ⓘ Religion

Religion

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest en overbevisning om at det finnes en eller flere guder eller andre overnaturlige vesener. Dette skiller religion fra livssyn som ikke nødvendigvis innebærer en tro på noe ikke-fysisk. Mange mennesker betrakter seg selv som religiøse, fordi de tror på guddommer eller åndevesener, selv om de ikke er tilknyttet noen etablert rel ...

Abrahamittisk religion

Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen. Disse religionene omfatter jødedom, kristendom og islam. Også mandeismen og bahai bygger til dels på disse tradisjonene. Jøder anser Abraham som grunnlegger av folket Israel og sin stamfar. Mange kristne ser ikke på seg selv som del av en "abrahamisk religion", men betrakter Abraham som en tidlig figur i sin religion. Muslimer refererer til tilhengere av de a ...

Gresk religion i antikken

Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter. Disse ulike gruppene varierte nok til at man kan snakke om greske religioner eller "kulter", skjønt de fleste delte likheter som en tro i polyteisme, troen på flere guder. Grekerne anerkjente alle de tretten hovedguder og gudinner: Zevs, Hera, Poseidon, Apollon, Artemis, Afrodite, Ares, Dionysos, Hefaistos, Athene, Hermes, Demeter, og Hestia, skjønt ulike mindre guder også ble dyrket. Ulike byer dyrket forskjellige guddommer, noen ganger me ...

Religioner i Afrika

Religioner i Afrika er dels tradisjonelle animistiske religioner, og dels resultat av kulturelle utveklingsimpulser. Afrika er et omfattende kontinent, med mange ulike egne tradisjoner, og med ulike tilførte impulser i de ulike delene av kontinentet.

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Kristendom, religion, livssyn og etikk er et obligatorisk fag i den norske barne- og ungdomsskolen. KRLE-faget skal ifølge opplæringslova presentere verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Formål med faget skal være å gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner. Læreplanen fra august 2015 avløste faget Religion, livssyn og etikk RLE. KRLE ble innført for å oppfylle Solberg-regjeringens samarbeidsavtale med KrF. En ny læreplan i KRLE trådte i kraft høsten 2020. Før 1997 kunne grunnskoleelever ha fag ...

Samisk religion

I noen av 1700-tallsframstillingene av samisk religion blir den samiske gudeverdnen delt inn i fire grupper, basert på hvilket rike de holdt til i. Underjordiske guder, guder som holdt til på jorden, himmelske guder, og overhimmelske guder. Jens Kildal navngir 13 samiske guddommer i sin avhandling, mens Hans Skanke nevner 18 – samtidig som han utelater 4 av Kildals 13. Spørsmålet om det virkelig fantes en fullt utviklet samisk gudeverden, med faste og allment kjente navn og egenskaper for hver enkelt av gudene, er omdiskutert. Hans Mebius siterer Anker Steffensen på at "formodentlig er den ...

                                     

ⓘ Religion

 • Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske
 • Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen
 • Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter
 • Kristendom, religion livssyn og etikk forkortet KRLE er et obligatorisk fag i den norske barne - og ungdomsskolen. KRLE - faget skal ifølge opplæringslova
 • Religioner i Afrika er dels tradisjonelle animistiske religioner og dels resultat av kulturelle utveklingsimpulser. Afrika er et omfattende kontinent
 • Samenes religion var en naturreligion og besto av flere guder. De trodde på ånder og at naturen var besjelet. I noen av 1700 - tallsframstillingene av samisk
 • religion og mytologi til indoeuropeisk religion og videre til indisk religion iransk religion gresk religion germansk religion norrøn religion
 • Romersk religion ble begynt i den tradisjonelle religion som ble praktisert av befolkningen i byen Roma og Tiberdalen i det sentrale Italia. Da Roma var
 • Israel er det eneste landet i verden hvor jødedommen er religionen til størsteparten av innbyggerne. Israel ble etablert som et hjemland for det jødiske
 • Bad Religion er et amerikansk punkband fra Los Angeles i California og har vært et av USAs mest populære og mestselgende band innenfor sjangeren punk - rock
 • Norrøn religion er et begrep som beskriver de førkristne, hedenske religiøse tradisjoner se norrøn mytologi som var felles for de germanske folkene som
                                     

Arobastisme

Arobastisme er betegnelse på et teologisk syn hvor en etter agnostisk eller ateistisk resonnement mener at det ikke finnes noen gud, guder eller høyere makter, men at en anerkjenner menneskers behov for å ha tro og tilhørighet til noe metafysisk som religion. Arobastikkeren mener således at det er viktig for menneskeheten å opprettholde trosretninger, men at disse ikke har grunnlag i sannhetssetninger.

                                     

Resakralisering

Resakralisering betyr at samfunnsområder som tidligere var sekularisert, igjen blir påvirket av religion, og motsatt en sekularisering. Dette er konsistent med Bergers definisjon av sekularisering som en fjerning av religiøs mening fra offentlig liv, eller privatisering. En annen definisjon av resakralisering er at økende separasjon av privat og offentlig sfære skaper grunnlag for privat sakralisering i et moderne samfunn, selv om samfunnet blir sekularisert.

                                     

Synodalforfatning

Synodalforfatning er en kirkeforfatning basert på synoder slik at enkeltmenighetens saker avgjøres av et menighetsråd og landskirkens av et kirkemøte valgt av menighetsrådene.