ⓘ Helse Midt-Norge

Rusbehandling Midt-Norge

Rusbehandling Midt-Norge HF var et helseforetak eiet av Helse Midt-Norge RHF. Helseforetaket ble etablert i 2004 og hadde til oppgave å drive pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utvikling. Rusbehandling Midt-Norge eiet tre klinikker – Veksthuset Molde, Vestmo Behandlingssenter og Trondheimsklinikken – og hadde i tillegg driftsavtaler med private helseorganisasjoner.

Eva Vinje Aurdal

Eva Vinje Aurdal er en norsk lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet som er ordfører i Ålesund fra 2015. Hun har vært vararepresentant til Stortinget for Møre og Romsdal fra 2009. Fra 2012 er hun styremedlem i Helse Midt-Norge. Aurdal er utdannet lærer. Hun er gift med Leon Aurdal, som er rådmann i Sula kommune. De har to barn: Martine Aurdal og Andrea Aurdal.

Kåre Gjønnes

Kåre Gjønnes er en norsk politiker, bonde og fylkesmann i Sør-Trøndelag. Han ledet Gjønnes-utvalget, som utredet det fremtidige forholdet mellom kirke og stat i Norge. Det kongelige hoff kunngjorde 14. september 2009 at kongen har utnevnt Gjønnes til kommandør av St. Olavs Orden "for samfunnsgavnlig virke".

Oppdøl

Oppdøl eller Opdøl er et sted ved Hjelset i Molde. Oppdøl sjukehus ligger på stedet. Oppdøl var ett av flere steder som ble vurdert for bygging av nytt sykehus for Helse Møre og Romsdal, og ble innstilt av konstituert direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge etter at administrerende direktør Astrid Eidsvik trakk seg fra stillingen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie vedtok 19. desember 2014 å legge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl.

Inggard Lereim

Inggard Lereim er en norsk lege, som er spesialist i kirurgi, ortopedi, samt idrettsmedisin. Han er særlig kjent som idretts- og trafikkmedisiner. Lereim er utdannet lege og avla i 1984 medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Trondheim. Han er professor i medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim. I tillegg til professoratet ved NTNU, er Lereim er også spesialrådgiver i det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge. Han har tidligere vært viseadministrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus. Lereim er en kjent idrettsmedisiner, både som lege for n ...

Trond Prytz

Trond Prytz er en tidligere norsk politimester og politiker. Han er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og ble i 1972 politifullmektig i Namdal politidistrikt. Han hadde noen års avbrekk som dommerfullmektig i Toten sorenskriveri samt saksbehandler i Nord-Trøndelag fylkeskommune og Justis- og politidepartementet. Prytz var politimester i Namdal politidistrikt 1989–2001. Prytz har vært formann i Politiembedsmennenes landsforening, konstituert sjef for Kriminalpolitisentralen og sjef for den internasjonale observatørstyrken i Hebron. Fra 1. januar 2002 til han avgikk med pensjon den 30. juni ...

Øystein Bjørnes

Øystein Geving Bjørnes er en norsk lokalpolitiker og fysioterapeut. Han vokste opp på Nordsileiret i Steinkjer i Nord-Trøndelag. Han ble uteksaminert fra Steinkjer videregående skole i 1986. Bjørnes avla førstegangstjenesten hovedsakelig ved Steinkjersannan i 1986-1987. Han studerte fysioterapi ved Reha-Akademie Berlin, hvor han ble uteksaminert i 1992. Bjørnes har vært fysioterapeut i Volda og Kolvereid før han flyttet til Steinkjer i 2012. Bjørnes var i sin ungdom aktiv i Unge Høyre på Steinkjer. Fra midten av nittitallet og fram til i dag har han hatt diverse verv innenfor helse og idre ...

Medi 3

Medi 3 er et medisinsk senter i Ålesund med avdeling i Ulsteinvik. Selskapet er eid av private aksjonærer fra Sunnmøre. Selskapet ble etablert i 1986, og har hatt offentlig sykehusgodkjenning i Ålesund siden 2001. Virksomheten består av sykehus med dagkirurgi/spesialisthelsetjeneste, bildediagnostikk, klinikktjenester allmennleger og andre tilbud som ellers hører til primærhelsetjenesten, bedriftshelsetjeneste. Medi 3 har avtale med Helse Midt-Norge om finansiering av operasjoner, der tjenestene inngår i fritt behandlingsvalg. Datterselskapet Shipmed leverer tjenester innen maritim medisin ...

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge er et norsk universitet som ble etablert 4. mai 2018. USN er en videreføring av Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud, som fusjonerte til én institusjon i perioden 2014–2016, opprinnelig med navnet Høgskolen i Sørøst-Norge. Universitetet har åtte campuser som befinner seg i Bø, Porsgrunn, Notodden, Rauland, Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Horten. USN har 88 bachelorprogrammer, 44 masterprogrammer og 8 ph.d programmer. Målt i antall studenter er USN blant de største i Norge innenfor høyere utdanning. USN er alene om å tilby flere utd ...

Norge

Kongeriket Norge er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy. Geografisk sett er landet langt og smalt. På den langstrakte kysten mot Nord-Atlanteren befinner Norges vidkjente fjorder seg. Kongeriket Norge omfatter, i tillegg til fastlandet, Jan Mayen og Svalbard. Med disse to arktiske områdene omfatter Norge et landareal på 385 000 km 2 og har et innbyggerantall på drøyt fem millioner. Fastlands-Norge grenser i øst til Sverige, i nordøst til Finland og Russland. Norge er et parlamentarisk demokrati og konstitusjonelt monarki, hvor Harald V siden 1 ...

Innvandrere i Norge

Innvandrerbefolkningen utgjorde per 1. januar 2021 18.5 % av totalbefolkningen i Norge. Man regner da inn både innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Befolkningsgruppa består av 997 942 personer, hvorav 800 094 er innvandrere og 197 848 norskfødte med to innvandrerforeldre. De mest tallrike gruppene av innvandrere kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan og Irak. Kommunen med flest innvandrere er Oslo, hvor innvandrerandelen inkludert norskfødte med innvandrede foreldre var 34 % per 1. januar 2020. Drammen har også en stor innvandrerbefolkning, tilsvarende 28 % a ...

Sjømat Norge

Sjømat Norge er en medlemsstyrt, næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon som organiserer ca. 770 medlemsbedrifter med 16.000 ansatte innen norsk fiskeindustri, havbruksnæring, fiskefôrbransje, biomarin industri, rederier og leverandørbedrifter til sjømatnæringen. Sjømat Norge er en landsforening tilknyttet NHO. Organisasjonen var frem til 2015 kjent som Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening FHL ble etablert den 25. november 1994 som en paraplyorganisasjon for Norske Fiskeoppdretteres Forening NFF, Fiskerinæringens landsforening FNL Fiskem ...

                                     

ⓘ Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF er det statlige regionale helseforetaket som eier og driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Foretaket ble satt i drift i 2002 og har fire helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Totalt driver foretaket ni sykehus, fire apotek og fire rusbehandlingsinstitusjoner, i tillegg til en rekke mindre enheter. Helseforetaket har cirka 14 000 ansatte og forvalter budsjetter for over sju milliarder kroner. Administrerende direktør siden 2015 er Stig Arild Slørdahl.

                                     
  • Sykehusapotekene i Midt - Norge HF er et helseforetak som eies av det regionale helseforetaket Helse Midt - Norge Sykehusapotekene i Midt - Norge HF driver sykehusapotek
  • Rusbehandling Midt - Norge HF var et helseforetak eiet av Helse Midt - Norge RHF. Helseforetaket ble etablert i 2004 og hadde til oppgave å drive pasientbehandling
  • Helse Nord - Trøndelag HF er en del av helseforetaksgruppen i Midt - Norge med Helse Midt - Norge RHF som eier. Helse Nord - Trøndelag HF ledes av eget styre
  • den norske stat gjennom det regionale helseforetaket Helse Midt - Norge Hovedoppgavene til Helse Møre og Romsdal er pasientbehandling, utdannelse av helsepersonell
  • Ambulanse Midt - Norge HF var en del av helseforetaksgruppen i Midt - Norge med Helse Midt - Norge RHF som eier. Ambulanse Midt - Norge HF ble ledet av et eget
  • av Midt - Norge mens Sunnmøre og delvis også Romsdal regnes til Vestlandet. Helse Midt - Norge Frostating lagdømme Skatteetaten, Skatt Midt - Norge
  • undersøkelseskommisjon for helse - og omsorgstjenesten Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter Helse Nord Helse Midt - Norge Helse Vest Helse Sør - Øst Vinmonopolet
  • Sunnmørsposten forl. ISBN 8291450056. Helse Sunnmøre HF - Velkommen til Ålesund sjukehus Helse Midt - Norge Arkivert fra originalen 22. august 2007
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern, i daglig omtale RKBU Midt - Norge ved NTNU, er et forsknings - og utviklingssenter
  • 2002 vært eid av den norske stat gjennom det regionale helseforetaket Helse Midt - Norge På 1890 - tallet ga ekteparet Nicolay H. Knudtzon III og Caroline Knudtzon