ⓘ Internasjonal politikk (tidsskrift)

Foreign Affairs

Foreign Affairs er et amerikansk tidsskrift om internasjonal politikk som gis ut av Council on Foreign Relations, som er en privat tankesmie i New York. Tidsskriftet ble grunnlagt i 1922. Tidsskriftets innflytelse økte rett etter andre verdenskrig da relasjonene til andre land ble viktigere for den amerikanske politikken. En viktig artikkel som ble publisert i Foreign Affairs var for eksempel X-artikkelen av George F. Kennan fra 1947, som la frem den utenrikspolitiske strategien om containment. I 1993 publiserte tidsskriftet Samuel P. Huntingtons artikkel "The Clash of Civilizations?" sivi ...

Årets tidsskrift

Årets tidsskrift er en årlig norsk pris som uttdeles av Norsk Tidsskriftforening. Kriteriene for tildeling er at juryen anser tidsskriftet for å Godt språk og litterære kvaliteter Design og visuell utforming Evne til å dyrke frem tydelige stemmer Formidling av forskning og kultur Evne til å skape og bidra til debatter

International Area Studies Review

International Area Studies Review er et engelskspråklig fagfellevurdert akademisk tidsskrift utgitt på SAGE Publications på vegne av Center for International Area Studies og Institutt for fredsforskning i Oslo. Ansvarlig redaktør er Scott Gates. Tidsskriftet utgis kvartalsvis. Tidsskriftets artikler omhandler internasjonal politikk, økonomi, kultur, sosiologi, rettsvitenskap og kunst. Første utgave av tidsskriftet ble utgitt i 1997.

L’Obs

L’Obs, tidligere Le Nouvel Observateur, er et fransk tidsskrift som utgis ukentlig. Tidsskriftet utgis i Paris i et opplag på noe over 500 000 eksemplarer. Siden 1964 har tidsskriftet dekket nyheter innen politikk, næringsliv og økonomi. Det gir en bred dekning av politiske, kommersielle og kulturelle emner i Europa, Midtøsten og Afrika. Tidsskriftets sterkeste sider er politikk og litteratur, og det er blitt beskrevet som "de franske intellektuelles menighetsblad". Tidsskriftets nye charter, som trådte i kraft i juni 2004 på 40-årsdagen for grunnleggelsen, beskrev tidsskriftets prinsipper ...

Arne Ording

Arne Ording var en norsk historiker og politiker. Han var professor ved Universitetet i Oslo 1947–59, var med i redaksjonen for tidsskriftet Mot Dag på 1920-tallet, og var fra 1936 tilknyttet Arbeiderpartiet, bl.a. som rådgiver for utenriksministerne Trygve Lie og Halvard Lange.

Interstate Journal of International Affairs

Interstate Journal of International Affairs er et britisk vitenskapelig tidsskrift innen feltet internasjonal politikk. Grunnlagt i 1965, er Interstate Storbitannias eldste tidsskrift utgitt av studenter innen dette feltet. Tidsskriftet utgis to ganger i året. Michael MccGwire og direktør ved Royal United Services Institute, Michael Clarke, har tidligere vært redaktører i tidsskriftet.

Liste over norske tidsskrifter

Tidsskrift som for tiden kommer ut i Norge. Grunnkjernen i listen var medlemmene av Den Norske Fagpresses Forening. Andre tidsskrift er senere lagt til. Listen omfatter både fagblader og vitenskapelige tidsskrifter.

Liste over norske vitenskapelige tidsskrift

Liste over norske vitenskapelige tidsskrift inneholder alle tidsskrift utgitt i Norge som av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste er rangert på nivå 1 eller nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks. Listen revideres årlig som en del av å gi publikasjonspoeng for forskning. For at en publikasjon skal klassifiseres som vitenskapelig, må den oppfylle alle disse fire krav Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den. Være i en publiseringskanal me ...

Idunn.no

Idunn.no er en plattform for vitenskapelig publisering av bøker, antologier og fagtidsskrifter som tilbyr elektroniske utgaver i fulltekst, samt avansertsøk på tvers av disse. 52 bøker og 33 av tidsskriftene er Open Access, og altså åpent tilgjengelig for alle. Idunn.no eies og driftes av Universitetsforlaget. Idunn.no inneholder totalt 80 tidsskrifter, over 38 000 tidsskriftartikler og 52 vitenskapelige bøker innenfor fagområdene juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, humanistiske fag, samfunnsfag, økonomi og naturfag. Flere av tidsskriftene kommer i tillegg til den elektroniske versjonen ...

Knut Nustad

Knut Gunnar Nustad er en norsk akademiker som jobber ved Norsk utenrikspolitisk institutt, og er lektor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har også vært redaktør av NUPIs tidsskrift Internasjonal politikk. Han er cand.mag. fra UiO, og har en mastergrad fra University of Cambridge. Han har en doktorgrad fra samme universitet ; for doktorgradsavhandlingen sin, Community leadership and development administration in a Durban squatter settlement, fulgte han livet i en av sørafrikansk slum i halvannet år. I 2003, gav han ut boken Gavens makt: Norsk bistand som formyn ...

Henrik Thune

Henrik Thune er direktør ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning. Thune ble cand.polit i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1997, avla mastergrad i international relations fra London School of Economics and Political Science i 1995, og forsvarte doktorgraden i statsvitenskap internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo høsten 2008. Han har vært tilknyttet Norsk utenrikspolitisk institutt som forsker, seniorforsker og forskningsleder fra september 1997. I perioden mellom 2006 og 2008 arbeidet Thune som seniorrådgiver i Seksjon for Fred og Forsoning i Utenriksdepartement ...

Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Nobelinstitutt er en institusjon som ble opprettet 1. februar 1904 for å støtte Den Norske Nobelkomite i arbeidet med å bestemme hvem som skal tildeles Nobels fredspris. Instituttet består av en forskningsavdeling og et bibliotek med 180 000 bind, hovedsakelig bestående av litteratur om fredsarbeid, folkerett, internasjonal økonomi og moderne politisk historie, samt publikasjoner utgitt av internasjonale organisasjoner. Biblioteket er åpent for publikum, som kan låne bøker eller noen av de 200 tidsskriftene det abonneres på. Instituttet ledes av en direktør som også fungerer som ...

                                     

ⓘ Internasjonal politikk (tidsskrift)

Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier er et norsk samfunnsvitenskapelig forskningstidsskrift. Tidsskriftet ble startet av Norsk komité for internasjonale spørsmål i 1937, og har siden 1960 blitt utgitt av Norsk utenrikspolitisk institutt. Fra 2009-2015 hadde Universitetsforlaget utgiveransvaret på vegne av NUPI, fra 2016 utgis IP av Cappelen Damm Akademisk/Nordic Open Access Scholarly Publishing. IP ble samtidig et Open Access-tidsskrift, hvilket betyr at alt publisert IP-stoff er fritt tilgjengelig på Internett.

Hver utgave inneholder 2-3 fagartikler, en fokusspalte med kortere bidrag og en bokspalte med essays og anmeldelser. Målgruppen for tidsskriftet er forskere og studenter innenfor samfunnsvitenskapene, beslutningstakere i politikk og embedsverk, ansatte i internasjonale organisasjoner, bistands- og nødhjelpsorganisasjoner og forsvaret.

IP rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets UHR liste over publiseringskanaler. Tidsskriftet bruker som standard to fagfeller på alle fagartikler, mens bokessays vurderes av én fagfelle. Alle fagfellevurderinger finner sted etter prinsippet om dobbel anonymitet, hvilket vil si at artikkelforfattere og fagfeller anonymiseres gjensidig overfor hverandre.

                                     

1. Redaktører

2018 -: Pernille Rieker, Niels Nagelhus Schia og Minda Holm redaktører

2017-2018: Benjamin de Carvalho og Niels Nagelhus Schia redaktører og Minda Holm bokredaktør

2012-2016: Kristin M. Haugevik og Julie Wilhelmsen redaktører, Morten Skumsrud Andersen, Minda Holm og Bjørnar Sverdrup-Thygeson bokredaktører

2007-2012: Benjamin de Carvalho og Halvard Leira redaktører og Kristin M. Haugevik bokredaktør

2004-2007: Birgitte Kjos-Fonn redaktør og Halvard Leira bokredaktør

2001-2004: Knut Nustad redaktør og Ole Jacob Sending bokredaktør

1996-2001: John Kristen Skogan redaktør og Henrik Thune bokredaktør

                                     

2. Ordingprisen

IP har siden 2008 delt ut en årlig pris for beste fagartikkel av allmenn interesse, skrevet av en student fra et av de nordiske landene bachelor- og masternivå: Ordingprisen. Tema for bidragene kan være hvilket som helst innenfor fagfeltet internasjonal politikk og beslektede emner. Det oppfordres spesielt til å sende inn arbeider som ligger utenfor tradisjonelle rammer og faggrenser. Prisen har fått navn etter Arne Ording, som var tidsskriftets første redaktør.