ⓘ Abrahamittisk religion

Hovmod

Hovmod er overdreven stolthet og selvhevdelse med ringeakt for andre. Det motsatte er ydmykhet. Hovmod regnes som en av de sju dødssyndene i katolsk teologi.

Søster Abraham

Kirsten Stoffregen Petersen var en dansk nonne, foredragsholder og skribent. Gjennom elleve år var hun birgittinernonne i Vadstena i Sverige, men uttrådte av ordenen. I 1964 reiste hun til Israel og besøkte benediktinersøstrene på Oljeberget ved Jerusalem. Her forble hun og fikk ordensnavnet søster Abraham som betegnelse for det som opptok henne mest – å arbeide for fred mellom de tre abrahamittiske religioner, jødedom, kristendom og islam, som alle har patriarken Abraham som grunnleggende skikkelse. I 2014 vendte hun nødtvungent tilbake til Danmark.

Første Mosebok

Første Mosebok eller Genesis er første bok i Bibelen, både i Den hebraiske bibel og i Det gamle testamentet, hvor den utgjør første bok i Pentateuken. Innen jødedommen er boken den første i samlingen Tora, som betyr "loven" eller "rettledningen". Fra Esras og Nehemjas tid blir disse bøkene tilskrevet Moses, og ifølge både kristen og jødisk tradisjon er forfatteren Moses. I tillegg til fortellinger inneholder boken både poetiske tekster og slektstavler. Første Mosebok deles som regel inn i to deler; den første delen kalles "urhistorien" og utgjør kapittel 1–11. Urhistorien forteller om skap ...

                                     

ⓘ Abrahamittisk religion

Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen.

Disse religionene omfatter jødedom, kristendom og islam. Også mandeismen og bahai bygger til dels på disse tradisjonene.

Jøder anser Abraham som grunnlegger av folket Israel og sin stamfar. Mange kristne ser ikke på seg selv som del av en "abrahamisk religion", men betrakter Abraham som en tidlig figur i sin religion. Muslimer refererer til tilhengere av de andre abrahamiske religionene som "bokens folk", og ser på Abraham som sin stamfar gjennom sønnen Ismael.

Alle tre anerkjenner i grove trekk historien frem til hjemkomsten fra Babylon, skjønt synet på flere ting varierer. Alle tre anerkjenner skapelsesberetningen om Adam og Eva, og fortellingen om Noah. Videre anerkjenner de Abraham, men islam legger her vekt på sønnen Ismael. De anerkjenner også Moses. Også i Koranen omtales flere av israelittenes profeter. Muslimer har imidlertid en rekke egne fortellinger om flere av Bibelens personer.

Når man kommer til fortellingen om Jesus og disiplene, skiller jødedommen og kristendommen tydelig lag. I jødedommen anerkjenner man ikke Jesus som Messias. Man legger liten eller ingen vekt på fortellingene i Det nye testamentet. I islam vil man se på Jesus som en viktig profet, men synet på historien i det første århundret varierer blant muslimer. Muslimer legger stor vekt på Muhammeds liv og lære, og de mener at hovedtrekkene i læren finner man i Koranen, som overskygger alle andre religiøse skrifter. Hverken kristendommen eller jødedommen anerkjenner Muhammed, hans forkynnelse og Koranen.