket, som
 • Hovedfokuset i offentlig politikk har tradisjonelt vært på et bestemt lands politikk men etterhvert har det blitt økt fokus på global politikk bl.a. innen
 • Universitetet i Tromsø frem til 2003, fra 1985 som førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon. Han ble i 2003 ansatt ved Høgskolen i Nesna, der